SEARCH


The papers of Abraham Kuyper (1837-1920) were bequeathed to the Abraham Kuyper Stichting, the academic office of the Antirevolutionary Party, founded in 1922 and located in Kuyper’s former residence in The Hague. In 1971 the papers were transferred to the Historical Documentation Center for Dutch Protestantism (1800-present day) at the Vrije Universiteit Amsterdam, and kept as coll. nr. 154.

The papers have been digitized in a cooperative enterprise of the Historical Documentation Center, Princeton Theological Seminary and The Neo-Calvinism Research Institute (NRI) at Theological University Kampen, and made available to the general public by the NRI in 2020.

The archive holds almost 9.000 letters to Abraham Kuyper and many documents regarding his personal life and his family, and documents related to Kuyper’s activities as pastor, journalist, politician, university founder, professor, church leader, and author.

Abraham Kuyper's Complete Archive

Archive >> Overige politieke dossiers / Other political dossiers >> Overige politieke dossiers (Portefeuilles)

246

Stukken betreffende ontwerpen voor wetten, Koninklijke Besluiten en Reglement van Orde voor de Raad van Ministers, 1882[?]-1905

246-1 Kopie van voorstel tot wijziging van enige artikelen der (onderwijs)wet van 17 aug. 1878, (1883?)
Number of pages: 111878-1883
246-2 Kopie van ontwerp-Schaepman (onderwijswetsontwerp), (1883?)
Number of pages: 121883
246-3 Afschrift van advies van Raad van State aan de Koningin betreffende grondaankoop voor Carnegiestichting met afzonderlijk advies van Staatsraden Jhr. Rochussen en Jhr. Den Beer Poortugael, 8 nov. 1904
Number of pages: 21904
246-4 Reactie van Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid aan de Koningin op het advies van Raad van State betreffende grondaankoop voor Carnegiestichting, 14 nov. 1904
Number of pages: 101904
246-5 ‘Nota betreffende motie-Bos c.s.’ door S. van Citters, 1905?
Number of pages: 71905
246-6 Ontwerp KB betreffende de instelling van de Huisorde van Oranje, maart 1905
Number of pages: 71905
246-7 Drukproef van Ontwerp-Reglement van Orde voor Raad van Ministers, okt. 1901
Number of pages: 141901
247

Stukken betreffende politieke onderwerpen, 1888[?]-1908[?]

247-1 Beschouwingen n.a.v. herstemming voor Tweede Kamerverkiezingen in 1901
Number of pages: 61901
247-2 Adres van Kiesvereniging ‘Amstels Burgerij’ te Amsterdam aan de Koning, (tussen 1888 en 1890)
Number of pages: 61888-1890
247-3 Nota aan de Commissie van Advies van de Vrij-Antirevolutionaire Partij, 1901(?)
Number of pages: 71901
247-4 Schrijven van H.M. ter Haar e.a. aan A. Kuyper over conflict tussen Kuyper en De Savornin Lohman, 21 juni 1895
Number of pages: 61895
247-5 Opmerkingen van A. Kuyper over regeringsverklaring van het Kabinet-Heemskerk, 1908(?)
Number of pages: 71908
248

Stukken betreffende diverse onderwerpen, 1888-1910

248-1 Vernieuwing van het bankoctrooi, [1888]
Number of pages: 51888
248-2 Aantekeningen over het bankoctrooi, [1888]
Number of pages: 31888
248-3 ‘Beschouwing over het nieuwe bankoctrooi’ door J.C.V, juni 1888
Number of pages: 411888
248-4 Opmerkingen over het artikel van J.C.V, [1888]
Number of pages: 31888
248-5 Schrijven met 3 bijlagen door J. Wolf over militaire pensioenraad, 27 febr. 1899
Number of pages: 151899
248-6 ‘De wenselijkheid der invoering van evenredig kiesrecht’ door J.J.? Zoetmulder, april 1910
Number of pages: 61910
248-7 Stukken betreffende ‘De Overijsselsche quaestie’, okt. 1904
Number of pages: 341904
248-8 Nota van D.W.J. Jenny Weyermans? te Utrecht over het slechte functioneren van de Raad (voor Staatstoezicht op de Volksgezondheid?), 3 maart 1905
Number of pages: 101905
248-9 Lijst van bij Eerste en Tweede Kamer aanhangige en ingekomen wetsontwerpen, 1904
Number of pages: 41904
249

