A new digital bibliography of Herman Bavinck: Books and brochures

1881

2. ed. Synopsis purioris theologiae: disputationibus quinquaginta duabus comprehensa ac conscripta per Johannem Polyandrum, Andream Rivetum, Antonium Walaeum, Antonium Thysium, S.S. Theologiae Doctores et Professores in Academia Leidensi. Editio sexta. Lugduni Batavorum: Apud Didericum Donner, 1881. [10]

1883

3. De wetenschap der H. Godgeleerdheid: rede ter aanvaarding van het leeraarsambt aan de Theologische School te Kampen, uitgesproken den 10 Jan. 1883. Kampen: G. Ph. Zalsman, 1883. [43]

→ "The Science of Holy Theology." In On Theology: Herman Bavinck's Academic Orations. Edited and translated by Bruce R. Pass, 30–60. Leiden: Brill, 2020. [848]

1888

5. De katholiciteit van christendom en kerk: rede gehouden bij de overdracht van het rectoraat aan de Theol. School te Kampen op 18 December 1888. Kampen: G. Ph. Zalsman, 1888. [68]

→ "De katholiciteit van christendom en kerk: rede bij de overdracht van het rectoraat aan de Theologische School te Kampen op 18 December 1888." In Gereformeerde katholiciteit (1888-1918). Edited by Koert van Bekkum and Herman Selderhuis, 19–63. Barneveld: Nederlands Dagblad, 2008. [820]

→ "The Catholicity of Christianity and the Church." Translated by John Bolt. Calvin Theological Journal 27 (1992): 220–51. [734]

6. Bavinck, Herman, W. van den Bergh, Abraham Kuyper, Maarten Noordtzij and Frederik Lodewijk Rutgers. Stellingen voor de publieke conferentie in zake de hereeniging der Gereformeerden. [73]

1889

7. De welsprekendheid: eene lezing voor de studenten der Theol. School te Kampen, 28 November 1889. Kampen: G. Ph. Zalsman, 1889. [81]

→ "Eloquence." In Herman Bavinck on Preaching and Preachers. Edited and translated by James Eglinton. Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 2017. [868]

8. Bavinck, Herman and et al. Memorie van Toelichting bij de Concept-acte van ineensmelting van de Christ. Geref. Kerk en de Ned. Geref. Kerken. Leiden: Donner, 1889. [83]

1890

9. Bavinck, Herman, Abraham Kuyper and Frederik Lodewijk Rutgers. Biblia dat is de gansche Heilige Schrifture bevattende alle de kanonieke boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Middelharnis: Flakkeesche boekdrukkerij, 1890. (Naar de uitgave der Staten-overzetting in 1657 bij de Weduwe Paulus Aertsz van Ravesteyn uitgekomen in de thans gangbare taal overgebracht door Dr. A. Kuyper, onder medewerking van Dr. H. Bavinck en Dr. F.L. Rutgers. Met volledige kantteekeningen, inhoudsopgaven, platen, kaarten, enz.) [91]

1894

10. De algemeene genade: rede gehouden bij de overdracht van het rectoraat aan de Theol. School te Kampen op 6 December 1894. Kampen: G. Ph. Zalsman, 1894. [120]

→ "Common Grace." Translated by R. C. van Leeuwen. Calvin Theological Journal 24 (1989): 38–65 . [729]

→ "일반은총." Translated by 박하림 [Harim Park]. In 헤르만 바빙크의 일반은총 [Herman Bavinck’s Common Grace], 12–73. 군포 [Gunpo]: 다함 [Daham], 2021. [895]

1895

11. Bavinck, Herman, Abraham Kuyper and Frederik Lodewijk Rutgers. Biblia dat is de gansche Heilige Schrifture bevattende alle de kanonieke boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Middelharnis: Flakkeesche boekdrukkerij, 1895. (Naar de uitgave der Staten-overzetting in 1657 bij de Weduwe Paulus Aertsz van Ravesteyn uitgekomen in de thans gangbare taal overgebracht door Dr. A. Kuyper, onder medewerking van Dr. H. Bavinck en Dr. F.L. Rutgers. Met volledige kantteekeningen, inhoudsopgaven, platen, kaarten, enz.) [128]

12. Gereformeerde dogmatiek. Deel 1. Kampen: J. H. Bos, 1895. [129]

→ "Gereformeerde dogmatiek." 4 vols. Online Bijbel DeLuxe: Studie-editie 2002. Dordrecht: Importantia, 2001. (CD-ROM; based on the second edition, revised spelling) [758]

1896

13. Bavinck, Herman, Abraham Kuyper and Frederik Lodewijk Rutgers. Biblia dat is de gansche Heilige Schrifture bevattende alle de kanonieke boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Middelharnis: Flakkeesche boekdrukkerij, 1896. (Naar de uitgave der Staten-overzetting in 1657 bij de Weduwe Paulus Aertsz van Ravesteyn uitgekomen in de thans gangbare taal overgebracht door Dr. A. Kuyper, onder medewerking van Dr. H. Bavinck en Dr. F.L. Rutgers. Met volledige kantteekeningen, inhoudsopgaven, platen, kaarten, enz.) [131]

14. Bavinck, Herman, Petrus Biesterveld, Maarten Noordtzij and Douwe Klazes Wielenga. Nadere verantwoording. Kampen: J. H. Kok, 1896. [133]

15. Bavinck, Herman, Petrus Biesterveld, Maarten Noordtzij and Douwe Klazes Wielenga. Opleiding en theologie. Kampen: J. H. Kok, 1896. [134]

1897

16. Beginselen der psychologie. Kampen: J. H. Bos, 1897. [139]

→ "Foundations of Psychology." In Jack Vanden Born, Herman Bavinck’s Foundations of Psychology, 1–165. Calvin College, 1981. (MACS thesis) [724]

