A revised and updated version of
Abraham Kuyper: An Annotated Bibliography 1857-2010 by Tjitze Kuipers (2011)

You can buy a printed edition of this book on the site of the publisher.

1883

[Cable.]
In: Vijfde Jaarverslag van De Unie “Een school met den Bijbel.” 1883.
Rotterdam, Stoomdrukkerij D. van Sijn 1884, p. 39.
ET: To the chairman of the Union. My attendance is not possible. I am very sorry. May I ask you to convey my sincerest greetings to my esteemed co-directors and to the assembled brothers? Hitherto the Union has been exceptionally blessed. May the good favor of our God accompany her in the year to come as well.

Aan den Voorzitter der Unie. Overkomst is mij onmogelijk. Dit is mij zeer leed. Mag ik u verzoeken aan mijne geachte medebestuurders en aan de vergaderde broederen mijnen hartelijken groet te willen overbrengen. Dusver was de Unie zeldzaam gezegend. Verzelle haar ook in het jaar, dat nu komt, de goede gunste onzes Gods. Kuyper.

Cable sent to the fifth annual meeting of The Union: “A School with the Bible,” which took place on October 17, 1883 in Utrecht. A.F. de Savornin Lohman was chairman [from 1879 to 1889].