A new digital bibliography of Herman Bavinck: Newspaper articles by newspaper

De Bazuin

1. Bavinck, Herman and H. de Cock. "Een Christelijk Gymnasium." De Bazuin 33:21 (1885). [56]

2. "Antwoord aan Prof. Dr. A. Kuyper." De Bazuin 33:41 (1885). [53]

3. "Prof. Hoedemaker en de Kerkelijke Kwestie." De Bazuin 33:46; 33:47; 33:48 (1885). ((only the first part is available in PDF)) [57]

4. "Antwoord op een Ingezonden van J. van Dijk Mz. te Doetinchem over het op te richten Christelijk Gereformeerd gymnasium." De Bazuin 33:51 (1885). [54]

5. "Het Christelijk Gymnasium." De Bazuin 35:41 (1887). [61]

6. Bavinck, Herman and W. van den Bergh. "Verslag van samenspreking van de Deputaten van het Synodaal Convent met enige broeders uit de Chr. Geref. kerk op 17 en 18 Nov. te Kampen." De Bazuin 35:47 (1887). [63]

7. Bavinck, Herman and W. van den Bergh. "In zake de hereeniging onzer Gereformeerde kerken, verslag van de vergadering van de Deputaten van het Synodaal Convent met de docenten der Theologische School van Kampen op 17 Feb. 1888 te Amsterdam." De Bazuin 36:10 (1888). [71]

8. "Conferentie der H. H. Deputaten van het Syn. Convent met Christ. Geref. Kerkeraadsleden te Amsterdam op 10 April e.k." De Bazuin 36:13 (1888). [66]

9. Bavinck, Herman and C. Mulder. "De Theol. School in rouw." De Bazuin 36:23 (1888). [69]

10. Bavinck, Herman and C. Mulder. "Verslag van de toespraak gehouden bij de begrafenis van A. Brummelkamp (overleden 2 Juni 1888) op 7 Juni 1888." De Bazuin 36:23 (1888). [74]

11. "De Agenda onzer a. s. synode." De Bazuin 36:31 (1888). [67]

12. "Aan de Kerkeraden der Chr. Geref. Gemeenten." De Bazuin 37:16 (1889). [78]

13. "Dankbetuiging." De Bazuin 37:16 (1889). [80]

14. "Aan de Gemeenten der Chr. Geref. Kerk." De Bazuin 37:27 (1889). [77]

15. "Aan de Kerkeraden der Chr. Geref. Gemeenten." De Bazuin 37:38-40 (1889). [79]

16. "Ingezonden aan Dr. Ph. J. Hoedemaker." De Bazuin 37:8 (1889). [82]

17. "Gymnasiale Opleiding." De Bazuin 38:40 (1890). [92]

18. "Aan de Kerkeraden der Christ. Geref. Gemeenten in Nederland." De Bazuin 38:43 (1890). [89]

19. "Aan den eerw. Kerkeraad der Chr. Geref. Gemeente te Bedum." De Bazuin 38:51 (1890). [90]

20. "Aan de Christelijke Gereformeerde Gemeenten in Nederland." De Bazuin 40:4 (1892). [98]

21. "Bericht over de voorbereiding van een vervroegde Algemene Synode." De Bazuin 40:9 (1892). [99]

22. "Memorie van de Deputaten inzake de vereeniging der Gereformeerde kerken, na onderlinge correspondentie, respectievelijk aan de kerken, door welke zij benoemd waren, aangeboden." De Bazuin 40:11 (1892). [103]

23. Bavinck, Herman and et al. "Concept-regeling voor de opleiding van dienaren des Woords in de Gereformeerde kerken." De Bazuin 41:17; 41:18; 41:19 (1893). [112]

24. "Conferentie te Zwolle (13 Sept. 1894) over de Leer der eeuwige." De Bazuin 42:43 (1894). [119]

25. "Rechtvaardigmaking." De Bazuin 42:43 (1894). [123]

26. Bavinck, Herman, Petrus Biesterveld, Maarten Noordtzij and Douwe Klazes Wielenga. "Verklaring." De Bazuin 44:10 (1896). [136]

