SEARCH


The papers of Herman Bavinck (1854-1921) were bequeathed to the Vrije Universiteit in the 1950s. In 1984 the papers were transferred to the Historical Documentation Center for Dutch Protestantism (1800-present day) at the Vrije Universiteit Amsterdam, and kept as coll. nr. 346. Over the years several inventories have been composed. The present organization of the documents is based on the most recent inventory, finished in 2013.

The papers have been digitized in a cooperative enterprise of the Historical Documentation Center and The Neo-Calvinism Research Institute (NRI) at Theological University Kampen, and made available to the general public by the NRI in 2021.

The archive holds more than 900 letters to and from Herman Bavinck, documents regarding his personal life and his family, like diaries, and documents related to Bavinck’s public role as pastor, journalist, politician, professor, church leader, and author: manuscripts, note books, lectures, class notes. Quite a few documents have no date or title, and are identified by the first words of the text. Notes and newspaper clippings are often inserted in documents.

Herman Bavinck's Complete Archive

Archive >> Openbaar leven >> Hoogleraar theologie, Vrije Universiteit Amsterdam, 1903-1921

51 Convocatie voor de ‘openbare zitting’ waarin Bavinck op 17 december tot hoogleraar in de faculteit der Godgeleerdheid wordt benoemd en manuscript, aantekeningen en krantenknipsels betreffende een uitgave van de redevoering Godsdienst en godgeleerdheid. Rede gehouden bij de aanvaarding van het Hoogleeraarsambt in de Theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, op Woensdag 17 december 1902 (Wageningen 1902), 1902.
1 omslag
52 Krantenknipsels en periodieken betreffende het 25-jarig jubileum van Bavinck als hoogleraar, 1908.
1 omslag
Bevat de afleveringen Nederlandsche illustratie: Geillustreerd nieuws van de week jrg. 19 afl. 6 (1908); De Prins der geïllustreerde bladen jrg. 7 afl. 29 (1908) en De wereldkroniek, jrg. 14 afl. 42 (1908).
53 Gekalligrafeerd boek met een lijst van (oud)-studenten van Bavinck, door hen aan Bavinck aangeboden ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als hoogleraar in de theologie, 1908.
1 deel
54 Manuscript ‘Rotterdam Ons Huis’ betreffende een cursus van Bavinck over de ‘oorsprong der zedelijkheid’ voor de vereniging ‘Ons Huis’, [1910].
1 stuk
De Rotterdamse vereniging ‘Ons huis’ had als doel de ontwikkeling van algemene volkskennis en gaf cursussen op het gebied van de letterkunde, natuurkunde, geschiedenis, kunstgeschiedenis en volksdans. Vanaf 1910 kwamen daar ook wijsgerige cursussen bij, waarbij de cursus van Bavinck over de oorsprong van de zedelijkheid gemiddeld 216 toehoorders telde.
55 Presentielijsten van colleges, 1915-1918, z.d.
1 omslag
Zie ook inv.nr. 59 en 222.