Review of Uitbreiding van het Catechetisch Onderwijs

Uitbreiding van het Catechetisch Onderwijs naar „J.J. Doedes: De Leer der Zaligheid," tevens aangevuld met volledige verwijzing naar de Belijdenisschriften der Nederlandsche Hervormde Kerk; door Amice Veritas. Winterswijk, H. Bulens.


De Schrijver, blijkens de voorrede een Catecheet (tevens verbi divini minister of niet) in de Herv. Kerk, noemt zich op den titel (niet meer in de advertentiën) „Amice Veritas," en spreekt in het voorwoord van „pons asinorums" — wat geen hoogen dunk geeft van des geachten Schrijvers kennis van het latijn. Ook is er in dezelfde voorrede in een onjuist verband van „periculum in mora" sprake. Dat neemt echter volstrekt niet weg, dat deze uitbreiding zeer goed kan zijn. Er is althans — wij gelooven het gaarne — niet geringe moeite en inspanning aan besteed. Doedes' Leiddraad is overal met vragen en antwoorden uitgebreid en met verwijzing naar den Catechismus en de Geloofsbelijdenis aangevuld. Het boekske is met dat van Doedes zoo tot een geheel verbonden, dat het zonder dit niet bruikbaar is. Voor Catecheten en Catechisanten, die de Leiddraad van Doedes gebruiken, heeft dit werkje veel waarde. Hun inzonderheid wordt deze uitbreiding en aanvulling aanbevolen.


H. Bavinck.


Please send all questions and comments to Dmytro (Dima) Bintsarovskyi:
dbintsarovskyi@tukampen.nl

x
This website is using cookies. Accept