SEARCH


The papers of Herman Bavinck (1854-1921) were bequeathed to the Vrije Universiteit in the 1950s. In 1984 the papers were transferred to the Historical Documentation Center for Dutch Protestantism (1800-present day) at the Vrije Universiteit Amsterdam, and kept as coll. nr. 346. Over the years several inventories have been composed. The present organization of the documents is based on the most recent inventory, finished in 2013.

The papers have been digitized in a cooperative enterprise of the Historical Documentation Center and The Neo-Calvinism Research Institute (NRI) at Theological University Kampen, and made available to the general public by the NRI in 2021.

The archive holds more than 900 letters to and from Herman Bavinck, documents regarding his personal life and his family, like diaries, and documents related to Bavinck’s public role as pastor, journalist, politician, professor, church leader, and author: manuscripts, note books, lectures, class notes. Quite a few documents have no date or title, and are identified by the first words of the text. Notes and newspaper clippings are often inserted in documents.

Herman Bavinck's Complete Archive

Archive >> Scribent >> Manuscripten met titel

99 Notitieboekje ‘Lijst mijner geschriften’, z.d.
1 stuk
100 Manuscripten van ‘De hedendaagsche wereldbeschouwingen’, met de bijbehorende aantekeningen ‘Idealistisch en materialistisch pantheïsme’ en ‘De evolutieleer’, één versie bestemd als een redevoering en één versie bestemd voor publicatie in De Vrije Kerk 9 (1883) 435-461, [1883].
1 omslag
101 Drie manuscripten getiteld ‘De theologie van Prof. Dr. D.Ch. de la Saussaye’, waarvan één met de ondertitel ‘Referaat voor de Geref. Predikantenconferentie te Utrecht 1 juli 1884.’ en een aan-tekeningenboekje met een ‘Index op De la Saussaye’s geschriften’, 1884, z.d.
1 omslag
102 Manuscript ‘De mensch, Gods evenbeeld’, [1884].
1 stuk
103 Manuscript ‘Synode 1885’, 1885.
1 stuk
104 Manuscript ‘1 Cor. 13: 12’ en aantekeningen betreffende o.a. (de interpretatie van) Bijbelboeken, 1886, 1891, z.d.
1 omslag
Sommige aantekeningen zijn geschreven op de achterzijde van een tweetal convocaties van de ‘Commissie van toezicht op het Middelbaar Onderwijs tevens Collegie van Curatoren over het Stedelijk Museum’ en ’Patrimonium’, 1886, 1891.
105 Manuscripten, een overdruk met aantekeningen en een briefkaart van P.D. Chantepie de la Saussaye betreffende ‘De theologie van Albrecht Ritschl’ in: Theologische Studiën jrg. 6 (1888) 369-403, 1888.
1 omslag
106 Manuscript ‘De kenbaarheid Gods’, met ingesloten aantekeningen, 1888, z.d.
1 omslag
De aantekeningen zijn o.a. geschreven op de achterzijde van een brief van J. van Andel betreffende de ‘Comm[issie] van Dep[utaten]’, 1888.
107 Manuscript en aantekeningen betreffende ‘De theologie als wetenschap in dezen tijds. Kampen 1889’, z.d.
1 omslag
De aantekeningen staan o.a. genoteerd op de achter-zijde van een brief van H.W. Bakhuis Roozeboom betreffende ‘enkele opmerkingen, verleden jaar bij gelegenheid der Diaken conferentie te Kampen’, 1889.
108 Manuscript ‘Het doopersche’, 1889.
1 stuk
109 Manuscript ‘II De voorbereiding van het einde’ met losse aantekeningen, 1889, z.d.
1 omslag
De aantekeningen staan o.a. genoteerd op de achterzijde van een brief van [J.A. Klercq] met het verzoek om te komen prediken in (Den) Helder, 1889.