Stukken betreffende het onderwijs, 1889-1913

249-1 ‘Misdrijf van art. 355 Wetboek van Strafrecht’ (betreft schoolverzuim) door H.W. Hovy, maart 1901
Number of pages: 71901
249-2 Schrijven van N. Oosterbaan met bijlagen betreffende het Rijksschooltoezicht, 12 nov. 1907
Number of pages: 131907
249-3 Nota betreffende subsidiering van bijzonder onderwijs in Nederlandsch Indië, 1913
Number of pages: 81913
249-4 Circulaire betreffende subsidiering van bijzonder onderwijs in Nederlandsch Indië, 1913
Number of pages: 31913
249-5 Verklaring van schoolbestuur van Ebenhaëzer te Berlikum inzake ontslag van heer Kroeze als hoofd der school, 22 nov. 1889
Number of pages: 231889
250

Stukken betreffende onder andere: verplichte verzekeringen en 1e Sociaal Congres, 1890-1909

250-1 ‘Schets voor eene algemeene verplichte ouderdomsverzekering’ door H. Okma, 6 jan. 1903
Number of pages: 181903
250-2 Nota van de Chef der Afd. Comptabiliteit aan Rijksverzekeringsbank, 6 okt. 1909
Number of pages: 151909
250-3 ‘Eenige opmerkingen n.a.v. het rapport: Twee stelsels van verplichte verzekering met elkaar vergeleken’ door W.A. Poort, 25 maart 1903
Number of pages: 111903
250-4 Aantekeningen van A. Kuyper betreffende voorbereiding van het Eerste Sociaal Congres, 1891
Number of pages: 41891
250-5 Toespraak van T.A.J. van Asch van Wyck op vergadering van Patrimonium afd. A’dam(?), 28 nov. 1890(?)
Number of pages: 91890
251

Stukken betreffende wetgeving en spelling van de Nederlandse taal, z.d., 1894-1915

251-1 Ontwerp-Armenwet van 1904 met aantekeningen van A. Kuyper
Number of pages: 261904
251-2 ‘Belastingontwerpen’ door J.H. Verloop?, 20 nov. 1915
Number of pages: 71915
251-3 ‘Memorie van Antwoord, Hoofdstuk I Begrooting 1904’ (= bijlage van brief A.F.van Lynden aan A. Kuyper dd. 18 jan. 1904, zie inv. nr. 131)
Number of pages: 41904
251-4 ‘Ontwerp van wet tot invoeging van een nieuw artikel tusschen de artt. 59 en 60 der Ongevallenwet-1901’, 1907/1908?
Number of pages: 171901-1908
251-5 Schrijven van A. Kuyper aan Koningin betreffende voordrachten te doen i.v.m. inwerkingtreding van Gezondheids- en Woningwet, 1902(?)
Number of pages: 61902
251-6 Stukken van Staatscommissie inzake spelling der Nederlandsche Taal, 1909?
Number of pages: 131909
251-7 Nota betreffende voorlopig verslag over wetsontwerp voor de landbouwvertegenwoordiging, z.d
Number of pages: 81878-1920
251-8 Lijst van wetsontwerpen voor het zittingsjaar 1894-1895
Number of pages: 31894-1895
252

Stukken betreffende buitenlandse aangelegenheden, 1899-1915

252-1 Nota van Melvil van Lynden aan Ministerraad betreffende verzoek van Verenigde Staten en Venezuela, 1903(?)
Number of pages: 21903
252-2 Nota van H.M. de Koningin inzake voor- en nadelen van een bondgenootschap, 29 april 1905
Number of pages: 41905
252-3 Schrijven van E.J.P. Jorissen aan A. Kuyper betreffende Zuid Afrika met als bijlage schrijven aan Plemp van Duiveland, 1915(?)
Number of pages: 251915
252-4 Open brief van A. Kuyper aan Nederlandse gezant te St. Petersburg (betreft Zuid Afrika), 11mei 1899
Number of pages: 31899
252-5 Nota betreffende Venezolaanse aangelegenheden, (1904?)
Number of pages: 111904
252-6 Extract uit notulen van Eerste Volksraad (Transvaal) van 29 aug. 1899
Number of pages: 81899
253

Stukken betreffende onder andere: de sollicitatie van Den Ouden naar functie adjunct-secretaris van Centraal Comité en strafrechtpleging jeugdigen, z.d., 1899, 1917

