A new digital bibliography of Herman Bavinck: Reviews

1882

3. Review of Acta of Handelingen der Nationale Synode te Dordrecht ten jare 1618 en 1619. In de tegenwoordige spelling naar de oorspronkelijke Nederduitsche uitgave. De Vrije Kerk 8:11 (november 1882): 526–27. [12]

4. Review of De Macedonier. Algemeen Zendingstijdschrift. De Vrije Kerk 8:11 (november 1882): 527–28. [13]

5. Review of Eene stem uit de Gereformeerde Kerk in Amerika. Bijdrage tot de geschiedenis van den kerkelijken strijd, by W. P. de Jonge. De Vrije Kerk 8:11 (november 1882): 528–29. [14]

6. Review of De Bijbelsche Geschiedenis ten dienste van het Catechetisch Onderwijs and Eenvoudig onderricht in de Bijbelsche waarheden voor Catechisatiën, by J.H. Donner. De Vrije Kerk 8:11 (november 1882): 529. [15]

7. Review of Buiten Europa. Aardrijkskunde van Azië, Afrika, Amerika en Australië, voor schoolgebruik en eigen studie, by W.H. Nieuwhuis. De Vrije Kerk 8:11 (november 1882): 529–30. [16]

8. Review of Waakt en Bidt. Toespraak bij het feest der Chr. Jong. Vereen. te Rotterdam, J.W.A. Notten. De Vrije Kerk 8:11 (november 1882): 530. [17]

9. Review of Uitbreiding van het Catechetisch Onderwijs naar „J.J. Doedes: De Leer der Zaligheid,” tevens aangevuld met volledige verwijzing naar de Belijdenisschriften der Nederlandsche Hervormde Kerk, by Amice Veritas. De Vrije Kerk 8:12 (december 1882): 574. [18]

10. Review of Egyptologie en assyriologie in betrekking tot de geloofwaardigheid des Ouden Testaments: Rede bij het overdragen van het rectoraat, by M. Noordtzij. De Vrije Kerk 8:3 (maart 1882): 138–43. [19]

11. Review of Eenige gedachten over de oorzaken der kwijning en middelen ter opwekking van het geestelijk leven, by W. Raman. De Vrije Kerk 8:3 (maart 1882): 144. [20]

12. Review of Van Adam tot Abraham, by J. van Andel. De Vrije Kerk 8:4 (april 1882): 190–91. [21]

13. Review of Het heelal and Mensch en dier, by W. H. Nieuwhuis. De Vrije Kerk 8:4 (april 1882): 192. [22]

14. Review of Bevestigingsrede, by S. van Velzen, and Intreerede, J. W. A. Notten. De Vrije Kerk 8:4 (april 1882): 192. [23]

15. Review of Catechetisch Onderwijs met Aanteekeningen over de Gereformeerde Geloofsleer, by P. Niuwenhuis. De Vrije Kerk 8:7 (juli 1882): 336–38. [24]

16. Review of Verklaring op den Heidelbergschen Catechismus, by Zacharias Ursinus. De Vrije Kerk 8:9 (september 1882): 431–33. [25]

17. Review of God in de natuur en in de genade, by J. J. de Visser. De Vrije Kerk 8:9 (september 1882): 433–34. [26]

1886

28. Review of Niet van eigen uitlegging, by Ph. J. Hoedemaker. De Bazuin 34:51 (1886). [58]

1887

29. "Christendom en Natuurwetenschap." Review of Christendom en natuurwetenschap: Acht academische voordrachten te Oxford gehouden, by F. Temple. De Vrije Kerk 13:4 (april 1887): 169–95. [60]

→ "Christendom en natuurwetenschap." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 184–202. Kampen: J. H. Kok, 1922. [637]

→ "Christianity and the Natural Sciences." Translated by A. Wolters. In J. M. van der Meer, ed., Facets of Faith and Science, vol. 2, The Role of Beliefs in Mathematics and the Natural Sciences: An Augustinian Perspective, 47–52. Lanham, MD: University Press of America, 1996. ((a translation of the concluding section, pages 196-202 in the Dutch edition)) [737]

