A new digital bibliography of Herman Bavinck

1881

3. Bavinck, Herman, H. Beuker and Douwe Klazes Wielenga. "Bij het begin van den zevenden jaargang “Der Vrije Kerk”." De Vrije Kerk 7:1 (januari 1881): 1–4. [3]

4. "De Borgtocht van Jezus Christus." Review of De Borg des beteren verbonds, by S. A. van den Hoorn. De Vrije Kerk 7:12 (december 1881): 549–58. [4]

5. "Eene rectorale oratie." Review of De beteekenis der kunst voor den toekomstigen evangeliedienaar, by A. Steketee. De Vrije Kerk 7:3 (maart 1881): 120–130. [5]

6. "Gereformeerde Theologie." De Vrije Kerk 7:11 (november 1881): 497–509. [6]

7. "Het geweten." De Vrije Kerk 7:1, 2 (januari-februari 1881): 27–37; 49–58. [7]

8. "Het rijk Gods, het hoogste goed." De Vrije Kerk 7:4-8 (april-augustus 1881): 185–92; 224–34; 271–77; 305–14; 353–60. [8]

9. "Het voor en tegen van een dogmatisch systeem." De Vrije Kerk 7:10 (oktober 1881): 449–64. [9]

10. "Praefatio." In Synopsis purioris theologiae: disputationibus quinquaginta duabus comprehensa ac conscripta per Johannem Polyandrum, Andream Rivetum, Antonium Walaeum, Antonium Thysium, S.S. Theologiae Doctores et Professores in Academia Leidensi. Editio sexta, iii–vii. Lugduni Batavorum: Apud Didericum Donner, 1881. [826]

11. ed. Synopsis purioris theologiae: disputationibus quinquaginta duabus comprehensa ac conscripta per Johannem Polyandrum, Andream Rivetum, Antonium Walaeum, Antonium Thysium, S.S. Theologiae Doctores et Professores in Academia Leidensi. Editio sexta. Lugduni Batavorum: Apud Didericum Donner, 1881. [10]

1882

12. Review of Acta of Handelingen der Nationale Synode te Dordrecht ten jare 1618 en 1619. In de tegenwoordige spelling naar de oorspronkelijke Nederduitsche uitgave. De Vrije Kerk 8:11 (november 1882): 526–27. [12]

13. Review of De Macedonier. Algemeen Zendingstijdschrift. De Vrije Kerk 8:11 (november 1882): 527–28. [13]

14. Review of Eene stem uit de Gereformeerde Kerk in Amerika. Bijdrage tot de geschiedenis van den kerkelijken strijd, by W. P. de Jonge. De Vrije Kerk 8:11 (november 1882): 528–29. [14]

15. Review of De Bijbelsche Geschiedenis ten dienste van het Catechetisch Onderwijs and Eenvoudig onderricht in de Bijbelsche waarheden voor Catechisatiën, by J.H. Donner. De Vrije Kerk 8:11 (november 1882): 529. [15]

16. Review of Buiten Europa. Aardrijkskunde van Azië, Afrika, Amerika en Australië, voor schoolgebruik en eigen studie, by W.H. Nieuwhuis. De Vrije Kerk 8:11 (november 1882): 529–30. [16]

17. Review of Waakt en Bidt. Toespraak bij het feest der Chr. Jong. Vereen. te Rotterdam, J.W.A. Notten. De Vrije Kerk 8:11 (november 1882): 530. [17]

18. Review of Uitbreiding van het Catechetisch Onderwijs naar „J.J. Doedes: De Leer der Zaligheid,” tevens aangevuld met volledige verwijzing naar de Belijdenisschriften der Nederlandsche Hervormde Kerk, by Amice Veritas. De Vrije Kerk 8:12 (december 1882): 574. [18]

19. Review of Egyptologie en assyriologie in betrekking tot de geloofwaardigheid des Ouden Testaments: Rede bij het overdragen van het rectoraat, by M. Noordtzij. De Vrije Kerk 8:3 (maart 1882): 138–43. [19]

20. Review of Eenige gedachten over de oorzaken der kwijning en middelen ter opwekking van het geestelijk leven, by W. Raman. De Vrije Kerk 8:3 (maart 1882): 144. [20]

21. Review of Van Adam tot Abraham, by J. van Andel. De Vrije Kerk 8:4 (april 1882): 190–91. [21]

22. Review of Het heelal and Mensch en dier, by W. H. Nieuwhuis. De Vrije Kerk 8:4 (april 1882): 192. [22]

23. Review of Bevestigingsrede, by S. van Velzen, and Intreerede, J. W. A. Notten. De Vrije Kerk 8:4 (april 1882): 192. [23]

24. Review of Catechetisch Onderwijs met Aanteekeningen over de Gereformeerde Geloofsleer, by P. Niuwenhuis. De Vrije Kerk 8:7 (juli 1882): 336–38. [24]

25. Review of Verklaring op den Heidelbergschen Catechismus, by Zacharias Ursinus. De Vrije Kerk 8:9 (september 1882): 431–33. [25]

