A new digital bibliography of Herman Bavinck: Book sections

1892

2. "Hoofd en hart." In Christophilus. Jaarboekje van het Nederlandsch Jongelings, 71–75. [101]

→ "Head and Heart." Translated by Gregory Parker. Modern Reformation 30:6 (2021). [861]

3. Inleidend woord in H. E. Dosker, De zondagsschool: Bijdrage tot de kennis van hare geschiedenis, wezen en resultaten, v–vii. Kampen: J. H. Bos, 1892. [102]

4. Andel, J. van, Herman Bavinck, L. Lindeboom, A. Littooij and Maarten Noordtzij. "Officieële bescheiden, waarin deputaten onder A genoemd aan de gemeenten der Christ. Geref. Kerk kennis hebben gegeven hunner arbeid." In Handelingen van de synode der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, in de 9 zittingen door haar gehouden te Amsterdam, van 7–17 juni 1892, 6–31. Leiden: Donner, 1892. (appendix B) [104]

5. "The Influence of the Protestant Reformation on the Moral and Religious Condition of Communities and Nations." In Proceedings of the Fifth General Council, Toronto 1892, 48–55. London: Publication Committee of the Presbyterian Church of England, 1892. [107]

→ "Addendum: The Influence of the Protestant Reformation of the Moral and Religious Condition of Communities and Nations." Mid-America Journal of Theology 25 (2014): 75–81. [827]

6. Voorwoord in Henry Elias Dosker, De Zondagsschool. Kampen: J. H. Bos, 1892. [108]

7. Voorwoord in Catalogus der bibliotheek van de Theologische School der Christelijke Gereformeerde Kerk. Kampen: J. H. Bos, 1892. [109]

8. "Welke algemeene beginselen beheerschen, volgens de H. Schrift, de oplossing der sociale quaestie, en welke vingerwijzing voor die oplossing ligt in de concrete toepassing, welke deze beginselen voor Israel in Mozaisch recht gevonden hebben?" In Proces-verbaal van het Sociaal Congres, gehouden te Amsterdam den 9, 10, 11, 12 November 1891, 149–157. Amsterdam: Hövecker & Wormser, 1892. (Rapport ingediend voor sectie I van het congres, vgl. 359-371 en 80-83) [110]

→ "General Biblical Principles and the Relevance of Concrete Mosaic Law for the Social Question Today (1891)." Translated by John Bolt. Journal of Markets & Morality 13, no. 2 (2010): 437–46. [789]

1893

9. "Het koninkrijk Gods." In Handboekje ten dienste der Gereformeerde Kerken in Nederland voor het jaar 1894. Edited by J. H. Feringa and A. Littooij, 243–252. Middelburg: K. le Cointre, 1893. [115]

10. "Indrukken over Amerika." In Ter herinnering aan den bondsdag te Amsterdam, Hemelvaartsdag 1893. Rotterdam: A. ter Weeme, 1893. [873]

1896

11. "Aanbevelend woord over het belang van de nieuw-gereformeerde jongelingsbond." In P. Biesterveld, Zelfzucht en zelfverloochening, 84–85. Kampen: J. H. Kok, 1896. [874]

1897

12. "Feestrede." In Gedenkboek: opgedragen door het feestcomité aan Prof. Dr. A. Kuyper bij zijn vijf en twintigjarig jubileum als hoofdredacteur van “De Standaard”. Amsterdam: Herdes, 1897. [142]

Het vierde eener eeuw: rede bij gelegenheid van het vijf en twintig-jarig bestaan van de „Standaard”. Kampen: J. H. Bos, 1897. [146]

1899

14. Inleiding in Willem Berends Renkema, Het boek Job voor de gemeente verklaard, vii–xi. Leiden: Donner, 1899. [169]

1900

15. Inleiding in Johannes Calvijn, Genesis: uitlegging, uit het Latijn, naar de uitgave van Baum, Cunitz en Reuss, in de Nederlandsche taal overgezet door S.O. Los, iii–v. Middelburg: K. le Cointre, 1900. [233]

1903

16. "Zonder titel." In Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan, 1853-1903, 67. Amsterdam: Nederlandsch Jongelings Verbond, 1903. [876]

1904

17. Voorrede in Guillaume Groen van Prinsterer, Ongeloof en revolutie: Eene reeks van historische voorlezingen, 3e druk, v–xiii. Kampen: J. H. Bos, 1904. [435]

→ Bavinck, Herman, Andrew Kloes and Harry Van Dyke. "Herman Bavinck’s Foreword to Unbelief and Revolution." The Bavinck Review 10 (2019): 75–84. [871]

1905

18. Aanbevelend woord in Willem Berends Renkema en Roelof Jan Willem Rudolph, De gelijkenissen onzes Heeren Jezus Christus voor de gemeente verklaard, met een aanbevelend woord van H. Bavinck, P. Biesterveld en H.H. Kuyper. Doesburg: J.C. van Schenk Brill, 1905. [436]

19. "Untitled contribution." In Gods groote daden aan Israël: Gedenkboek uitgegeven bij de herdenking van het 50-jarig bestaan der Nederlandsche Vereeniging voor Israël, edited by F. W. A. Korff and A. van Os, 213. Amsterdam: Van der Land, 1905. [843]

20. Voorrede in Frans Kramer, Het gebed, 1–3. Kampen: J. H. Kok, 1905. [444]

21. Voorrede in Ralph en Ebenezer Erskine, Levensgeschiedenis en Werken van Ralph en Ebenezer Erskine, 1–6. Doesburg: J.C. van Schenk Brill, 1905. (verschenen in 47 afleveringen) [445]

→ "Herman Bavinck on Scottish Covenant Theology and Reformed Piety." Introduced and translated by Henk van den Belt. The Bavinck Review 3 (2012): 164–77. (The title of translation: "Preface to the Life and Works of Ralph and Ebenezer Erskine") [806]

