Review of Bijbelsch Woordenboek

Bijbelsch Woordenboek voor ontwikkelde lezers der Heilige Schriften, uitgegeven onder redactie van Dr. Ed. Riehm etc. Uit het Hoogduitsch vrij bewerkt onder toezicht van Dr. C.H. van Rhijn. Utrecht, Kemink en Zoon. Prospectus.


De Uitgevers Kemink en Zoon te Utrecht hebben, blijkens 196 Prospectus, het uitnemende plan opgevat, om van het Bijbelsch Woordenboek, in Duitschland onder redactie van Dr. Riehm met medewerking van verschillende geleerden uitgegeven, eene vrije bewerking onder toezicht van Dr. van Rhijn in het Nederlandsch het licht te doen zien.

Het werk, dat in Duitschland met groote ingenomenheid wordt ontvangen, onderscheidt zich van andere dergelijke door zijn degelijken wetenschappelijken inhoud en tevens door daarmede gepaard gaande, overal merkbare, pieteit voor de Heilige Schriften. Al mag het daarom nog niet met blind vertrouwen worden geraadpleegd, het is toch eene rijke bron voor allen, die de H.S. meer dan oppervlakkig willen kennen en waardeeren.

Wijl de Uitgevers niet dan bij genoegzame inteekening tot de uitgave van dit werk, dat vermoedelijk in 25 afleveringen à É 0.90 compleet zal zijn, kunnen overgaan, is spoedige en veler inteekening wenschelijk. Inzonderheid aan predikanten en studenten in de Theologie, maar verder aan alle ontwikkelde lezers der Heilige Schriften kan dit werk niet genoeg worden aanbevolen.


Kampen.

H. Bavinck.


Please send all questions and comments to Dmytro (Dima) Bintsarovskyi:
dbintsarovskyi@tukampen.nl

x
This website is using cookies. Accept