→ "Foundations of Psychology." Translated by John Bolt, Nelson D. Kloosterman and Jack Vanden Born. The Bavinck Review 9 (2018): 1–244. [872]

17. Bavinck, Herman, Abraham Kuyper and Frederik Lodewijk Rutgers. De berijmde psalmen, met eenige gezangen, in gebruik bij de Gereformeerde Kerken in Nederland; alsmede hare formulieren van eenigheid, met de drie oude geloofsbelijdenissen en hare liturgie, met het Kort begrip en den Ziekentroost. Middelharnis: Flakkeesche boekdrukkerij, 1897. (Naar den door die Kerken vastgestelden tekst uitgegeven door Dr. F.L. Rutgers, onder medewerking van Dr. H. Bavinck en Dr. A. Kuyper.) [140]

18. Gereformeerde dogmatiek. Deel 2. Kampen: J. H. Bos, 1897. [145]

19. Het vierde eener eeuw: rede bij gelegenheid van het vijf en twintig-jarig bestaan van de „Standaard”. Kampen: J. H. Bos, 1897. [146]

← "Feestrede." In Gedenkboek: opgedragen door het feestcomité aan Prof. Dr. A. Kuyper bij zijn vijf en twintigjarig jubileum als hoofdredacteur van “De Standaard”. Amsterdam: Herdes, 1897. [142]

1898

20. Bavinck, Herman, Abraham Kuyper and Frederik Lodewijk Rutgers. Biblia dat is de gansche Heilige Schrifture bevattende alle de kanonieke boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Middelharnis: Flakkeesche boekdrukkerij, 1898. (Naar de uitgave der Staten-overzetting in 1657 bij de Weduwe Paulus Aertsz van Ravesteyn uitgekomen in de thans gangbare taal overgebracht door Dr. A. Kuyper, onder medewerking van Dr. H. Bavinck en Dr. F.L. Rutgers. Met volledige kantteekeningen, inhoudsopgaven, platen, kaarten, enz.) [158]

21. Bavinck, Herman, Abraham Kuyper and Frederik Lodewijk Rutgers. De berijmde psalmen, met eenige gezangen, in gebruik bij de Gereformeerde Kerken in Nederland; alsmede hare formulieren van eenigheid, met de drie oude geloofsbelijdenissen en hare liturgie, met het Kort begrip en den Ziekentroost. Middelharnis: Flakkeesche boekdrukkerij, 1898. (Naar den door die Kerken vastgestelden tekst uitgegeven door Dr. F.L. Rutgers, onder medewerking van Dr. H. Bavinck en Dr. A. Kuyper. [andere format dan 1897]) [159]

22. Gereformeerde dogmatiek. Deel 3. Kampen: J. H. Bos, 1898. [160]

1901

26. De offerande des lofs: overdenkingen vóór en na de toelating tot het heilige avondmaal. 's Gravenhage: Fred. H. Verschoor, 1901. [302]

27. De offerande des lofs: overdenkingen vóór en na de toelating tot het heilige avondmaal. 2e druk. 's Gravenhage: Fred. H. Verschoor, 1901. [303]

28. De welsprekendheid: eene lezing. Gewijzigde herdruk. Kampen: G. Ph. Zalsman, 1901. [305]

→ "Eloquence." In Herman Bavinck on Preaching and Preachers. Edited and translated by James Eglinton. Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 2017. [868]

29. De zekerheid des geloofs. Kampen: J. H. Kok, 1901. [307]

← "De zekerheid des geloofs." Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 9 (1901-1902): 129–198. [380]

→ "De zekerheid van het geloof." In Gereformeerde katholiciteit (1888-1918). Edited by Koert van Bekkum and Herman Selderhuis, 65–131. Barneveld: Nederlands Dagblad, 2008. [821]

30. Gereformeerde dogmatiek. Deel 4. Kampen: J. H. Bos, 1901. [314]

31. Ouders of getuigen: toelichting van art. 56 en 57 der Dordsche Kerkorde. Kampen: G. Ph. Zalsman, 1901. (gebundelde artikelen uit De Bazuin, 31 augustus 1900 — 22 februari 1901) [337]

← "Ouders of Getuigen." De Bazuin 48:35-50; 49:2-8 (1900-1901). [250]

32. Schepping of ontwikkeling. Kampen: J. H. Kok, 1901. (Lezing, gehouden te Arnhem, Zutphen, Amsterdam en Haarlem, 1901) [338]

→ "Schepping of ontwikkeling." Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 8 (1901): 217–57. [339]

→ "Creation or Development." Translated by J. H. de Vries. The Methodist Review 83 (1901): 849–74. [301]

→ "Teremtés vagy fejlődés." In Holland értekezések és prédikációk, 12–44. Budapest: 1923. [655]

1902

33. Bavinck, Herman, Abraham Kuyper and Frederik Lodewijk Rutgers. Biblia dat is de gansche Heilige Schrifture bevattende alle de kanonieke boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Middelharnis: Flakkeesche boekdrukkerij, 1902. (Naar de uitgave der Staten-overzetting in 1657 bij de Weduwe Paulus Aertsz van Ravesteyn uitgekomen in de thans gangbare taal overgebracht door Dr. A. Kuyper, onder medewerking van Dr. H. Bavinck en Dr. F.L. Rutgers. Met volledige kantteekeningen, inhoudsopgaven, platen, kaarten, enz.) [370]

34. Blijven of heengaan? Een vraag en een antwoord. Kampen: G. Ph. Zalsman, 1902. [373]

35. Godsdienst en godgeleerdheid: rede gehouden bij de aanvaarding van het Hoogleeraarsambt in de Theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, op Woensdag 17 December 1902. Wageningen: Vada, 1902. [391]