1907

23. "Contra." In Bavinck, Herman and Peter Gijsbert Buekers. Evolutie. Vol. 3, no. 3, 21–38. Baarn: Hollandia, 1907. [454]

24. "Psychologie der religie." In Verslagen en mededeelingen der Koninklijke akademie van wetenschappen, Afdeeling letterkunde, 4e reeks, deel 9, 147–176. Amsterdam: Joh. Müller, 1907. (opgenomen in Verzamelde Opstellen, 55-77) [460]

25. Voorrede in James Orr, Het Oude Testament beschouwd met betrekking tot de nieuwere critiek, bewerkt door J.C. de Moor, v–viii. Kampen: J. H. Kok, 1907. [463]

1908

26. "Christelijke beginselen en maatschappelijke verhoudingen." In Christendom en maatschappij. Serie 1, nr. 1. Utrecht: Ruys, 1908. [465]

27. Inleiding in A. Anema, H. Bavinck, A. Kuyper Jr., J. C. de Moor, P. A. E. Sillevis Smit en J. Woltjer, Christendom en opvoeding, 1–32. Baarn: Hollandia, 1908. [468]

28. "Toespraak als voorzitter van het Nationaal Comite gehouden bij de huldiging van Kuyper ter gelegenheid van diens zeventigsten verjaardag." In Kuypergedenkboek 1907, bevattende een overzicht van de feestviering op 29 october 1907 ter gelegenheid van den zeventigsten verjaardag van Prof. Dr. A. Kuyper, 20–25. [470]

1909

29. "Calvin and Common Grace." In E. Doumergue, A. Lang, H. Bavinck and B. B. Warfield, Calvin and the Reformation. Four studies, 99–130. New York: Revell , 1909. [472]

← "Calvin and Common Grace." Translated by Geerhardus Vos. The Princeton Theological Review 7 (1909): 437–65. [473]

30. "In memoriam [P. Biesterveld]." In Almanak van het studentencorps a/d Vrije-Universiteit, 43–46. [477]

31. "Rede." In De Haagsche Bondsdag 1909. Redevoeringen en referaat gehouden op de 21ste algemeene vergadering van den Nederl. Bond van Jongel. Vereenigingen op Geref. Grondslag, 20 Mei 1909, 46–50. Nederl. Bond van Jongel. Vereenigingen op Geref. Grondslag, 1909. [482]

32. Voorrede in Matthew Henry, Letterlijke en practicale verklaring van het Nieuwe Testament. Deel I. Mattheüs-Lukas, iii–vii. Kampen: J. H. Kok, 1909. [485]

1910

33. Voorrede in Johan Herman Landwehr, L.G.C. Ledeboer in zijn leven en arbeid geschetst, v–vii. Rotterdam: Bolle, 1910. [489]

34. Woord vooraf in A. J. van den Heuvel, Keten des Heils. [490]

1911

35. "Feestrede ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan der S.S.R. 9 Febr. 1911." In Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijf en twintigjarig bestaan van de Societas Studiosorum Reformatorum, 1–24. Haarlem: Enschedé & Zonen, 1911. (er bestaat een overdruk) [496]

36. "Kort verslag van een rede, gehouden op maandag 25 Sept. in de openbare samenkomst ter opening van de conferentie in de kerk der Hersteld Evangelisch Lutherse gemeente." In Vijf-en-twintigste algemeene Nederlandsche Zendingsconferentie gehouden te Amsterdam 25, 26, 27 Sept. 1911. [498]

37. "Verschillende groepen van zondagsscholen." In J. P. Tazelaar, ed., Gedenkboek: Feestuitgave ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan der gereformeerde zondagsschool-vereniging “Jachin”, 255–58. Nijkerk: Callenbach, 1911. [500]

38. Voorrede in Gerrit Wielenga, De wonderen van den Zaligmaker, v–viii. Kampen: J. H. Kok, 1911. [501]

39. Voorwoord in Willem Berends Renkema, Handboek voor de bijbelkunde, 1–5. Wageningen: Zomer, 1911. [502]

1912

40. "Moral education." In Mémoires sur l'education morale, 22–27. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1912. [877]

41. Voorrede in Matthew Henry, Letterlijke en practicale verklaring van het Oude Testament. Deel I. Genesis-Deuteronomium, v–xi. Kampen: J. H. Kok, 1912. [510]

1913

42. "Evangelisatie." In Christendom en maatschappij. Serie 5, nr. 9. Utrecht: Ruys, 1913. [516]

43. "Het begrip en de noodzakelijkheid der evangelisatie." In Handelingen van het congres voor gereformeerde evangelisatie op dinsdag 8 en woensdag 9 april 1913 gehouden te Amsterdam, 22–36. Amsterdam: Kirchner, 1913. [518]

44. "Het begrip en de noodzakelijkheid der evangelisatie." In Congres voor gereformeerde evangelisatie op dinsdag 8 en woensdag 9 april 1913 te Amsterdam, 8–9. Amsterdam: Kirchner, ca. 1913. [519]

45. Inleiding in J. Visser, De Lijdende Knecht des Heeren: Een messiaansche psalm, 7–11. Amsterdam: Kirchner, 1913. [520]

46. "Richtingen in de paedagogiek." In Handelingen van het nationaal christelijk schoolcongres, gehoouden op 9, 10, 11 October 1913 te Utrecht, 61–69. Kampen: J. H. Kok, 1913. [523]

47. Voorrede in Guillaume Groen van Prinsterer, Ongeloof en revolutie: Eene reeks van historische voorlezingen, 4e druk, v–xiii. Utrecht: Kemink, 1913. [526]