27. "Gereformeerd Gymnasium te Kampen." De Bazuin 45:41; 45:42 (1897). [144]

28. "Artikel XXXVI der Nederl. Geloofsbelijdenis." De Bazuin 46:48 (1898). [157]

29. "Ter Bemoediging." De Bazuin 46:50 (1898). [162]

30. "Waarde redacteur!" De Bazuin 47:19 (1899). [176]

31. "Rectificatie." De Bazuin 47:26 (1899). [172]

32. "Misverstand." De Bazuin 47:27 (1899). [171]

33. "Kerken of Vereeniging." De Bazuin 47:30 (1899). [170]

34. "Antwoord op Ingezonden van A. Brummelkamp te ‘s-Gravenhage." De Bazuin 47:32 (1899). [166]

35. "Theologische School." De Bazuin 47:34 (1899). [174]

36. "Aan de lezers van De Bazuin." De Bazuin 48:1 (1900). [189]

37. "De Roeper." De Bazuin 48:1 (1900). [208]

38. "De eerste doopvraag." De Bazuin 48:19,20 (1900). [201]

39. "Het Doctorenambt." De Bazuin 48:2 (1900). [229]

40. "Rectorale oratie over het Doctorenambt in De Heraut no. 1149." De Bazuin 48:2 (1900). [258]

41. "Toespraken bij het Avondmaal." De Bazuin 48:21,23,25 (1900). [269]

42. "Nader onderzoek." De Bazuin 48:24-26 (1900). [245]

43. "Kennis en Leven." De Bazuin 48:3-20 (1900). [236]

→ "Kennis en leven." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 203–40. Kampen: J. H. Kok, 1922. [650]

44. "Ouders of Getuigen." De Bazuin 48:35-50; 49:2-8 (1900-1901). [250]

Ouders of getuigen: toelichting van art. 56 en 57 der Dordsche Kerkorde. Kampen: G. Ph. Zalsman, 1901. (gebundelde artikelen uit De Bazuin, 31 augustus 1900 — 22 februari 1901) [337]

45. "Is er verschil?" De Bazuin 48:4 (1900). [235]

46. "Oude liefde roest niet." De Bazuin 48:4 (1900). [249]

47. "Vrijheid." De Bazuin 48:4 (1900). [274]

48. "Ontnuchtering." De Bazuin 48:5 (1900). [246]

49. "Hoe moet men studeeren?" De Bazuin 48:6 (1900). [232]

50. "N. C. S. V." De Bazuin 48:6 (1900). [243]

51. "De Hoogeschool te Genēve." De Bazuin 48:7 (1900). [203]

52. "Interessant." De Bazuin 48:7 (1900). [234]

53. "De vrije school." De Bazuin 48:8 (1900). [212]

54. "Bijbelsche tijdrekening." De Bazuin 48:9 (1900). [193]

55. "Broederlijk?" De Bazuin 48:9 (1900). [196]

56. "Stemrecht der vrouw." De Bazuin 48:9 (1900). [266]

57. "Het Unie-rapport." De Bazuin 48:10 (1900). [231]

58. "Dr. Adolph Zahn. Appeltern." De Bazuin 48:12 (1900). [215]

59. "Recensies." De Bazuin 48:12 (1900). [257]

60. "Politieke samenwerking." De Bazuin 48:13 (1900). [253]

61. "Calvijn." De Bazuin 48:15 (1900). [197]

62. "Pennestrijd." De Bazuin 48:15 (1900). [252]

63. "Unie-rapport." De Bazuin 48:15 (1900). [270]

64. "De Unie." De Bazuin 48:16 (1900). [211]

65. "De tweeds doopvraag." De Bazuin 48:16 (1900). [210]

66. "Samenwerking." De Bazuin 48:16 (1900). [259]

67. "Schoolgeldheffing." De Bazuin 48:16 (1900). [261]

68. "Diakenambt." De Bazuin 48:18 (1900). [214]

69. "Gelooven op gezag." De Bazuin 48:18 (1900). [227]

70. "Miskenning." De Bazuin 48:21 (1900). [241]