26. Review of God in de natuur en in de genade, by J. J. de Visser. De Vrije Kerk 8:9 (september 1882): 433–34. [26]

27. "De wetenschappelijke roeping onzer Kerk." De Vrije Kerk 8:2-3 (februari-maart 1882): 88–93; 97–106. [27]

28. "Kerkelijke tucht." De Vrije Kerk 8:11 (november 1882): 483–91. [28]

29. "Synodale kerkinrichting." De Vrije Kerk 8:7 (juli 1882): 321–35. [29]

30. "Vraag." De Vrije Kerk 8:9 (september 1882): 434. [30]

1883

31. Review of De Strijd- en Overwinningstocht der Christelijke Kerk door de gangen der Eeuwen, by B.C. Felix. De Vrije Kerk 9:1 (januari 1883): 48. [31]

32. Review of De Mozaische Wet, by J. van Andel. De Vrije Kerk 9:2 (februari 1883): 95–96. [32]

33. Review of Stem en Snaren. De Vrije Kerk 9:2 (februari 1883): 96. [33]

34. Review of Kerkformatie. Een woord aan mijne rechtzinnige medeleden in de Nederlansche Hervormde Kerk, by G.G. Gijben. De Vrije Kerk 9:4 (april 1883): 194–95. [34]

35. Review of Bijbelsch Woordenboek voor ontwikkelde lezers der Heilige Schriften. De Vrije Kerk 9:4 (april 1883): 195–96. [35]

36. Review of De Theopneustie (of Goddelijke Ingeving) der Heilige Schrift, by A. Littooy. De Vrije Kerk 9:5 (mei 1883): 243–44. [36]

37. Review of Schatkamer des geestelijken levens, by J.H. Donner. De Vrije Kerk 9:6 (juni 1883): 290. [37]

38. "Babels Torenbouw." Review of Babel: Eene bijbellezing over Gen. 11:1–10, by A. Steketee. De Vrije Kerk 9:6 (juni 1883): 283–89. [38]

39. "De eere Gods." De Vrije Kerk 9:9 (september 1883): 418–31. [39]

40. "De hedendaagsche wereldbeschouwing." De Vrije Kerk 9:10 (oktober 1883): 435–61. [40]

41. "De huishouding Gods." De Vrije Kerk 9:5-6 (mei-juni 1883): 239–42; 274–82. [41]

42. "De Predikdienst." De Vrije Kerk 9:1 (januari 1883): 32–43. [42]

43. De wetenschap der H. Godgeleerdheid: rede ter aanvaarding van het leeraarsambt aan de Theologische School te Kampen, uitgesproken den 10 Jan. 1883. Kampen: G. Ph. Zalsman, 1883. [43]

44. "Een gedenkschrift der Scheiding." Review of Gedenkschrift van het ontstaan der Christ, by Jacobus Beukers. De Vrije Kerk 9:10 (oktober 1883): 472–75. [44]

45. "Een woord van de Redactie aan hare lezers." De Vrije Kerk 9:12 (december 1883): 576–78. [45]

46. "Het Christelijk Geloof." De Vrije Kerk 9:1,2,4 (januari, februari, april 1883): 44–47; 90–95; 184–93. [46]

47. "Het Lutherfeest." De Vrije Kerk 9:10 (oktober 1883): 476–79. [47]

48. "Huldreich Zwingli." De Vrije Kerk 9:12; 10:1 (december 1883 - januari 1884): 531–41; 8–29. [48]

49. "Reformatie der Kerken." Review of Tractaat van de reformatie der kerken: Aan de zonen der reformatie hier te lande op Luther’s vierde eeuwfeest aangeboden, by A. Kuyper. De Vrije Kerk 9:12 (december 1883): 542–75. [49]

1885

53. "Antwoord aan Prof. Dr. A. Kuyper." De Bazuin 33:41 (1885). [53]

54. "Antwoord op een Ingezonden van J. van Dijk Mz. te Doetinchem over het op te richten Christelijk Gereformeerd gymnasium." De Bazuin 33:51 (1885). [54]

55. "De Navolging van Christus." De Vrije Kerk 11:3, 5; 12:7 (maart, mei 1885; juli 1886): 101–13; 203–13; 321–33. [55]

56. Bavinck, Herman and H. de Cock. "Een Christelijk Gymnasium." De Bazuin 33:21 (1885). [56]

57. "Prof. Hoedemaker en de Kerkelijke Kwestie." De Bazuin 33:46; 33:47; 33:48 (1885). ((only the first part is available in PDF)) [57]

1886

58. Review of Niet van eigen uitlegging, by Ph. J. Hoedemaker. De Bazuin 34:51 (1886). [58]

1887

59. "Calvijn’s leer over het Avondmaal." De Vrije Kerk 13:10 (oktober 1887): 459–86. [59]

60. "Christendom en Natuurwetenschap." Review of Christendom en natuurwetenschap: Acht academische voordrachten te Oxford gehouden, by F. Temple. De Vrije Kerk 13:4 (april 1887): 169–95. [60]

