SEARCH


The papers of Herman Bavinck (1854-1921) were bequeathed to the Vrije Universiteit in the 1950s. In 1984 the papers were transferred to the Historical Documentation Center for Dutch Protestantism (1800-present day) at the Vrije Universiteit Amsterdam, and kept as coll. nr. 346. Over the years several inventories have been composed. The present organization of the documents is based on the most recent inventory, finished in 2013.

The papers have been digitized in a cooperative enterprise of the Historical Documentation Center and The Neo-Calvinism Research Institute (NRI) at Theological University Kampen, and made available to the general public by the NRI in 2021.

The archive holds more than 900 letters to and from Herman Bavinck, documents regarding his personal life and his family, like diaries, and documents related to Bavinck’s public role as pastor, journalist, politician, professor, church leader, and author: manuscripts, note books, lectures, class notes. Quite a few documents have no date or title, and are identified by the first words of the text. Notes and newspaper clippings are often inserted in documents.

Herman Bavinck's Complete Archive

Archive >> Scribent >> Redevoeringen

330 Manuscript ‘Schoolrede over 2 Joh. vs. 4’, gehouden in Dokkum, 1881.
1 stuk
331 Manuscript ‘Rede over het christelijk onderwijs’, gehouden in Tzum en Sexbierum, 1881, 1882.
1 stuk
332 Manuscript [van de redevoering] ‘De eere Gods. Ter inwijding van de Christ. School te Franeker. 3 mei 1883.’, 1883.
1 stuk
333 Manuscript ‘Ter herdenking der Afscheiding. 1834-1884. 14 oct. / Kampen 19 oct. 1884.’, 1884.
1 stuk
334 Manuscript ‘Rede voor de Christelijke School. Het Christelijk Onderwijs’, meerdere malen uitgesproken, 1885, 1890, 1891.
1 stuk
335 Manuscript van de redevoering ‘De tegenstelling in de Kunst. Het komische – het tragische en de humor’ in 1887 uitgesproken voor studenten, 1887.
1 stuk
336 Overdruk ‘Waarmede moet de zending beginnen: met de bearbeiding van geheele volken of met den enkele? Referaat gehouden op den Zendingsdag der Chr. Ger. Buitenl. Zending, 28 juni 1887 te Leiden’ overdruk uit: Het mosterdzaad: Orgaan van de Heidenzending der Chr. Geref. Kerk afl. 1 (1888), met ingeschreven aantekeningen, 1888.
1 stuk
337 Manuscript en een brief van H. Jager (met een afschrift van een brief van H. van Dijk) betreffende de redevoering ‘Het socialisme’, meerdere malen uitgesproken, met krantenknipsels, 1887, 1888, z.d.
1 omslag
338 Drie manuscripten betreffende de redevoering ‘Het liberalisme’, in 1888 uitgesproken in Stadskanaal en Sappemeer, 1887, 1888.
3 stukken
339 Manuscript en uitnodiging voor de vergadering van de Unie ‘Hendrik de Cock’ met de door Bavinck gehouden redevoering ‘De samenhang der wetenschappen’, 1888.
2 stukken
340 Manuscript van de redevoering ‘Het jodendom. Referaat voor den Zendingsdag voor Israel te Utrecht 24 Oct. 1889’, met ingevoegde (literatuur)aantekeningen getiteld ‘Isaac da Costa’ en ‘V.K.’, 1889.
1 omslag
341 Twee versies van het manuscript ‘De zekerheid des geloofs’ als lezing uitgesproken in Bedum, Arnhem, Amsterdam en Appingedam in 1891, 1891.
2 stukken
342 Manuscript ‘De noodzakelijkheid der Vrije Geref. Universiteit. Uitgesproken te Amsterdam 16 jan. 1891’, 1891.
1 stuk
343 Manuscript en aantekeningen betreffende de redevoering ‘Practisch christendom’ uitgesproken voor de ‘Stud. Zend. Ver. Eltheto’ in Utrecht, Groningen en Rotterdam, 1892.
