Review of Novum testamentum graece

Novum Testamentum Graece. Praesertim in usum studiosorum recognovit et brevibus annotationibus instruxit J.M.S. Baljon. Gron. apud J.B. Wolters 1898.


203 Op de verschijning van het eerste deel dezer critische uitgave van het Nieuwe Testament door Prof.Baljon werd reeds vroeger in dit Tijdschrift de aandacht gevestigd. 204 Thans, na een betrekkelijk zeer kort tijdsverloop, heeft reeds het tweede en laatste deel het licht gezien. Het loopt van Hand. 1 : 14 tot de Openbaring. Beide deelen saam vormen een boek van 724 bladzijden, dat van de onvermoeide werkkracht van den Revisor een schitterend getuigenis aflegt en ook aan den bekenden uitgever Wolters alle eer aandoet. Voorzoover eene korte kennismaking deed blijken, blijft Prof. Baljon in dit tweede deel aan de beginselen getrouw, waarvan hij bij deze editie van het Grieksche Nieuwe Testament uitging en waarvan hij in de voorrede rekenschap gaf. Wijl deze vroeger reeds besproken werden, is het niet noodig, er thans op terug te komen. Andere uitgaven van het N. Test., van Tischendorff, Westcott-Hort enz. zijn er niet onnoodig en overbodig door geworden. Maar naast deze kan die van Prof. Baljon goede diensten bewijzen. Zij onderscheidt zich door een handig formaat, eene duidelijke letter, beperkte opgave van lezingen en is daarom zeer gemakkelijk in het gebruik. Aan den Bewerker dezer uitgave van het N.T. zij voor zijn gewichtigen arbeid onze welmeenende dank gebracht.


Please send all questions and comments to Dmytro (Dima) Bintsarovskyi:
dbintsarovskyi@tukampen.nl

x
This website is using cookies. Accept