61. "Het Christelijk Gymnasium." De Bazuin 35:41 (1887). [61]

62. "Het dualisme in de Theologie." De Vrije Kerk 13:1 (januari 1887): 11–39. [62]

63. Bavinck, Herman and W. van den Bergh. "Verslag van samenspreking van de Deputaten van het Synodaal Convent met enige broeders uit de Chr. Geref. kerk op 17 en 18 Nov. te Kampen." De Bazuin 35:47 (1887). [63]

1888

64. Review of De Vleeschwording des Woords, by A. Kuyper. De Bazuin 36:22 (1888). [64]

65. Review of Het Werk van den Heiligen Geest, by A. Kuyper (deel I). De Bazuin 36:25 (1888). [65]

66. "Conferentie der H. H. Deputaten van het Syn. Convent met Christ. Geref. Kerkeraadsleden te Amsterdam op 10 April e.k." De Bazuin 36:13 (1888). [66]

67. "De Agenda onzer a. s. synode." De Bazuin 36:31 (1888). [67]

68. De katholiciteit van christendom en kerk: rede gehouden bij de overdracht van het rectoraat aan de Theol. School te Kampen op 18 December 1888. Kampen: G. Ph. Zalsman, 1888. [68]

69. Bavinck, Herman and C. Mulder. "De Theol. School in rouw." De Bazuin 36:23 (1888). [69]

70. "De Theologie van Albrecht Ritschl." Theologische Studiën 6 (1888): 369–403. [70]

71. Bavinck, Herman and W. van den Bergh. "In zake de hereeniging onzer Gereformeerde kerken, verslag van de vergadering van de Deputaten van het Synodaal Convent met de docenten der Theologische School van Kampen op 17 Feb. 1888 te Amsterdam." De Bazuin 36:10 (1888). [71]

72. "Moderne Theologie." Review of Wijsbegeerte van den godsdienst, vol. 1, by L. W. E. Rauwenhoff. De Vrije Kerk 14:6 (juni 1888): 253–86. [72]

73. Bavinck, Herman, W. van den Bergh, Abraham Kuyper, Maarten Noordtzij and Frederik Lodewijk Rutgers. Stellingen voor de publieke conferentie in zake de hereeniging der Gereformeerden. 1888. [73]

74. Bavinck, Herman and C. Mulder. "Verslag van de toespraak gehouden bij de begrafenis van A. Brummelkamp (overleden 2 Juni 1888) op 7 Juni 1888." De Bazuin 36:23 (1888). [74]

75. "Waarmede moet de Zending beginnen: met de bearbeiding van geheele volken of met den enkele? Referaat gehouden op den zendingsdag der Chr. Geref. Buitenlandsche Zending, op 28 Juni 1887 te Leiden." Het Mosterdzaad 7:1 (1888): 1–16. [75]

1889

76. Review of Het Werk van den Heiligen Geest, by A. Kuyper (deel II). De Bazuin 37:8 (1889). [76]

77. "Aan de Gemeenten der Chr. Geref. Kerk." De Bazuin 37:27 (1889). [77]

78. "Aan de Kerkeraden der Chr. Geref. Gemeenten." De Bazuin 37:16 (1889). [78]

79. "Aan de Kerkeraden der Chr. Geref. Gemeenten." De Bazuin 37:38-40 (1889). [79]

80. "Dankbetuiging." De Bazuin 37:16 (1889). [80]

81. De welsprekendheid: eene lezing voor de studenten der Theol. School te Kampen, 28 November 1889. Kampen: G. Ph. Zalsman, 1889. [81]

82. "Ingezonden aan Dr. Ph. J. Hoedemaker." De Bazuin 37:8 (1889). [82]

83. Bavinck, Herman and et al. Memorie van Toelichting bij de Concept-acte van ineensmelting van de Christ. Geref. Kerk en de Ned. Geref. Kerken. Leiden: Donner, 1889. [83]

1890

84. Review of Het Werk van den Heiligen Geest, by A. Kuyper (deel III). De Bazuin 38:2 (1890). [84]

85. Review of Onze eeredienst, by J. H. Gunning J.Hz. De Bazuin 38:34 (1890). [85]

86. Review of De Beteekenis van het Leerstuk der Oorspronkelijke Gerechtigheid voor de Godgeleerde Zedekunde, by W. Geesink. De Bazuin 38:44 (1890). [86]

87. Review of Korte schets der Christelijke Geloofsleer, by P. J. van Melle. De Bazuin 38:8 (1890). [87]

88. Review of De Heidelbergsche Catechismus. Textus receptus met toelichtende teksten, by M. A. Gooszen. De Bazuin 38:9 (1890). [88]

89. "Aan de Kerkeraden der Christ. Geref. Gemeenten in Nederland." De Bazuin 38:43 (1890). [89]

90. "Aan den eerw. Kerkeraad der Chr. Geref. Gemeente te Bedum." De Bazuin 38:51 (1890). [90]

