SEARCH


The papers of Herman Bavinck (1854-1921) were bequeathed to the Vrije Universiteit in the 1950s. In 1984 the papers were transferred to the Historical Documentation Center for Dutch Protestantism (1800-present day) at the Vrije Universiteit Amsterdam, and kept as coll. nr. 346. Over the years several inventories have been composed. The present organization of the documents is based on the most recent inventory, finished in 2013.

The papers have been digitized in a cooperative enterprise of the Historical Documentation Center and The Neo-Calvinism Research Institute (NRI) at Theological University Kampen, and made available to the general public by the NRI in 2021.

The archive holds more than 900 letters to and from Herman Bavinck, documents regarding his personal life and his family, like diaries, and documents related to Bavinck’s public role as pastor, journalist, politician, professor, church leader, and author: manuscripts, note books, lectures, class notes. Quite a few documents have no date or title, and are identified by the first words of the text. Notes and newspaper clippings are often inserted in documents.

Herman Bavinck's Complete Archive

Archive >> Scribent >> Uitgaven van werken

251 Uitgave van ‘Confessie en dogmatiek’ overdruk uit Theologische studiën (mei 1891) en [drukproef van] de titelpagina, het voorwoord en de inhoudsopgave van H. Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek I (Kampen 1895), 1891, 1895.
1 omslag
252 Aflevering van De Bazuin. Stemmen uit “De gereformeerde kerken in Nederland” 28 (1897), manuscript met aantekeningen en krantenknipsels betreffende de recensie ‘Wedergeboorte en doop’ over G. Kramer, Het verband van doop en wedergeboorte: nagelaten dogmenhistorische studie (Breukelen 1897), 1897, 1903, z.d.
1 omslag
253 Vijf gedrukte katernen met de eerste 80 pagina’s van Christelijke wetenschap (Kampen 1904) en krantenknipsels betreffende geneeskunde en theologie, 1904, z.d.
1 omslag
254 Een uitgave (met aantekeningen) van De toekomst van het christelijk onderwijs. Rapport en advies door het Bestuur van de Vereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs aangeboden aan de eerstkomende Algemeene Vergadering (Kampen 1904).
1 stuk
255 Krantenknipsels en -afleveringen met de door Bavinck geschreven artikelen ‘Pedagogiek als wetenschap’ I-XVII in: De School met den Bijbel jrg. 2, afl. 11 en 13 (1904) en afl. 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 40, 42, 44 en 46 (1905), 1904, 1905.
1 omslag
256 Uitgave van Christelijke en neutrale staatkunde: rede ter inleiding van de deputaten vergadering, gehouden te Utrecht, op 13 april 1905 (Hilversum [1905]) en aantekeningen en krantenknipsels betreffende politiek en het christendom, 1905, z.d.
1 omslag
257 Uitgave van Bilderdijk als denker en dichter (Kampen 1906), met aantekeningen en krantenknipsels, 1906, 1907.
1 omslag
258 Uitgave van en recensies over Christliche Weltanschauung (Heidelberg 1907) met aantekeningen van, 1907, 1908.
1 omslag
259 Uitgave van Christendom en maatschappij. Christelijke beginselen en maatschappelijke verhoudingen Serie 1, nr. 1 (Utrecht 1908) met ingevoegde aantekeningen en krantenknipsels, 1908, z.d.
1 omslag
260 Aflevering Volk en troon: Maandblad van de Amst. Christelijke Oranje-Vereeniging jrg. 1, afl. 2 (1914) met het door ‘B.’ geschreven artikel ‘Gebed voor de overheid’, 1914.
1 stuk
261 Uitgave van H. Bavinck, H. Visscher en H.J. van Wijlen, De opleiding van den onderwijzer. Voor onderwijs en opvoeding: uitgaven van het Gereformeerd Schoolverband no. 9 (Amsterdam [1914]) met een bijgeschreven en ingevoegde aantekeningen, [1914].
1 omslag
262 Uitgave van Mental, religious and social forces in the Netherlands. [A general view of the Netherlands XVII (Leiden 1915)].
1 deel
263 Uitgave van Het probleem van de oorlog (Kampen 1915) met (ingevoegde) aantekeningen en krantenknipsels, [1915].
1 omslag
264 Uitgave, (onvolledige) manuscripten, recensies, (literatuur)aantekeningen en krantenknipsels betreffende De nieuwe opvoeding (Kampen 1917) en de redevoering De Jongelingsvereeniging in hare betekenis voor het sociale leven (Kampen 1917), 1917, z.d.
1 omslag
Bevat de afleveringen Bergopwaarts afl. 2 en 3 (1917) en Leidersblad: Orgaan voor bestuurders en leiders van gereformeerde knapenvergaderingen in Nederland 4 (1917).
265 Exemplaar van Bavinck, H., G. Harinck, C. van der Kooi en J. Vree, ‘Als Bavinck nu maar eens kleur bekende’. Aantekeningen van H. Bavinck over de zaak-Netelenbos, het Schriftgezag en de situatie van de Gereformeerde Kerken (november 1919) (Amsterdam: VU Uitgeverij 1994).
1 stuk
Zie ook inv.nr. 152.