→ "Herman Bavinck’s Religion and Theology: A Translation." Translated by Bruce R. Pass. Reformed Theological Review 77:2 (August 2018): 88–135. [854]

→ "Religion and Theology." In On Theology: Herman Bavinck's Academic Orations. Edited and translated by Bruce R. Pass, 107–145. Leiden: Brill, 2020. [850]

36. Hedendaagsche moraal. Kampen: J. H. Kok, 1902. [394]

→ "Hedendaagsche moraal." Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 10 (1903): 1–67. [423]

→ "A modern morál." In Holland-magyar kálvinista könyvtár. Budapest: 1922. [635]

37. Samenwerking: referaat gehouden op den 14en Bondsdag van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Geref. Grondslag [9 mei 1902] te Amsterdam. Kampen: J. H. Kok, 1902. ([Ermelo] (Vereeniging „De Gereformeerde Jongelingsbond”)) [410]

1903

38. De offerande des lofs: overdenkingen vóór en na de toelating tot het heilige avondmaal. 3e druk. 's Gravenhage: Fred. H. Verschoor, 1903. [420]

39. De theologie van Prof. Dr. Daniel Chantepie de la Saussaye: bijdrage tot de kennis der ethische theologie. 2e herziene druk. Leiden: Donner, 1903. [421]

40. De zekerheid des geloofs. 2e druk. Kampen: J. H. Kok, 1903. [422]

← "De zekerheid des geloofs." Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 9 (1901-1902): 129–198. [380]

41. Roeping en wedergeboorte. Kampen: G. Ph. Zalsman, 1903. [424]

← "Onmiddellijke Wedergeboorte." De Bazuin 49:12-47; 50:3-18 (1901-1902). [334]

1904

42. Bavinck, Herman, Abraham Kuyper and Frederik Lodewijk Rutgers. Biblia dat is de gansche Heilige Schrifture bevattende alle de kanonieke boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Middelharnis: Flakkeesche boekdrukkerij, 1904. (Naar de uitgave der Staten-overzetting in 1657 bij de Weduwe Paulus Aertsz van Ravesteyn uitgekomen in de thans gangbare taal overgebracht door Dr. A. Kuyper, onder medewerking van Dr. H. Bavinck en Dr. F.L. Rutgers. Met volledige kantteekeningen, inhoudsopgaven, platen, kaarten, enz.) [426]

43. Christelijke wereldbeschouwing: rede bij de overdracht van het rectoraat aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op 20 october 1904. Kampen: J. H. Bos, 1904. [427]

44. Christelijke wetenschap. Kampen: J. H. Kok, 1904. [428]

45. Feestrede. Utrecht: De Unie "Een school met den Bijbel", 1904. (gehouden bij gelegenheid van de herdenking van het 25-jarig bestaan van de Unie „Een school met den Bijbel”, op Donderdag 7 April 1904 in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht) [430]

46. Paedagogische beginselen. Kampen: J. H. Kok, 1904. [433]

1905

47. Christelijke en neutrale staatkunde: rede ter inleiding van de deputatenvergadering, gehouden te Utrecht, op 13 April 1905. Hilversum: Witzel & Klemkerk, 1905. [438]

48. De offerande des lofs: overdenkingen vóór en na de toelating tot het heilige avondmaal. 4e druk. 's-Gravenhage: De Mildt, 1905. [439]

49. Geleerdheid en wetenschap: rede uitgesproken bij de opening der lessen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, op 20 september 1905. Amsterdam: Hövecker & Wormser, 1905. [440]

50. Bavinck, Herman, J. Hania and Frederik Lodewijk Rutgers. Kerkenordening van de Gereformeerde Kerken in Nederland, met wijzigingen, die daarin zijn aangebracht door de Generale Synode 1905. Amsterdam: Hövecker & Wormser, 1905. [442]

1906

51. Bilderdijk als denker en dichter. Kampen: J. H. Kok, 1906. (uitgegeven ter gelegenheid van de 150ste geboortedag van Willem Bilderdijk) [447]

52. De taak van het Gereformeerd Schoolverband: Voor onderwijs en opvoeding, 1. Hilversum: Klemkerk, 1906. (Rede gehouden op de tweede algemeene vergadering van „Gereformeerd Schoolverband” te Utrecht, 10 okt. 1906) [448]

53. Gereformeerde dogmatiek. Deel 1. 2e druk. Kampen: J. H. Bos, 1906. (revised) [450]

→ "Gereformeerde dogmatiek." 4 vols. Online Bijbel DeLuxe: Studie-editie 2002. Dordrecht: Importantia, 2001. (CD-ROM; based on the second edition, revised spelling) [758]

1907

54. Christliche Weltanschauung. Translated by Hermann Cuntz. Heidelberg : Carl Winter’s Universitätsbuchhandlung, 1907. [453]

55. De offerande des lofs: overdenkingen vóór en na de toelating tot het heilige avondmaal. 5e druk. 's Gravenhage: Fred. H. Verschoor, 1907. [455]

56. Bavinck, Herman and Peter Gijsbert Buekers. Evolutie. Vol. 3, no. 3. Baarn: Hollandia, 1907. (Pro en Contra Betreffende Vraagstukken van Algemeen Belang) [458]

1908

57. Bavinck, Herman, Abraham Kuyper and Frederik Lodewijk Rutgers. Biblia dat is de gansche Heilige Schrifture bevattende alle de kanonieke boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Middelharnis: Flakkeesche boekdrukkerij, 1908. (Naar de uitgave der Staten-overzetting in 1657 bij de Weduwe Paulus Aertsz van Ravesteyn uitgekomen in de thans gangbare taal overgebracht door Dr. A. Kuyper, onder medewerking van Dr. H. Bavinck en Dr. F.L. Rutgers. Met volledige kantteekeningen, inhoudsopgaven, platen, kaarten, enz.) [464]

