SEARCH


The papers of Herman Bavinck (1854-1921) were bequeathed to the Vrije Universiteit in the 1950s. In 1984 the papers were transferred to the Historical Documentation Center for Dutch Protestantism (1800-present day) at the Vrije Universiteit Amsterdam, and kept as coll. nr. 346. Over the years several inventories have been composed. The present organization of the documents is based on the most recent inventory, finished in 2013.

The papers have been digitized in a cooperative enterprise of the Historical Documentation Center and The Neo-Calvinism Research Institute (NRI) at Theological University Kampen, and made available to the general public by the NRI in 2021.

The archive holds more than 900 letters to and from Herman Bavinck, documents regarding his personal life and his family, like diaries, and documents related to Bavinck’s public role as pastor, journalist, politician, professor, church leader, and author: manuscripts, note books, lectures, class notes. Quite a few documents have no date or title, and are identified by the first words of the text. Notes and newspaper clippings are often inserted in documents.

Herman Bavinck's Complete Archive

Archive >> Openbaar leven >> Kerkelijke kwesties >> Vereniging van de Christelijk Gereformeerde Kerk en de Nederduitse Gereformeerde Kerken

83 Manuscript van de redevoering ‘Op welke voorwaarden is vereeniging mogelijk van de Christ. Geref. en de Nederd. Hervormde Kerken?’ gehouden op ‘eene vertrouwelijke conferentie 5 mei 1887 te Kampen’, met ingevoegde aantekeningen, 1887.
1 omslag
De aantekeningen zijn o.a. geschreven op de achterzijde van een brief van G. Ohmann met het verzoek om te informeren ‘of Prof. Wielinga met de Pinksterdagen onze gemeente zou kunnen dienen’, 1887.
84 Uitgave van W. van den Bergh, A. Kuyper, H. de Cock, D.K. Wielenga, S. van Velzen en F.L. Rutgers, Stellingen voor de conferentie van deputaten van het synodaal convent met de H.H. do-centen der Theologische School te Kampen, op 17 november 1887 (Amsterdam 1887) met ingeschreven en ingevoegde aantekeningen, 1887, z.d.
1 omslag
85 Verslag van een vergadering, concept-acten, agenda’s, voorstellen, open brieven en een krantenknipsels betreffende de Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, met ingeschreven en ingevoegde aantekeningen, 1888, z.d.
1 omslag
In het verslag zijn een brief van J.C. Sikkel en een conceptbrief van Sikkel en Bavinck betreffende de Synode ingevoegd, z.d.
86 Briefje van S. van Velzen, verslagen van bijeenkomsten, (con-cept-)stellingen met aantekeningen betreffende ‘De publieke conferentie in zake de hereeniging der Gereformeerden’, manuscript ‘De verschillen tusschen de Doleerenden en de Christ. Geref.’, een open brief en aantekeningen betreffende het ‘Synodaal Con-vent van in doleantie verkeerende Kerken’, 1888, 1889, z.d.
1 omslag
87 Correspondentie en advies van en betreffende (de deputaten van) de Synode voor vereniging van Christelijk Gereformeerde Kerk en de Nederduitse Hervormde Kerk, 1888-1892, z.d.
1 omslag
88 Afleveringen van De Bazuin: Stemmen uit de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland met artikelen of vermelding van Bavinck m.b.t. de Synoden van de Gereformeerde Kerk in Neder-land en de Doleantie, 1888-1892.
1 omslag
Het gaat hierbij om de afleveringen 31, 33-35 (1888), 3 (1889), 27, 48, 51 (1890), 38 (1891), 9, 11 en 23 (1892)
89 Handgeschreven nota van E.N. de Brauw, advocaat bij de Hoge Raad van Nederland, betreffende zijn gevraagde advies over be-handelde zaken tijdens de ‘Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland’, 1889.
1 stuk
90 Twee manuscripten en een gedrukte versie van ‘Memorie van toelichting bij de door de Synode der Christ. Geref. Kerk te Kam-pen aangenomen Concept-akte van Ineensmelting van de Christ. Geref. en Ned. Ger. Kerken.’ en een gedrukt exemplaar van de ‘Concept-acte van ineensmelting der kerken, te Utrecht en te Assen dit jaar Synodaal bijeengekomen’ met ingeschreven en ingevoegde aantekeningen, 1889, z.d.
1 omslag
91 Handgeschreven verslag van de vergaderingen van ‘Deputaten van de Chr. Ger. Kerk in [...] Vereeniging’, 1889-1892.
1 stuk
92 Manuscript ‘Separatie en Doleantie’, met de uitgaven F.M. ten Hoor, Afscheiding en doleantie in verband met het kerkbegrip (Leiden 1890), F.M. ten Hoor, Afscheiding of doleantie. Een woord tot verdediging en nadere toelichting (Leiden 1891) en A. Kuyper, Separatie en doleantie (Amsterdam 1890) met ingeschreven en ingevoegde aantekeningen, 1890, 1891, z.d.
1 omslag
93 Losse aantekeningen betreffende bezwaren tegen het ‘reglement’, o.a. m.b.t. de Algemene Synode, 1891.
1 omslag
94 Manuscripten ‘Afscheiding en doleantie’ met losse aantekeningen, een conceptbrief aan Ds. ten Hoor en een gedrukte brief van ‘leden van de Chr. Geref. Kerk’ betreffende een petitie ter in-stemming van de Algemeene Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, 1891, z.d.
1 omslag
De aantekeningen zijn o.a. genoteerd op de achterzijde van een uitnodiging voor het ‘18e Zuider-Zendings-feest’, 1891.
95 Gedrukte brief met verklaring van de deputaten J. van Andel, H. Bavinck, L. Lindeboom, A. Littlooy en M. Noordtzij betreffende instemming met de bepalingen uit 1891 voor de Christelijke Gereformeerde Gemeenten, 1892.
1 stuk
96 Verslag en (concept)rapport betreffende de werkzaamheden van de deputaten ter voorbereiding van de vereniging, [1892], z.d.
1 omslag
97 Gedrukte ‘Memorie van de Deptutaten in zake de vereeniging der Gereformeerde Kerken, na onderlinge correspondentie, respectievelijk aan de Kerken, door welke zij benoemd waren, aangeboden.’ en concepten voor een verklaring over de vereniging, 1892, z.d.
1 omslag
98 Losse aantekeningen betreffende eigendom van kerkelijke goederen, z.d.
1 omslag