1914

48. "De Zending in de Heilige Schrift." In Henry Beets, Triumfen van het Kruis. Schetsen der Christelijke Zending van alle eeuwen en allerlei landen voor ons Hollandsch volk geteekend, 7–30. Kampen: J. H. Kok, 1914. [536]

49. Inleidend woord in Adriaan Steketee, Beschouwingen van een christendenker, v–ix. Kampen: J. H. Kok, 1914. [538]

50. "Van schoonheid en schoonheidsleer." In Almanak van het Studentencorps aan de Vrije Universiteit voor het jaar 1914, 121–143. Amsterdam: Herdes, 1914. (opgenomen in Verzamelde Opstellen, 262-280) [540]

51. "Zonder titel." In Gedenkboek uitgegeven ter herinnering aan het 25-jarig bestaan van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op gereformeerden grondslag, 1888-1913, 292. Kampen: J. H. Kok, 1914. [878]

1916

54. "Ethiek en politiek." In Verslagen en mededeelingen der Koninklijke akademie van wetenschappen, Afdeeling letterkunde, 5e reeks, deel 2, 99–128. Amsterdam: Joh. Müller, 1916. [560]

→ "Ethiek en politiek." Stemmen des Tijds 5 (1916): 32–56. [561]

55. "Individualisme en Individualiteit van het kind." In Correspondentieblad van de Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en de Overzeesche bezittingen, 64–72. [562]

1917

56. "Algemeene Inleiding." In H. Bavinck, H. H. Kuyper, H. Bouwman, J. H. Landwehr en J. C. Rullmann, De kerkhervorming: Gedenkschrift bij het vierde eeuwfeest, 3–33. Middelburg: F.P. d’Huy, 1917. [565]

57. "De hervorming en ons nationale leven." In H. Bavinck and H. H. Kuyper, Ter herdenking der hervorming, 1517–1917. Twee redevoeringen, uitgesproken in de openbare zitting van den senaat der Vrije Universiteit op 31 October 1917, 5–36. Kampen: J. H. Kok, 1917. [566]

58. "De Jongelingenvereeniging in hare beteekenis voor het sociale leven: Rede gehouden op de 29e bondsdag van de Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Geref. Grondslag." n.p. (samen met de rede van ds J.L. Schouten uitgegeven door de Vereeniging „De Gereformeerde Jongelingsbond”) [567]

59. Een woord vooraf in B. Westera, Opvoedkunde voor het huisgezin, 5–8. Nijverdal: Bosch, 1917. [569]

60. Inleiding in Jochem van der Sluis, De ethische richting. Eene studie, v–vii. Rotterdam: Libertas, 1917. [570]

61. Inleiding in G. Steinberger, Sterrelicht. [571]

62. "Zonder titel." Bijlage van De Standaard (29 oktober 1917). (ter gelegenheid van de 80e verjaardag van dr. A. Kuyper) [880]

1918

63. "De navolging van Christus in onzen tijd." In Gedenkboek Noord-Hollandsche Afdeeling van den Nederlandschen Bond van Jongelings-Vereenigingen op Gereformeerden Grondslag 1892-1917, 123–29. Hilversum: C.H. van den Berg, 1918. [879]

64. "Philosophie des geloofs." In Overdr. uit het Annuarium der Societas Studiosorum Reformatorum, 1918, 62–72. Leiden: Donner, 1918. [589]

1919

65. "De beroepsarbeid der gehuwde vrouw." In Tweede christelijk sociaal congres 10–13 maart 1919 te Amsterdam: Proces verbaal, 206–25. Rotterdam: Libertas, 1919. [593]

66. "De beroepsarbeid der gehuwde vrouw." In Tweede christelijk-sociaal congres 10–13 maart 1919 te Amsterdam: Referaten, 5–25. Rotterdam: Libertas, 1919. [594]

67. "De opvoeding der vrouw." In Verslag van de eerste jaarvergadering van den Bond van Meisjesvereenigingen op gereformeerden grondslag in Nederland, op 9 juni, te Utrecht. z.p., 1919. [882]

68. "Geestelijke opvoeding en karaktervorming, Tentoonstelling 'opvoeding van de jeugd boven den leerplichtigen leeftijd'." In Verslag van de tentoonstelling, het congres, de conferenties en de demonstraties, 314–29. 's-Gravenhage: 1919. [881]

69. Woord vooraf in Benjamin Breckinridge Warfield, Calvijn als theoloog en de stand van het Calvinisme in onzen tijd. Drie redevoeringen, vertaald door C.M.E. Kuyper, 5–6. Kampen: J. H. Kok, 1919. [597]

1920

70. Voorrede in Matthew Henry, Letterlijke en practicale verklaring van het Oude Testament. Deel I. Genesis-Deuteronomium, 2e druk. Kampen: J. H. Kok, 1920. [612]

71. Voorrede in Matthew Henry, Letterlijke en practicale verklaring van het Nieuwe Testament. Deel I. Mattheüs-Lukas, 2e druk. Kampen: J. H. Kok, 1920. [613]

1921

72. "Christelijke beginselen en maatschappelijke verhoudingen." In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 121–50. Kampen: J. H. Kok, 1921. [614]

73. "Christendom en natuurwetenschap." In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 78–104. Kampen: J. H. Kok, 1921. [615]

← "Christendom en natuurwetenschap." Stemmen des Tijds 2 (1913): 343–77. [513]

74. "Ethiek en politiek." In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 281–301. Kampen: J. H. Kok, 1921. [616]

75. "Evolutie." In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 105–20. Kampen: J. H. Kok, 1921. [617]

76. "Godgeleerdheid en godsdienstwetenschap." In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 35–54. Kampen: J. H. Kok, 1921. [618]

← "Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap." De Vrije Kerk 18:5 (mei 1892): 197–225. [100]

77. "Het onbewuste." In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 183–207. Kampen: J. H. Kok, 1921. [621]