71. "De oorlog." De Bazuin 48:22 (1900). [206]

72. "Zinzendorf." De Bazuin 48:22 (1900). [281]

73. "Eenstemmigheid." De Bazuin 48:23 (1900). [223]

74. "Prof. H. Beuker." De Bazuin 48:23 (1900). [254]

75. "Bijzondere gymnasia." De Bazuin 48:24 (1900). [194]

76. "Van Gelder-stichting." De Bazuin 48:24 (1900). [271]

77. "Een belangrijk schrijven." De Bazuin 48:27 (1900). [219]

78. "Schriftcritiek." De Bazuin 48:27 (1900). [262]

79. "De tweede collects." De Bazuin 48:28 (1900). [209]

80. "Samenwerking." De Bazuin 48:28 (1900). [260]

81. "Subsidie." De Bazuin 48:28 (1900). [267]

82. "Geheel-onthouding." De Bazuin 48:29 (1900). [226]

83. "Wrok." De Bazuin 48:29 (1900). [278]

84. "Toekomst der litteratoren." De Bazuin 48:30 (1900). [268]

85. "Verzwegen." De Bazuin 48:30 (1900). [272]

86. "Wife examens." De Bazuin 48:31 (1900). [277]

87. "Leven en dood." De Bazuin 48:32 (1900). [238]

88. "Bevoorrecht Nederland." De Bazuin 48:35 (1900). [192]

89. "Op reis." De Bazuin 48:35 (1900). [248]

→ "Traveling." Translated by Willem J. de Wit. (https://wjdw.nl/2017/12/13/herman-bavinck-on-traveling-and-the-theology-of-nature/) [833]

90. "Drankbestrijding." De Bazuin 48:36 (1900). [217]

91. "Patrimonium." De Bazuin 48:36 (1900). [251]

92. "Zetten." De Bazuin 48:36 (1900). [280]

93. "Gymnasium te Kampen." De Bazuin 48:37 (1900). [228]

94. "Kostende prijs. Protestanten-plicht." De Bazuin 48:37 (1900). [237]

95. "Moderne kunst." De Bazuin 48:38 (1900). [242]

96. "Voor u neemt." De Bazuin 48:39 (1900). [273]

97. "Onze zending." De Bazuin 48:41 (1900). [247]

98. "Zelf standigheid." De Bazuin 48:41 (1900). [279]

99. "Echte studie." De Bazuin 48:42 (1900). [218]

100. "Een jubilé." De Bazuin 48:42 (1900). [222]

101. "Antwoord." De Bazuin 48:43 (1900). [190]

102. "De juiste toedracht." De Bazuin 48:44 (1900). [205]

103. "Meer licht." De Bazuin 48:45 (1900). [239]

104. "Gedoopt, dus behouden?" De Bazuin 48:50 (1900). [225]

105. "Antwoord op Ingezonden van H. van Dijk te Zwammerdam over de vroegdoop." De Bazuin 48:52 (1900). [191]

106. "Bij den aanvang des jaars." De Bazuin 49:1 (1901). [293]

107. "Gezag der kerkenorde." De Bazuin 49:2 (1901). [315]

108. "Conferentie." De Bazuin 49:3 (1901). [300]

109. "Zendingsvrucht." De Bazuin 49:3 (1901). [353]

110. "Geen illusie." De Bazuin 49:5 (1901). [312]

111. "Leergeschillen." De Bazuin 49:5 (1901). [328]

112. "Conferentie." De Bazuin 49:10 (1901). [299]

113. "Feminisme." De Bazuin 49:11 (1901). [311]

114. "Onkerkelijkheid." De Bazuin 49:11 (1901). [333]

115. Bavinck, Herman, Petrus Biesterveld, L. Lindeboom, Maarten Noordtzij and Douwe Klazes Wielenga. "Verklaring en stellingen van de Hoogleeraren der Theologische School." De Bazuin 49:12 (1901). [348]

116. "Onmiddellijke Wedergeboorte." De Bazuin 49:12-47; 50:3-18 (1901-1902). [334]

Roeping en wedergeboorte. Kampen: G. Ph. Zalsman, 1903. [424]

