Een woord van de Redactie aan hare lezers

576 In de laatste aflevering van den negenden jaargang der „Vrije Kerk" heeft de redactie aan hare lezers eene korte mededeeling te doen. Vooraf brengt ze echter den dank aan de H.H. Medewerkers, die hare taak vergemakkelijkten en door inzending van allerlei stukken over allerlei onderwerpen den inhoud der „Vrije Kerk" voor dorheid en eentonigheid bewaarden en door afwisseling aantrekkelijk maakten. Haar dank brengt gij ook aan de lezers, die de „Vrije Kerk" met liefde en belangstelling ontvingen en haar ook dit jaar met geduld bleven dragen, niettegenstaande al het gebrek, dat dit tijdschrift zekerlijk aankleeft. Niemand beter dan de redactie is van 't onvolkomene van dezen arbeid overtuigd. Maar zij heeft altijd op eenige welwillende beoordeeling durven rekenen, en tot dusverre is ze in die verwachting niet teleurgesteld. Met die hope waagt zij het, ook straks den tienden jaargang in te gaan.

Maar daarbij zal er in de redactie eenige verandering plaats grijpen. Twee van de leden der tegenwoordige redactie zien zich om redenen van geheel persoonlijken aard gedrongen, aan de leiding van dit tijdschrift zich te onttrekken. Dit geschiedt niet, omdat zij der Vrije Kerk geen voorspoedigen loop toewenschen en niet gaarne haar steunen op haar tocht, en nog veel minder, omdat er onder de leden eenig gebrek aan overeenstemming zou zijn. Van beide is veeleer het tegendeel waar. Maar er 577 waren omstandigheden, die naar hun inzien het wenschelijk deden voorkomen, om voortaan de redactie aan andere handen toe te vertrouwen. Er ligt dus in dit uittreden uit de redactie niet opgesloten, dat zij ook aan de medewerking der „Vrije Kerk" zich onttrekken; beiden hopen te blijven toonen, dat de Vrije Kerk en daarom ook het orgaan, dat dit beginsel uitspreekt en verdedigt, hunne liefde heeft, en zijn dus alleen zoo vrij, om hunne namen van de lijst der redactie naar die der medewerkers te laten overdragen. En hebben de feiten het noodzakelijk gemaakt, om bij deze laatsten tusschen „werkende" en „rustende" medewerkers onderscheid te maken, zij wenschen onder die van de eerste soort, niet onder die van de tweede te worden gerekend.

Bij hun aftreden hebben deze beide leden der tegenwoordige redactie met den eersten en oudsten Redacteur van dit tijdschrift zorg gedragen, dat zij door twee bekwame en geliefde broeders in dezen arbeid werden vervangen. Beide broeders, die we daartoe uitnoodigden, waren bereid onze plaats in te nemen, waarvoor wij hun hier nogmaals onzen hartelijken dank toebrengen. Het zijn de beide weleerwaarde heeren J. van Andel, predikant onzer kerk te Leeuwarden en W.H. Gispen, predikant der Chr. Ger. Gemeente te Amsterdam, beiden door hunne pennevruchten aan al onze lezers zeker ten gunstigste bekend. Wij twijfelen daarom geen oogenblik, of onder de leiding van deze beide broeders in verbinding met den eersten redacteur, aan wien dit tijdschrift zijn ontstaan te danken heeft, zal de „Vrije Kerk" in nog grooter bloei zich mogen verheugen, dan welken zij tot dusverre reeds genieten mocht. Medewerkers en lezers verzoeken wij daarom om hunne blijvende ondersteuning; het ware jammer, als dit eenige tijdschrift in onze kerk 578 door gebrek aan zedelijken en financieelen steun reeds nu den weg moest gaan van alle vleesch.

Als Eindredacteur zal voortaan optreden onze hooggeachte Broeder J. van Andel, predikant te Leeuwarden. Inzenders van stukken ter plaatsing en Redactie of Uitgevers van wisselbladen wordt daarom bij dezen vriendelijk verzocht, deze voortaan te doen toekomen aan zijn adres. Ook boeken ter aankondiging en beoordeeling, rakende het gebied, waarop de „Vrije Kerk" zich beweegt, worden door dezen Redacteur gaarne ontvangen.

En hiermede wordt aan de Redactie, die thans optreden zal, een genotvolle arbeid, en aan de „Vrije Kerk" in haar tienden jaargang een voorspoedige loop toegewenscht. Blijve zij er toe bijdragen, om meer nog dan tot dusverre de waarde en beteekenis van de Vrije Kerk voor Nederland te doen kennen, en de eere te verhoogen van den Koning der Kerk, wien alle macht is gegeven in hemel en op aarde, wien ook deze arbeid in de gemeente blijve opgedragen en gewijd!


Please send all questions and comments to Dmytro (Dima) Bintsarovskyi:
dbintsarovskyi@tukampen.nl

x
This website is using cookies. Accept