1 stuk
344 Manuscript van de [uitgegeven] redevoering ‘Het naturalisme in wetenschap en kunst’, 1892, 1893.
1 stuk
345 Manuscripten met ingevoegde aantekeningen en een getypte tekst van de gepubliceerde redevoering, gehouden op het Concilie van Presbyteriaansche Kerken in Toronto, ‘The influence of the Protestant Reformation on the moral and religious condition of com-munities and nations’ in: Alliance of the Reformed Churches holding the Presbyterian System. Proceedings of the fifth General Council Toronto 1892 (London 1892) 48-55, 1892, z.d.
1 omslag
346 Manuscript, met ingevoegd verslag van een vergadering van het ‘Executive Commission: Eastern Section’, en een overdruk van ‘Het concilie van Presbyterische Kerken te Toronto’ uit: Stemmen voor waarheid en vrede. Evangelisch tijdschrift voor de protestantse kerken (1893), met ingevoegde anonieme briefkaart over kritiek van een lezer, 1893.
1 omslag
347 Drie manuscripten ‘Geloof en wetenschap’, een in Arnhem gehouden redevoering, 1893, z.d.
3 stukken
348 Manuscript ‘Toespraak tot de studenten, 1893’, 1893.
1 stuk
349 Manuscript van een redevoering ‘Opening Cursus 1894/5, 27 sep 1894 ’s avonds op de krans’, 1894.
1 stuk
350 Drie manuscripten van de redevoering ‘De wereld des gemoeds’, meerdere malen uitgesproken, één manuscript met ingevoegde krantenknipsel 1895, 1896, 1898, 1915, z.d.
1 omslag
351 Manuscript [van de redevoering] ‘Partijdag Zwolle 18 jan. 1899’, 1899.
1 stuk
352 Uitgave van Samenwerking. Referaat gehouden op den 14en Bondsdag van den Nederlandschen Bond van Jongelingensvereenigingen op Geref. Grondslag te Amsterdam (Kampen 1902) met ingevoegde aantekeningen en een krantenknipsel, 1902, z.d.
1 omslag
353 Manuscript en twee artikelen betreffende de redevoering ‘Christelijke wetenschap’ met losse aantekeningen, 1902, 1903, z.d.
1 omslag
De aantekeningen zijn o.a. geschreven op een convocatie van de ‘Christelijke Vereeniging van Nederlanders te Londen’ met een aankondiging van de lezing ‘Godsdienst en wetenschap’ door Bavinck, een gedrukte blaadje met stellingen uit 1903 voor een vergadering van de ‘Algemeene Debating-Club’ en een brief van A.H. Blaauw betreffende een verzoek om de daar gehouden lezing te laten publiceren, 1903, z.d.
Bevat de aflevering Minerva: Algemeen Nederlandsch Studenten-Weekblad jrg. 28, afl. 7 (1903).
354 Gedrukt blaadje ‘Stellingen’ met de aantekening ‘op 18 april te verdedigen voor de Utr. studiosi’, [1903].
1 stuk
355 Manuscript en verslag [van de redevoering] ‘Maatschappij en wetenschap. Meeting Dordrecht 2 juli 1903’, met ingevoegde aantekeningen en knipsels, 1903, z.d.
1 omslag
De eerste pagina van het verslag is geschreven op de achterzijde van een briefje van Bavinck aan [R.] Verweyck betreffende de toesturing van een redevoering, z.d.
356 Manuscript van en gedrukte stellingen bij de redevoering ‘De roeping van den patroon tegenover den arbeider.’ gehouden op een vergadering van de ‘Vereeniging van Nederlandsche Patroons “Boaz”’ met ingevoegde krantenknipsels, 1903.
1 omslag
357 Manuscript en een uitgave van Feestrede bij gelegenheid van de herdenking van het 25- jarig bestaan van de Unie ‘Een school met den Bijbel’ op donderdag 7 april 1904 in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, te Utrecht (Rotterdam [1904]), 1904.