Saved by Grace: The Holy Spirit's Work in Calling and Regeneration. Edited by J. Mark Beach. Translated by Nelson D. Kloosterman. Grand Rapids, MI: Reformation Heritage Books, 2008. [782]

117. "Een stap vooruit." De Bazuin 49:16 (1901). [310]

118. "Kerkelijke statistiek." De Bazuin 49:16 (1901). [324]

119. "Dogmatiek." De Bazuin 49:17 (1901). [308]

120. "Verkeerde qualificatie." De Bazuin 49:17 (1901). [346]

121. "Werk of genade." De Bazuin 49:18 (1901). [350]

122. "Zending." De Bazuin 49:18 (1901). [352]

123. "Niet billijk." De Bazuin 49:19 (1901). [332]

124. "Kerk en faculteit." De Bazuin 49:22 (1901). [322]

125. "Woord en daad." De Bazuin 49:23 (1901). [351]

126. "Beginselen." De Bazuin 49:24 (1901). [290]

127. "Gymnasium." De Bazuin 49:25 (1901). [316]

128. "Schooldag." De Bazuin 49:25 (1901). [340]

129. "Verkiezingen." De Bazuin 49:25 (1901). [347]

130. "Biduur Zuid-Afrika." De Bazuin 49:26 (1901). [292]

131. "Schooldag." De Bazuin 49:26 (1901). [341]

132. "Universiteitsdag." De Bazuin 49:26 (1901). [345]

133. "De strijd voor het recht." De Bazuin 49:27 (1901). [304]

134. "Ter zake." De Bazuin 49:27 (1901). [342]

135. "Buiten de kerk." De Bazuin 49:28 (1901). [294]

136. "Opheldering gewenscht." De Bazuin 49:29 (1901). [336]

137. "Dordsch." De Bazuin 49:31 (1901). [309]

138. "Handelsschool." De Bazuin 49:31 (1901). [317]

139. "Het nieuwe ministerie." De Bazuin 49:32 (1901). [320]

140. "Kerk en politiek." De Bazuin 49:33 (1901). [323]

141. "Middelbaar onderwijs." De Bazuin 49:33 (1901). [331]

142. "Kerkherstel." De Bazuin 49:34 (1901). [326]

143. "Gereformeerde beginselen." De Bazuin 49:35 (1901). [313]

144. "Christelijke wetenschap." De Bazuin 49:36 (1901). [298]

145. "Kerkelijke statistiek." De Bazuin 49:37 (1901). [325]

146. "Theol. Faculteit." De Bazuin 49:38 (1901). [343]

147. "Calvinisme." De Bazuin 49:42 (1901). [296]

148. "Los van Rome." De Bazuin 49:46 (1901). [329]

149. "Art. 13 D. K." De Bazuin 49:48 (1901). [289]

150. "Belijdenis of Beginselen." De Bazuin 49:51 (1901). [291]

151. "Bij den aanvang des jaavrs." De Bazuin 50:1 (1902). [371]

152. "De tekst onzer liturgie." De Bazuin 50:2 (1902). [378]

153. "H. Pierson." De Bazuin 50:4 (1902). [393]

154. "Bijbelstudie." De Bazuin 50:5 (1902). [372]

155. "Geloofs zekerheid." De Bazuin 50:6 (1902). [388]

156. "Medische faculteit." De Bazuin 50:6 (1902). [403]

157. "Advies aan “de Gereformeerde Kerken in Nederland” in zake de eenheid van opleiding tot den Dienst des Woords. Concept- contract." De Bazuin 50:9 (1902). [363]

158. "Een ernstig bezwaar." De Bazuin 50:10 (1902). [383]

159. "Het advise." De Bazuin 50:10 (1902). [396]

160. "Geheelonthouding." De Bazuin 50:12 (1902). [386]

161. "Geruststellend." De Bazuin 50:12 (1902). [389]

162. "Een eervol emeritaat." De Bazuin 50:13 (1902). [382]

163. "Prof. Wielenga." De Bazuin 50:15 (1902). [409]

164. "Souvereiniteit der wetenschap." De Bazuin 50:15 (1902). [412]

