Review of Eene stem uit de Gereformeerde Kerk in Amerika

Eene stem uit de Gereformeerde Kerk in Amerika. Bijdrage tot de geschiedenis van den kerkelijken strijd, ter nadere en onpartijdige onderzoeking aanbevolen door W.P. de Jonge, predikant der Gereformeerde Gemeente te Grandville, Michigan, N. A. Winterswijk, Bulens.


Eenig meerder licht over de geschillen, die in den laatsten tijd de Gereformeerde kerken in Amerika beroeren, is waarlijk niet ongewenscht. Ds. de Jonge heeft ons dat in bovengenoemde bijdrage trachten te geven. Meer als bijdrage is deze brochure van 64 bladzijden niet, maar de schrijver heeft toch aanspraak op onzen dank voor hetgeen hij gaf, vooral voor de publiceering van de notulen der te dezer zake gehouden classicale vergaderingen van Grandriver. Tot het uitspreken van een welgewikt oordeel zoowel over de houding der Dutch Reformed Church in de kwestie der vrijmetselarij, als over de uit treding der broeders Hulst c.s. uit haar kerkverband achten wij ons nog niet in staat. Maar — moge zelfs al uit den toon van dit geschrift blijken, dat ook in dezen kerkelijken strijd van beide zijden wel eens vreemd vuur 529 op het altaar is gebracht; aan allen, die in dien strijd belangstellen, bevelen wij ook dit geschrift van Ds. de Jonge dringend ter lezing aan.


Please send all questions and comments to Dmytro (Dima) Bintsarovskyi:
dbintsarovskyi@tukampen.nl

x
This website is using cookies. Accept