91. "Gymnasiale Opleiding." De Bazuin 38:40 (1890). [92]

92. "Het Aambt der Geloovigen." Review of Het ambt alter geloovigen, dogmatisch-practisch voorstel, by L. H. Wagenaar. De Bazuin 38:35 (1890). [93]

93. "Separatie en Doleantie." Review of Afscheiding en Doleantie in verband met het kerkbegrip, by F. M. Ten Hoor, and Separatie en Doleantie, by A. Kuyper. De Bazuin 38:46; 38:48; 38:49; 38:51; 38:52 (1890). [94]

1891

94. "Afscheiding of Doleantie?" Review of Afscheiding en Doleantie in verband met het kerkbegrip, by F. M. Ten Hoor. De Bazuin 39:18 (1891). [95]

95. "Confessie en Dogmatiek." Review of Confessie en dogmatiek, by F. E. Daubanton. Theologische Studiën 9 (1891): 258–75. [96]

1892

96. "Aan de Christelijke Gereformeerde Gemeenten in Nederland." De Bazuin 40:4 (1892). [98]

97. "Bericht over de voorbereiding van een vervroegde Algemene Synode." De Bazuin 40:9 (1892). [99]

98. "Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap." De Vrije Kerk 18:5 (mei 1892): 197–225. [100]

99. Inleidend woord in H. E. Dosker, De zondagsschool: Bijdrage tot de kennis van hare geschiedenis, wezen en resultaten, v–vii. Kampen: J. H. Bos, 1892. [102]

100. "Memorie van de Deputaten inzake de vereeniging der Gereformeerde kerken, na onderlinge correspondentie, respectievelijk aan de kerken, door welke zij benoemd waren, aangeboden." De Bazuin 40:11 (1892). [103]

101. "Recent Dogmatic Thought in the Netherlands." Translated by Geerhardus Vos. The Presbyterian and Reformed Review 3 (1892): 209–28. [106]

102. "The Influence of the Protestant Reformation on the Moral and Religious Condition of Communities and Nations." In Proceedings of the Fifth General Council, Toronto 1892, 48–55. London: Publication Committee of the Presbyterian Church of England, 1892. [107]

103. Voorwoord in Henry Elias Dosker, De Zondagsschool. Kampen: J. H. Bos, 1892. [108]

104. "Welke algemeene beginselen beheerschen, volgens de H. Schrift, de oplossing der sociale quaestie, en welke vingerwijzing voor die oplossing ligt in de concrete toepassing, welke deze beginselen voor Israel in Mozaisch recht gevonden hebben?" In Proces-verbaal van het Sociaal Congres, gehouden te Amsterdam den 9, 10, 11, 12 November 1891, 149–157. Amsterdam: Hövecker & Wormser, 1892. (Rapport ingediend voor sectie I van het congres, vgl. 359-371 en 80-83) [110]

1894

110. Review of Inleiding op de boeken des Nieuwen Verbonds, by J. M. S. Baljon. De Bazuin 42:3 (1894). [118]

111. "Conferentie te Zwolle (13 Sept. 1894) over de Leer der eeuwige." De Bazuin 42:43 (1894). [119]

112. De algemeene genade: rede gehouden bij de overdracht van het rectoraat aan de Theol. School te Kampen op 6 December 1894. Kampen: G. Ph. Zalsman, 1894. [120]

113. "Eene belangrijke apologie van de Christelijke Wereldbeschouwing." Review of The Christian View of God and the World, as Centring in the Incarnation, by J. Orr. Theologische Studiën 12 (1894): 142–52. [121]

114. "Eene Leidsche Dissertatie." Review of Guilielmus Amesius, by H. Visscher. De Bazuin 42:3 (1894). [122]

115. "Rechtvaardigmaking." De Bazuin 42:43 (1894). [123]

116. "The Future of Calvinism." Translated by Geerhardus Vos. The Presbyterian and Reformed Review 5 (1894): 1–24. [124]

117. "Theologische richtingen in Nederland." Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 1 (1894): 161–88. [125]

1895

118. Review of Grieksch-theologisch woordenboek, hoofdzakelijk van de oud-christelijke letterkunde, by J. M. S. Baljon. De Bazuin 43:21 (1895). [126]

119. Review of Gisbertus Voetius, by A. C. Duker. De Bazuin 43:42 (1895). [127]

120. Gereformeerde dogmatiek. Deel 1. Kampen: J. H. Bos, 1895. [129]

1896

121. Bavinck, Herman and Frederik Lodewijk Rutgers. "Advies inzake Kerkelijk opzicht en tucht over zoogenaamde "Doopleden": opgesteld voor de Synodale vergadering der Gereformeerde Kerken in Nederland, te Middelburg, in Augustus 1896." n.p. [130]