58. Gereformeerde dogmatiek. Deel 2. 2e druk. Kampen: J. H. Bos, 1908. (revised) [466]

59. Het christelijk huisgezin. Kampen: J. H. Kok, 1908. [467]

60. The Sacrifice of Praise: Meditations before and after Receiving Access to the Table of the Lord. Translated by John Dolfin. Englewood, NJ: John V. Bogert, 1908. [469]

61. Wijsbegeerte der openbaring: Stone-lezingen voor het jaar 1908, gehouden te Princeton N.J.. Kampen: J. H. Kok, 1908. (bevat ook andere Amerikaanse lezingen) [471]

1909

62. De welsprekendheid: eene lezing. 3e druk. Kampen: G. Ph. Zalsman, 1909. [475]

63. Johannes Calvijn: Eene lezing ter gelegenheid van den vierhonderdsten gedenkdag zijner geboorte: 10 Juli 1509-1909. Kampen: J. H. Kok, 1909. [478]

→ "John Calvin: A Lecture on the Occasion of his 400th Birthday, July 10, 1509—1909." Translated by John Bolt. The Bavinck Review 1 (2010): 57–85. [791]

64. Magnalia Dei: onderwijzing in de christelijke religie naar gereformeerde belijdenis. Kampen: J. H. Kok, 1909. [479]

65. Philosophie der Offenbarung: Vorlesungen (Stone Lectures) für das Jahr 1908 gehalten in Princeton N.J. von Herman Bavinck, o. Professor der Theologie in Amsterdam. Translated by Hermann Cuntz. Heidelberg : Carl Winter’s Universitätsbuchhandlung, 1909. [481]

66. The Philosophy of Revelation: The Stone Lectures for 1908-1909, Princeton Theological Seminary. New York: Longmans Green, 1909. (10 lezingen, waarvan alleen de 7 eerste in Princeton werden gehouden) [484]

1911

68. De offerande des lofs: overdenkingen vóór en na de toelating tot het heilige avondmaal. 6e druk (135 pag). Kampen: J. H. Kok, 1911. [494]

69. De offerande des lofs: overdenkingen vóór en na de toelating tot het heilige avondmaal. 6e druk (87 pag). Kampen: J. H. Kok, 1911. [495]

70. Gereformeerde dogmatiek. Deel 4. 2e druk. Kampen: J. H. Kok, 1911. (revised) [497]

71. Modernisme en Orthodoxie: rede gehouden bij de overdracht van het Rectoraat aan de Vrije Universiteit op 20 October 1911. Kampen: J. H. Kok, 1911. [499]

→ "Modernisme en orthodoxie: rede gehouden bij de overdracht van het rectoraat aan de Vrije Universiteit op 20 October 1911." In Gereformeerde katholiciteit (1888-1918). Edited by Koert van Bekkum and Herman Selderhuis, 167–215. Barneveld: Nederlands Dagblad, 2008. [823]

→ "Herman Bavinck’s Modernisme en Orthodoxie: A Translation." Translated by Bruce R. Pass. The Bavinck Review 7 (2016): 63–114. [813]

→ "Modernism and Orthodoxy." In On Theology: Herman Bavinck's Academic Orations. Edited and translated by Bruce R. Pass, 146–182. Leiden: Brill, 2020. [851]

1912

72. De offerande des lofs: overdenkingen vóór en na de toelating tot het heilige avondmaal. 7e druk (87 pag). Kampen: J. H. Kok, 1912. [506]

73. De taak van het Gereformeerd Schoolverband: Voor onderwijs en opvoeding, 1. Hilversum: Klemkerk, 1912. (Rede gehouden op de tweede algemeene vergadering van „Gereformeerd Schoolverband” te Utrecht, 10 okt. 1906) [507]

74. Het christelijk huisgezin. 2e herziene druk. Kampen: J. H. Kok, 1912. [508]

75. Het Christendom. Baarn: Hollandia, 1912. (Groote godsdiensten, Serie II, No. 7) [509]

→ "Christ and Christianity." Translated by A. A. Pfanstiehl. Biblical Review 1 (1916): 214–36. (Not exact translation) [557]

→ "Christianity." In What Is Christianity? Edited and translated by Gregory Parker, 3–62. Peabody, MA: Hendrickson Academic, 2022. [859]

1913

76. Christelijke wereldbeschouwing: rede bij de overdracht van het rectoraat aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op 20 october 1904. 2e druk. Kampen: J. H. Kok, 1913. [512]

77. Bavinck, Herman, Abraham Kuyper and Frederik Lodewijk Rutgers. De berijmde psalmen, met eenige gezangen, in gebruik bij de Gereformeerde Kerken in Nederland; alsmede hare formulieren van eenigheid, met de drie oude geloofsbelijdenissen en hare liturgie, met het Kort begrip en den Ziekentroost. Middelharnis: Flakkeesche boekdrukkerij, 1913. (Naar den door die Kerken vastgestelden tekst uitgegeven door Dr. F.L. Rutgers, onder medewerking van Dr. H. Bavinck en Dr. A. Kuyper. [256 p.]) [514]

78. Bavinck, Herman, Abraham Kuyper and Frederik Lodewijk Rutgers. De berijmde psalmen, met eenige gezangen, in gebruik bij de Gereformeerde Kerken in Nederland; alsmede hare formulieren van eenigheid, met de drie oude geloofsbelijdenissen en hare liturgie, met het Kort begrip en den Ziekentroost. Middelharnis: Flakkeesche boekdrukkerij, 1913. (Naar den door die Kerken vastgestelden tekst uitgegeven door Dr. F.L. Rutgers, onder medewerking van Dr. H. Bavinck en Dr. A. Kuyper. [225 p.]) [515]

