SEARCH


The papers of Abraham Kuyper (1837-1920) were bequeathed to the Abraham Kuyper Stichting, the academic office of the Antirevolutionary Party, founded in 1922 and located in Kuyper’s former residence in The Hague. In 1971 the papers were transferred to the Historical Documentation Center for Dutch Protestantism (1800-present day) at the Vrije Universiteit Amsterdam, and kept as coll. nr. 154.

The papers have been digitized in a cooperative enterprise of the Historical Documentation Center, Princeton Theological Seminary and The Neo-Calvinism Research Institute (NRI) at Theological University Kampen, and made available to the general public by the NRI in 2020.

The archive holds almost 9.000 letters to Abraham Kuyper and many documents regarding his personal life and his family, and documents related to Kuyper’s activities as pastor, journalist, politician, university founder, professor, church leader, and author.

Abraham Kuyper's Complete Archive

182-1-4 Stukken betreffende de Hervormde Kerk te Oldeboorn, 1884-1886 (bijlagen van nr. 52)
Number of pages: 91869-1950
182-5 Voorstel van A. Kuyper aan kerkenraad betreffende wijziging in reglementen en instructies inzake diensten van de bode, 7 dec. 1885
Number of pages: 11885
182-6 Regeling inzake kerken en predikanten, die schade lijden door ongerechtige handelingen der Synodale Hierarchie, 13 dec. 1885
Number of pages: 41885
182-7 Brief van W.C. Breen aan ds. P. Deetman, 18 dec. 1885
Number of pages: 21885
182-8 Brief van College van Collectanten aan Commissie tot het bestuur der kerkgebouwen, 21 dec. 1885
Number of pages: 61885
182-9 Verklaring van ondertekenaars, dat zij niet kunnen voldoen aan last van Provinciaal kerkbestuur van Noord-Holland inzake attestatiën, 2 dec. 1885
Number of pages: 31885
182-10 Concept van 'Beschrijving en Inning van den Vrijwillige Bijdrage ad f 50.000.-: 1. Provisioneele regeling, 2. Circulaire, 3. Model C, 4. Model D' [1886/1887]
Number of pages: 11886-1887
182-11 Circulaire aan gemeenteleden der Nederd. Gereformeerde Gemeente te Amsterdam (= Circulaire, genoemd in nr. 10), [1886/1887]
Number of pages: 131886-1887
182-12 Corporatieboekje der Nederd. Gereformeerde Kerk (= Model C genoemd in nr. 10), [1886/1887]
Number of pages: 31886-1887
182-13 Concept van Collectantenboekje der Nederd. Gereformeerde Kerk (= Model D genoemd in nr. 10), [1886/1887]
Number of pages: 91886-1887
182-14 Brief van P.A. Ponsen, 5 jan. 1886
Number of pages: 41886
182-15 Brief van A.F. de Savornin Lohman aan A. Kuyper, 5 jan 1886
Number of pages: 41886
182-16 Brief van D.C. Kraay, 11 jan. 1886
Number of pages: 21886
182-17 Brief van M. (lid der Utrechtse Gemeente), 13 jan. 1886
Number of pages: 31886
182-18 Brief van Drikfurst(?), 14 jan. 1886
Number of pages: 11886
182-19 Extract uit notulen der Commissie tot het bestuur over de kerkgebouwen, 14 jan. 1886
Number of pages: 11886
182-20 'Lid der Gemeente' aan de Redactie van De Standaard, 16 jan. 1886
Number of pages: 41886
182-21 Brief van NN, 20 jan. 1886
Number of pages: 41886
182-22 Brief van Joh. F. Stieler over 'schorsing', 20 jan. 1886
Number of pages: 61886
182-23 Brief van E.W. Ansingh aan Kerkenraad Hervormde Gemeente te Amsterdam, 22 jan. 1886
Number of pages: 11886
182-24 Brief van leden der Ned. Hervormde gemeente te Amsterdam, 22 jan. 1886
Number of pages: 21886
182-25 Brief van Joh.F. Stieler over 'Menschenvrees', 26 jan. 1886
Number of pages: 31886
182-26 Brief van A. den Boer te Nieuw Lekkerland, 29 jan. 1886
Number of pages: 61886
182-27 Brief van H.J. Kroese, 29 jan. 1886
