SEARCH


The papers of Herman Bavinck (1854-1921) were bequeathed to the Vrije Universiteit in the 1950s. In 1984 the papers were transferred to the Historical Documentation Center for Dutch Protestantism (1800-present day) at the Vrije Universiteit Amsterdam, and kept as coll. nr. 346. Over the years several inventories have been composed. The present organization of the documents is based on the most recent inventory, finished in 2013.

The papers have been digitized in a cooperative enterprise of the Historical Documentation Center and The Neo-Calvinism Research Institute (NRI) at Theological University Kampen, and made available to the general public by the NRI in 2021.

The archive holds more than 900 letters to and from Herman Bavinck, documents regarding his personal life and his family, like diaries, and documents related to Bavinck’s public role as pastor, journalist, politician, professor, church leader, and author: manuscripts, note books, lectures, class notes. Quite a few documents have no date or title, and are identified by the first words of the text. Notes and newspaper clippings are often inserted in documents.

Herman Bavinck's Complete Archive

291 Aantekeningen bij enkele preken, en aantekeningen getiteld ‘Joh. 17:19. (...) De chr. religie, van welke wij door Gods genade belijdenis doen[...] alle eeuwen door aan allerlei aanvallen blootgesteld geweest.’ en ‘Simon Magnus Hd 8. Godsdienst en tooverij’, 1904, 1908, 1909, z.d.
1 omslag
Het betreffen de volgende preken:
‘M[.] 26: 14-16 over Judas Iscarioth│preek van Prof. Kuyper Watergr.m. 21 Febr 1904’, 1904.
‘V. Hepp, Watergraafsmeer 24 april 1904’, 1904.
‘[Ds. Proosdij] Zondag 14 juni ‘08 over Hand 2: 11’, 1908.
‘uitstorting des H.G., Proosdij 30 mei ‘09’, 1909. ‘Bileam Joz. 24: 9, 10. Art. in Hastings DB II, in PRE III, Philippi K.H. Preek van Joseph Butler, Maurice, Isaac Williams’, z.d. ‘Dood van X. D.J. Veen (te Bergharen)’, z.d.
292 Aantekeningen getiteld ‘Over de 4 Evang.’ en betreffende bijbelboeken, z.d.
1 omslag
293 Losse aantekeningen betreffende o.a. de dood, het Oude Testament en (geraadpleegde) literatuur, z.d.
1 omslag
294 Aantekeningen, o.a betreffende het Oude Testament en een krantenknipsel betreffende ‘Het goud van Ophir’, 1902, z.d.
1 omslag
295 Aantekeningen o. a. betreffende ‘Schepping of ontwikkeling’, ‘Een andere tijd’, de schepping en wereldbeschouwingen, z.d.
1 omslag
296 Aantekening, eerste zin: ‘[Julze] 513 God [rechte]. op grond van onze aanvank. heiligmaking.’, z.d.
1 stuk
297 Aantekeningen betreffende ‘Schriftexegese en schriftgebruik’, ‘Nieuw program’, ‘Natuur en schriftuur’ en ‘Exegese der H[ei-lige] S[chrift]’, z.d.
1 omslag
De aantekeningen zijn o.a. gemaakt op de achterzijde van een brief van M. van Rhijn betreffende een verzoek om buitenlandse literatuursuggesties over theologie, z.d.
298 Aantekening ‘Eene beknopte aanwijzing van den invloed van Schleiermacher op de uitlegging van der H. Schrift’, z.d.
1 stuk
299 Aantekening getiteld ‘Extra ecclesiam nulla salus’, z.d.
1 stuk
300 Aantekeningen getiteld ‘[Geest.] stroom’ en krantenknipsels betreffende o.a. het protestantisme, verschillende publicaties, het jodendom en buitenlandse aangelegenheden, 1915, z.d.
1 omslag
301 Aantekeningen betreffende o.a. diverse publicaties en ‘geloofskennis’, 1905, z.d.
1 omslag
O.m. geschreven op de achterkant van een brief van R.C. Verweijck betreffende een vergadering i.v.m. een verkiezing, 1905.
302 Aantekening ‘Kerkgeschiedenis’ en ‘Geographie van Palestina’, z.d.
1 stuk
303 Aantekeningen ‘Historie van het christendom’, z.d.
1 stuk
304 Aantekeningen betreffende de ‘Reformatie der kerken’, 1883, z.d.
1 omslag
De aantekeningen zijn o.a. genoteerd op de achterzijde van een brief van J. Texer betreffende een verzoek om een lezing te houden voor de ‘Jongelings- vereeniging Spreuken 9:10A’ in Wildervank, en op een brief van de weduwe J. Unink betreffende het overlijden van Jan Unink en een een aandenken van hem voor Bavinck, 1883.
305 Aantekeningen en een krantenknipsel betreffende ‘veldpredikers’ en het priesterschap, [1916], z.d.
1 omslag
306 (Literatuur)aantekeningen en een knipsel betreffende o.a. het ‘Altaar’ en het ‘Avondmaal’, 1911, z.d.
1 omslag
307 (Literatuur)aantekeningen betreffende de lijdensweg en de sterfdag van Jezus, z.d.
1 omslag
308 Aantekeningen en een gedrukt stuk betreffende de ‘Getuigenis der gezamelijke Protestantsche Kerken in Nederland uitgaande tot Overheden en Volken’ i.v.m. de EersteWereldoorlog, 1917, z.d.
1 omslag
309 Literatuuraantekening betreffende Der eucharistische Kongress in London, z.d.
1 stuk
310 Losse vellen uit manuscripten en met (literatuur)aantekeningen betreffende o.a. ‘Wezen krankz.’ en ‘Oorzaken’ betreffende krankzinnigen, pedagogiek en wetenschap, het leven van Jezus, ‘Geestesstroomingen binnen en buiten de kerk’ en ‘Feticisme’, 1912, z.d.
1 omslag
De aantekeningen zijn o.a. geschreven op de achterzijde van een gedrukte aankondiging van een referaat van Bavinck, getiteld ‘Psychologie en psychiatrie’ op de ‘Algemeene vergadering van de Vereeniging tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen in Nederland’, 1912.