Over het onbewuste: Wetenschappelijke samenkomst op 7 juli 1915. Amsterdam: Kirchner, 1915. (Referaat gehouden op de Wetenschappelijke samenkomst der Vrije Universiteit op 7 juli 1915) [553]

78. "Het wezen des christendoms." In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 17–34. Kampen: J. H. Kok, 1921. [622]

79. "Klassieke opleiding." In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 220–61. Kampen: J. H. Kok, 1921. [623]

← "Klassieke opleiding." Stemmen des Tijds 7 (1918): 46–65, 113–47. [588]

80. "Over de ongelijkheid." In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 151–71. Kampen: J. H. Kok, 1921. [626]

← "Over de ongelijkheid." Stemmen des Tijds 2 (1913): 17–43. [522]

81. "Philosophie des geloofs." In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 9–16. Kampen: J. H. Kok, 1921. [627]

82. "Primaat van verstand of wil?" In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 208–14. Kampen: J. H. Kok, 1921. [628]

← "Primaat van verstand of wil?" Paedagogisch tijdschrift 13 (1921): 15–21. [629]

83. "Psychologie der religie." In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 55–77. Kampen: J. H. Kok, 1921. [630]

84. "Richtingen in de paedagogiek." In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 215–19. Kampen: J. H. Kok, 1921. [631]

85. "Richtingen in de psychologie." In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 172–82. Kampen: J. H. Kok, 1921. [632]

← "Richtingen in de psychologie." Paedagogisch tijdschrift 1 (1909): 4–15. [483]

86. "Van schoonheid en schoonheidsleer." In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 262–80. Kampen: J. H. Kok, 1921. [633]

1922

87. "A modern morál." In Holland-magyar kálvinista könyvtár. Budapest: 1922. [635]

Hedendaagsche moraal. Kampen: J. H. Kok, 1902. [394]

88. "Calvijn's leer over het avondmaal." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 165–83. Kampen: J. H. Kok, 1922. [636]

← "Calvijn’s leer over het Avondmaal." De Vrije Kerk 13:10 (oktober 1887): 459–86. [59]

89. "Christendom en natuurwetenschap." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 184–202. Kampen: J. H. Kok, 1922. [637]

← "Christendom en Natuurwetenschap." Review of Christendom en natuurwetenschap: Acht academische voordrachten te Oxford gehouden, by F. Temple. De Vrije Kerk 13:4 (april 1887): 169–95. [60]

90. "De eere Gods." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 106–14. Kampen: J. H. Kok, 1922. [639]

← "De eere Gods." De Vrije Kerk 9:9 (september 1883): 418–31. [39]

91. "De huishouding Gods." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 98–105. Kampen: J. H. Kok, 1922. [640]

← "De huishouding Gods." De Vrije Kerk 9:5-6 (mei-juni 1883): 239–42; 274–82. [41]

92. "De navolging van Christus en het moderne leven." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 115–44. Kampen: J. H. Kok, 1922. [641]

De navolging van Christus en het moderne leven. Kampen: J. H. Kok, ca. 1918. (Schild en pijl, jaargang 1, aflevering 3) [579]

93. "De predikdienst." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 78–85. Kampen: J. H. Kok, 1922. [642]

← "De Predikdienst." De Vrije Kerk 9:1 (januari 1883): 32–43. [42]

94. "Geloofswetenschap." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 1–12. Kampen: J. H. Kok, 1922. [643]

← "Geloofswetenschap." De Vrije Kerk 6:11 (november 1880): 510–27. [2]

95. "Het christelijk geloof." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 86–97. Kampen: J. H. Kok, 1922. [644]

← "Het Christelijk geloof." De Vrije Kerk 9:1,2,4 (januari, februari, april 1883): 44–47; 90–95; 184–93. [46]

96. "Het dualisme in de theologie." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 145–64. Kampen: J. H. Kok, 1922. [645]

← "Het dualisme in de Theologie." De Vrije Kerk 13:1 (januari 1887): 11–39. [62]

97. "Het geweten." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 13–27. Kampen: J. H. Kok, 1922. [646]

← "Het geweten." De Vrije Kerk 7:1, 2 (januari-februari 1881): 27–37; 49–58. [7]

98. "Het rijk Gods, het hoogste goed." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 28–56. Kampen: J. H. Kok, 1922. [647]

← "Het rijk Gods, het hoogste goed." De Vrije Kerk 7:4-8 (april-augustus 1881): 185–92; 224–34; 271–77; 305–14; 353–60. [8]

99. "Het voor en tegen van een dogmatisch systeem." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 57–67. Kampen: J. H. Kok, 1922. [648]

← "Het voor en tegen van een dogmatisch systeem." De Vrije Kerk 7:10 (oktober 1881): 449–64. [9]

100. "Kennis en leven." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 203–40. Kampen: J. H. Kok, 1922. [650]

← "Kennis en Leven." De Bazuin 48:3-20 (1900). [236]

101. "Synodale kerkinrichting." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 68–77. Kampen: J. H. Kok, 1922. [651]

← "Synodale kerkinrichting." De Vrije Kerk 8:7 (juli 1882): 321–35. [29]

1923

102. "Teremtés vagy fejlődés." In Holland értekezések és prédikációk, 12–44. Budapest: 1923. [655]

Schepping of ontwikkeling. Kampen: J. H. Kok, 1901. (Lezing, gehouden te Arnhem, Zutphen, Amsterdam en Haarlem, 1901) [338]

1924

103. "Voorrede tot de derde en vierde uitgave." In Guillaume Groen van Prinsterer, Ongeloof en revolutie: Eene reeks van historische voorlezingen, 5e druk, ed. H. van Malsen, intr. A. F. de Savornin Lohman, xiii–xxi. Utrecht: Kemink, 1924. [656]

