SEARCH


The papers of Herman Bavinck (1854-1921) were bequeathed to the Vrije Universiteit in the 1950s. In 1984 the papers were transferred to the Historical Documentation Center for Dutch Protestantism (1800-present day) at the Vrije Universiteit Amsterdam, and kept as coll. nr. 346. Over the years several inventories have been composed. The present organization of the documents is based on the most recent inventory, finished in 2013.

The papers have been digitized in a cooperative enterprise of the Historical Documentation Center and The Neo-Calvinism Research Institute (NRI) at Theological University Kampen, and made available to the general public by the NRI in 2021.

The archive holds more than 900 letters to and from Herman Bavinck, documents regarding his personal life and his family, like diaries, and documents related to Bavinck’s public role as pastor, journalist, politician, professor, church leader, and author: manuscripts, note books, lectures, class notes. Quite a few documents have no date or title, and are identified by the first words of the text. Notes and newspaper clippings are often inserted in documents.

Herman Bavinck's Complete Archive

Archive >> Scribent >> Manuscripten zonder titel

215 Twee manuscripten betreffende de ‘tusschentoestand’, eerste zinnen: ‘Ten onrechte wordt door Moor IV 170 beweerd, dat scheol een plaats aanduidt.’ en ‘[...] Möhler in Symbolik S. 218 v. ver-wijt het den Protest. dat zij in den dood een plotselinge, mechanische l[anc]ering zien van de zonder, alleen omdat ’t lichaam dan weg valt.’, [1887], z.d.
2 stukken
Het eerstegenoemde manuscript [1887] bevat de volgende paragrafen:
‘§9. De leer van den tusschen toestand’
‘§10. Vervolg. Het leven en de werkzaamheid der gestorvenen.’
Het tweede manuscript bevat de volgende paragrafen:
‘§11. Vervolg. Enkele categorieen van personen in de tusschen toestand.’
‘§12. De plaatsen van den tusschen toestand.’
216 Manuscript, eerste zin ‘Daarop moet geantwoord: uit act 19 volgt, dat herdoop wel geoorloofd, maar niet, dat hij noodwendig was.’, met ingevoegde aantekeningen, 1897, z.d.
1 omslag
De aantekeningen zijn o.a. gemaakt op de achterzijde van een brief van I.A.Pouwer betreffende het verzoek om advies voor een kinderdoop, 1897.
217 Manuscript betreffende de theologische encyclopedie, met een enkele paragrafen over de theologische studie, met ingevoegde aantekeningen en krantenknipsels, 1900-1902, z.d.
1 omslag
Bevat de volgende paragrafen (De getallen tussen haakjes zijn met pen voor de § erbij geschreven):
‘§2. (4) Geschiedenis van de Theol. Encyclopaedie’
‘§3. Formule Bijzondere Encyclopeadie’
‘§5. Begrip der Theol. Encyclopaedie’
‘Eerste deel der Theologische Encyclopedaedie. §6. Theo-logie in objectieven zin’
‘§7. Theologia in subjecto’
‘§8. Theologie en het verstand’
‘§9. Theologie en het gevoel (Kant)’
‘§10. De theologie en de wil’
‘§11. Kerk en theologie’
‘§12. Het wezen der theologie’
‘§13. (4) Het wetenschappelijke karakter der theologie’
‘§14. (5) De theologie en de andere wetenschappen’
‘§15. (6) De theologie en de kerk, de school en den staat’
‘§15. (7) Indeeling der theologie’
‘§8. Exegetische theologie’
‘§9. Historische theologie’
‘§10. Dogmatische theologie’
‘§11. Practische theologie’
N.b. De aantekeningen zijn o.a. genoteerd op de achterzijde van een convocatie voor een vergadering van de ‘Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde’, 1900.
218 Losse delen van een manuscript(en), aantekeningen en knipsels betreffende het vrouwenkiesrecht en de vrouwenbeweging, 1907, 1913, 1915-1919, z.d.
1 omslag
De aantekeningen zijn o.a. geschreven op de achterzijde van een brief van R.C. Verweyck betreffende een verzoek om op een vergadering van het centralen Convent te spreken over het vrouwenkiesrecht, en op de achterzijde van een afschrift van een brief van Bavinck en P. Peereboom als het bestuur van het ‘Locaal-Comité van de Unie “Een school met de Bijbel”’ betreffende een convocatie, 1917, 1919.
219 Manuscript, eerste zin ‘[...ken...] wordt door het feit, dat al bij apen, roof-, hoef-, herkauwende dieren zang- en roofvogels eene strenge paring voorkomt (wat weer door Hellwald Cult. I 79-80 tegengesproken wordt.)’, met ingevoegde aantekeningen, 1907, z.d.
1 omslag
1. Bevat de volgende paragrafen:
‘§4. Onder Israël’
‘§5. Nieuw testament’
‘§6. De onderwijzing van het huisgezin’
‘§7. Man en vrouw (Het huwelijk)’
‘§8. De leden des gezins (Huisgezin en opvoeding’
‘§9. De emancipatie der vrouw’

De aantekeningen staan o.a. geschreven op de ach-terzijde van verkiezingspropaganda voor A.F.C.D. Koolen, 1907; en een brief van H.A.M. Roelants betreffende de toesturing van een intekenlijst voor het eerste deel van het door J.W. Pont geschreven Nieuwe bijdragen tot kennis van de geschiedenis en het wezen van het Lutheranisme in de Nederland, 1907.
F.A.H. von Hellwald, Culturgeschichte in ihrer natürlichen Entwicklung bis zur Gegenwart I (Augsburg). Er zijn vier drukken, het is niet direct te achterhalen van welke druk Bavinck gebruik heeft gemaakt.
220 Deel van een manuscript, aantekeningen en knipsels betreffende lichamelijke opvoeding en ‘zondagsontheiliging’, 1909, 1913, 1916, z.d.
1 omslag
221 Manuscript, eerste zin ‘4. De godsdienstige wijsgeerige toestand van de Heidenwereld in de volheid destijds.’, met ingevoegde aantekeningen en krantenknipsels, 1911.
1 omslag
Bevat de volgende paragrafen
‘§11. Johannes de Dooper’
‘§12. Overzicht van het leven van Jezus’
222 Manuscript, eerste zinnen ‘[uit] waken. Zoo bij apost. vaders, apolog., vooral Just. en [Iren.] en later vooral Lat. schrijvers [Tert. Cypr.] Ambr. Maar wilsweg werd weinig ontwikkeld, en al spoedig verkeerd voorgesteld.’, met ingevoegde aantekeningen en een brief, 1917, 1918, z.d.
1 omslag
Bevat de volgende paragrafen (hogere getallen per § zijn met potlood of pen erboven geschreven, een enkele keer is het lagere getal doorgekrast):
‘§49. Roeping en wedergeboorte’
‘Vierde deel. Hoofdst. IX Over de kerk. §53/47. Het weren der kerk’
‘§54/48. Regeering der kerk’
‘§55/49. De macht der kerk’
‘Hoofdstuk X. Over de middelen der genade. §56/50. Het woord’
‘§57/51. De sacramenten’
‘§58/52. De doop’
‘§59/53. Het avondmaal’
‘Hoofdstuk XI Over de laatste dingen. §60/54. De tusschentoestand’
‘§61/55. De wederkomst van Christus’
‘§62/56. Voleinding der eeuwen’

De brief is van Th. Kuipers betreffende colleges over dogmatiek, 1918.

Bevat een presentielijst van het college ‘Dogmengeschiedenis 1917/1918’, 1917, 1918.