Review of Acta of Handelingen der Nationale Synode te Dordrecht

Acta of Handelingen der Nationale Synode te Dordrecht ten jare 1618 en 1619. In de tegenwoordige spelling naar de oorspronkelijke Nederduitsche uitgave, onder toezicht van J. H. Donner en S. A. van den Hoorn. Te Leiden bij D. Donner. 1882. Eerste aflevering. Compleet in 40 afleveringen à 20 cents per aflevering van 24 bladzijden.


Het verdient eene goede gedachte van den uitgever Donner te heeten, om de oorspronkelijke aktestukken der beroemde Dordtsche Synode opnieuw het licht te doen zien. De Synode van 1618/19 blijft voor de geschiedenis der Gereformeerde Kerk in Nederland en ook daarbuiten van ingrijpend belang. Vertrouwdheid met wat daar verhandeld werd is dus niet alleen voor leeraren maar ook voor leden der Gereformeerde Kerken zeer gewenscht. Zoowel uit dogmatisch en kerkrechtelijk oogpunt mag deze uitgave met vreugde begroet worden, en waar thans de theologische strijd vooral op die beide terreinen gevoerd wordt, ontbreekt het dezer editie ook niet aan actualiteit. De editie van den heer Donner is natuurlijk een herdruk van de oorspronkelijke Nederduitsche uitgave, welke in 1621 bij Canin te Dordrecht het licht zag en eene vertaling was van de Latijnsche uitgave, welke een jaar vroeger bij Elzevier te Leiden verscheen en eene door Damman vervaardigde en door eene daartoe (Scos. 177 en 178) benoemde Commissie gerevideerde saamvatting was van de oorspronkelijke Handelingen, welke, nooit uitgegeven, nog voorhanden zijn in het archief van de Algemeene Synode der Ned. Herv. Kerk. 527

De uitgave van den heer Donner verschilt van de oorspronkelijke Nederduitsche uitgave echter in tweeërlei opzicht.

Ten eerste is zij in de tegenwoordige spelling veranderd, worden vreemde woorden, voor zoover zij minder verstaanbaar zijn, door Hollandsche vervangen, en worden enkele onduidelijke zinnen met raadpleging van den Latijnschen tekst helderder gesteld. Of deze verandering uit het oogpunt van taal en stijl wenschelijk is en aanbevelenswaardig, mag billijk worden betwijfeld; ze kan echter misschien er toe bijdragen, om deze aktestukken bij het volk meer verstaanbaar te maken.

Eene tweede afwijking bestaat hierin, dat ook de Postacta, welke een tijd lang verloren werden geacht en eerst in 1668 te 's Hage bij van Wouw het licht zagen, in deze uitgave worden opgenomen. Deze afwijking is prijzenswaardig en zal de editie voor velen nog welkomer doen zijn.

Het toezicht op deze uitgave hebben op zich genomen de heeren J.H. Donner en S.A. van den Hoorn, terwijl formaat, papier en letter zijn, zooals wij dat van den uitgever Donner gewend zijn, d.i. degelijk en fijn. Moge hij veel succes hebben op deze zijne onderneming en de kennis der Gereformeerde waarheid ook door de uitgave dezer aktestukken bij velen worden verlevendigd.


Please send all questions and comments to Dmytro (Dima) Bintsarovskyi:
dbintsarovskyi@tukampen.nl

x
This website is using cookies. Accept