1925

104. "Agnosticisme." In Christelijke Encyclopaedie, samengesteld onder red. van F.W. Grosheide, et al. 1e druk. Deel 1, 63–64. [657]

105. "Akosmisme." In Christelijke Encyclopaedie, samengesteld onder red. van F.W. Grosheide, et al. 1e druk. Deel 1, 76. [658]

106. "Bilderdijk, Willem." In Christelijke Encyclopaedie, samengesteld onder red. van F.W. Grosheide, et al. 1e druk. Deel 1, 326–327. [659]

107. "Dogma." In Christelijke Encyclopaedie, samengesteld onder red. van F.W. Grosheide, et al. 1e druk. Deel 1, 609. [660]

108. "Dogmatiek." In Christelijke Encyclopaedie, samengesteld onder red. van F.W. Grosheide, et al. 1e druk. Deel 1, 609–610. [661]

109. "Dogmengeschiedenis." In Christelijke Encyclopaedie, samengesteld onder red. van F.W. Grosheide, et al. 1e druk. Deel 1, 610–611. [662]

110. "Philanthropinisme." In Christelijke Encyclopaedie, samengesteld onder red. van F.W. Grosheide, et al. 1e druk. Deel 4, 566. [663]

1931

111. "Christendom, Oorlog, Volkenbond." In J. J. C. van Dijk, H. Bavinck and A. W. F. Idenburg, inleidend woord J. W. Noteboom, Oorlog en Christendom: Vier opstellen, 84–125. Kampen: J. H. Kok, 1931. [674]

← "Christendom, oorlog, volkenbond." Stemmen des Tijds 9 (1919): 1–26, 105–133. [605]

112. "Het probleem van den oorlog." In J. J. C. van Dijk, H. Bavinck en A. W. F. Idenburg, inleidend woord J. W. Noteboom, Oorlog en Christendom: Vier opstellen, 30–58. Kampen: J. H. Kok, 1931. [675]

← "Het probleem van den oorlog." Stemmen des Tijds 4 (1914): 1–31. [550]

1955

113. "Death: Theological View." In International Standard Bible Encyclopaedia, rev. ed. [690]

114. "Fall." In International Standard Bible Encyclopaedia, rev. ed. [691]

1961

119. "Briefwisseling tussen Dr. H. Bavinck en Ds. F. M. Ten Hoor (Sept–Dec 1895)." In R. H. Bremmer, Herman Bavinck als Dogmaticus, 393–424. Kampen: J. H. Kok, 1961. [698]

1966

120. "Het probleem van de oorlog." In H. Bavinck, J. van den Berg, J. A H. J. S. Bruins Slot, B. de Gaay Fortman, W. F. de Gaay Fortman, J. L. Koole, S. J. Popma, G. Th Rothuizen and C. van der Woude, Christendom en oorlog: Gereformeerde stemmen over het oorlogsvraagstuk, 7–40. Kampen: J. H. Kok, 1966. [701]

← "Het probleem van den oorlog." Stemmen des Tijds 4 (1914): 1–31. [550]

121. "Letter to F. L. Rutgers, 1899." In R. H. Bremmer, Herman Bavinck en zijn Tijdgenoten, 293–96. Kampen: J. H. Kok, 1966. [702]

1970

122. Inleiding in Johannes Calvijn, Genesis: uitlegging, uit het Latijn, naar de uitgave van Baum, Cunitz en Reuss, in de Nederlandsche taal overgezet door S.O. Los, 2e druk, iii–v. Kampen: De Groot-Goudriaan, 1970. [708]

1979

123. "Sanctification." In M. J. Erickson, ed., The New Life: Readings in Christian Theology, 169–98. Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1979. (Section from Our Reasonable Faith, p. 469–513) [717]

1980

124. "Calvin and Common Grace." In E. Doumergue, A. Lang, H. Bavinck and B. B. Warfield, Calvin and the Reformation. Four studies. Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1980. [721]

1981

125. "Foundations of Psychology." In Jack Vanden Born, Herman Bavinck’s Foundations of Psychology, 1–165. Calvin College, 1981. (MACS thesis) [724]

Beginselen der psychologie. 2e druk. Kampen: J. H. Kok, 1923. (bezorgd door V. Hepp) [654]

1986

126. "Calvin and Common Grace." In 칼빈의 종교개혁사상 / Calvin and the Reformation. 서울 [Seoul]: 기독교문서선교회 [Kidokkyo Munsŏ Sŏnʼgyohoe], 1986. [728]

1996

127. "Christianity and the Natural Sciences." Translated by A. Wolters. In J. M. van der Meer, ed., Facets of Faith and Science, vol. 2, The Role of Beliefs in Mathematics and the Natural Sciences: An Augustinian Perspective, 47–52. Lanham, MD: University Press of America, 1996. ((a translation of the concluding section, pages 196-202 in the Dutch edition)) [737]

1997

128. "De katholiciteit van christendom en kerk." In Bavinck, Herman and Abraham Kuyper. Het calvinisme van Kuyper en Bavinck: Sleutelteksten in godsdienst en theologie. Edited by M. E. Brinkman and C. van der Kooi, 161–71. Zoetermeer: Meinema, 1997. (From: De katholiciteit van christendom en kerk, 10–11, 16, 39–52) [739]

129. "De raad van God en het heil van de mens." In Bavinck, Herman and Abraham Kuyper. Het calvinisme van Kuyper en Bavinck: Sleutelteksten in godsdienst en theologie. Edited by M. E. Brinkman and C. van der Kooi, 139–60. Zoetermeer: Meinema, 1997. (From: Gereformeerde Dogmatiek) [740]