1888

30. Review of De Vleeschwording des Woords, by A. Kuyper. De Bazuin 36:22 (1888). [64]

31. Review of Het Werk van den Heiligen Geest, by A. Kuyper (deel I). De Bazuin 36:25 (1888). [65]

32. "Moderne Theologie." Review of Wijsbegeerte van den godsdienst, vol. 1, by L. W. E. Rauwenhoff. De Vrije Kerk 14:6 (juni 1888): 253–86. [72]

1889

33. Review of Het Werk van den Heiligen Geest, by A. Kuyper (deel II). De Bazuin 37:8 (1889). [76]

34. "Eene nieuwe Geref. Dogmatiek." Review of Dogmatic Theology, by William G. T. Shedd. De Bazuin 37:5 (1889). [844]

1890

35. Review of Het Werk van den Heiligen Geest, by A. Kuyper (deel III). De Bazuin 38:2 (1890). [84]

36. Review of Onze eeredienst, by J. H. Gunning J.Hz. De Bazuin 38:34 (1890). [85]

37. Review of De Beteekenis van het Leerstuk der Oorspronkelijke Gerechtigheid voor de Godgeleerde Zedekunde, by W. Geesink. De Bazuin 38:44 (1890). [86]

38. Review of Korte schets der Christelijke Geloofsleer, by P. J. van Melle. De Bazuin 38:8 (1890). [87]

39. Review of De Heidelbergsche Catechismus. Textus receptus met toelichtende teksten, by M. A. Gooszen. De Bazuin 38:9 (1890). [88]

40. "Het Ambt der Geloovigen." Review of Het ambt aller geloovigen, dogmatisch-practisch voorstel, by L. H. Wagenaar. De Bazuin 38:35 (1890). [93]

41. "Separatie en Doleantie." Review of Afscheiding en Doleantie in verband met het kerkbegrip, by F. M. Ten Hoor, and Separatie en Doleantie, by A. Kuyper. De Bazuin 38:46; 38:48; 38:49; 38:51; 38:52 (1890). [94]

1891

42. "Afscheiding of Doleantie?" Review of Afscheiding en Doleantie in verband met het kerkbegrip, by F. M. Ten Hoor. De Bazuin 39:18 (1891). [95]

43. "Confessie en Dogmatiek." Review of Confessie en dogmatiek, by F. E. Daubanton. Theologische Studiën 9 (1891): 258–75. [96]

1894

46. Review of Jezus en de Menschen, by O. Funcke. De Bazuin 42:13 (1894). [884]

47. Review of Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid. Deel I, by A. Kuyper. De Bazuin 42:13 (1894). [885]

48. Review of Tijdschrift voor Geref. Theologie, onder redactie van Ds. N. A. de Gaay Fort man, Ds. J. J. Westerbeek van Eerten, en Dr. C. C. Schot. De Bazuin 42:13 (1894). [886]

49. Review of Inleiding op de boeken des Nieuwen Verbonds, by J. M. S. Baljon. De Bazuin 42:3 (1894). [118]

50. "Eene belangrijke apologie van de Christelijke Wereldbeschouwing." Review of The Christian View of God and the World, as Centring in the Incarnation, by J. Orr. Theologische Studiën 12 (1894): 142–52. [121]

51. "Eene Leidsche Dissertatie." Review of Guilielmus Amesius, by H. Visscher. De Bazuin 42:41 (1894). [122]

1895

52. Review of Grieksch-theologisch woordenboek, hoofdzakelijk van de oud-christelijke letterkunde, by J. M. S. Baljon. De Bazuin 43:21 (1895). [126]

53. Review of Gisbertus Voetius, vol. 1, part 2, by A. C. Duker. De Bazuin 43:42 (1895). [127]

1897

54. Review of De Ethiek in de Gereformeerde Theologie, by W. Geesink. De Bazuin 45:45 (1897). [138]

55. "Doop en Wedergeboorte." Review of Het verband van doop en Wedergeboorte, by G. Kramer. De Bazuin 45:28 (1897). [141]

