Review of De Theopneustie (of Goddelijke Ingeving) der Heilige Schrift

De Theopneustie (of Goddelijke Ingeving) der Heilige Schrift, door A. Littooy. Leiden, D. Donner, 1883.


Op bladz. 5 zegt de geachte Schrijver: ik wensch voor leden, voor ontwikkelde leden te schrijven, dus ook met het oog op hen mijn schrijven beoordeeld zien. Aan de bedoeling van dezen wensch gedachtig, kunnen we gerust van deze zaakrijke en tamelijk helder geschrevene brochure eene goede getuigenis afleggen. In een bestek van 49 bladzijden wordt achtereenvolgens gehandeld over het wezen, de bestrijding, de bewijzen en de waarde van de Goddelijke Ingeving der H. Schriften. Vooral het gevoelen der Ethischen aangaande dit leerstuk uiteen te zetten en als onschriftuurlijk en ongereformeerd te bestrijden, heeft de Schrijver zich ten doel gesteld. Nieuwe gezichtspunten worden hierbij, en ook bij de bewijzen, niet geopend; nieuwe termen komen er in het debat niet bij. Trouwens was dat in eene brochure als deze niet noodig, die zich ten doel stelde, om naar aanleiding van den onlangs over dit dogme gevoerden strijd „het ontruste volk in verstaanbare taal te zeggen wat ten dezen waar is." Van die ontrusting des volks heb ik voor mij echter niet bijster veel gemerkt. Het is ongeloofelijk, hoe kalm en onaandoenlijk „het volk" dezen strijd heeft opgenomen, die in den bloeitijd der Geref. Kerk allen in beweging gebracht zou hebben. En het dogme der Theopneustie is toch thans niet minder belangrijk, dan het twee eeuwen 244 geleden was. Misschien ligt deze dogmatische onverschilligheid daaraan, dat de waarde van dit leerstuk niet meer als vroeger gevoeld, of althans beseft wordt. In verband daarmede hadden we wel gewenscht, dat de Schrijver wat breedvoeriger ware geweest in het aanwijzen van de waarde van dit leerstuk voor kerk en Theologie, waaraan hij nu eigenlijk maar een tweetal bladzijden wijdt. Maar desniettemin, kome deze brochure in veler handen en moge de lezing er van velen versterken in het allerheiligst geloof.


Kampen.

H. Bavinck.


Please send all questions and comments to Dmytro (Dima) Bintsarovskyi:
dbintsarovskyi@tukampen.nl

x
This website is using cookies. Accept