Review of Van Adam tot Abraham

190 Van Adam tot Abraham, door J. van Andel. Heusden, Wuyster 1882. ƒ 1.25.


In dit werkje geeft de Schrijver, door zijne „Avondster," „de morgenstond van Jezus' leven," „de Kleine Profeten" e.a. al zulk een goede bekende, een overzicht van de geschiedenis des Bijbels gedurende het tijdvak van Adam tot Abraham. De lezers der „Vrije Kerk" hebben met één hoofdstuk uit dit werkje, onder den titel: het ware Israël, reeds in de Januari-aflevering van dezen jaargang kennis gemaakt, en kunnen daaruit besluiten tot het geheel. De Schrijver stelt zich ten doel, „om de leer der Schriften te beschrijven, in de orde der feiten, waaraan hij zich vastknoopt, ten einde de Bijbellezer het overzicht over de goddelijke openbaring te gemakkelijker te maken." Men zou het dus eene philosophie der heilsgeschiedenis kunnen noemen, indien daarbij niet gedacht wordt aan ijdele speculatie, maar aan een diep nadenken en doordenken van wat God in de heilshistorie ons openbaart. Het geeft dus meer dan eene Bijbelsche Geschiedenis; het bevat ook veel, dat anders onder Bijbelsche Theologie, of zelfs wel onder de Dogmatiek gerekend wordt. Plan en doel van dit werk zijn dus door den Schrijver niet nauwkeurig afgebakend. Dit lag niet in zijne bedoeling. Dit moge ter eener zijde aan het geschrift in gang en behandeling een wat minder bepaald karakter geven, ter anderer zijde is het een voordeel voor den 191 lezer, die alzoo velerlei gebied onder de uitstekende leiding van den heer van Andel betreedt, en zich vele nieuwe gezichtspunten ziet openen. Dit werk van den heer van Andel mist alle geleerd vertoon, maar geeft op elke bladzijde blijk van diepe studie en ernstig nadenken. Het is rijk aan fijne, diepe gedachten, en is een model van grondige studie der H. Schrift.

Dien kant, welken de heer van Andel hier ingeslagen is, moet het meer en meer uit. Positief moeten wij voort aan te werk gaan. Tot verdediging van de H. Schrift, tot versterking van veler geloof in de waarheid des Bijbels, tot wegneming veler bedenkingen en twijfelingen geeft dit werk veel meer dan verscheidene apologetische bijdragen op het gebied der Schriftcritiek. Indien wij de beteekenis van den samenhang der feiten verstaan, „de leer der Schriften in de orde der feiten" kennen, dan moet dit invloed hebben op ons geloof aan de feiten. Voor de aanwending en toepassing dezer ware methode van Schriftstudie, voor de vele en rijke gedachten, die hij uit de feiten als opdiept, zij den Schrijver onze hart elijke dank gebracht. Zelf zegt de Schrijver, dat hij, indien dit boekje in sommiger behoeften voorziet, wenscht ook de volgende bladzijden der heilshistorie met hen te lezen. Dien wensch nemen wij over en verzoeken hem daaraan gevolg te geven. In veler behoeften wordt door deze Schriftstudie voorzien. Het kome dan ook in veler handen en diene velen tot versterking van hun geloof.

Voor eene nette uitvoering, en een hiernaar gerekend billijken prijs heeft de Uitgever zorg gedragen.


Please send all questions and comments to Dmytro (Dima) Bintsarovskyi:
dbintsarovskyi@tukampen.nl

x
This website is using cookies. Accept