56. "Roomsch, Luthersch en Gereformeerd." Review of Symbolik: Vergleichende Darstellung der christlichen Hauptkirchen nach ihrem Grundzüge und ihren wesentlichen Lebensäusserungen, by E. F. K. Müller. Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 4 (1897): 213–28. [148]

1900

68. Review of Johannes’ evangelic aan de gemeente toegelicht, by J. van Andel. De Bazuin 48:18 (1900). [177]

69. Review of Marnix. Protestantsche stemmen. De Bazuin 48:30 (1900). [178]

70. Review of L. G. C. Ledeboer en zijne gemeenten, by N. H. Beversluis. De Bazuin 48:30 (1900). [179]

71. Review of De Trooster der treurigen, by C. H. Spurgeon. De Bazuin 48:30 (1900). [180]

72. Review of De Handelingen der Apostelen uitgelegd, by Johannes Calvijn. De Bazuin 48:31 (1900). [181]

73. Review of Het boek der toekomst, by J. H. Gunning J.Hz. De Bazuin 48:32 (1900). [182]

74. Review of Tijdwoorden, by W. H. Gispen. De Bazuin 48:40 (1900). [183]

75. Review of Het leven van D. L. Moody, by W. R. Moody en A. P. Fitt. De Bazuin 48:43 (1900). [184]

76. Review of De zichtbare kerk en de ambten, by P. Kromsigt. De Bazuin 48:44 (1900). [185]

77. Review of De verkiezing voor het ambt, by H. H. Kuyper. De Bazuin 48:44 (1900). [186]

78. Review of Het boek der toekomst, by J. H. Gunning J. Hz. De Bazuin 48:47 (1900). [187]

79. Review of L. G. C. Ledeboer, in zijn leven en arbeid geschetst, by J. H. Landwehr. De Bazuin 48:49 (1900). [188]

80. "Biographie van Calvijn." Review of Johann Calvin, seine Kirche and sein Staat in Genf, by F. W. Kampschulte. De Bazuin 48:6 (1900). [195]

81. "Catechese." Review of Het karakter der catechese, by P. Biesterveld. De Bazuin 48:51 (1900). [198]

82. "Christelijke vroomheid." Review of Reformateurs, by C. B. Hylkema. De Bazuin 48:12 (1900). [199]

83. "Darwinisme en Teleologie." Review of Common Sense and Logic applied to Darwinism and Teleology, by Prof. MacDill. De Bazuin 48:5 (1900). [200]

84. "De H. Doop." Review of Leerbegrip van het sacrament des H. Doops, by J. A. Ruys. De Bazuin 48:14 (1900). [202]

85. "De Jezuieten over den dood van Calvijn." Review of Une poignée de Faux, by E. Doumergue. De Bazuin 48:34 (1900). [204]

86. "De openbaring van Johannes." Review of Het boek der toekomst, by J. H. Gunning. De Bazuin 48:8 (1900). [207]

87. "De Zendingszaak." Review of De zendingszaak, by H. Dijkstra. De Bazuin 48:51 (1900). [213]

88. "Dr. Kuyper over Zuid-Afrika." Review of Revue des deux mondes, by A. Kuyper. De Bazuin 48:6 (1900). [216]

89. "Een bezwaarschrift." Review of Eenige grondwaarheden der christelijke godsdienst, by H. Huisman. De Bazuin 48:13 (1900). [220]

90. "Een feestgave." Review of De acht en zestigste en de zestiende Psalm, by M. Noordtzij. De Bazuin 48:43 (1900). [221]

91. "F. R. Turretinus." Review of Francois Turretini, by G. Keizer. De Bazuin 48:11 (1900). [224]

92. "Het huisbezoek." Review of Het huisbezoek, by P. Biesterveld. De Bazuin 48:11 (1900). [230]

93. "Mensch en dier." Review of Mens en dier, by W. H. Nieuwhuis. De Bazuin 48:27 (1900). [240]