130. "De schriftleer." In Bavinck, Herman and Abraham Kuyper. Het calvinisme van Kuyper en Bavinck: Sleutelteksten in godsdienst en theologie. Edited by M. E. Brinkman and C. van der Kooi, 122–38. Zoetermeer: Meinema, 1997. (From: Gereformeerde Dogmatiek) [741]

131. "Geloof en zekerheid." In Bavinck, Herman and Abraham Kuyper. Het calvinisme van Kuyper en Bavinck: Sleutelteksten in godsdienst en theologie. Edited by M. E. Brinkman and C. van der Kooi, 108–21. Zoetermeer: Meinema, 1997. (From: De zekerheid des geloofs. 3e druk., 11-32) [742]

2000

132. "Herman Bavinck on the Covenant of Works." Translated by R. B. Gaffin. In H. Griffith and J. R. Muether., eds., Creator, Redeemer, Consummator: A Festschrift for Meredith G. Kline, 169–85. Greenville, SC: Reformed Academic Press, 2000. [757]

2004

133. "Calvin and Common Grace." In E. Doumergue, A. Lang, H. Bavinck and B. B. Warfield, Calvin and the Reformation. Four studies. Wipf and Stock, 2004. [762]

2008

134. "Christian Principles and Social Relationships." In Essays on Religion, Science, and Society. Edited by John Bolt. Translated by Harry Boonstra and Gerrit Sheeres, 119–144. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008. [770]

135. "Christianity and Natural Science." In Essays on Religion, Science, and Society. Edited by John Bolt. Translated by Harry Boonstra and Gerrit Sheeres, 81–104. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008. [771]

← "Christendom en natuurwetenschap." Stemmen des Tijds 2 (1913): 343–77. [513]

136. "Classical Education." In Essays on Religion, Science, and Society. Edited by John Bolt. Translated by Harry Boonstra and Gerrit Sheeres, 209–244. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008. [772]

← "Klassieke opleiding." Stemmen des Tijds 7 (1918): 46–65, 113–47. [588]

137. "De katholiciteit van christendom en kerk: rede bij de overdracht van het rectoraat aan de Theologische School te Kampen op 18 December 1888." In Gereformeerde katholiciteit (1888-1918). Edited by Koert van Bekkum and Herman Selderhuis, 19–63. Barneveld: Nederlands Dagblad, 2008. [820]

De katholiciteit van christendom en kerk: rede gehouden bij de overdracht van het rectoraat aan de Theol. School te Kampen op 18 December 1888. Kampen: G. Ph. Zalsman, 1888. [68]

138. "De navolging van Christus en het moderne leven." In Gereformeerde katholiciteit (1888-1918). Edited by Koert van Bekkum and Herman Selderhuis, 255–294. Barneveld: Nederlands Dagblad, 2008. [825]

De navolging van Christus en het moderne leven. Kampen: J. H. Kok, ca. 1918. (Schild en pijl, jaargang 1, aflevering 3) [579]

139. "De raad van God." In Gereformeerde katholiciteit (1888-1918). Edited by Koert van Bekkum and Herman Selderhuis, 133–165. Barneveld: Nederlands Dagblad, 2008. (Gereformeerde Dogmatiek; dl. 2, hoofdstuk 7, §§ 244-248.) [822]

140. "De zekerheid van het geloof." In Gereformeerde katholiciteit (1888-1918). Edited by Koert van Bekkum and Herman Selderhuis, 65–131. Barneveld: Nederlands Dagblad, 2008. [821]

De zekerheid des geloofs. Kampen: J. H. Kok, 1901. [307]

141. "Ethics and Politics." In Essays on Religion, Science, and Society. Edited by John Bolt. Translated by Harry Boonstra and Gerrit Sheeres, 261–278. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008. [774]

142. "Evolution." In Essays on Religion, Science, and Society. Edited by John Bolt. Translated by Harry Boonstra and Gerrit Sheeres, 105–118. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008. [775]

143. "Het probleem van de oorlog." In Gereformeerde katholiciteit (1888-1918). Edited by Koert van Bekkum and Herman Selderhuis, 217–254. Barneveld: Nederlands Dagblad, 2008. [824]

← "Het probleem van den oorlog." Stemmen des Tijds 4 (1914): 1–31. [550]

144. "Modernisme en orthodoxie: rede gehouden bij de overdracht van het rectoraat aan de Vrije Universiteit op 20 October 1911." In Gereformeerde katholiciteit (1888-1918). Edited by Koert van Bekkum and Herman Selderhuis, 167–215. Barneveld: Nederlands Dagblad, 2008. [823]

Modernisme en Orthodoxie: rede gehouden bij de overdracht van het Rectoraat aan de Vrije Universiteit op 20 October 1911. Kampen: J. H. Kok, 1911. [499]

145. "Of Beauty and Aesthetics." In Essays on Religion, Science, and Society. Edited by John Bolt. Translated by Harry Boonstra and Gerrit Sheeres, 245–260. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008. [776]

146. "On Inequality." In Essays on Religion, Science, and Society. Edited by John Bolt. Translated by Harry Boonstra and Gerrit Sheeres, 145–164. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008. [777]

← "Over de ongelijkheid." Stemmen des Tijds 2 (1913): 17–43. [522]

147. "Philosophy of Religion [Faith]." In Essays on Religion, Science, and Society. Edited by John Bolt. Translated by Harry Boonstra and Gerrit Sheeres, 25–32. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008. [778]

148. "Primacy of the Intellect or the Will." In Essays on Religion, Science, and Society. Edited by John Bolt. Translated by Harry Boonstra and Gerrit Sheeres, 199–204. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008. [779]

← "Primaat van verstand of wil?" Paedagogisch tijdschrift 13 (1921): 15–21. [629]

149. "Psychology of Religion." In Essays on Religion, Science, and Society. Edited by John Bolt. Translated by Harry Boonstra and Gerrit Sheeres, 61–80. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008. [780]