79. Handleiding bij het onderwijs in den christelijken godsdienst. Kampen: J. H. Kok, 1913. [517]

1914

80. Bavinck, Herman, Abraham Kuyper and Frederik Lodewijk Rutgers. Biblia dat is de gansche Heilige Schrifture bevattende alle de kanonieke boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Middelharnis: Flakkeesche boekdrukkerij, 1914. (Naar de uitgave der Staten-overzetting in 1657 bij de Weduwe Paulus Aertsz van Ravesteyn uitgekomen in de thans gangbare taal overgebracht door Dr. A. Kuyper, onder medewerking van Dr. H. Bavinck en Dr. F.L. Rutgers. Met volledige kantteekeningen, inhoudsopgaven, platen, kaarten, enz.) [533]

81. Het probleem van den oorlog. Kampen: J. H. Kok, 1914. [537]

← "Het probleem van den oorlog." Stemmen des Tijds 4 (1914): 1–31. [550]

1915

82. Feestrede: bij gelegenheid van de herdenking van het 25-jarig bestaan van den Schoolraad voor de Scholen met den Bijbel op woensdag 7 april 1915, in het gebouw voor kunsten en wetenschappen te Utrecht. ca. 1915. [548]

83. Feestrede: bij gelegenheid van de herdenking van het 25-jarig bestaan van den Schoolraad voor de Scholen met den Bijbel op woensdag 7 april 1915, in het gebouw voor kunsten en wetenschappen te Utrecht. 2e druk. ca. 1915. [549]

84. Anema, Anne, Herman Bavinck, Pieter Arie Diepenhorst, Theodorus Heemskerk and Simon de Vries. Leider en leiding in de Anti-Revolutionaire Partij. Amsterdam: Ten Have, 1915. [551]

85. Mental, Religious and Social Forces in the Netherlands. The Hague: Netherlands Ministry of Agriculture, Industry and Commerce, 1915. (A General View of the Netherlands, XVII) [552]

86. Over het onbewuste: Wetenschappelijke samenkomst op 7 juli 1915. Amsterdam: Kirchner, 1915. (Referaat gehouden op de Wetenschappelijke samenkomst der Vrije Universiteit op 7 juli 1915) [553]

→ "Het onbewuste." In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 183–207. Kampen: J. H. Kok, 1921. [621]

→ "The Unconscious." In Essays on Religion, Science, and Society. Edited by John Bolt. Translated by Harry Boonstra and Gerrit Sheeres, 175–198. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008. [784]

→ "무의식." In 헤르만 바빙크의 현대 사상 해석 [Herman Bavinck’s Interpretation of Modern Thought]. Translated by 박하림 [Harim Park], 286–324. 군포 [Gunpo]: 다함 [Daham], 2023. [907]

1918

91. De navolging van Christus en het moderne leven. Kampen: J. H. Kok, ca. 1918. (Schild en pijl, jaargang 1, aflevering 3) [579]

→ "De navolging van Christus en het moderne leven." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 115–44. Kampen: J. H. Kok, 1922. [641]

→ "The Imitation of Christ II (1918)." Translated by John Bolt. In John Bolt, A Theological Analysis of Herman Bavinck’s Two Essays on the Imitatio Christi: Between Pietism and Modernism, 402–40. Lewiston, Queenston and Lampeter: The Edwin Mellen Press, 2013. [867]

→ "De navolging van Christus en het moderne leven." In Gereformeerde katholiciteit (1888-1918). Edited by Koert van Bekkum and Herman Selderhuis, 255–294. Barneveld: Nederlands Dagblad, 2008. [825]

92. De offerande des lofs: overdenkingen vóór en na de toelating tot het heilige avondmaal. 9e druk. Kampen: J. H. Kok, ca. 1918. [580]

93. De vrouw in de hedendaagsche maatschappij. Kampen: J. H. Kok, ca. 1918. [581]

94. De welsprekendheid: eene lezing. 4e druk. Kampen: J. H. Kok, 1918. [582]

95. De zekerheid des geloofs. 3e druk. Kampen: J. H. Kok, 1918. [583]

← "De zekerheid des geloofs." Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 9 (1901-1902): 129–198. [380]

96. Gereformeerde dogmatiek. Deel 1. 3e druk. Kampen: J. H. Kok, 1918. (unaltered) [584]

97. Gereformeerde dogmatiek. Deel 2. 3e druk. Kampen: J. H. Kok, 1918. (unaltered) [585]

98. Gereformeerde dogmatiek. Deel 3. 3e druk. Kampen: J. H. Kok, 1918. (unaltered) [586]

99. Gereformeerde dogmatiek. Deel 4. 3e druk. Kampen: J. H. Kok, 1918. (unaltered) [587]

1919

1921

104. Andel, J. van and Herman Bavinck. Godsdienst en wetenschap: Een Boek voor Denkende Menschen. Kampen: J. H. Kok, 1921. [619]

105. Het Christendom. Baarn: Hollandia, 1921. (Groote godsdiensten) [620]

106. Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap. Kampen: J. H. Kok, 1921. (met een woord vooraf van Coenraad Bernardus Bavinck) [634]

1923

110. A keresztyén pedagógia alapelvei. Translated by Marton János. Budapest: 1923. [653]

111. Beginselen der psychologie. 2e druk. Kampen: J. H. Kok, 1923. (bezorgd door V. Hepp) [654]

→ "Foundations of Psychology." In Jack Vanden Born, Herman Bavinck’s Foundations of Psychology, 1–165. Calvin College, 1981. (MACS thesis) [724]

→ "Foundations of Psychology." Translated by John Bolt, Nelson D. Kloosterman and Jack Vanden Born. The Bavinck Review 9 (2018): 1–244. [872]