122. Bavinck, Herman, Abraham Kuyper and Frederik Lodewijk Rutgers. Biblia dat is de gansche Heilige Schrifture bevattende alle de kanonieke boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Middelharnis: Flakkeesche boekdrukkerij, 1896. (Naar de uitgave der Staten-overzetting in 1657 bij de Weduwe Paulus Aertsz van Ravesteyn uitgekomen in de thans gangbare taal overgebracht door Dr. A. Kuyper, onder medewerking van Dr. H. Bavinck en Dr. F.L. Rutgers. Met volledige kantteekeningen, inhoudsopgaven, platen, kaarten, enz.) [131]

123. "Het calvinisme in Nederland en zijne toekomst." Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 3 (1896): 129–63. [132]

124. Bavinck, Herman, Petrus Biesterveld, Maarten Noordtzij and Douwe Klazes Wielenga. Nadere verantwoording. Kampen: J. H. Kok, 1896. [133]

125. Bavinck, Herman, Petrus Biesterveld, Maarten Noordtzij and Douwe Klazes Wielenga. Opleiding en theologie. Kampen: J. H. Kok, 1896. [134]

126. Bavinck, Herman, Theodorus Heemskerk and B. van Schelven. "Rapport van de Commissie van Enquête, benoemd ingevolge besluit der Jaarvergadering van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag, dato 27 Juni 1895." Amsterdam: Fernhout, 1896. (betreft de positie van Prof. Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman) [135]

127. Bavinck, Herman, Petrus Biesterveld, Maarten Noordtzij and Douwe Klazes Wielenga. "Verklaring." De Bazuin 44:10 (1896). [136]

1897

128. Review of De Ethiek in de Gereformeerde Theologie, by W. Geesink. De Bazuin 45:45 (1897). [138]

129. Beginselen der psychologie. Kampen: J. H. Bos, 1897. [139]

130. Bavinck, Herman, Abraham Kuyper and Frederik Lodewijk Rutgers. De berijmde psalmen, met eenige gezangen, in gebruik bij de Gereformeerde Kerken in Nederland; alsmede hare formulieren van eenigheid, met de drie oude geloofsbelijdenissen en hare liturgie, met het Kort begrip en den Ziekentroost. Middelharnis: Flakkeesche boekdrukkerij, 1897. (Naar den door die Kerken vastgestelden tekst uitgegeven door Dr. F.L. Rutgers, onder medewerking van Dr. H. Bavinck en Dr. A. Kuyper.) [140]

131. "Doop en Wedergeboorte." Review of Het verband van doop en Wedergeboorte, by G. Kramer. De Bazuin 45:28 (1897). [141]

132. "Feestrede." In Gedenkboek: opgedragen door het feestcomité aan Prof. Dr. A. Kuyper bij zijn vijf en twintigjarig jubileum als hoofdredacteur van “De Standaard”. Amsterdam: Herdes, 1897. [142]

133. "Gereformeerd Gymnasium te Kampen." De Bazuin 45:41; 45:42 (1897). [144]

134. Gereformeerde dogmatiek. Deel 2. Kampen: J. H. Bos, 1897. [145]

135. Het vierde eener eeuw: rede bij gelegenheid van het vijf en twintig-jarig bestaan van de „Standaard”. Kampen: J. H. Bos, 1897. [146]

136. "Kleine bijdrage tot de geschiedenis der Statenvertaling." Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 4 (1897): 233–40. [147]

137. "Roomsch, Luthersch en Gereformeerd." Review of Symbolik: Vergleichende Darstellung der christlichen Hauptkirchen nach ihrem Grundzüge und ihren wesentlichen Lebensäusserungen, by E. F. K. Müller. Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 4 (1897): 213–28. [148]

1898

138. Review of Bijbel ... met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen naar het hoogduitsch, by K. Aug. Dächsel. De Bazuin 46:17 (1898). [149]

139. Review of Uitlegging van de Handelingen der Apostelen, by Joh. Calvijn. De Bazuin 46:18 (1898). [150]

140. Review of Het Socialisme, by S. Ulfers. De Bazuin 46:18 (1898). [151]

141. Review of Grieksch-theologisch woordenboek, hoofdzakelijk van de oud-christelijke letterkunde, by J. M. S. Baljon. Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 5 (1898): 366–69. [152]

142. Review of Novum testamentum graece, vol. 1, ed. J. M. S. Baljon. Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 5 (1898): 292–93. [153]

143. Review of The Ritschlian Theology and the Evangelical Faith, by J. Orr. Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 5 (1898): 370–73. [154]

144. Review of Two Studies in the History of Doctrine: Augustine and the Pelagian Controversy; The Development of the Doctrine of Infant Salvation, by B. B. Warfield. Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 5 (1898): 287–90. [155]

145. Review of The Significance of the Westminster Standards as a Creed, by B. B. Warfield. Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 5 (1898): 291–92. [156]

146. "Artikel XXXVI der Nederl. Geloofsbelijdenis." De Bazuin 46:48 (1898). [157]

