SEARCH


The papers of Abraham Kuyper (1837-1920) were bequeathed to the Abraham Kuyper Stichting, the academic office of the Antirevolutionary Party, founded in 1922 and located in Kuyper’s former residence in The Hague. In 1971 the papers were transferred to the Historical Documentation Center for Dutch Protestantism (1800-present day) at the Vrije Universiteit Amsterdam, and kept as coll. nr. 154.

The papers have been digitized in a cooperative enterprise of the Historical Documentation Center, Princeton Theological Seminary and The Neo-Calvinism Research Institute (NRI) at Theological University Kampen, and made available to the general public by the NRI in 2020.

The archive holds almost 9.000 letters to Abraham Kuyper and many documents regarding his personal life and his family, and documents related to Kuyper’s activities as pastor, journalist, politician, university founder, professor, church leader, and author.

Abraham Kuyper's Complete Archive

Archive >> Werkzaamheden op kerkelijk terrein / Activities in the sphere of the church >> Stukken betreffende predikantentijd te Amsterdam, z.d., 1870-1874

173Vin195 Stukken betreffende beroeping als predikant, aanname en goedkeuring van de beroeping met nadere medelingen over o.a. landstractement en kosten van overkomst, 1870
Number of pages: 61870
173Vin196 Brief van A. Kuyper aan Predikanten der Ned. Hervormde Gemeente te Amsterdam, waarin hij zijn erkentelijkheid betuigt voor 'de heusche wijze, waarop Gij mij met de verzekering Uwer welwillende gezindheid zijt tegemoetgekomen', 1870
Number of pages: 121870
173Vin197 Lijsten met handtekeningen, waarin erop wordt aangedrongen beroeping in Amsterdam niet te aanvaarden, 1870
Number of pages: 71870
173Vin197a Brieven (alfabetisch op naam van afzender gerangschikt) waarin erop wordt aangedrongen beroeping (niet) te aanvaarden, 1870
Number of pages: 2041870
173Vin197b Brief van J.P. Stricker, scriba van Classikaal Bestuur van Amsterdam met verzoek om toezending van bewijs van zedelijk gedrag door Classikaal Bestuur van Utrecht, 1870
Number of pages: 41870
173Vin197c Brief van J.P. Stricker, scriba van Classikaal Bestuur van Amsterdam aan Kerkenraad der Ned. Hervormde Gemeente te Amsterdam, houdende goedkeuring van beroeping als predikant te Amsterdam, 1870
Number of pages: 41870
173Vin197d Brief van J.P. Stricker, scriba van Classikaal Bestuur van Amsterdam houdende goedkeuring van beroeping als predikant te Amsterdam, 1870
Number of pages: 61870
173Vin197e Brief van W.J. Jorissen Mz. te Rotterdam betreffende de uitgesproken intreerede te Amsterdam, 1870
Number of pages: 31870
173Vin198 Gedicht opgedragen aan A. Kuyper bij zijn vertrek uit Utrecht naar de Hervormde Gemeente van Amsterdam, 1870
Number of pages: 51870
173Vin199 Besluit van Classikaal Bestuur van Amsterdam tot benoeming van A. Kuyper als lid van de Classis Amsterdam, 1870
Number of pages: 51870
173Vin200-1 Abbink, E., aandacht voor echtpaar Van Vollenhove-de Weldt i.v.m. hun interesse voor Bergen op Zoom, z.d
Number of pages: 41870-1874
173Vin200-2 Berg, P.C.E., regentschap Diakonie Weeshuis, 1871
Number of pages: 41871
173Vin200-3 Brandt, G.H., doop van kind Alida, 1871
Number of pages: 21871
173Vin200-4 Brinkman, wed., huisbezoek, z.d
Number of pages: 41870-1874
173Vin200-5 Brouwer, W., betreurt vertrek van Kuyper, z.d., 2 brieven
Number of pages: 81870-1874
173Vin200-6 Cohen, J., vraagt huisbezoek i.v.m. zijn behoeftige omstandigheden, z.d
Number of pages: 21870-1874
173Vin200-7 Doorn, B.A. van, catechisatie in het Diakonie Weeshuis, 1871
Number of pages: 41871
173Vin200-8 Eijk, J.H. van, vraagt samen met 2 bestuursleden van de Commissie der Kerkelijke Buitenwijken onderhoud aan over een der buitenwijken, 1871
Number of pages: 41871
173Vin200-9 Eijk, J.H. van, herhaalt zijn verzoek, 1871
Number of pages: 41871
173Vin200-10 G…., Jana, vraagt vergeving voor hetgeen zij A. Kuyper heeft aangedaan, als bijlage brief van Helena aan Jana G., z.d
Number of pages: 81870-1874
173Vin200-11 Höveker, H., benoemingen 'voor de 5 catechisatien door Tengnagel bedient', 1871
Number of pages: 41871
173Vin200-12 Höveker & Zoon, uitgave toespraak van A. Kuyper, 1873
Number of pages: 41873
173Vin200-13 Huidekoper, J.M., voordracht van personen voor functie bij het Weeshuis, [1871]
Number of pages: 41871
173Vin200-14 Jacobs, Alida e.a., verklaren uit eigen beweging A. Kuyper verzocht te hebben weer van catechisatie gebruik te mogen maken, 1872
Number of pages: 21872
173Vin200-15 Jaspers, H., geloofsbelijdenis, z.d
