Review of Schatkamer des geestelijken levens

Schatkamer des geestelijken levens. Onder toezicht van J.H. Donner, te Leiden. Simon Simonides, de ziel onder eene wolke. Eerste Serie, n° 1. Leiden. D. Donner.


Wij begroeten het plan van den Uitgever Donner met vreugde, om eene serie van werken over het geestelijk leven opnieuw het licht te doen zien. Het is toch een onloochenbaar feit, dat wij in de onderkenning van oorsprong, aard, karakter, ontwikkeling, gezondheid en krankte van het geestelijk leven bij vroegere tijden zeer ten achter staa.

Misschien komt de armoede onzer Theologie nergens sterker uit dan daar. En nu is het zeker waar, dat ook in vorige dagen niet altijd die soberheid, schuchterheid en eenvoud behartigd is, welke ons in zoo teedere zaken als de beschrijving van het geestelijk leven past. Diagnose van gezondheid en krankte op lichamelijk gebied is al zoo moeilijk, hoe veel te meer op het terrein des geestelijken levens! Maar desniettemin mag van eene „Schatkamer" van werken ook op dit gebied worden gesproken. En niets is natuurlijker, dan om eigen leegte te vullen met wat elders gevonden wordt.

De keuze uit die „Schatkamer" is daarbij aan goede handen toevertrouwd. Het eerste werkje in deze serie is van den Haagschen predikant Simon Simonides, en is, hoewel 108 bladzijden groot, voor den uiterst geringen prijs van ƒ 0.35 verkrijgbaar. De Uitgever wordt bij deze zijne onderneming door veler inteekening gesteund.


Kampen.

H. Bavinck.


Please send all questions and comments to Dmytro (Dima) Bintsarovskyi:
dbintsarovskyi@tukampen.nl

x
This website is using cookies. Accept