2 stukken
358 Afleveringen Nil desperandum Deo duce: Orgaan van het studentencorps aan de Vrije Universiteit jrg. 3 afl. 44 en 45 (1904) met een in twee delen geplaatste redevoering van Bavinck, gehouden voor de theologische faculteitsvereniging aan de Stedelijke Universiteit van Amsterdam betreffende ‘Het begrip der wetenschap’, 1904.
2 stukken
359 Manuscript [van de redevoering] ‘Vroomheid en wetenschap. [Laren] 5 sept. 1905’, 1905.
1 stuk
360 Uitgave van Geleerdheid en wetenschap. Rede uitgesproken bij de opening der lessen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, op 20 september 1905 (Amsterdam 1905), met op de binnenkant van de kaft een aantekening, 1905.
1 stuk
361 Manuscript ‘Prorectorale oratie: Christendom en natuurwetenschap, 20 oct. 1905’, 1905.
1 stuk
362 De uitgave De taak van het Gereformeerd Schoolverband. Voor onderwijs en opvoeding. Uitgaven van het Gereformeerd Schoolverband. No. 1 (Hilversum [1906]), met aantekening van [Bavinck] ‘uitgesproken 10 oct. 1906 te Utrecht in ’t Gebouw v. K. en W.’, 1906.
1 stuk
363 Manuscript ‘Schoolrede 1906’, gehouden in 1906 en 1907, 1906.
1 stuk
364 Manuscripten en aantekeningen betreffende redevoeringen over Bilderdijk, 1906, 1907.
1 omslag
Het gaat om de volgende redevoeringen:
‘Inleidend woord over de nationale beteekenis van Mr. W. Bilderdijk’ ter gelegenheid van de Universiteitsdag in Middelburg op 5 juli, 1906.
‘Mr. W. Bilderdijk’ gehouden in verscheidene plaatsen gedurende de jaren 1906 en 1907, 1906, 1907.
365 Manuscript van de redevoering ‘Gelooven en weten’, gehouden voor de NCSV in Amsterdam op 13 februari, 1907.
1 stuk
Zie ook inv.nr. 187.
366 Manuscript van de redevoering ‘Openbaring en ontwikkeling’ gehouden voor studenten in Utrecht op 8 maart, 1907.
1 stuk
367 Manuscript [van de redevoering] ‘De Ruyter herdenking 21 maart ’07 Amsterdam Bellevue, voor de Oranjevereeniging’, 1907.
1 stuk
368 Manuscript voor een ‘Politieke rede’ gehouden in Buiksloot, Edam, Amsterdam en Hilversum, 1907.
1 stuk
369 Manuscript met ingesloten aantekeningen en krantenknipsels, een uitgave van de tekst en een krantenknipsel betreffende de rede-voering Psychologie der religie (Amsterdam 1907), 1907, 1910, z.d.
1 omslag
370 Manuscripten ‘Derde voordracht. Ziel en lichaam’ met aantekeningen en krantenknipsels, 1907, 1915, z.d.
1 omslag
371 Manuscript, aantekeningen, krantenknipsels en een uitgave van de tekst betreffende het calvinisme en Johannes Calvijn: eene lezing ter gelegenheid van den vierhondersten gedenkdag zijner geboorte. 10 juli 1509-1909 (Kampen 1909), 1909, 1912, z.d.
1 omslag
De aantekeningen zijn o.a. gemaakt op de achterzijde van een brief van E.E. Eckstein betreffende het verzoek om een voordracht te houden voor de Vereeniging voor Wijsbegeerte over het calvinisme, 1912.
372 Manuscript van een op 4 mei in Groningen gehouden redevoering, getiteld ‘Wat dunkt u van den Christus?’, 1910.
1 stuk
373 Manuscript ‘Feestrede S.R.R. 9 Febr. 1911’, uitgegeven als ‘Feestrede ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der S.S.R. 9 Febr. 1911’ in: Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijf en twintigjarig bestaan van de Societas Studiosorum Reformatorum (Haarlem 1911) en als een overdruk, 1911.