165. "Subsidie." De Bazuin 50:16 (1902). [413]

166. "Eene belangrijke verklaring." De Bazuin 50:17 (1902). [385]

167. "Dankbaar en voldaan." De Bazuin 50:18 (1902). [376]

168. "Heeren en knechten." De Bazuin 50:19 (1902). [395]

169. "Doopspractijk." De Bazuin 50:21 (1902). [381]

170. "Onzekerheid." De Bazuin 50:21 (1902). [407]

171. "Ambt en plicht." De Bazuin 50:22 (1902). [366]

172. "Assyriologie." De Bazuin 50:23 (1902). [367]

173. "Een goed begin." De Bazuin 50:24 (1902). [384]

174. "Gewaagde profetie." De Bazuin 50:24 (1902). [390]

175. "Universiteitsdag." De Bazuin 50:25 (1902). [414]

176. "Vertirouwen." De Bazuin 50:25 (1902). [417]

177. "Voorloopig resultaat." De Bazuin 50:25 (1902). [418]

178. "School en faculteit." De Bazuin 50:27 (1902). [411]

179. "Universiteitsdag." De Bazuin 50:28 (1902). [415]

180. "Kerk en opleiding." De Bazuin 50:29 (1902). [399]

181. "Kerk of vereeniging." De Bazuin 50:30 (1902). [400]

182. "Universiteitsdag (slot)." De Bazuin 50:30 (1902). [416]

183. "Kerk of vereeniging." De Bazuin 50:31 (1902). [401]

184. "Plaats van vestiging." De Bazuin 50:31 (1902). [408]

185. "De Vrije Universiteit." De Bazuin 50:32 (1902). [379]

186. "Na de synode." De Bazuin 50:40 (1902). [405]

187. "Benoeming." De Bazuin 50:42 (1902). [368]

188. "Liturgie." De Bazuin 50:42 (1902). [402]

189. "Geloof en aanschouwing." De Bazuin 50:42-48 (1902). [387]

190. "Nader bericht." De Bazuin 50:43 (1902). [406]

191. "Beslist." De Bazuin 50:44 (1902). [369]

192. "Wapenstilstand." De Bazuin 50:46 (1902). [419]

193. "Ingezonden stukken." De Bazuin 50:49 (1902). [398]

194. "Commaentaar op Ingezonden van P. Biesterveld." De Bazuin 50:50 (1902). [375]

195. "Afscheidswoord." De Bazuin 50:54 (1902). [365]

Christelijk Schoolblad

196. "Ter toelichting en verdediging der Psychologie." Christelijk Schoolblad (2 Juni - 21 Juli 1899). [173]

Christian Renewal

197. "The Lord Is Coming." Christian Renewal 1:9 (1983): 1,15. [725]

Christian School Magazine

198. "The Place of the Bible in the Christian School." Christian School Magazine (January 1930): 780–81. [673]

Die Gereformeerde Vaandel

199. "Die Tweespalt in de Mens." Die Gereformeerde Vaandel 2, no. 1 (1934): 33–34. [680]

Die Kerkblad: Offisiële Orgaan van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika

200. "Stemme uit die eerste wêreldoorlog 3." Die Kerkblad: Offisiële Orgaan van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika 46:974 (1943): 14–15. [683]

201. "Die triomf van ons belydenis." Die Kerkblad: Offisiële Orgaan van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika December 8 (1954): 3–4. [689]

Gereformeerd Jongelingsblad

202. "Ootmoed." Gereformeerd Jongelingsblad X, 5 (25 oktober 1898). [875]

De Grondwet

203. "De toekomst van het Calvinisme." Translated by J. Keizer. De Grondwet (10 en 17 april, 8 en 15 mei 1894). [846]

← "The Future of Calvinism." Translated by Geerhardus Vos. The Presbyterian and Reformed Review 5 (1894): 1–24. [124]

Kamper Courant

204. Bavinck, Herman and J. B. Meerkerk. "Five exchanges between J. B. Meerkerk and Bavinck over his “Beginselen der Psychologie”." Kamper Courant 6292, 6294, 6296, 6297, 6298 (1897). [143]