1927

112. Bavinck, Herman, Abraham Kuyper and Frederik Lodewijk Rutgers. De berijmde psalmen, met eenige gezangen, in gebruik bij de Gereformeerde Kerken in Nederland; alsmede hare formulieren van eenigheid, met de drie oude geloofsbelijdenissen en hare liturgie, met het Kort begrip en den Ziekentroost. Leeuwarden: Uitgevers-genootschap “Biblia”, 1927. (Naar den door die Kerken vastgestelden tekst uitgegeven door Dr. F.L. Rutgers, onder medewerking van Dr. H. Bavinck en Dr. A. Kuyper.) [664]

1931

121. Magnalia Dei: Onderwijzing in de christelijke religie naar gereformeerde belijdenis. 2e druk. Kampen: J. H. Kok, 1931. (met een voorrede van C.B. Bavinck) [676]

1932

122. De opvoeding der rijpere jeugd. 2e druk. Kampen: J. H. Kok, 1932. [677]

123. De zekerheid des geloofs. 4e druk. Kampen: J. H. Kok, 1932. [678]

← "De zekerheid des geloofs." Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 9 (1901-1902): 129–198. [380]

124. Handleiding bij het onderwijs in den christelijken godsdienst. 2e druk. Kampen: J. H. Kok, 1932. [679]

1935

125. De paedagogiek van Bavinck. Kampen: J. H. Kok, 1935. (met een inleiding tot zijn werken door L. van der Zweep; bevat bloemlezing uit de werken van Bavinck) [681]

1940

126. De offerande des lofs: overdenkingen vóór en na de toelating tot het heilige avondmaal. 15e druk. Kampen: J. H. Kok, 1940. [682]

1948

127. De offerande des lofs: overdenkingen vóór en na de toelating tot het heilige avondmaal. 16e druk. Kampen: J. H. Kok, 1948. [684]

1956

132. Our Reasonable Faith. Translated by Henry Zylstra. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1956. [696]

1961

133. Welsprekendheid. Translated by S. P. Van der Walt. Potchefstroom: Pro Rege, 1961. [699]

1967

134. Gereformeerde dogmatiek. Deel 1. 5e druk. Kampen: J. H. Kok, 1967. [703]

135. Gereformeerde dogmatiek. Deel 2. 5e druk. Kampen: J. H. Kok, 1967. [704]

136. Gereformeerde dogmatiek. Deel 3. 5e druk. Kampen: J. H. Kok, 1967. [705]

137. Gereformeerde dogmatiek. Deel 4. 5e druk. Kampen: J. H. Kok, 1967. [706]

1968

138. De katholiciteit van Christendom en kerk. 2e druk. Kampen: J. H. Kok, 1968. (ingeleid door G. Puchinger) [707]

1976

140. Gereformeerde dogmatiek. Deel 1. 6e druk. Kampen: J. H. Kok, 1976. [710]

141. Gereformeerde dogmatiek. Deel 2. 6e druk. Kampen: J. H. Kok, 1976. [711]

142. Gereformeerde dogmatiek. Deel 3. 6e druk. Kampen: J. H. Kok, 1976. [712]

143. Gereformeerde dogmatiek. Deel 4. 6e druk. Kampen: J. H. Kok, 1976. [713]

1977

144. Our Reasonable Faith. Reprint. Translated by Henry Zylstra. Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1977. [714]

145. The Doctrine of God. Reprint. Translated by William Hendriksen. Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1977. [715]

1983

150. 의神學의方法과原理. Translated by Young Paul Chah. 서울 [Seoul]: 총신대학 출판부 [Parhaengchʻŏ Chʻongsin Taehak Chʻulpʻanbu], 1983. [726]

1984

151. 하나님의일: 조직신학편람. Translated by Yŏng-gyu Kim. 서울 [Seoul]: 기독교문서선교회 [Kidokkyo Munsŏ Sŏnʼgyohoe], 1984. [727]

1991

153. The Doctrine of God. Reprint. Translated by William Hendriksen. Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1991. [731]

1992

154. Amicissime: Brieven van Christiaan Snouck Hurgronje aan Herman Bavinck, 1878–1921. Edited by J. de Bruijn. Amsterdam: Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden), 1992. [732]

1993

155. 基督教神学. Translated by Charles Chao. Taipei: Reformation Translation Fellowship, 1993. [735]

1994

156. "Als Bavinck nu maar eens kleur bekende": aantekeningen van H. Bavinck over de zaak-Netelenbos, het Schriftgezag en de situatie van de Gereformeerde Kerken (november 1919). Edited by George Harinck, Kees van der Kooi and J. Vree. Amsterdam: VU Uitgeverij, 1994. [736]

1996

157. The Last Things: Hope for this World and the Next. Edited by John Bolt. Translated by John Vriend. Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1996. (Translation of Gereformeerde Dogmatiek IV, hoofdstuk 11, “Over de laatste dingen”) [738]

1997

158. Bavinck, Herman and Abraham Kuyper. Het calvinisme van Kuyper en Bavinck: Sleutelteksten in godsdienst en theologie. Edited by M. E. Brinkman and C. van der Kooi. Zoetermeer: Meinema, 1997. [743]

159. The Doctrine of God. Reprint. Translated by William Hendriksen. Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1997. [744]

160. 基督教神學 [Jidu jiao shen xue]. 三版 [San ban; 3rd ed]. Translated by Zhao Zhonghui. 台北市 [Taipei shi]: 基督教改革宗翻譯社出版, 改革宗出版有限公司 [Jidu jiao Gai ge zong fan yi she chu ban, Gai ge zong chu ban you xian gong si], 1997. [745]

