SEARCH


The papers of Abraham Kuyper (1837-1920) were bequeathed to the Abraham Kuyper Stichting, the academic office of the Antirevolutionary Party, founded in 1922 and located in Kuyper’s former residence in The Hague. In 1971 the papers were transferred to the Historical Documentation Center for Dutch Protestantism (1800-present day) at the Vrije Universiteit Amsterdam, and kept as coll. nr. 154.

The papers have been digitized in a cooperative enterprise of the Historical Documentation Center, Princeton Theological Seminary and The Neo-Calvinism Research Institute (NRI) at Theological University Kampen, and made available to the general public by the NRI in 2020.

The archive holds almost 9.000 letters to Abraham Kuyper and many documents regarding his personal life and his family, and documents related to Kuyper’s activities as pastor, journalist, politician, university founder, professor, church leader, and author.

Abraham Kuyper's Complete Archive

Archive >> Overige portefeuilles / Other folders >> Overige portefeuilles

365

Stukken betreffende diverse onderwerpen, z.d., 1872-1882

365-1 Rapporten van Commissie der kerkeraad over (Vrije Beheer der) kerkelijke goederen, 1872-1873
Number of pages: 391872-1873
365-2 Stukken betreffende huurcontracten en brandverzekering, 1877-1879
Number of pages: 131877-1879
365-3 Missive van A. Kuyper aan Hoofdcommissie van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs met antwoord, 1882
Number of pages: 71882
365-4 Verslagen van samenkomst van gedelegeerden van VU met Synodale Commissie der Christelijk Gereformeerden, 1880
Number of pages: 201880
365-5 Manuscript ‘Het Calvinisme, de zuivere type van het Gereformeerde Christendom’ door A. Kuyper
Number of pages: 171869-1934
365-6 Rapport van Commissie (Kuyper c.s.) aan Christelijk Nationaal Schoolonderwijs inzake eisen aan wetgevig te stellen ter redding van het vrije onderwijs, 1875
Number of pages: 111875
365-7 Verklaringen van A. Kuyper en dr. Hoedemaker inzake baanaanbod als kinderjuf aan Jansje Vogel, 1882
Number of pages: 81882
365-8 Schoonschrift
Number of pages: 91869-1934
365-9 Brieven aan A. Kuyper inzake A. Comrie, 1881
Number of pages: 261881
365-10 Artikelen in Doetinchemsch Weekblad van dr. K.G.P. Schwartz en J. van Dijk Mz., 25 febr. 1882
Number of pages: 41882
366

Stukken betreffende diverse onderwerpen, z.d., 1873-1934

366-1 Verslag der 19e algemene vergadering der Nederlandsche Vereeniging van Vrienden der Waarheid, Amsterdam, 1881
Number of pages: 271881
366-2 J. Reitsma: ‘Passio Dordracena’ in: Geloof en Vrijheid n.a.v. artikel van W. Geesink, met briefkaart van Kuyper aan Geesink, 2 sept. 1887
Number of pages: 401887
366-3 Afschriften van telegrammen van A. Kuyper, 1901-1903
Number of pages: 121901-1903
366-4 ‘Gedicht ter ere van Dr. A. Kuyper, Minister-President, 1903-jan.-1904’
Number of pages: 31903-1904
366-5 Financiële gegevens betreffende werken van A. Kuyper, 1879-1881
Number of pages: 61879-1881
366-6 Manuscript van J.J. Croles ‘Onbewezen’ (Decoratiekwestie), 1909
Number of pages: 91909
366-7 Afschrift van brieven van mevr. Groen van Prinsterer aan A. Kuyper (originelen: zie inv. nr. 119, 1876
Number of pages: 31876
366-8 Spotprenten over A. Kuyper, 1873-1909?
Number of pages: 351873-1909
366-9 Open brief van Elout van Soeterwoude aan Minister van Binnenlandse Zaken, 20 aug. 1878
Number of pages: 21878
366-10 Telegram aan A. Kuyper met als bijlage afschrift telegram van W.F. Pop aan A. Kuyper, 1920 (origineel: zie inv. nr. 135)
Number of pages: 31920
366-11 Voorrede voor ‘Mabdil’ (niet uitgegeven), april 1883
Number of pages: 61883
366-12 Visitekaartjes van A. Kuyper, foto’s van Kuypers geboortehuis, van Beesd, van (begrafenis van) Kuyper, t.g.v. 23e jaarvergadering der Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag, ansichtkaarten van A. Kuyper aan zijn dochters (jan. 1906)
Number of pages: 511906
366-13 Catalogus van bibliotheek van A. Kuyper
Number of pages: 51869-1934
366-14 Kaart van het Noordzeekanaal
Number of pages: 11869-1934
366-15 Krantenknipsels n.a.v. het overlijden van W.H. Oppedijk, 1893
Number of pages: 91893
366-16 Voorlopige lijst van werken van en over A. Kuyper, (1934?)
Number of pages: 121934
366-17 Afschriften van brieven van H.J. Lemkes aan A. Kuyper, 1869-1888 (originelen: inv. nr. 118-126)
Number of pages: 61869-1888
366-18 Opgave van wekelijkse meditatiën met datum en titel, 1902-1903
Number of pages: 41902-1903
367

