SEARCH


The papers of Herman Bavinck (1854-1921) were bequeathed to the Vrije Universiteit in the 1950s. In 1984 the papers were transferred to the Historical Documentation Center for Dutch Protestantism (1800-present day) at the Vrije Universiteit Amsterdam, and kept as coll. nr. 346. Over the years several inventories have been composed. The present organization of the documents is based on the most recent inventory, finished in 2013.

The papers have been digitized in a cooperative enterprise of the Historical Documentation Center and The Neo-Calvinism Research Institute (NRI) at Theological University Kampen, and made available to the general public by the NRI in 2021.

The archive holds more than 900 letters to and from Herman Bavinck, documents regarding his personal life and his family, like diaries, and documents related to Bavinck’s public role as pastor, journalist, politician, professor, church leader, and author: manuscripts, note books, lectures, class notes. Quite a few documents have no date or title, and are identified by the first words of the text. Notes and newspaper clippings are often inserted in documents.

Herman Bavinck's Complete Archive

Archive >> Openbaar leven >> Kerkelijke kwesties >> De kwestie ‘Eenheid van opleiding tot Dienaar des Woords’

68 Handgeschreven en gedrukte exemplaren van de ‘Ontwerp-’ en ‘Concept-regeling voor de opleiding van Dienaren des Woords in de Gereformeerde kerken’, 1893.
1 omslag
69 Uitgave van M. Noordtzij, D.K. Wielenga, H. Bavinck en P. Biesterveld, Opleiding en theologie (Kampen 1896) met ingevoegde en ingeschreven aantekeningen, een uitgave van idem, Nadere verantwoording (Kampen 1896) en een manuscript dat bij ‘§2’ begint, 1896, z.d.
1 omslag
Het manuscript bevat de volgende paragrafen:
‘§2. Toestand der “eigen inrichting”’
‘§3. Het beginsel’
‘§4. De concept-regeling’
70 Manuscript en uitgave van Het recht der kerken en de vrijheid der wetenschap (Kampen 1899) met ingevoegde aantekeningen, en een manuscript met aantekeningen betreffende ‘Theologische schooldag te Groningen, 23 maart 1899’, 1899, z.d.
1 omslag
71 Aantekeningen betreffende reacties van de media op Bavincks voorstel m.b.t. de eenheid tot opleiding voor predikanten, [1899], 1900, z.d.
1 omslag
72 Gedrukte ‘Stellingen, ontworpen door de Professoren van de Vrije Universiteit in hunnen samenkomsten van 1 en 15 februari 1901, voor eene eventueele samenkomst met de Professoren van de Theologische School, in zake den van onderscheidene zijden uitgesproken wensch, om die twee inrichtingen, zoo mogelijk, te vereenigingen’ en gedrukte ‘Verklaring en stellingen van de Hoogleraaren der Theologische School’ in reactie op eerstgenoemde, 1901.
2 stukken
73 Twee gedrukte exemplaren van ‘Concept-advies over de vraag hoe men tot eenheid van opleiding in onze Geref. Kerken zou kunnen komen’, waarvan één met aantekeningen, 1901.
2 stukken
74 Gedrukte ‘Advies over de quaestie, wat de Gereformeerde Kerken of vergaderingen van Kerken in Classen en Provinciale Sy-noden) thans zouden kunnen doen, om te komen tot vereeniging van de Theologische School en de Theologische Faculteit der Vrije Universiteit’ en aantekeningen betreffende de eenheid van opleiding, 1901, z.d.
1 omslag
De aantekeningen zijn o.a. genoteerd op de achterzijde van een brief van F. Gunnink Bzn. betreffende de toezending van een ‘prospectus der 4% leening der Vereeniging tot Christelyke Verzorging van Zenuwlyders in Nederland’, 1901.
75 Manuscript ‘Eenheid van opleiding. 1902’ met ingevoegde aantekeningen, 1902.
1 omslag
76 Concept-contracten, gedrukte stellingen, drukwerk en kranten-knipsels betreffende de ‘(Vereeniging voor) Hooger Onderwijs (op Gereformeerden grondslag)’ en ‘de eenheid van opleiding tot den Dienst des Woords’, 1902, z.d.
1 omslag
Bevat o.a. Tijdschrift voor gereformeerde theologie jrg. 9, afl. 5 (1902) en Bijblad van “Wat zegt het Schrift?” jrg. 1, afl. 1-8 (1902).
77 Handgeschreven verslag ‘Conferentie van de voorstanders van het voorstel Bavinck c.s. 28 aug. ’s namiddags 1 uur’ betreffende de eenheid van opleiding voor predikanten, [1902].
1 stuk
Het handgeschreven verslag is in een ander handschrift dan die Bavinck geschreven.
78 Gedrukte brief van P.J.W. Klaarhamer aan ‘De eerwaarde Kerk-raden der Gereformeerde Kerken’ met het concept-contract ‘om de bestaande inrichtingen voor Theologisch Onderwijs (...) zo-veel mogelijk tot ééne inrichting te vereenigen’, [1902].
1 stuk
79 Manuscript, aantekeningen, gedrukte brieven en een knipsel betreffende de ‘Eenheid van opleiding’, 1911, z.d.
1 stuk
80 Krantenafleveringen en –knipsels betreffende de eenheid van op-leiding, 1911.
1 omslag
81 Manuscript ‘Opleiding’, z.d.
1 stuk
82 Aantekeningen betreffende kerken en wetenschap, z.d.
1 stuk
Deze aantekeningen zijn genoteerd op de achterzijde van de laatste vel van een brief van L[..]stra Jr. over de kwestie van eenheid van opleiding voor predikanten, z.d.