1998

161. Gereformeerde dogmatiek. Deel 1 en 2. 7e druk. Kampen: J. H. Kok, 1998. (unaltered) [746]

162. Gereformeerde dogmatiek. Deel 1 en 2. 7e druk. Kampen: J. H. Kok, 1998. (unaltered) [747]

163. Gereformeerde dogmatiek. Deel 3 en 4. 7e druk. Kampen: J. H. Kok, 1998. (unaltered) [748]

164. Gereformeerde dogmatiek. Deel 3 en 4. 7e druk. Kampen: J. H. Kok, 1998. (unaltered) [749]

165. Mijne reis naar Amerika. Edited by George Harinck. Barneveld: De Vuurbaak, 1998. (Series: Ad Chartas-reeks 2) [750]

→ Bavinck, Herman and James Eglinton. "Herman Bavinck’s ‘My Journey to America’." Dutch Crossing 41, no. 2 (2017): 180–93. [816]

166. The Certainty of Faith. 2nd ed. Translated by Harry der Nederlanden. Potchefstroom: Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys, 1998. [751]

← "De zekerheid des geloofs." Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 9 (1901-1902): 129–198. [380]

167. 개혁주의 신론. Translated by Sŭng-gu Yi. 서울 [Seoul]: 기독교문서선교회 [Kidokkyo Munsŏ Sŏnʼgyohoe], 1998. [752]

1999

168. Een Leidse vriendschap: de briefwisseling tussen Herman Bavinck en Christiaan Snouck Hurgronje, 1875-1921. Edited by J. de Bruijn and George Harinck. Baarn: Ten Have, 1999. (Passage 11) [753]

169. In the Beginning. Foundations of Creation Theology. Edited by John Bolt. Translated by John Vriend. Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1999. (vertaling van: Gereformeerde dogmatiek II, hoofdstuk 5, Over de wereld in haar oorspronkelijke staat) [754]

170. 하나님의큰일. Translated by Yŏng-gyu Kim. 서울 [Seoul]: 기독교문서선교회 [Kidokkyo Munsŏ Sŏnʼgyohoe], 1999. [755]

2001

171. Teologia Sistemática: Fundamentos teológicos da fé cristã. Translated by Vagner Barbosa. Santa Bárbara d'Oeste, SP: Socep, 2001. [887]

2007

179. Christliche Weltanschauung. Translated by Thomas J. Johnson and Ron Kubsch. Bonn: Verlag für Kultur und Wissenschaft, 2007. (Series: Christliche Philosophie heute) [767]

180. Our Reasonable Faith. Reprint. Translated by Henry Zylstra. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2007. [768]

2008

181. Essays on Religion, Science, and Society. Edited by John Bolt. Translated by Harry Boonstra and Gerrit Sheeres. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008. [773]

182. Gereformeerde katholiciteit (1888-1918). Edited by Koert van Bekkum and Herman Selderhuis. Barneveld: Nederlands Dagblad, 2008. (Serie Klassiek Licht) [819]

183. Reformed Dogmatics. Vol 4. Holy Spirit, Church, and New Creation. Edited by John Bolt. Translated by John Vriend. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008. [781]

184. Saved by Grace: The Holy Spirit's Work in Calling and Regeneration. Edited by J. Mark Beach. Translated by Nelson D. Kloosterman. Grand Rapids, MI: Reformation Heritage Books, 2008. [782]

185. The Sacrifice of Praise. Translated by Gilbert Zekveld. [818]

2010

186. Mijne reis naar Amerika. 2e druk. Edited by George Harinck. Barneveld: De Vuurbaak, 2010. [792]

187. سلسلة بين العقل والإيمان [bayna al-ʿaql wa-al-īmān; Between Mind and Faith]. [793]

2011

188. 《我们合理的信仰》[中文简体版]. Translated by Zhao Zhonghui. 南方出版社 [Nánfāng chūbǎn shè], 2011. [831]

189. Reformed Dogmatics: Abridged in One Volume. Edited by John Bolt. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2011. [794]

190. 개혁교의학. Vol. 1. Translated by Tae Hyeun Park. 서울 [Seoul]: 부흥과개혁사 [Buheung-gwagaehyeogsa], 2011. [796]

191. 개혁교의학. Vol. 2. Translated by Tae Hyeun Park. 서울 [Seoul]: 부흥과개혁사 [Buheung-gwagaehyeogsa], 2011. [797]

192. 개혁교의학. Vol. 3. Translated by Tae Hyeun Park. 서울 [Seoul]: 부흥과개혁사 [Buheung-gwagaehyeogsa], 2011. [798]

193. 개혁교의학. Vol. 4. Translated by Tae Hyeun Park. 서울 [Seoul]: 부흥과개혁사 [Buheung-gwagaehyeogsa], 2011. [799]

194. 개혁교의학. Vol. 5 [참고문헌 및 색인수록; References and indexes]. 서울 [Seoul]: 부흥과개혁사 [Buheung-gwagaehyeogsa], 2011. [800]

2012

195. Dogmática Reformada. Vol. 1. Prolegômena. Translated by Vagner Barbosa. São Paulo: Cultura Cristã, 2012. [801]

196. Dogmática Reformada. Vol. 2. Deus e a Criação. Translated by Vagner Barbosa. São Paulo: Cultura Cristã, 2012. [802]

197. Dogmática Reformada. Vol. 3. O pecado e a salvação em Cristo. Translated by Vagner Barbosa. São Paulo: Cultura Cristã, 2012. [803]

198. Dogmática Reformada. Vol. 4. Espirito Santo, Igreja e Nova Criação. Translated by Vagner Barbosa. São Paulo: Cultura Cristã, 2012. [804]

199. Dogmatika Reformed. Jilid 2. Allah dan Penciptaan. Translated by Ichwei G. Indra and Irwan Tjulianto. Surabaya, Indonesia: Momentum, 2012. [837]