94. "Naar Groen terug I." Review of Uit de dagen van het Revell, by W. van Oosterwijk Bruyn. De Bazuin 48:47 (1900). [244]

95. "Prof. Rutgers’ Oratie." Review of Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden, by F. L. Rutgers. De Bazuin 48:2 (1900). [255]

96. "Psalm LXVIII." Review of Maart-aflevering van het Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie. De Bazuin 48:13 (1900). [256]

97. "Schuld en straf." Review of Schuld en straf, by D. P. D. Fabius. De Bazuin 48:45 (1900). [263]

98. "Sociale Wetenschap." Review of Grondslagen der sociologie, by A. Anema. De Bazuin 48:40 (1900). [264]

99. "Stamgenooten." Review of Nieuwe wereld, by R. P. J. Tutein Nolthenius. De Bazuin 48:52 (1900). [265]

100. "Wat Zegt de Schrift." Aankondiging van het maandblad met deze titel onder redactie van L. Lindeboom. De Bazuin 48:7 (1900). [275]

101. "Wat zou Jesus doen." Review of In His Steps, by Charles Sheddon. De Bazuin 48:8 (1900). [276]

1901

102. Review of Zijn uitgang to Jeruzalem, by A. Kuyper. De Bazuin 49:16 (1901). [282]

103. Review of Gods kinderen van Ur, by J. H. Feringa. De Bazuin 49:16 (1901). [283]

104. Review of De authentieke tekst der liturgische geschrif ten gehandhaafd tegen Prof. Dr. M. A. Gooszen,, by H. H. Kuyper. De Bazuin 49:16 (1901). [284]

105. Review of Drie kleine vossen, by A. Kuyper. De Bazuin 49:36 (1901). [285]

106. Review of Het leven van Charles Haddon Spurgeon, naar bescheiden uit zijn Dagboek, Aanteekeningen en Brieven, samengesteld door zijne weduwe, Deel III. De Bazuin 49:45 (1901). [318]

107. Review of De H. Doop naar het N.T., by G. Vellenga. De Bazuin 49:46 (1901). [286]

108. Review of De schending van het recht des verbonds, by W. Teellinck. De Bazuin 49:47 (1901). [287]

109. Review of De ware bekommerden en christenprediking, by P. Wagemaker. De Bazuin 49:48 (1901). [288]

110. Review of Het leven van Charles Haddon Spurgeon, naar bescheiden uit zijn Dagboek, Aanteekeningen en Brieven, samengesteld door zijne weduwe, Deel II. De Bazuin 49:6 (1901). [319]

111. "Calvijn." Review of Calvijn’s jeugd, by E. Doumergue. De Bazuin 49:29 (1901). [295]

112. "Christelijk Leven." Review of Meditatio futurae vitae, by Martin Schulze. De Bazuin 49:11 (1901). [297]

113. "Infra en Supra." De Bazuin 49:4 (1901). [321]

114. "Ketterstraf." Review of Reformation and Ketzerprozess, by W. Köhler. De Bazuin 49:7 (1901). [327]

115. "McKinley en de Boeren." Review of Het leven van President Wm. Mc. Kinley, by H. Beets. De Bazuin 49:49 (1901). [330]

116. "Openbaring en redo." Review of Partijgroepeering, by A. Anema. De Bazuin 49:43 (1901). [335]

117. "Uit het Graafschap." Review of Geschiedenis der Oud-Gereformeerde kerk in het Graafschap Bentheim en het Vorstendom Ostfriesland, by J. Schoemaker. De Bazuin 49:9 (1901). [344]

118. "Volk en overheid." Review of Les idées politiques de Bēze d’après le traité, by Alfred Cartier. De Bazuin 49:50 (1901). [349]

1902

119. Review of Openbairing en Rede, by A. Kuyper Jr.. De Bazuin 50:17 (1902). [354]

120. Review of Bijbel... met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen, by K. Aug. D Schsel. De Bazuin 50:17 (1902). [355]

