SEARCH


The papers of Herman Bavinck (1854-1921) were bequeathed to the Vrije Universiteit in the 1950s. In 1984 the papers were transferred to the Historical Documentation Center for Dutch Protestantism (1800-present day) at the Vrije Universiteit Amsterdam, and kept as coll. nr. 346. Over the years several inventories have been composed. The present organization of the documents is based on the most recent inventory, finished in 2013.

The papers have been digitized in a cooperative enterprise of the Historical Documentation Center and The Neo-Calvinism Research Institute (NRI) at Theological University Kampen, and made available to the general public by the NRI in 2021.

The archive holds more than 900 letters to and from Herman Bavinck, documents regarding his personal life and his family, like diaries, and documents related to Bavinck’s public role as pastor, journalist, politician, professor, church leader, and author: manuscripts, note books, lectures, class notes. Quite a few documents have no date or title, and are identified by the first words of the text. Notes and newspaper clippings are often inserted in documents.

Herman Bavinck's Complete Archive

Archive >> Scribent >> Zonder datum >> Theologie

155 Manuscripten ‘Princ[ipium] Int[ernum]’ I-III en V, z.d.
1 omslag
156 Manuscripten ‘Gesch der principii’ I-III, z.d.
3 stukken
157 Manuscripten ‘De principiis Theologiae Dogmaticae. Principium Internum’, waarvan één deel IV genummerd, z.d.
2 stukken
158 Manuscripten ‘Principieele dogmatiek’ delen I-III, z.d.
3 stukken
159 Manuscripten ‘Dogmatiek’, z.d.
2 stukken
160 Manuscripten ‘Geschiedenis der dogmatiek I-VII en XI, z.d.
1 omslag
161 Manuscript ‘Dogmengeschichte: Dogmenhistorie’, z.d.
1 stuk
162 Manuscripten ‘Fundam. dogmatiek. De openbaring.’ en ‘Fundam. dogmatiek. De godsdienst’, z.d.
1 omslag
163 -
164 Manuscript ‘Schriftsleer der dogmata’, z.d.
1 stuk
165 Manuscript ‘De Bijbel en wijzelf’, z.d.
1 stuk
166 Manuscript ‘§8. Het tijdperk der aartsvaders’, z.d.
1 deel
Bevat de volgende paragrafen:
‘§9. Israel in Egypte’
‘§10. Israel in de woestijn’ (bevat geen tekst)
167 Manuscript ‘De leer aang. de H. Schrift’ in 12 paragrafen, met losse aantekeningen ‘Locus de S. Scriptura’, ‘Religie’ en ‘[...] Oud Test. – N, Test.’, z.d.
1 omslag
168 Manuscript ‘§1. Kerk en staat naar de leer der H. Schrift’, z.d.
1 omslag
169 Losse kaft met de manuscripten ‘Over kerk en staat’ en ‘Derde (thetische deel)’, en aantekeningen betreffende kerk en staat, z.d.
1 omslag
170 Manuscript ‘De psalmen’ en aantekeningen ‘Psalmen’, z.d.
1 omslag
171 Manuscript ‘§18. Daniël en de Openbaring’, z.d.
1 stuk
172 Manuscript ‘De val’ betreffende de zondeval, z.d.
1 stuk
173 Manuscript ‘Soteriologie’, z.d.
1 stuk
174 Manuscript ‘Deel IV. Soteriologie’, met ingevoegde aantekeningen, z.d.
1 stuk
Bevat de volgende delen en paragrafen (hogere getallen per § zijn met potlood ernaast bijgeschreven):
‘Deel IV. Soteriologie. §33. De heilsorde (Ordo salutis).’
‘§34. De roeping’
‘§36. Geloof en bekeering.’
‘§37. De rechtvaardiging.’
‘(§48) Thetische ontwikkeling’
‘§39. (50) De volharding der heiligen’
‘Deel V. (VI) Ecclesiologie. §40. (51) De kerk’
Naast de tekst is in kantlijn met potlood een afwijkende paragraafnummering aangebracht, namelijk ‘§43’, ‘§45’-‘§48’.
175 Manuscript, ‘§5. Het wezen der ziel’ en ‘§6 Ziel s lichaam’, z.d.
1 stuk
176 Manuscript, ‘§19. (21) De parousie’, z.d.
1 omslag
Bevat de volgende paragrafen (hogere getallen per § zijn met pen erboven of ernaast bijgeschreven):
‘§20. (22) De strijd tegen de antichrist. macht’
‘§21. (23) De opstanding’
‘§22. Het laatste oordeel’
‘§23. (25) De wereldvernieuwing’
‘§24. De hel. De eeuwige dood. Het eeuwig verderf’
‘§24. (27) De eeuwige zaligheid (Het eeuwige leven)’
177 Manuscript ‘De dekaloog’ met ingevoegde aantekeningen, z.d.
1 stuk
178 Manuscript ‘De hoofdgedachten van Calvijns Institutie’, met ingevoegde vertaling ‘The leading ideas in Calvin’s Institutions’, z.d.
2 stukken
De vertaling is in een ander handschrift dan Bavinck geschreven.
179 Manuscript ‘Namen Gods. Drews, Die deutschen Speculation. Opmerkingen‘, met het volgende hoofdstuk en de paragrafen ‘Deel II. Het dogma. Hoofdstuk IV. De Deo. §20. De naam Gods’ en ‘Godsbewijs in de philosophie’, z.d.
1 stuk
180 Manuscript, ‘§6. Het woord Gods in de natuur’, z.d.
2 stukken
Bevat de volgende paragrafen:
‘§7. Het woord Gods in Israel’
‘§8. Het woord Gods in Christus’
‘§9. Het woord Gods in de H. Schrift’
‘§10. Het woord Gods in de gemeente’,
‘§11. Geschiedenis en inrichting der kerk’
181 Manuscripten ‘Christel. wijsheid’ I en II, z.d.
2 stukken
182 Manuscript ‘Het wezen des christendom’, z.d.
1 stuk
183 Manuscript ‘Deel II. Historische theologie’, z.d.
1 stuk
Bevat de volgende delen en paragrafen:
‘Deel II. Historische theologie. §16. Begrip en verdeeling der historische theol.’
‘§17. Indeeling der histor. theologie’
‘§18. Geschiedenis der kerk des ouden verbonds.’ ‘§19. Geschiedenis der ker des n. verbonds.’ ‘§20. Geschiedenis der kerk in den tegenwoordigen tijd’
‘Deel III. Systematische theologie. §21. Begrip en indeeling der system. theol.’
‘§22. Dogmengeschiedenis en symboliek’
‘§23. Natuurlijke godgeleerdheid (gesch. der godsdiensten)’
184 Manuscript met de teksten ‘Het christ. in de 20e eeuw.’ en ‘Het zedelijk leven.’, met ingevoegde aantekeningen, z.d.
1 omslag
185 Manuscript ‘Het ware leven’, z.d.
1 stuk
186 Manuscript ‘Het dualisme in de theologie’, met de ingevoegde aantekeningen ‘Lipsius’, z.d.
1 omslag
187 Manuscript ‘Encyclopaedie der Theologie’, met ingevoegde aantekeningen, o.a. getiteld ‘Gelooven en weten’, z.d.
1 omslag
Zie voor de redevoering getiteld ‘Gelooven en weten’ inv.nr. 365.
188 Manuscript ‘Jezus’ priesterschap en Gods gerechtigheid’ met in de kaft een toegevoegde notitie ‘Waarde van Ritschl’, z.d.
1 stuk