Kennis en Leven

Voorwoord

iii Na het overlijden van mijn hooggeschatten Broeder werd hier en daar de wensch geuit, om eenige opstellen en artikelen, vroeger van zijne hand verschenen in „Vrije Kerk" en „Bazuin" maar thans moeilijk meer te verkrijgen, nog eens te herdrukken.

De Heer J.H. Kok verzocht mij, bedoelde artikelen eens na te gaan.

Uit dien arbeid is deze uitgave voortgekomen.

Niet alles nam ik op. Veel zelfs liet ik weg, opdat het boek niet al te groot zou worden, maar ook omdat het mij niet gewenscht voorkwam, artikelen te doen herdrukken van min of meer persoonlijke kritiek.

Alles wat opgenomen werd is uit vroegere jaren, met uitzondering alleen van het artikel „De Navolging van Christus," dat niet gegeven wordt, zooals het oorspronkelijk verscheen in de Vrije Kerk 1885 bl. 101-114, 203-214 en 1886 bl. 321-334, maar zooals het later door hemzelf uitgegeven werd in „Schild en Pijl."

Maar overigens is alles uit de eerste periode, toen zijn studie zich vooral richtte op de Gereformeerde Theologie.

Op mijn broeder al deze artikelen, zoo ongewijzigd, een herdruk waardig zou hebben gekeurd, weet ik niet. In latere tijden is zijn blik zooveel verruimd en zijn wetenschappelijk oordeel zooveel rijper en bezonkener geworden.

Maar dit gemis, zoo men het gemis noemen wil, wordt dan vergoed door de tinteling van jeugdigen gloed en bezieling, die hem in die dagen zoo eigen was en ook in deze artikelen nog doorstraalt. 't Was iv toen de tijd, dat zijn oog bewonderend openging voor den rijkdom en de heerlijkheid der Gereformeerde Religie en Theologie, de tijd als het ware van een nieuwe ontdekking, en dat is steeds een gelukkige tijd.

Mochten daarom deze artikelen, in dat licht beschouwd, nog dienen niet alleen om de gedachtenis te verlevendigen van zijn eersten arbeid, maar ook en bovenal, om de kennis te vermeerderen en het leven te bestieren in dien zin, als hij het hier voorstelt: tot de Eere Gods!


C.B. Bavinck.

Rotterdam, November 1922. |V|


Please send all questions and comments to Dmytro (Dima) Bintsarovskyi:
dbintsarovskyi@tukampen.nl

x
This website is using cookies. Accept