147. Bavinck, Herman, Abraham Kuyper and Frederik Lodewijk Rutgers. De berijmde psalmen, met eenige gezangen, in gebruik bij de Gereformeerde Kerken in Nederland; alsmede hare formulieren van eenigheid, met de drie oude geloofsbelijdenissen en hare liturgie, met het Kort begrip en den Ziekentroost. Middelharnis: Flakkeesche boekdrukkerij, 1898. (Naar den door die Kerken vastgestelden tekst uitgegeven door Dr. F.L. Rutgers, onder medewerking van Dr. H. Bavinck en Dr. A. Kuyper. [andere format dan 1897]) [159]

148. Gereformeerde dogmatiek. Deel 3. Kampen: J. H. Bos, 1898. [160]

149. "Openingsrede van de jaarvergadering der Vereeniging voor hooger onderwijs op gereformeerde grondslag, te Zwolle 7 juli 1898." In Bavinck, Herman and Petrus Biesterveld. Bede en rede ter inleiding van de jaarvergadering van de Vereeniging voor hooger onderwijs op geref. grondslag, gehouden te Zwolle op 6 en 7 juli 1898, 29–46. Kampen: J. H. Bos, 1898. [161]

150. "Ter Bemoediging." De Bazuin 46:50 (1898). [162]

1899

151. Review of Korte schets der Christelijke Geloofsleer, by P. J. van Melle. De Bazuin 47:5 (1899). [163]

152. Review of Novum testamentum graece, ed. J. M. S. Baljon. Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 6 (1899): 203–4. [164]

153. Review of De Nederlandsche Hervormde Kerk van de tegenwoordigen tijd, by H. G. Kleyn, trans. P. J. Kromsigt. Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 6 (1899): 197–203. [165]

154. "Antwoord op Ingezonden van A. Brummelkamp te ‘s-Gravenhage." De Bazuin 47:32 (1899). [166]

155. Het doctorenambt: rede bij de overdracht van het rectoraat aan de Theologische School te Kampen op 6 Dec. 1899. Kampen: G. Ph. Zalsman, 1899. [167]

156. Het recht der kerken en de vrijheid der wetenschap. Kampen: G. Ph. Zalsman, 1899. [168]

157. Inleiding in Willem Berends Renkema, Het boek Job voor de gemeente verklaard, vii–xi. Leiden: Donner, 1899. [169]

158. "Kerken of Vereeniging." De Bazuin 47:30 (1899). [170]

159. "Misverstand." De Bazuin 47:27 (1899). [171]

160. "Rectificatie." De Bazuin 47:26 (1899). [172]

161. "Theologische School." De Bazuin 47:34 (1899). [174]

162. Theologische School en Vrije Universiteit: Een voorstel tot vereeniging. Kampen: J. H. Bos, 1899. [175]

163. "Waarde redacteur!" De Bazuin 47:19 (1899). [176]

1900

164. Review of Johannes’ evangelic aan de gemeente toegelicht, by J. van Andel. De Bazuin 48:18 (1900). [177]

165. Review of Marnix. Protestantsche stemmen. De Bazuin 48:30 (1900). [178]

166. Review of L. G. C. Ledeboer en zijne gemeenten, by N. H. Beversluis. De Bazuin 48:30 (1900). [179]

167. Review of De Trooster der treurigen, by C. H. Spurgeon. De Bazuin 48:30 (1900). [180]

168. Review of De Handelingen der Apostelen uitgelegd, by Johannes Calvijn. De Bazuin 48:31 (1900). [181]

169. Review of Het boek der toekomst, by J. H. Gunning J.Hz. De Bazuin 48:32 (1900). [182]

170. Review of Tijdwoorden, by W. H. Gispen. De Bazuin 48:40 (1900). [183]

171. Review of Het leven van D. L. Moody, by W. R. Moody en A. P. Fitt. De Bazuin 48:43 (1900). [184]

172. Review of De zichtbare kerk en de ambten, by P. Kromsigt. De Bazuin 48:44 (1900). [185]

173. Review of De verkiezing voor het ambt, by H. H. Kuyper. De Bazuin 48:44 (1900). [186]

174. Review of Het boek der toekomst, by J. H. Gunning J. Hz. De Bazuin 48:47 (1900). [187]

175. Review of L. G. C. Ledeboer, in zijn leven en arbeid geschetst, by J. H. Landwehr. De Bazuin 48:49 (1900). [188]

176. "Aan de lezers van De Bazuin." De Bazuin 48:1 (1900). [189]

177. "Antwoord." De Bazuin 48:43 (1900). [190]

178. "Antwoord op Ingezonden van H. van Dijk te Zwammerdam over de vroegdoop." De Bazuin 48:52 (1900). [191]

179. "Bevoorrecht Nederland." De Bazuin 48:35 (1900). [192]

180. "Bijbelsche tijdrekening." De Bazuin 48:9 (1900). [193]

181. "Bijzondere gymnasia." De Bazuin 48:24 (1900). [194]

182. "Biographie van Calvijn." Review of Johann Calvin, seine Kirche and sein Staat in Genf, by F. W. Kampschulte. De Bazuin 48:6 (1900). [195]

183. "Broederlijk?" De Bazuin 48:9 (1900). [196]

184. "Calvijn." De Bazuin 48:15 (1900). [197]