Number of pages: 81886
182-28 Stuk van classicaal bestuur van Harderwijk inzake kerk van Kootwijk, 1 febr. 1886
Number of pages: 31886
182-29 Bij Redactie ingekomen stuk van W.F.A. Winckel inzake kerkstrijd te Amsterdam, 2 febr.1886
Number of pages: 141886
182-30 Stuk van predikanten, ouderlingen en diakenen aan geschorste leden van de Amsterdamse kerkenraad, 9 febr. 1886
Number of pages: 11886
182-31 Stuk van classicaal bestuur van Amsterdam aan provinciaal kerkbestuur van Noord-Holland, 15 maart 1886
Number of pages: 31886
182-32 Vrije gedachte van een niet-Gereformeerde (P. Jansz) n.a.v. kerkelijk conflict te Amsterdam, 22 april 1886
Number of pages: 261886
182-33 Incompleet stuk van W. Pera over kerkelijke strijd te Leiden, 8 juni 1886
Number of pages: 21886
182-34 Verklaring van secretaris der Algemene Synode van ontvangst van f 1200.- van A. Kuyper, 16 juli 1886
Number of pages: 11886
182-35 Stuk van afgezette predikanten en kerkenraadsleden (betreft deel van nr. 36 in druk), okt. 1886
Number of pages: 121886
182-36 Stuk van A. Kuyper c.s. aan leden der Amsterdamse kerkenraad die 24 sept. door de Synodus Contracta gevonnist zijn, 8 okt. 1886
Number of pages: 321886
182-37 Brief met bijlage van De Savornin Lohman, 6 nov. 1886
Number of pages: 21886
182-38 Exploit van ring Holwerd der Ned. Hervormde Kerk aan J. de Jong, 7 nov. 1886
Number of pages: 21886
182-39 Brief van H. Wildeboer, 20 nov. 1886
Number of pages: 41886
182-40 Brief van T. v.d. Ploeg, dec. 1886
Number of pages: 21886
182-41 Brief van Classicaal Bestuur te Leiden aan S. Mosterd, 1 dec. 1886 (bijlage van nr. 49)
Number of pages: 21886
182-42 Brief van A. Pelsma aan H. Wildeboer, 2 dec. 1886
Number of pages: 41886
182-43 Brief van H. Wildeboer aan A. Kuyper met bijlage, 10 dec. 1886
Number of pages: 71886
182-44 Besluit van Classicaal Bestuur van Breda inzake o.a. Ds. A. van Veelo, 15 jan. 1887
Number of pages: 31887
182-45 Brief van Provinciaal Kerkbestuur van Noord-Brabant aan P. Maris, 17 jan. 1887
Number of pages: 11887
182-46 Besluit van Classicaal Bestuur te Leiden inzake S. Mosterd, 7 febr. 1887 (bijlage van nr. 49)
Number of pages: 11887
182-47 Brief van Classicaal Bestuur te Leiden aan S. Mosterd, 8 febr. 1887 (bijlage van nr. 49)
Number of pages: 31887
182-48 Besluit van Classicaal Bestuur van Onderdendam inzake kerkeraden van Zuidwolde en Wetsinge-Sauwert, 11 febr. 1887
Number of pages: 31887
182-49 Brief met bijlagen (nrs. 41, 46-47) van J. Mostert inzake doleantie te Abbenes, 18 febr. 1887
Number of pages: 51887
182-50 Notulen kerkenraadsvergaderingen, 22 febr. 1887, Buitenpost
Number of pages: 21887
182-51 Schrijven van Classicaal Bestuur van Harderwijk inzake Nijkerk, 2 maart 1887
Number of pages: 11887
182-52 Bij Redactie ingekomen stuk van E.J. Homaat over doleantie te Oldeboorn met bijlagen (nrs. 1-4), 2 maart 1887
Number of pages: 41887
182-53 Schrijven van Provinciaal Kerkbestuur van Overijsel inzake schorsing van kerkenraadsleden te Zwartsluis, 2 maart 1887 (bijlage van nr. 61)
Number of pages: 41887
182-54 Brief van J. Hulzebos met bijlagen omtrent schorsing te Zuidwolde, 10 maart 1887
Number of pages: 41887
182-55 Brief van A.P.A. du Cloux, 9 maart 1887 (bijlage van nr. 54)
Number of pages: 21887
182-56 Stukken inzake doleantie te Wons, 10 maart 1887
Number of pages: 51887
182-57 Brief van I. Teves over doleantie te Wetsinge-Sauwert, 10 maart 1887
Number of pages: 41887
182-58 Brief van J. Hulsebos over doleantie te Zuidwolde, 14 maart 1887
Number of pages: 51887