Stukken betreffende diverse onderwerpen en krantenknipsels, 1882-1913

367-1 Gedrukt stuk van A. Kuyper aan medebestuursleden van Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Vereeniging over missie van H.F. Jonkman naar Zuid-Afrika, 1882
Number of pages: 41882
367-2 Pamflet met oproep voor giften t.b.v. het Hospitium, 1884
Number of pages: 81884
367-3 Nummer van De Standaard dd. 30 nov. 1903 behorend bij een contract met uitgever Wormser
Number of pages: 121869-1934
367-4 Knipsels over A. Kuyper o.a. over Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Vereeniging, politieke kwesties, Vrije Universiteit, Oppenheim, wetgeving en buste van A. Kuyper, 1882-1913
Number of pages: 491882-1913
368

Stukken betreffende godsdienstige en politieke onderwerpen, z.d. 1887-1913

368-1 Circulaire van Commissie van Advies voor de AR Partij, nov. 1896?
Number of pages: 31896
368-2 Samenspraken over godsdienstige onderwerpen: Volksblaadje: De Nieuwe Universiteit (1887); 2 Zamenspraken tusschen twee Leden der Ned. Hervormde Gemeente (z.d.); Keuvelingen onder de geringen des Lands nr. 4-6 (1888?)
Number of pages: 251887-1888
368-3 Verkiezingspamfletten, z.d., 1903/04?
Number of pages: 91903-1904
368-4 Opgaven betreffende de stand van verschillende politieke partijen in diverse districten, 1909-1913
Number of pages: 601909-1913
369

Manuscripten van A. Kuyper en andere personen en ingekomen brieven, z.d., 1894-1918

369-1 Manuscript door A. Kuyper van voorwoord voor ‘A. Kuyper in caricatuur’, 1909
Number of pages: 51909
369-2 Manuscript door A. Kuyper van artikel ‘Ons land en Denemarken’ voor Vrede door Recht, 1914?
Number of pages: 81914
369-3 Manuscript door A. Kuyper van ‘Bij de Gratie Gods’, bijdrage voor Gedenkboek van inhuldiging van Koningin, 1898
Number of pages: 151898
369-4 Aantekeningen door A. Kuyper voor ‘Van de Voleinding’, 1911-1918
Number of pages: 111911-1918
369-5 Manuscript door A. Kuyper van artikel voor The Presbyterian, 1906
Number of pages: 81906
369-6 Brief van J. Postmus over artikel van Verwey betreffende Bilderdijk, 1906
Number of pages: 81906
369-7 Brief van C. Gerretson aan A. Kuyper betreffende toegang tot archief van Groen van Prinsterer, 1914
Number of pages: 91914
369-8 Manuscript van ‘In democratische rigting’ van Haganus, 1894
Number of pages: 171894
369-9 Manuscript door A. Kuyper van artikel tegen E. Lacheret’s kritiek, 1907
Number of pages: 101907
369-10 Manuscript van ‘The evolution of the Bible-use in Europe’ met verbeteringen door A. Kuyper, 1908 (?)
Number of pages: 351908
369-11 Manuscript van ‘Mea culpa’ door J.H. Valckenier Kips, 1918?
Number of pages: 21918
369-12 Manuscript van ‘Zonnetijd of Zônetijd?’ door J.F.H., z.d
Number of pages: 71869-1934
369-13 Brief van H.B. van Daalen met als bijlage artikel ‘Ter Overweging’, 1908
Number of pages: 101908
369-14 Manuscript door A. Kuyper van ‘La crise Sud-Africaine’, 1900
Number of pages: 391900
370

Brieven en artikelen, z.d., 1896-1904

370-1 Brief aan A. Kuyper over tentoonstelling ‘le Monde de l’Enfance’ te St. Petersburg, 16 febr. 1904
Number of pages: 51904
370-2 Manuscript van ‘Locus de Magistratu’ door A. Kuyper
Number of pages: 481869-1934
370-3 Manuscript van artikel ‘De faculteit der Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteiten’ (incompleet)
Number of pages: 181869-1934
370-4 Afschriften van 2 krantenartikelen over conflict tussen Oppenheim en V.d. Vlugt in Tweede Kamerdebatten en opmerkingen van A. Kuyper hierover, 1904
Number of pages: 51904
370-5 Brief van secretaris der Vereeniging van Christelijke Onderwijzers (H.J. van Wylen) aan Minister Kuyper met verzoek om erevoorzitter van het erecomité te worden en om te spreken op 50 jarig jubileum van de vereniging, 27 okt. 1903
Number of pages: 71903
370-6 Brief van W.J. Brown (Londen) aan A. Kuyper met 4 foto’s, 23 febr. 1904
Number of pages: 91904
370-7 Brief betreffende een adres van B. Schilder c.s. aan H.M. de Koningin, 29 aug. 1902
Number of pages: 41902
370-8 Afschrift van artikel van A.C. Visser ‘De staking en het Ministerie’, 6 febr. 1903
Number of pages: 41903
370-9 Ontvangsten en uitgaven van Nederlandsche Transvaalsche Kolonisatie Maatschappij, Amsterdam, 27 april 1896
Number of pages: 11896
370-10 Brief van H. Burger aan A.Kuyper inzake toetreding tot Zuid-Afrikaansche Vereniging en ondertekening van bijgaand manifest, 1900
Number of pages: 131900