150. "The Essence of Christianity." In Essays on Religion, Science, and Society. Edited by John Bolt. Translated by Harry Boonstra and Gerrit Sheeres, 33–48. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008. [783]

151. "The Unconscious." In Essays on Religion, Science, and Society. Edited by John Bolt. Translated by Harry Boonstra and Gerrit Sheeres, 175–198. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008. [784]

Over het onbewuste: Wetenschappelijke samenkomst op 7 juli 1915. Amsterdam: Kirchner, 1915. (Referaat gehouden op de Wetenschappelijke samenkomst der Vrije Universiteit op 7 juli 1915) [553]

152. "Theology and Religious Studies." In Essays on Religion, Science, and Society. Edited by John Bolt. Translated by Harry Boonstra and Gerrit Sheeres, 49–60, 281–88. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008. [785]

← "Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap." De Vrije Kerk 18:5 (mei 1892): 197–225. [100]

153. "Trends in Pedagogy." In Essays on Religion, Science, and Society. Edited by John Bolt. Translated by Harry Boonstra and Gerrit Sheeres, 205–208. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008. [786]

154. "Trends in Psychology." In Essays on Religion, Science, and Society. Edited by John Bolt. Translated by Harry Boonstra and Gerrit Sheeres, 165–174. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008. [787]

← "Richtingen in de psychologie." Paedagogisch tijdschrift 1 (1909): 4–15. [483]

2010

155. "‘Mijn boeken houden mij trouw gezelschap.’ Vier brieven van Herman Bavinck aan een student." Edited by Wiljan Puttenstein. [788]

→ "Letters to a Dying Student: Bavinck’s Letters to Johan van Haselen." Introduced and translated by James Eglinton. The Bavinck Review 4 (2013): 94–102. [809]

2013

156. "The Imitation of Christ I (1885-86)." Translated by John Bolt. In John Bolt, A Theological Analysis of Herman Bavinck’s Two Essays on the Imitatio Christi: Between Pietism and Modernism, 372–401. Lewiston, Queenston and Lampeter: The Edwin Mellen Press, 2013. [866]

← "De Navolging van Christus." De Vrije Kerk 11:3, 5; 12:7 (maart, mei 1885; juli 1886): 101–13; 203–13; 321–33. [55]

157. "The Imitation of Christ II (1918)." Translated by John Bolt. In John Bolt, A Theological Analysis of Herman Bavinck’s Two Essays on the Imitatio Christi: Between Pietism and Modernism, 402–40. Lewiston, Queenston and Lampeter: The Edwin Mellen Press, 2013. [867]

2017

158. "Eloquence." In Herman Bavinck on Preaching and Preachers. Edited and translated by James Eglinton. Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 2017. [868]

De welsprekendheid: eene lezing. Gewijzigde herdruk. Kampen: G. Ph. Zalsman, 1901. [305]

159. "The Sermon and the Service." In Herman Bavinck on Preaching and Preachers. Edited and translated by James Eglinton. Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 2017. [869]

← "De Predikdienst." De Vrije Kerk 9:1 (januari 1883): 32–43. [42]

160. "The World-Conquering Power of Faith." In Herman Bavinck on Preaching and Preachers. Edited and translated by James Eglinton. Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 2017. [870]

← "De wereldverwinnende kracht des geloofs: leerrede over 1 Joh. 5 : 4b, uitgesproken in de Burgwalkerk te Kampen den 30sten Juni 1901." Kampen: G. Ph. Zalsman, 1901. (ter gelegenheid van de aanwezigheid van Paul Kruger) [306]

2020

161. "Modernism and Orthodoxy." In On Theology: Herman Bavinck's Academic Orations. Edited and translated by Bruce R. Pass, 146–182. Leiden: Brill, 2020. [851]

Modernisme en Orthodoxie: rede gehouden bij de overdracht van het Rectoraat aan de Vrije Universiteit op 20 October 1911. Kampen: J. H. Kok, 1911. [499]

← "Herman Bavinck’s Modernisme en Orthodoxie: A Translation." Translated by Bruce R. Pass. The Bavinck Review 7 (2016): 63–114. [813]

162. "Religion and Theology." In On Theology: Herman Bavinck's Academic Orations. Edited and translated by Bruce R. Pass, 107–145. Leiden: Brill, 2020. [850]

Godsdienst en godgeleerdheid: rede gehouden bij de aanvaarding van het Hoogleeraarsambt in de Theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, op Woensdag 17 December 1902. Wageningen: Vada, 1902. [391]

← "Herman Bavinck’s Religion and Theology: A Translation." Translated by Bruce R. Pass. Reformed Theological Review 77:2 (August 2018): 88–135. [854]

163. "The Science of Holy Theology." In On Theology: Herman Bavinck's Academic Orations. Edited and translated by Bruce R. Pass, 30–60. Leiden: Brill, 2020. [848]

De wetenschap der H. Godgeleerdheid: rede ter aanvaarding van het leeraarsambt aan de Theologische School te Kampen, uitgesproken den 10 Jan. 1883. Kampen: G. Ph. Zalsman, 1883. [43]

164. "The Teaching Office." In On Theology: Herman Bavinck's Academic Orations. Edited and translated by Bruce R. Pass, 61–106. Leiden: Brill, 2020. [849]

Het doctorenambt: rede bij de overdracht van het rectoraat aan de Theologische School te Kampen op 6 Dec. 1899. Kampen: G. Ph. Zalsman, 1899. [167]

2021

165. "일반은총." Translated by 박하림 [Harim Park]. In 헤르만 바빙크의 일반은총 [Herman Bavinck’s Common Grace], 12–73. 군포 [Gunpo]: 다함 [Daham], 2021. [895]