182-59 Brief van kerkenraad van Bussum aan C. van Woeren (?), 14 maart 1887
Number of pages: 11887
182-60 Schrijven van kerkenraad van Nederhorst ten Berg aan W. Strietman inzake zijn schorsing als pres. kerkvoogd, 15 maart 1887
Number of pages: 31887
182-61 Stukken over afzetting van kiescollege te Zwartsluis, 15 maart 1887
Number of pages: 91887
182-62 Stuk inzake ontzetting van lidmaatschap der Ned. Hervormde kerk te Zuidwolde, 16 maart 1887
Number of pages: 31887
182-63 Stuk betreffende kerkelijke zaak te Amsterdam, 24 maart 1887
Number of pages: 161887
182-64 Brief van Keuchenius, 15 juli 1887
Number of pages: 21887
182-65 Brief van W. Kuhler aan F.L. Rutgers, 15 juli 1887
Number of pages: 31887
182-66 Brief van Classicaal Bestuur van Franeker aan K. Floor, 22 juli 1887
Number of pages: 41887
182-67 Stuk over doleantie te Amsterdam, [ná 16 dec. 1886]
Number of pages: 11886
182-68 Concept voor persartikel van A. Kuyper over Winsum, [ná 14 dec. 1885]
Number of pages: 51885
182-69 Stuk over doleantie, begin 1887?
Number of pages: 31887
182-70 Stukken betreffende kerkelijke situatie in classis Middelburg, mei 1887?
Number of pages: 111887
182-71 'Een stem uit het Volk' door J.D.R. te V., [begin 1886]
Number of pages: 41886
182-72 Brief van W.G. Smitt, z.d
Number of pages: 11869-1950
182-73 Brief van E. Lakke c.s. aan kerkenraad der Ned. Hervormde Kerk te Amsterdam, jan. 1886?
Number of pages: 31886
182-74 Drukproeven van schrijven van dolerende kerk aan kerkenraad der Chr. Gereformeerde Gemeente, begin 1887?
Number of pages: 121887
182-75 Incompleet schrijven van C. van Emmerik, z.d
Number of pages: 21869-1950
182-76 Resumtie betreffende doleantie te Amsterdam, begin 1887?
Number of pages: 31887
182-77 Stukken betreffende Congres der Gereformeerde Kerken, jan. 1887
Number of pages: 101887
182-78 Brief van P.A. Ponsen, 5 jan. 1887
Number of pages: 21887
182-79 Brief van A. Feenstra, 13 febr. 1888
Number of pages: 21888
182-80 Brief van J. Bouman aan kerkenraad der Ned. Gereformeerde Gemeente te Amsterdam, sept. 1888
Number of pages: 61888
182-81 Brief van J.F. Lookman, 11 febr. 1889
Number of pages: 31889
182-82 Brief van W.K.H. Magendans, 27 febr. 1889
Number of pages: 71889
182-83 Verslag over loop der kerkelijke gebeurtenissen te Dordrecht, 23 nov. 1889
Number of pages: 61889
182-84 Stukken over kerkelijke toestand te Heinenoord, jan. 1889
Number of pages: 61889
182-85 Brief van J. van Oversteeg inzake kerkelijke gebeurtenissen te Amsterdam, 1886?
Number of pages: 21886
182-86 Brief van J. Haaksman, 16 dec. 1889
Number of pages: 41889
182-87 Missive van Commissaris des Konings van Friesland betreffende invulling der godsdienstige gezindte bij volkstelling, 16 dec. 1889
Number of pages: 41889
182-88 Brief van J.H. Isings, 22 juni 1889
Number of pages: 21889
182-89 Schrijven van H.B. te A. betreffende verband tussen geschorste ds.van Son en zijn voorzitterschap van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, 6 maart 1886?
Number of pages: 21886
182-90 Brief van J. Zegers te Kootwijk, 10 maart 1886?
Number of pages: 21886
182-91 Brief van Z. aan redactie van De Heraut, z.d
Number of pages: 21869-1950
182-92 Schrijven van W. Hovy over houding van politie, z.d
Number of pages: 21886
182-93 Brief van Osinga, z.d
Number of pages: 21886
182-94 Lijst met namen en bijdragen voor kerkelijke kas, z.d
Number of pages: 91886
182-95 Concept-acte van ineensmelting der kerken te Utrecht en te Assen, 20 nov. 1888
Number of pages: 151888
182-96 Open brief van A. Kuyper aan Ch. Boissevain, 4 nov. 1897
Number of pages: 91897