Number of pages: 41870-1874
173Vin200-16 Jesse, C., doet verslag van huisbezoeken, z.d
Number of pages: 41870-1874
173Vin200-17 Kater, K., dringt aan op huisbezoek bij W.F. de Haas i.v.m. gezinsuitbreiding, 1874
Number of pages: 41874
173Vin200-18 Klein, P.C., vraagt naar mogelijkheid om kerst- en oudejaars-avondpreken in druk te laten verschijnen, z.d
Number of pages: 41870-1874
173Vin200-19 Kleijn, L.J. e.a., vaccinatie, [1871]
Number of pages: 41871
173Vin200-20 Kleijn, L.J., betreurt tijdelijk vertrek van Kuyper wegens gezondheidsredenen; beveelt resp. dr. Kohlbrügge, ds. Kunstlie of ds. Van Lochem aan als predikant, [1872, 1873]
Number of pages: 41872-1873
173Vin200-21 Klok, I., bedenkingen t.a.v. recent door Kuyper gehouden predicatie, 1871
Number of pages: 41871
173Vin200-22 Kornman, A.H. en G. van de Graaf, gelukwens met verjaardag, 1871
Number of pages: 41871
173Vin200-23 Kraayenhagen, A., vraagt om aanneming van hemzelf en zijn broer tot lidmaat van de Ned. Hervormde Kerk, 1871
Number of pages: 41871
173Vin200-24 Kraayenhagen, A., alsvoren, 1871
Number of pages: 41871
173Vin200-25 Kuhler Wz., W., kinderen mogen catechisatie i.v.m. pokken van zoon niet bezoeken, 1871
Number of pages: 21871
173Vin200-26 Laer, G.W.A. van, vraagt of Kuyper op bepaalde dag in het Weeshuis 'wenscht tot lidmaat aan te nemen', 1871
Number of pages: 41871
173Vin200-27 Linde, J. v.d., brief bij vertrek van A. Kuyper, 1874
Number of pages: 41874
173Vin200-28 Lub, J.C., 'het vergrijp der zeventien ouderlingen'; verloochening van Jezus' Godheid door ds. Spijker, 1872
Number of pages: 41872
173Vin200-29 Maajer, B.J., verzoekt Kuyper brief te schrijven aan zijn herstelde zuster Margo, 1873
Number of pages: 21873
173Vin200-30 Magendans, M.J., verzoek aan Kuyper voor haar te bidden, 1871
Number of pages: 61871
173Vin200-31 Odink, D., uitnodiging voor jaarfeest van 'Christelijke Broederkring inzonderheid bedoelende de afschaffing van Sterken Drank', 1870
Number of pages: 11870
173Vin200-32 Olie, wed. H.H., doop negende kind van familie Vogel, zilversmidsgezel, 1870
Number of pages: 41870
173Vin200-33 Oven, A.J. van, zoekt naar werk d.t.k. van A. Kuyper, 1871
Number of pages: 41871
173Vin200-34 Palmboom, F.J., vraagt Kuyper op Eerste Pinksterdag godsdienstoefening bij wezen te komen leiden, 1874
Number of pages: 21874
173Vin200-35 Roos, J. e.a., betuigen leedwezen voor onheuse uitlatingen aan adres van Kuyper door enige bewoners van Kattenburg, z.d
Number of pages: 61870-1874
173Vin200-36 Ruijs, G., uit bedenkingen tegen aanbeveling van mr. G. Groen van Prinsterer tot kandidaatstelling van Kuyper als lid van Tweede Kamer, 1871
Number of pages: 41871
173Vin200-37 Ruys, G, over finantiële transactie, 1872
Number of pages: 51872
173Vin200-38 Rijn, M.E. van, gedicht 'De Kuiper en de Smit onmisbaar voor elkander Tot kuipen van een vat dat heel is uit elkander.', z.d
Number of pages: 51870-1874
173Vin200-39 Schermer-Hessling, R.J., vraagt plaatsing van advertentie in De Standaard i.v.m. schuld groot 250.-, 1873
Number of pages: 41873
173Vin200-40 Schroders, A.H., beschrijft haar levenswandel en wenst zich verder in het geloof te sterken; vraagt tenslotte als dienstbode bij Kuyper in dienst te mogen komen, z.d
Number of pages: 51870-1874
173Vin200-41 Stieler, J., acht het wenselijk de door Kuyper gehouden preek ter bevestiging van ds. P. van Son en de toen door de Eerw. Heer Ph.S. van Ronkel gehouden preek in druk uit te geven, 1873
Number of pages: 41873
173Vin200-42 Stuart, C., vraagt geld te leen i.v.m. huurschuld, z.d
Number of pages: 41870-1874
173Vin200-43 Stuart, C., is inmiddels verhuisd en verkeert in geldnood, vraagt geld te leen, z.d
Number of pages: 41870-1874
173Vin200-44 Visser, K., vraagt advies i.v.m. bewijs van goed gedrag benodigd 'ter inwinning van onderrigt', 1873
Number of pages: 41873
173Vin200-45 Wagener, Wed. C., bemiddeling voor verkrijging van voorschot op haar weduwengeld; vraagt 30.- te mogen lenen, 1870
Number of pages: 41870
173Vin200-46 Westerdaal, H., over plaats in de Schotse Kerk, 1874
Number of pages: 41874
173Vin200-47 Wezen, de -, vragen of Kuyper op Oudejaarsavond in Weeshuis bij Godsdienstoefening wil optreden; erkentelijkheidsbetuiging aan Kuyper, 1870
Number of pages: 41870
173Vin200-48 Wiggers, A.M., vraagt om huisbezoek, 1871
Number of pages: 41871
173Vin200-49 Zwaan, C. de, uitnodiging voor bespreking met commissie betreffende nieuw schetsontwerp voor Nieuwe Stichting Diaconie Gesticht, 1874
Number of pages: 41874