200. The Christian Family. Edited by Stephen J. Grabill. Translated by Nelson D. Kloosterman. Grand Rapids, MI: Christian’s Library Press, 2012. [807]

2014

201. 启示的哲学 [Qǐshì de zhéxué]. Translated by Zhao Gang. 四川人民出版社 [Sìchuān rénmín chūbǎn shè], 2014. [811]

2016

202. A Filosofia da Revelação. Translated by Fabrício Tavares de Moraes. Brasília, DF: Editora Monergismo, 2016. [888]

203. Dogmatika Reformed. Jilid 3. Dosa dan Keselamatan di dalam Kristus. Translated by Ichwei G. Indra and Irwan Tjulianto. Surabaya, Indonesia: Momentum, 2016. [838]

2017

204. Dogmatika Reformed. Jilid 1. Prolegomena. Translated by Ichwei G. Indra and Irwan Tjulianto. Surabaya, Indonesia: Momentum, 2017. [839]

205. Geloofszekerheid. Edited by Henk van den Belt. Soesterberg: Aspekt, 2017. [814]

← "De zekerheid des geloofs." Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 9 (1901-1902): 129–198. [380]

206. Herman Bavinck on Preaching and Preachers. Edited and translated by James Eglinton. Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 2017. [815]

207. 改革宗教义学(四卷精缩版). Edited by Hongjun Li and Hongming Luo. Covenant Evangelical Theological Seminary, 2017. [830]

2018

208. A Certeza da Fé. Translated by Fabrício Tavares de Moraes. Brasília, DF: Editora Monergismo, 2018. [889]

209. La dottrina di Dio e della creazione. Translated by Ruffa Giorgio. Caltanissetta: Alfa & Omega, 2018.

210. The Philosophy of Revelation. A New Annotated Edition. Edited by Cory C. Brock and Nathaniel Gray Sutanto. Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 2018. [829]

2019

211. Christian Worldview. Edited and translated by Cory C. Brock, James Eglinton and Nathaniel Gray Sutanto. Wheaton, IL: Crossway Books, 2019. [834]

212. Gereformeerde ethiek. Edited by Dirk van Keulen. Utrecht: KokBoekencentrum, 2019. [835]

213. Reformed Ethics: Created, Fallen, and Converted Humanity. Vol. 1. Edited by John Bolt. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2019. [836]

214. The Sacrifice of Praise. Edited and translated by Cameron Clausing and Gregory Parker. Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 2019. [828]

215. The Wonderful Works of God: Instruction in the Christian Religion according to the Reformed Confession. Philadelphia, PA: Westminster Seminary Press, 2019. [840]

2020

216. Nuestro Dios Maravilloso: Una Teología Sistemática. Translated by Juan Sebastián Rojas. Salem, Oregón: Kerigma Publicaciones, 2020. [864]

217. On Theology: Herman Bavinck's Academic Orations. Edited and translated by Bruce R. Pass. Leiden: Brill, 2020. [847]

2021

218. As Maravilhas de Deus: Instrução na religião cristã de acordo com a confissão reformada. Translated by Fabrício Tavares de Moraes. Rio de Janeiro, RJ: Thomas Nelson Brasil, 2021. [890]

219. El Reino de Dios: El Bien Supremo. Translated by Juan Sebastián Rojas. Cali, Colombia: Monte Alto Editorial, 2021. [865]

← "The Kingdom of God, The Highest Good." Translated by Nelson D. Kloosterman. The Bavinck Review 2 (2011): 133–70. [795]

220. Filosofische ethiek. Edited by Dirk van Keulen. Amersfoort: De Vuurbaak, 2021. (The book includes three unpublished texts written by Bavinck: Ethiek (Bavinck Archives, folder 197), published in English in Volume 3 of Bavinck’s Reformed Ethics; Schets der gereformeerde ethiek (Bavinck Archives, folder 61); Gereformeerde Ethiek (Bavinck Archives, folder 120).) [853]

221. Reformed Ethics: The Duties of the Christian Life. Vol. 2. Edited by John Bolt. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2021. [855]

2022

222. A Família Cristã. Translated by Gullit Belo. Natal, RN: Nadere Reformatie Publicações, 2022. [893]

223. Cosmovisão Cristã. Translated by Fabrício Tavares de Moraes. Brasília, DF: Editora Monergismo, 2022. [891]

224. Guidebook for Instruction in the Christian Religion. Edited and translated by Cameron Clausing and Gregory Parker. Peabody, MA: Hendrickson Academic, 2022. [856]

225. Teologia Sistemática Vol. 1 e 2. Translated by Godfrey Kibuuka. Londrina, PR: Editora Penkal, 2022. [892]

226. What Is Christianity? Edited and translated by Gregory Parker. Peabody, MA: Hendrickson Academic, 2022. [857]

227. Реформатская догматика: Пролегомены. Том 1. Introduced and translated by Dmytro Bintsarovskyi. Минск [Minsk]: Полиграфкомбинат им. Я. Коласа [Poligraphkombinat im. Y. Kolosa], 2022. [863]

2023

228. Christianity and Science. Edited and translated by Cory C. Brock, James Eglinton and Nathaniel Gray Sutanto. Wheaton, IL: Crossway Books, 2023. [913]

229. The Christian Philosophy of Science. Translated by Jan Adriaan Schlebusch. Refcon Press, 2023. [914]

230. Реформатская догматика: Учение о Боге и первозданном мире. Том 2. Introduced and translated by Dmytro Bintsarovskyi. Минск [Minsk]: Полиграфкомбинат им. Я. Коласа [Poligraphkombinat im. Y. Kolosa], 2023. [894]

231. 헤르만 바빙크의 현대 사상 해석 [Herman Bavinck’s Interpretation of Modern Thought]. Translated by 박하림 [Harim Park]. 군포 [Gunpo]: 다함 [Daham], 2023. [897]