1 stuk
374 Manuscript [van de redevoering] ‘Middernachtzending Arnhem 22 febr. 1911’, 1911.
1 stuk
375 Manuscript [van de redevoering] ‘12 ½ jarige regeering der Koningin 6 maart 1911’, 1911.
1 stuk
376 Manuscript en uittreksel van de redevoering ‘Inwendige zending’ gehouden in Rotterdam op 28 maart 1912 en in [Amsterdam] in 1920, 1912, 1920.
2 stukken
377 Manuscript ‘De gezonde en de kranke ziel. Middelburg 10 mei 1912.’, [redevoering uitgesproken op de achtste jaarvergadering van de Vereniging tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen], 1912.
1 stuk
378 Manuscript [van de redevoering] ‘Het kenmerkende van geref. psychiatrie.’ gehouden in Rotterdam op 26 september, met aantekeningen en krantenknipsels betreffende psychologie en psychiatrie, 1912.
1 omslag
379 Manuscript van de redevoering ‘Over de ongelijkheid. Prorectorale oratie 1912’, met ingevoegde aantekeningen en knipsels, 1912, z.d.
1 omslag
380 Tekst en krantenknipsel betreffende de redevoering ‘De dood van Christus’ gehouden op de zomerconferentie van de NCSV in Nunspeet, 1912.
2 stukken
381 Twee brieven van D.E. Boeke en een samenvatting betreffende een redevoering van Bavinck over evangelisatie, 1912.
3 stukken
382 Manuscript, een gedrukte aankondiging, aantekeningen en krantenknipsels betreffende de redevoering ‘Calvinisme’ gehouden voor de ‘Vereeniging voor Wijsbegeerte’, 1912, z.d.
1 omslag
383 Uittreksel van de redevoering ‘Wereldbeschouwing’ gehouden voor de SSR in het American Hotel op 4 december, 1912.
1 stuk
384 Manuscript en uittreksels van de redevoering ‘Tekenen des tijds’, gehouden in Kampen op 12 december, 1913.
1 omslag
385 Manuscripten, aantekeningen en ingeplakte krantenknipsels betreffende de redevoering ‘Bij de opening der Dr. H. Bavinck-School te Rotterdam. Donderdag 28 aug. 1913.’ en aantekeningen getiteld ‘Bij: Het christ in de 20e eeuw’, 1913, z.d.
1 omslag
386 Manuscript van de redevoering ‘Wezen, vrijheid en opvoeding v.d. wil’, gehouden in Leeuwarden op 23 juni 1914, met aantekeningen en krantenknipsels, 1914.
1 omslag
387 Manuscript [van de redevoering] ‘Ziel – Bewustzijn – Persoonlijkheid.’ gehouden op 9 oktober, 1914.
1 stuk
388 Manuscript ‘Boomslootkerk. Zondagschoolfeest 28 dec. 14’, 1914.
1 stuk
389 Manuscript met ingevoegde aantekeningen en krantenknipsels, en de afleveringen Correspondentieblad. Orgaan van de Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en de Overzeesche Bezittingen 8 en 10 (1915) betreffende de redevoering ‘Individualisme en individualiteit bij het kind. 26 mei 1915’, 1915, z.d.
1 omslag
390 Manuscript [van de redevoering] ‘De absoluutheid des christendoms NCSV Nunspeet 13 juli 1915.’, 1915.
1 stuk
391 Manuscripten, aantekeningen en programmaboekje betreffende de gehouden voordrachten op de ‘Vacantie-cursus in christelijke paedagogiek te houden 26-31 juli 1915 te Amsterdam’, 1915.
1 omslag
392 Manuscript ‘Paedag. als wetenschap en als kunst’, aantekeningen en een agenda van een ‘Gecombineerde vergadering van de Afdeelingen Amsterdam I en II der Vereeniging voor Paedagogiek en Het Amsterdamsch Paedagogisch Gezelschap’, 1915, z.d.
2 stukken
393 Manuscript ‘Het [Gr] der hedend. philosophie. Zijn en schijn. Appearance and reality. Referaat voor den Universiteitsdag 1915.’, met een ingevouwen manuscript ‘Dubbelleven’ en foldertjes betreffende protestanse drukwerk, 1915, z.d.