De algemeene genade: rede gehouden bij de overdracht van het rectoraat aan de Theol. School te Kampen op 6 December 1894. Kampen: G. Ph. Zalsman, 1894. [120]

166. "칼뱅과 일반은총." Translated by 박하림 [Harim Park]. In 헤르만 바빙크의 일반은총 [Herman Bavinck’s Common Grace], 76–123. 군포 [Gunpo]: 다함 [Daham], 2021. [896]

← "Calvin and Common Grace." Translated by Geerhardus Vos. The Princeton Theological Review 7 (1909): 437–65. [473]

2022

167. "Christianity." In What Is Christianity? Edited and translated by Gregory Parker, 3–62. Peabody, MA: Hendrickson Academic, 2022. [859]

Het Christendom. Baarn: Hollandia, 1912. (Groote godsdiensten, Serie II, No. 7) [509]

168. "The Christian Faith." In What Is Christianity? Edited and translated by Gregory Parker, 63–78. Peabody, MA: Hendrickson Academic, 2022. [858]

← "Het Christelijk geloof." De Vrije Kerk 9:1,2,4 (januari, februari, april 1883): 44–47; 90–95; 184–93. [46]

2023

169. "고전 교육." In 헤르만 바빙크의 현대 사상 해석 [Herman Bavinck’s Interpretation of Modern Thought]. Translated by 박하림 [Harim Park], 346–401. 군포 [Gunpo]: 다함 [Daham], 2023. [910]

← "Klassieke opleiding." Stemmen des Tijds 7 (1918): 46–65, 113–47. [588]

170. "교육학의 경향." In 헤르만 바빙크의 현대 사상 해석 [Herman Bavinck’s Interpretation of Modern Thought]. Translated by 박하림 [Harim Park], 338–343. 군포 [Gunpo]: 다함 [Daham], 2023. [909]

171. "기독교 원리와 사회적 관계." In 헤르만 바빙크의 현대 사상 해석 [Herman Bavinck’s Interpretation of Modern Thought]. Translated by 박하림 [Harim Park], 194–234. 군포 [Gunpo]: 다함 [Daham], 2023. [904]

172. "기독교와 자연과학." In 헤르만 바빙크의 현대 사상 해석 [Herman Bavinck’s Interpretation of Modern Thought]. Translated by 박하림 [Harim Park], 128–167. 군포 [Gunpo]: 다함 [Daham], 2023. [902]

← "Christendom en natuurwetenschap." Stemmen des Tijds 2 (1913): 343–77. [513]

173. "기독교의 본질." In 헤르만 바빙크의 현대 사상 해석 [Herman Bavinck’s Interpretation of Modern Thought]. Translated by 박하림 [Harim Park], 52–74. 군포 [Gunpo]: 다함 [Daham], 2023. [899]

174. "무의식." In 헤르만 바빙크의 현대 사상 해석 [Herman Bavinck’s Interpretation of Modern Thought]. Translated by 박하림 [Harim Park], 286–324. 군포 [Gunpo]: 다함 [Daham], 2023. [907]

Over het onbewuste: Wetenschappelijke samenkomst op 7 juli 1915. Amsterdam: Kirchner, 1915. (Referaat gehouden op de Wetenschappelijke samenkomst der Vrije Universiteit op 7 juli 1915) [553]

175. "불평등에 대하여." In 헤르만 바빙크의 현대 사상 해석 [Herman Bavinck’s Interpretation of Modern Thought]. Translated by 박하림 [Harim Park], 236–267. 군포 [Gunpo]: 다함 [Daham], 2023. [905]

← "Over de ongelijkheid." Stemmen des Tijds 2 (1913): 17–43. [522]

176. "신학과 종교 연구." In 헤르만 바빙크의 현대 사상 해석 [Herman Bavinck’s Interpretation of Modern Thought]. Translated by 박하림 [Harim Park], 76–93. 군포 [Gunpo]: 다함 [Daham], 2023. [900]

← "Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap." De Vrije Kerk 18:5 (mei 1892): 197–225. [100]

177. "심리학의 경향." In 헤르만 바빙크의 현대 사상 해석 [Herman Bavinck’s Interpretation of Modern Thought]. Translated by 박하림 [Harim Park], 270–284. 군포 [Gunpo]: 다함 [Daham], 2023. [906]

← "Richtingen in de psychologie." Paedagogisch tijdschrift 1 (1909): 4–15. [483]

178. "아름다움과 미학에 관해서." In 헤르만 바빙크의 현대 사상 해석 [Herman Bavinck’s Interpretation of Modern Thought]. Translated by 박하림 [Harim Park], 404–430. 군포 [Gunpo]: 다함 [Daham], 2023. [911]

179. "종교 심리학." In 헤르만 바빙크의 현대 사상 해석 [Herman Bavinck’s Interpretation of Modern Thought]. Translated by 박하림 [Harim Park], 96–126. 군포 [Gunpo]: 다함 [Daham], 2023. [901]

180. "종교(믿음)의 철학." In 헤르만 바빙크의 현대 사상 해석 [Herman Bavinck’s Interpretation of Modern Thought]. Translated by 박하림 [Harim Park], 40–50. 군포 [Gunpo]: 다함 [Daham], 2023. [898]

181. "지성 또는 의지의 우선성." In 헤르만 바빙크의 현대 사상 해석 [Herman Bavinck’s Interpretation of Modern Thought]. Translated by 박하림 [Harim Park], 326–335. 군포 [Gunpo]: 다함 [Daham], 2023. [908]

← "Primaat van verstand of wil?" Paedagogisch tijdschrift 13 (1921): 15–21. [629]

182. "진화론." In 헤르만 바빙크의 현대 사상 해석 [Herman Bavinck’s Interpretation of Modern Thought]. Translated by 박하림 [Harim Park], 170–191. 군포 [Gunpo]: 다함 [Daham], 2023. [903]