185. "Catechese." Review of Het karakter der catechese, by P. Biesterveld. De Bazuin 48:51 (1900). [198]

186. "Christelijke vroomheid." Review of Reformateurs, by C. B. Hylkema. De Bazuin 48:12 (1900). [199]

187. "Darwinisme en Teleologie." Review of Common Sense and Logic applied to Darwinism and Teleology, by Prof. MacDill. De Bazuin 48:5 (1900). [200]

188. "De eerste doopvraag." De Bazuin 48:19,20 (1900). [201]

189. "De H. Doop." Review of Leerbegrip van het sacrament des H. Doops, by J. A. Ruys. De Bazuin 48:14 (1900). [202]

190. "De Hoogeschool te Genēve." De Bazuin 48:7 (1900). [203]

191. "De Jezuieten over den dood van Calvijn." Review of Une poignée de Faux, by E. Doumergue. De Bazuin 48:34 (1900). [204]

192. "De juiste toedracht." De Bazuin 48:44 (1900). [205]

193. "De oorlog." De Bazuin 48:22 (1900). [206]

194. "De openbaring van Johannes." Review of Het boek der toekomst, by J. H. Gunning. De Bazuin 48:8 (1900). [207]

195. "De Roeper." De Bazuin 48:1 (1900). [208]

196. "De tweede collects." De Bazuin 48:28 (1900). [209]

197. "De tweeds doopvraag." De Bazuin 48:16 (1900). [210]

198. "De Unie." De Bazuin 48:16 (1900). [211]

199. "De vrije school." De Bazuin 48:8 (1900). [212]

200. "De Zendingszaak." Review of De zendingszaak, by H. Dijkstra. De Bazuin 48:51 (1900). [213]

201. "Diakenambt." De Bazuin 48:18 (1900). [214]

202. "Dr. Adolph Zahn. Appeltern." De Bazuin 48:12 (1900). [215]

203. "Dr. Kuyper over Zuid-Afrika." Review of Revue des deux mondes, by A. Kuyper. De Bazuin 48:6 (1900). [216]

204. "Drankbestrijding." De Bazuin 48:36 (1900). [217]

205. "Echte studie." De Bazuin 48:42 (1900). [218]

206. "Een belangrijk schrijven." De Bazuin 48:27 (1900). [219]

207. "Een bezwaarschrift." Review of Eenige grondwaarheden der christelijke godsdienst, by H. Huisman. De Bazuin 48:13 (1900). [220]

208. "Een feestgave." Review of De acht en zestigste en de zestiende Psalm, by M. Noordtzij. De Bazuin 48:43 (1900). [221]

209. "Een jubilé." De Bazuin 48:42 (1900). [222]

210. "Eenstemmigheid." De Bazuin 48:23 (1900). [223]

211. "F. R. Turretinus." Review of Francois Turretini, by G. Keizer. De Bazuin 48:11 (1900). [224]

212. "Gedoopt, dus behouden?" De Bazuin 48:50 (1900). [225]

213. "Geheel-onthouding." De Bazuin 48:29 (1900). [226]

214. "Gelooven op gezag." De Bazuin 48:18 (1900). [227]

215. "Gymnasium te Kampen." De Bazuin 48:37 (1900). [228]

216. "Het Doctorenambt." De Bazuin 48:2 (1900). [229]

217. "Het huisbezoek." Review of Het huisbezoek, by P. Biesterveld. De Bazuin 48:11 (1900). [230]

218. "Het Unie-rapport." De Bazuin 48:10 (1900). [231]

219. "Hoe moet men studeeren?" De Bazuin 48:6 (1900). [232]

220. Inleiding in Johannes Calvijn, Genesis: uitlegging, uit het Latijn, naar de uitgave van Baum, Cunitz en Reuss, in de Nederlandsche taal overgezet door S.O. Los, iii–v. Middelburg: K. le Cointre, 1900. [233]

221. "Interessant." De Bazuin 48:7 (1900). [234]

222. "Is er verschil?" De Bazuin 48:4 (1900). [235]

223. "Kennis en Leven." De Bazuin 48:3-20 (1900). [236]

224. "Kostende prijs. Protestanten-plicht." De Bazuin 48:37 (1900). [237]

225. "Leven en dood." De Bazuin 48:32 (1900). [238]

226. "Meer licht." De Bazuin 48:45 (1900). [239]

227. "Mensch en dier." Review of Mens en dier, by W. H. Nieuwhuis. De Bazuin 48:27 (1900). [240]

228. "Miskenning." De Bazuin 48:21 (1900). [241]

229. "Moderne kunst." De Bazuin 48:38 (1900). [242]

230. "N. C. S. V." De Bazuin 48:6 (1900). [243]

231. "Naar Groen terug I." Review of Uit de dagen van het Revell, by W. van Oosterwijk Bruyn. De Bazuin 48:47 (1900). [244]

232. "Nader onderzoek." De Bazuin 48:24-26 (1900). [245]

233. "Ontnuchtering." De Bazuin 48:5 (1900). [246]