Bevat de volgende paragrafen:
‘§13. De voortekenen.’
‘§14. De bekeering van Israël volgens het O. Test.’
‘§15. De bekeering in het Nieuwe Testament.’
‘§16. Het millennium in het N. Test.’
‘§17. Het duizendjarig rijk. (vervolg) Volgens de christenen.’
110 Manuscript voor een ‘Boekaankondiging’ in De Bazuin van 24 oktober 1890 betreffende de uitgave van de door W. Geesink ge-houden inaugurele redevoering De beteekenis van het leerstuk der oorspronkelijke gerechtigheid voor de godgeleerde zede-kunde (Amsterdam 1890), 1890.
1 stuk
111 Twee manuscripten ‘Recent dogmatic thought in the Netherlands’, waarvan één met de aantekening dat het in 1891 aan [G.] Vos is verzonden, 1891, z.d.
2 stukken
112 Manuscript en aantekeningen betreffende ‘§19. De Openbaring van Johannes’, 1891, z.d.
1 omslag
De aantekeningen zijn gemaakt op de achterzijde van een brief van H. Wolzak Gzn. met een verzoek namens ‘de Unie ‘Een school met den Bijbel’ afdeeling Alkmaar’ om een spreekbeurt te komen houden, 1891.
113 Manuscript ‘Ons kerkgezang’, een recensie betreffende J.G.R. Acquoy, ‘De psalmwijzen der Nederlandsche hervormde kerk en hare herziening’ in: Archief voor Nederlandsche kerkgeschiedenis dl 4, afl. 1 (1892) 1-84, [bestemd voor publicatie in De bazuin: officieel orgaan van de Theologische School te Kampen afl. 52 (1892)], [1892].
1 stuk
114 Verschillende versies van de manuscripten ‘Hoofd en hart’ [voor de publicatie ‘Hoofd en Hart’ in: Christophilus. Jaarboekje van het Nederlandsch Jongelings Verbond (1892) 71- 75, manuscript ‘Geestdrift en bewondering’ en losse aantekeningen, [1892], z.d.
1 omslag
115 Manuscript en aantekeningen betreffende ‘Natuur en genade. Nov. 1893’, 1893.
1 omslag
116 Twee manuscripten getiteld ‘De toekomst van het calvinisme’, waarvan één met het onderschrift ‘Aan Dr. Vos [...] jan 1893’, vertaald en gepubliceerd als ‘The future of calvinism’ in: The Presbyterian and Reformed Review jrg. 5 (1894), 1893, 1894, z.d.
2 stukken
117 Manuscript voor ‘Het koninkrijk Gods’ in: Handboekje ten dienste der Gereformeerde Kerken in Nederland voor het jaar 1894 (Middelburg 1893) 243-252, [1893].
1 stuk
118 Manuscript voor de recensie ‘Calvinistisch en gereformeerd’ in: De Vrije Kerk 19 (1893) 49-71, over M.A. Gooszen, De Heidelbergsche catechismus en het boekje van de breking des broods, in het jaar 1563-64 bestreden en verdedigd: oorkonden en dogmenhistorisch onderzoek : nieuwe bijdrage tot de kennis van het gereformeerd protestantisme (Leiden 1893), [1893].
1 stuk
119 Manuscript ‘Grieksche wijsbegeerte. I. Van Thales tot op Plato’, met ingevoegd knipsel en aantekeningen, 1895, z.d.
1 omslag
120 Manuscript ‘Gereformeerde ethiek’, met ingevoegde aantekeningen, 1896, z.d.
1 omslag
De aantekeningen zijn o.a. gemaakt op de achterzijde van het overlijdensbericht van J.C. Bavinck, 1896.
121 Manuscript ‘Kerkrecht’ met twee ingevoegde schriften getiteld ‘Aantekeningen uit Prof. [F.L.] Rutgers’ dictaat over kerkrecht’, krantenknipsels en o.a. gedrukte handleidingen m.b.t kerkrecht, 1896-1897, 1900, 1901, 1907, z.d.
1 omslag
Bevat een ingevoegde brief van A.H. van Minnen betreffende de avondmaalsviering, 1901.