121. Review of De Engelen Gods, by A. Kuyper. De Bazuin 50:27 (1902). [356]

122. Review of Het leven van Charles Haddon Spurgeon, naar bescheiden uit zijn Dagboek, Aanteekeningen en Brieven, samengesteld door zijne weduwe, Deel IV. De Bazuin 50:46 (1902). [397]

123. Review of Verhandeling over de zichtbare en georganiseerde kerk, by Gisbertus Voetius. De Bazuin 50:46 (1902). [357]

124. Review of Het object der theologie ale wetenschap volgens de Encyclopaedie van Dr. A. Kuyper, by W. de Jonge. De Bazuin 50:47 (1902). [358]

125. Review of Voortvaren, by D. P. D. Fabius. De Bazuin 50:49 (1902). [359]

126. Review of De navolging van Christus, by Thomas a Kempis. De Bazuin 50:49 (1902). [360]

127. Review of Het evangelie naar de beschrijving van Lukas aan de gemeente toegelicht, by J. van Andel. De Bazuin 50:54 (1902). [361]

128. Review of Voor donkere dagen, by A. J. Th. Jonker. De Bazuin 50:54 (1902). [362]

129. "Christelijke vroomheid." Review of Reformateurs, by C. B. Hylkema. De Bazuin 50:54 (1902). [374]

130. "De Liefde Gods." Review of the article “The Scriptural Doctrine of the Love of God” by G. Vos. De Bazuin 50:8 (1902). [377]

131. "Gratie." Review of Geschiedenis en begrip van gratie, by A. de Jong. De Bazuin 50:47 (1902). [392]

132. "Mensch en Christen." Review of Het echt menschelijke, by P. Biesterveld. De Bazuin 50:41 (1902). [404]

1907

133. Review of Gisbertus Voetius, vol. 2, part 2, by A. C. Duker. Hollandia 23:942 (1907). [452]

134. "Een nieuwe pedagogiek." Review of Paedagogiek voor christelijke kweekscholen en normaallessen, by J. C. Wirtz. De School met den Bijbel 5 no. 4 (1907). [457]

1911

135. Review of Gisbertus Voetius, vol. 2, part 3 and vol. 3, part 1, by A. C. Duker. De Bazuin 59:10 (1911). [491]

1912

136. Review of Authority: The Function of Authority in Life and its Relation to Legalism in Ethics and Religion, by A. v. C. P. Huizinga. Stemmen des Tijds 1 (1912): 753. [503]

137. Review of The Psalms: New Metrical Version with Tunes New and Old. Stemmen des Tijds 1 (1912): 752. [504]

1914

138. Review of Philosofie der religie in grondlijnen, by A. H. de Hartog. Stemmen des Tijds 3 (1914): 572–74. [527]

139. Review of Grundfragen der Glaubenslehre, by G. Lasson. Stemmen des Tijds 3 (1914): 450–53. [528]

1915

140. Review of Gisbertus Voetius, by A. C. Duker. De Bazuin 63:19 (1915). [541]

1918

141. Review of Vaderlandsche nieuw-klassieke beschouwingen, by C. R. de Klerk. Stemmen des Tijds 7 (1918): 109–10. [574]

142. Review of Tijdschrift voor zielkunde en opvoedingsleer vol. 10, no. 5. Stemmen des Tijds 7 (1918): 108–9. [575]

1919

143. Review of Moderne paedagogiek: Beknopt overzicht voor kweekelingen en hoofdakte-candidaten, by B. J. Douwes. Stemmen des Tijds 8 (1919): 189–90. [590]

1920

144. Review of Vrees en religie: Een psychologisch onderzoek toegepast op nieuw-testamentische gegevens, by S. F. H. J. Berkelbach van der Sprenckel. Stemmen des Tijds 9 (1920): 186–87. [598]

145. Review of Herfsttij der middeleeuwen, by J. Huizinga. Stemmen des Tijds 9 (1920): 237. [599]

146. Review of Vier voordrachten over Plato, by K. Kuiper. Stemmen des Tijds 9 (1920): 236. [600]

147. Review of Historisch christendom, by G. van der Leeuw. Stemmen des Tijds 9 (1920): 237–38. [601]