Kamper Kerkbode

205. "Een missionair predikant." Kamper Kerkbode 3 december (1898). [845]

Het Kerkblad der Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika

206. "Dr. Bavinck over de zending." Het Kerkblad der Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika 12, no. 237 (October 1, 1910): 5–6. [486]

207. "Maran-atha." Het Kerkblad der Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika 23:472 (1921): 1–2. [625]

→ "Maran-atha." De Reformatie 1 (1921): 342. [624]

Leidersblad Bond voor Gereformeerde Jeugd Organisatie

208. "Christelijke Jeugdarbeid." Leidersblad Bond voor Gereformeerde Jeugd Organisatie (no 4–6 (1919); no 1–5. (1920)). [592]

Onze Jonge Meisjes

210. "De Opvoeding der Vrouw." Onze Jonge Meisjes 25 (1919). [595]

Ordained Servant

211. "Herman Bavinck on Creation: Excerpts from Our Reasonable Faith." Ordained Servant 9 (2000): 2–3. (From: Our Reasonable Faith, 170–73) [756]

De School met den Bijbel

212. "Wat is wijsbegeerte?" De School met den Bijbel 1 no. 38, 40, 42, 44-46 (1903). [425]

213. "Paedagogiek als wetenschap." De School met den Bijbel 2 no. 11, 13, 15, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 40, 42, 44, 46 (1904). [432]

214. "Paedagogische beginselen." De School met den Bijbel 2 no. 7-8 (1904). [434]

215. "Godsdienstonderwijs." De School met den Bijbel 3 no. 6, 8, 10, 12, 17-19, 21, 23, 25 (1905-06). [441]

216. "Antwoord aan den heer J. C. Fabius." De School met den Bijbel 4 no. 7-11, 14, 15 (1906). [446]

217. "Gedachten van Bilderdijk over onderwijs en opvoeding." De School met den Bijbel 3 no. 37-39 (1906). [449]

218. "De paedagogische periode." De School met den Bijbel 4 no. 33 (1907). [456]

219. "Godsvrucht en wetenschap." De School met den Bijbel 4 no. 26 (1907). [459]

220. "Tucht." De School met den Bijbel 4 no. 36 (1907). [461]

221. "Voorrang van mensch of natuur." De School met den Bijbel 4 no. 16 (1907). [462]

222. "Bijbelsche Psychologie." De School met den Bijbel (4 januari 1912 – 5 maart 1914). [534]

Bijbelsche en religieuze psychologie. Kampen: J. H. Kok, 1920. (Two sources: "Bijbelsche Psychologie." De School met den Bijbel / Orgaan van het Gereformeerd Schoolverband (4 januari 1912 – 5 maart 1914); "Religieuze Psychologie." De School met den Bijbel / Orgaan van het Gereformeerd Schoolverband (11 juni 1914–22 april 1920).) [603]

Biblical and Religious Psychology. Translated by H. Hanko. Protestant Reformed Theological School, 1974. [709]

Biblical and Religious Psychology. Edited by Gregory Parker. Translated by H. Hanko. Grandville, MI: Reformed Free Publishing Association, 2024. [915]

223. "Verslag van een korte inleiding naar aanleiding van Spreuken 4:1–13, uitgesproken op de Algemene Vergadering van het Verband tussen Gereformeerde Scholen in Nederland." De School met den Bijbel (5 augustus 1915). [554]

224. "Individueele en Sociale Opvoeding." De School met den Bijbel (20 mei – 18 november 1920). [607]

225. "Religieuze Psychologie." De School met den Bijbel (11 juni 1914–22 april 1920). [611]

Torch and Trumpet

226. "Our Reasonable Faith: Bavinck on the Origin and Essence of Man." Torch and Trumpet 7:4 (1957): 15 . [697]

Triquetra: A Publication of Cairn University

227. "Faith and Love." Edited and translated by Gregory Parker. Triquetra: A Publication of Cairn University (spring 2022). [883]

De Wachter

228. "Nader bescheid." De Wachter October 20, 3 (1909). [480]