122 Manuscripten, aantekeningen en krantenknipsels betreffende ‘Inrichting der gymnasia’, ‘Gymnasiaal onderwijs’, ‘Bezwaren tegen gymnasiaal onderwijs en hedendaagsche gymnasia’, ‘Hoogere burgerscholen’ en onderwijs, 1896, 1901, 1903, 1904, 1908, z.d.
1 omslag
123 Manuscript ‘Standaard 1 april ’72 – ‘97’, betreffende het 25-jarig jubileum van De Standaard, [1897].
1 stuk
124 Manuscript ‘Boekbeoordeling’ over H.G. Kleijn, De Nederlandsche hervormde kerk van den tegenwoordigen tijd (Sneek 1898), 1898.
1 stuk
125 Manuscripten getiteld ‘Bloemlezing uit de Ned. letterkunde’, ‘Schets der Grieksche letterkunde’ en ‘Nederlandsche taal en letterkunde’, en (ingevoegde) aantekeningen en krantenknipsels betreffende letterkunde, 1898, 1901, 1902, 1904, 1908, 1909, 1911, z.d.
1 omslag
126 Manuscript ‘De kerk in Nederland in de 19e eeuw’, 1899.
1 stuk
127 Manuscript ‘Nieuwe mystiek’ met ingevoegde krantenknipsels en aantekeningen, 1900, 1902, 1911, z.d.
1 omslag
128 Manuscript ‘Geschiedenis der wijsbegeerte in Nederland’, 1901.
1 stuk
129 (Onvolledige) manuscripten, met ingevoegde aantekeningen en krantenknipsels, betreffende de maatschappij waarvan twee getiteld ‘III. De hedendaagsche toestand der maatschappij’ en ‘IV. De toekomst der maatschappij’ en, 1901, 1903, z.d.
1 omslag
De aantekeningen zijn o.a. geschreven op een brief van R.C. Verweyck betreffende een verzoek om een circulaire door te lezen, z.d.
130 Manuscript ‘Het marxisme jan. 1903’, 1903.
1 stuk
131 Manuscript, aantekeningen en een brief van S.J. Blaupot ten Cate betreffende de ‘Wet op het hooger onderwijs febr-maart 1903’, 1903.
1 omslag
132 Manuscript ‘Aanhalingen uit Hollandsche schrijvers’ met ingevoegde krantenknipsel betreffende ‘historische woorden’, 1903, z.d.
2 stukken
133 Manuscript ‘1. Begrip der sociologie/2. Oorsprong der maatschappij’, met ingevoegde aantekeningen en krantenknipsels, 1903, z.d.
1 omslag
134 Manuscript, literatuuraantekeningen en een krantenknipsel betreffende het ‘Avondmaal’, 1905, z.d.
1 omslag
135 Manuscript ‘Christendom en maatschappij’, met ingevoegde aantekeningen en krantenknipsels, 1905, 1906, z.d.
1 omslag
De aantekeningen zijn o.a. geschreven op de achterzijde van een brief van R.C. Verweyck betreffende een verzoek om ‘de motie op de conferentie met de Friesch Christelijk Historischen in [hotel] Pays Bas te Utrecht’, 1906.
136 Manuscripten ‘Apologetiek VI’ (onvolledig), ‘Apologetiek VII’ en ‘Apologetiek XI. 1906/1907: Psychol. der religie’ met ingevoegde aantekeningen en knipsels, 1905-1910, z.d.
1 omslag
137 Manuscripten ‘Deel B. Materieel deel. Oorsprong der M[aatschapp]ij, beginselen (...)’, ‘Deel C. Problemen. Pogingingen tot oplossing’, ‘Deel D. Na den oorlog’, ‘Deel E. Christ. en sociale beweging. / IIIe lezing. De toekomst der maatschappij’ en ‘Einde v.d. oorlog. Vrede. Vredesvoorwaarden. / Volkenrecht’ [mogelijk deel A], met (ingevoegde) aantekeningen en krantenknipsels, 1905, 1906, 1915, 1917, z.d.
1 pak
Manuscript ‘Deel E’ bevat de ingevoegde aantekeningen ‘Maatsch. onderwerpen’, krantenknipsels en de uitgave De Engelsche vakvereenigingen. Volksbibliotheek no. 5 (Leiden 1906).
138 Manuscript ‘Voorrede (voorwoord)’ voor bij de Duitse uitgave van Christelijke wereldbeschouwing, 1906.