1 omslag
[Gr] = Grieks woord
394 Krantenknipsel betreffende een foto van o.a. Bavinck op de ‘Wetenschappelijke dag’ tijdens de vrije-universiteitendagen in Groningen waar hij de redevoering ‘Het onbewuste’ voordroeg, 1915.
1 stuk
395 Brief van C. Tazelaar, manuscripten, aantekeningen en kranten-knipsels betreffende de gehouden redevoering ‘Natuurphilosophie S.S.R. 9 febr. 1916’, 1915, 1916, z.d.
1 omslag
396 Manuscript en aantekeningen betreffende de redevoering ‘Theologie en Predikantsambt’ gehouden op de Vrije Universiteitsdag op 5 juli, 1916.
1 omslag
397 (Gedrukte) brieven van E. Bessem en de organisatoren van het betreffende ‘Achtste Nederlandsche philologencongres’, twee manuscripten getiteld ‘Anima Vincit’ en de gepubliceerde versie De overwinning der ziel. Rede uitgesproken in de algem. vergadering van het achtste Nederlandsche philologencongres te Utrecht 26 april 1916 (Kampen 1916), met ingevoegde krantenknipsels en aantekeningen, 1916, z.d.
1 omslag
398 Manuscript ‘Zondagschool 15 nov. 16’, 1916.
1 omslag
399 Manuscript en een uittreksel van de redevoering ‘Natuur en geschiedenis in ’t licht van het Christ.’, meerdere malen uitgesproken, 1916, 1917.
2 stukken
400 Manuscript en een uittreksel [van en redevoering] betreffende ‘De philosophie des geloofs voor S.S.R. 6 Dec. 1917’, 1917.
2 stukken
401 Manuscripten [van de redevoering] ‘De navolging van Christus in onzen tijd’, waarvan één met de toevoeging ‘Haarlem 26 Dec. 1917’, en aantekeningen, 1917, z.d.
1 omslag
402 Manuscript van de redevoering ‘Evangelisatierede’, 1917.
1 stuk
403 Manuscript en aantekeningen betreffende een redevoering in juli gehouden voor de NCSV in Nunspeet, 1917.
1 omslag
404 Manuscript, aantekeningen en krantenknipsels betreffende [de redevoering] ‘Christendom, oorlog, volkenbond. 12 dec. 1918’, met een ingevoegde manuscript van een redevoering, 1917-1919, z.d.
1 omslag
De aantekeningen zijn o.a. geschreven op de achterzijde van een aankondiging van Bavinck als spreker over ‘Christendom en Volkerenbond’ bij de volgende corspvergadering van het ‘Corp. Stud. in Un. Lib. Ref.’, z.d.
Het ingevoegde manuscript betreft de redevoering ‘Volkenrecht’, gehouden in Rotterdam op 8 januari, 1919.
Bevat de afleveringen Der Völkerbund – La Société des Nations – The League of Nations afl. 5 (1919) en Vereeniging. Het Vrije Ruilverkeer no. 145 (1912).
405 Manuscript en uittreksel van [de redevoering] ‘Middernachtzending. Ant. 30 Jan 1918’, 1918.
2 stukken
406 Manuscript en uittreksel van [de redevoering] ‘Praedestinatie. 20 feb. 18’, 1918.
2 stukken
407 Manuscripten en aantekeningen betreffende [de redevoeringen] ‘NCSV. 28-30 maart 18’, NCSV 1918 (Paaschdag 1 april)’ en ‘NCSV’, 1918, z.d.
1 omslag
408 Manuscript en aantekeningen betreffende de [redevoering] ‘Anti-oorlogsraad 26 april 18’, 1918.
1 omslag
409 Manuscripten ‘Politieke redevoering juni 1918’, ‘Politieke rede 1918’ en ‘24 mei 1918’ met aantekeningen en een krantenknipsel betreffende de politiek, 1918.
1 omslag
410 Verschillende exemplaren van de redevoering ‘De majesteit Gods’, de openingsredevoering op de universiteitsdag van 11 juli, 1918.