253-1 Brief van R.A. den Ouden aan A. Kuyper betreffende zijn sollicitatie naar functie adjunct secretaris van Centraal Comité met bijlagen (nrs. 3-5), 15 okt. 1917
Number of pages: 31917
253-2 Brief van C. Brouwer (AR-Kiesvereniging. Ouderkerk a/d IJsel) betreffende sollicitatie van Den Ouden 15 okt 1917
Number of pages: 21917
253-3 Proeve van een Huishoudelijk Reglement ener Chr. Militairen Vereniging, 17 okt. 1905 (bijlage van nr. 1)
Number of pages: 81905
253-4 Concept-notulen der vergadering tot Stichting ener Nationale Organisatie van Christelijke Militairen-Verenigingen, 16 aug. 1916 (bijlage van nr. 1)
Number of pages: 111916
253-5 Brochure over Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, 17 okt. 1905 (bijlage van nr. 1)
Number of pages: 211905
253-6 Schrijven van D. Meeter, Den Haag, aan redactie van De Standaard over het Transvaalse Volkslied, 14 nov. 1899
Number of pages: 91899
253-7 Aantekeningen van A. Kuyper betreffende strafrechtpleging t.a.v. jeugdige personen
Number of pages: 41878-1920
254

Stukken betreffende militaire kwesties, z.d., 1900-1919

254-1 Nota betreffende de vrijwillige landstorm, 1919?
Number of pages: 71919
254-2 Nota betreffende het Nederlandse leger van H.M. de Koningin, 29 april 1905
Number of pages: 31905
254-3 Commentaar op het wetsontwerp: Regeling van de samenstelling der landmacht, (1900?)
Number of pages: 91900
254-4 Aan redactie ingezonden stuk over ‘Onze Marine’
Number of pages: 71878-1920
254-5 ‘Leger-malaise’ door d. H
Number of pages: 51878-1920
254-6 Nota inzake de vermissing in Atjeh van de fuselier Jan Wielinga, 1900
Number of pages: 91900
255

Stukken betreffende ministeriële crises en kabinetsformatie, 1905[?]-1918

255-1 Memorie inzake ministeriële crisis ontstaan door verwerping van Hoofdstuk VIII Staatsbegroting 1908 door Tweede Kamer op 21 dec. 1907 door A. Kuyper, 1908
Number of pages: 141908
255-2 Memorandum door A. Kuyper aan Koningin inzake oplossing van mininsteriële crisis 1905?
Number of pages: 91905
255-3 Voorontwerp inzake Kabinetsformatie van 1918 door Ruys de Beerenbrouck
Number of pages: 161918
256

Stukken betreffende de conflicten tussen Kuyper en Heemskerk, Kuyper en Fabius, Kuyper en A. de Jong en het ontslag van assistent-resident van Djombang, 1908-1920

256-1 Stukken betreffende ontslag van H.Th. Kal assistent-resident van Djombang, 1917-1920
Number of pages: 221917-1920
256-2 Afschriften van correspondentie Kuyper-Heemskerk inzake de houding van Heemskerk bij de val van het ministerie, 6 jan.-5 febr. 1908 (originelen: zie inv. nr. 132)
Number of pages: 131908
256-3-3a Brief van Idenburg met als bijlage Memorie van Heemskerk n.a.v. de bezwaren van A. Kuyper, 25 juni 1908
Number of pages: 151908
256-4 Nota van AR Kamerclub inzake kwestie A. de Jong, 8 april 1910
Number of pages: 121910
256-5 Schrijven van A. de Jong aan de AR. Kamerclub, 1910
Number of pages: 81910
256-6 Drukproeven van ‘De oppositie van Mr. D.P.D. Fabius’ I en II en van ‘Naar de Bootjes’ over het conflict Kuyper-Fabius, z.d., [1908]
Number of pages: 61908
257

Brief van H. Mühlestein met bijlagen betreffende oprichting van een comité van Neutrale Europese Persoonlijkheden van hoge rang om tot vrede te kunnen komen, 1916

257-1 Brief van H. Mühlestein aan A. Kuyper, 1 aug. 1916
Number of pages: 61916
257-2 ‘Entwurf zu einem offenen Brief an die leitenden Staatsmänner der kriegfuhrenden Staaten’ door H. Mühlestein (bijlage van nr. 1)
Number of pages: 181878-1920
257-3 Afschrift van schrijven van H. Mühlenstein aan dr. S. Ibsen, 8 juni 1916 (bijlage van nr. 1)
Number of pages: 41916
257-4 Afschrift van brief van dr. S. Ibsen aan H. Mühlenstein, 22 juni 1916 (bijlage van nr. 1)
Number of pages: 21916
257-5 Brochure van H. Mühlenstein: Der Vorrang der deutschen Staatsidee und ihr Sieg in Europa (niet aangetroffen)
Number of pages: 0
257-6 Afschrift van brief van prof.dr. A. Bertholet aan H. Mühlestein, 31 juli 1916 (bijlage van nr. 1)
Number of pages: 11916