1 stuk
139 Manuscript ‘Aesthetica’ met ingevoegde aantekeningen en een brief van J.C. Wentink betreffende bezwaar tegen een symbool boven de ingang van de ‘in aanbouw zijnde Gereformeerde Kerk in Den Haag’, 1906, z.d.
1 omslag
140 Manuscript ‘Evolutie’ voor het aandeel van Bavinck in P.G. Buekers en H. Bavinck, Evolutie. Pro en contra betreffende vraagstukken van algemeen belang, serie III, no. 3 (Baarn 1907), [1907].
1 stuk
141 Manuscripten en een folder betreffende (een aankondiging voor) The philosophy of revelation: the Stone lectures for 1908-1909, Princeton Theological Seminary (New York 1909), 1908, 1909, z.d.
1 pak
142 Manuscripten ‘Calvijn over de algemeene genade’, ‘Calvin on common grace’ en ‘Johannes Calvijn’ met ingevoegde aantekeningen en een brief van J.C. Waal betreffende ‘het artikel Calvijn’, 1908, 1909, z.d.
1 omslag
Het betreft mogelijk de uitgaven ‘Calvin and common grace’ in: E. Doumergue e.a., Calvin and the Reformation. Four studies (New York: Fleming H. Revell Company 1909) 99-130 en in: The Princeton Theological Review VII (1909) 437-465, en Johannes Calvijn: Eene lezing ter gelegenheid van den vierhonderdsten gedenkdag zijner geboorte: 10 Juli 1509-1909 (Kampen: J.H. Kok 1909).
Bevat een voorkant van een schrift met de opschrift ‘Calvin on common grace. Mei 1908’ en een lege envelop geadresseerd aan Bavinck van B.B.Warfield, met op de achterkant de aantekening ‘Calvin on common grace’, 1908, z.d.
143 Manuscript ‘Kunst en godsdienst’, met aantekeningen en (kranten)knipsels, 1909, 1913, 1914, z.d.
1 omslag
144 Manuscript ‘Ouders of getuigen’ met ingevoegde aantekeningen, o.a. getiteld ‘Moeders bij den doop’, en krantenknipsels, 1910, z.d.
1 omslag
145 Manuscript ‘Canoniek der N[ieuwe] T[estament]’, met ingevoegde aantekeningen en krantenknipsel, 1910, z.d.
1 omslag
146 Manuscript ‘Dogmatiek (excerpt) 1912/1913’, 1912, 1913.
1 omslag
147 Manuscript en aantekeningen betreffende ‘De oorlog 1914’, [1914].
1 omslag
148 Manuscripten ‘Dogmengeschiedenis’ delen I-VI, met ingevoegde aantekeningen en knipsels, 1914-1916, z.d.
1 omslag
149 Manuscript ‘Geschiedenis der christelijke dogmata’ met ingevoegde aantekeningen en twee brieven, 1915, z.d.
1 omslag
De brieven zijn van G. Ch. Aalders betreffende de gereformeerde gemeente in Ermelo, en van A. Brummelkamp betreffende de doorsturing van een document van het departement van Oorlog, 1915.
150 Nederlandse manuscript van het artikel ‘Christ and christianity’ in: The Biblical review: [interdenominational quarterly] 1 (1916) 214-236, [1916].
1 stuk
151 Manuscripten en aantekeningen betreffende ‘Oor en oog’, (en krantenknipsels) over opvoeding, jeugd en onderwijs, 1917, 1918, z.d.
1 omslag
152 Manuscript ‘Ds. Netelenbos’ (gepubliceerd in 1994) en kranten-knipels uit de Amsterdamsche Kerkbode (1917) en De Rotterdammer (1917) betreffende ‘de zaak Netelenbos’, 1917, [1919].
1 omslag
Zie ook inv.nr. 265.
153 Manuscript ‘De gehuwde vrouw en de arbeid’, aantekeningen en een gedrukte samenvatting van [de redevoering] ‘De beroepsarbeid der gehuwde vrouw’, [1919], z.d.
1 omslag
154 Manuscript ‘De schoolstrijd’, [1919].
1 stuk