1 omslag
411 Manuscript en aantekeningen betreffende de redevoering ‘Kosmologische betekenis van Christus’, meerdere malen uitgesproken, 1918, 1919.
1 omslag
412 Manuscripten van een redevoering getiteld ‘De jongere generatie’, meerdere keren gehouden, 1918, 1919.
2 stukken
413 Manuscript [van de redevoering] ‘Het onbewuste. Enkhuizen 31 Oct. 19’, 1919.
1 stuk
414 Krantenknipsel met vermelding van Bavinck en zijn redevoering getiteld ‘DeWelsprekendheid’, 1919.
1 stuk
415 Manuscript en aantekeningen betreffende de referaat ‘De mensch en zyne schepping naar Gods beeld, dus als Geestelyk-lichamelyk wezen, in de beteekenis voor de psychologie en psychatrie’ gehouden op een vergadering van ‘de Commissie ad hoc uit het Centraal Bestuur met de Geneesheeren-Directeur en Geestelyk-Verzorgers’, 1919.
2 stukken
416 Manuscript van de redevoering ‘Hoe Bijbelkennis te bevorderen’ gehouden voor een algemene vergadering van het Nederlands Bijbelgenootschap, met aantekeningen, 1919.
1 omslag
417 Manuscript van een redevoering ‘Zwolle Maandag 21 april 19’, gehouden in de plaats van Ds. [J. Th.] Visser over een ‘revolutionaire storm’, 1919.
1 stuk
418 Manuscript, aantekeningen, een krantenknipsel en een agenda van de algemene vergadering van de ‘Vereeniging voor Pedagogiek’ betreffende de daar gehouden redevoering ‘Individuele en sociale paedagogiek’, 1919, z.d.
1 omslag
419 Manuscript van de redevoering ‘Plaats en waarde van het gevoel in de religie’, gehouden in Zeist en Delft, 1919, 1920.
1 stuk
420 Manuscript, met aantekeningen, van de redevoering ‘Ons christelijke geloof en het moderne bewustzijn.’ gehouden voor de NCSV in Amsterdam op 20 februari, 1920.
1 omslag
421 Manuscript, brief van (?) Uzuret en krantenknipsels betreffende een gehouden redevoering over het pantheïsme, 1920, z.d.
1 omslag
422 Manuscript van de redevoering ‘Jeugdorganisatie Arnhem’, met ingevoegde aantekeningen en een agenda van de vergadering van het ‘Prov. Comité van Antirevolutionaire Kiesvereenigingen in Gelderland’ waar de redevoering gehouden werd, 1920.
1 omslag
423 Manuscripten en uitreksels van een serie van drie lezingen in Den Haag, getiteld ‘Ziel en zieleleven’, ‘Het zedelijk leven’ en ‘Individueele en paedagogiek’, 1920.
1 omslag
424 Manuscript ‘Oratie: in [sigma] crucis’ met aantekening, z.d.
2 stukken
425 Manuscript en aantekeningen betreffende de redevoering ‘Hooger onderwijs’, z.d.
1 omslag
426 Onvolledig manuscript van een lezing met (ingevoegde) aantekeningen en krantenknipsels betreffende de ‘Natuur’, z.d.
1 omslag
427 Handgeschreven theologische stellingen en onderwerpen ‘voor dispuut’, z.d.
1 stuk
428 Manuscript van de redevoering ‘Ons christelijk geloof’ gehouden bij een jaarfeest van een christelijke jongeren vereniging, z.d.
1 stuk
429 Eerste pagina van de redevoering ‘De menschelijke ziel. Lezing Kampen. Brochure Baarn’, z.d.
1 stuk
430 Manuscript en aantekeningen betreffende ‘Referaat over de leer der sacramenten’, z.d.
1 omslag
De aantekeningen zijn genoteerd op de achterkant van het slot van een conceptbrief van Bavinck met kritiek op een (onbekend) stuk.
431 Los blaadje met een opsomming van ‘Lezingen’, z.d.
1 stuk