Review of Waakt en Bidt

Waakt en Bidt. Toespraak bij het feest der Chr. Jong. Vereen. te Rotterdam door J.W.A. Notten. Rotterdam, Bredee.


Eene bezielende toespraak, waarin eerst in het algemeen de christen tot waken en bidden vermaand wordt, maar daarna inzonderheid de christenjongeling en jongslingsvereeniging gewezen worden op de gevaren, waaraan ze blootstaan en met ernst en liefde vooral tegen de onreinheid, brasserij en verwijfdheid worden gewaarschuwd. In een frisschen geest en in een nette taal geschreven, worde deze toespraak door velen gelezen en vinde ze vooral in den kring en het hart onzer jongelingen eene goede plaats.


Kampen.

H. Bavinck.


Please send all questions and comments to Dmytro (Dima) Bintsarovskyi:
dbintsarovskyi@tukampen.nl

x
This website is using cookies. Accept