234. "Onze zending." De Bazuin 48:41 (1900). [247]

235. "Op reis." De Bazuin 48:35 (1900). [248]

236. "Oude liefde roest niet." De Bazuin 48:4 (1900). [249]

237. "Ouders of Getuigen." De Bazuin 48:35-50; 49:2-8 (1900-1901). [250]

238. "Patrimonium." De Bazuin 48:36 (1900). [251]

239. "Pennestrijd." De Bazuin 48:15 (1900). [252]

240. "Politieke samenwerking." De Bazuin 48:13 (1900). [253]

241. "Prof. H. Beuker." De Bazuin 48:23 (1900). [254]

242. "Prof. Rutgers’ Oratie." Review of Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden, by F. L. Rutgers. De Bazuin 48:2 (1900). [255]

243. "Psalm LXVIII." Review of Maart-aflevering van het Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie. De Bazuin 48:13 (1900). [256]

244. "Recensies." De Bazuin 48:12 (1900). [257]

245. "Rectorale oratie over het Doctorenambt in De Heraut no. 1149." De Bazuin 48:2 (1900). [258]

246. "Samenwerking." De Bazuin 48:16 (1900). [259]

247. "Samenwerking." De Bazuin 48:28 (1900). [260]

248. "Schoolgeldheffing." De Bazuin 48:16 (1900). [261]

249. "Schriftcritiek." De Bazuin 48:27 (1900). [262]

250. "Schuld en straf." Review of Schuld en straf, by D. P. D. Fabius. De Bazuin 48:45 (1900). [263]

251. "Sociale Wetenschap." Review of Grondslagen der sociologie, by A. Anema. De Bazuin 48:40 (1900). [264]

252. "Staengenooten." Review of Nieuwe wereld, by R. P. J. Tutein Nolthenius. De Bazuin 48:52 (1900). [265]

253. "Stemrecht der vrouw." De Bazuin 48:9 (1900). [266]

254. "Subsidie." De Bazuin 48:28 (1900). [267]

255. "Toekomst der litteratoren." De Bazuin 48:30 (1900). [268]

256. "Toespraken bij het Avondmaal." De Bazuin 48:21,23,25 (1900). [269]

257. "Unie-rapport." De Bazuin 48:15 (1900). [270]

258. "Van Gelder-stichting." De Bazuin 48:24 (1900). [271]

259. "Verzwegen." De Bazuin 48:30 (1900). [272]

260. "Voor u neemt." De Bazuin 48:39 (1900). [273]

261. "Vrijheid." De Bazuin 48:4 (1900). [274]

262. "Wat Zegt de Schrift." Aankondiging van het maandblad met deze titel onder redactie van L. Lindeboom. De Bazuin 48:7 (1900). [275]

263. "Wat zou Jesus doen." Review of In His Steps, by Charles Sheddon. De Bazuin 48:8 (1900). [276]

264. "Wife examens." De Bazuin 48:31 (1900). [277]

265. "Wrok." De Bazuin 48:29 (1900). [278]

266. "Zelf standigheid." De Bazuin 48:41 (1900). [279]

267. "Zetten." De Bazuin 48:36 (1900). [280]

268. "Zinzendorf." De Bazuin 48:22 (1900). [281]

1901

269. Review of Zijn uitgang to Jeruzalem, by A. Kuyper. De Bazuin 49:16 (1901). [282]

270. Review of Gods kinderen van Ur, by J. H. Feringa. De Bazuin 49:16 (1901). [283]

271. Review of De authentieke tekst der liturgische geschrif ten gehandhaafd tegen Prof. Dr. M. A. Gooszen,, by H. H. Kuyper. De Bazuin 49:16 (1901). [284]

272. Review of Drie kleine vossen, by A. Kuyper. De Bazuin 49:36 (1901). [285]

273. Review of De H. Doop naar het N.T., by G. Vellenga. De Bazuin 49:46 (1901). [286]

274. Review of De schending van het recht des verbonds, by W. Teellinck. De Bazuin 49:47 (1901). [287]

275. Review of De ware bekommerden en christenprediking, by P. Wagemaker. De Bazuin 49:48 (1901). [288]

276. "Art. 13 D. K." De Bazuin 49:48 (1901). [289]

277. "Beginselen." De Bazuin 49:24 (1901). [290]

278. "Belijdenis of Beginselen." De Bazuin 49:51 (1901). [291]

279. "Biduur Zuid-Afrika." De Bazuin 49:26 (1901). [292]

280. "Bij den aanvang des jaars." De Bazuin 49:1 (1901). [293]

281. "Buiten de kerk." De Bazuin 49:28 (1901). [294]

282. "Calvijn." Review of Calvijn’s jeugd, by E. Doumergue. De Bazuin 49:29 (1901). [295]

283. "Calvinisme." De Bazuin 49:42 (1901). [296]

284. "Christelijk Leven." Review of Meditatio futurae vitae, by Martin Schulze. De Bazuin 49:11 (1901). [297]

285. "Christelijke wetenschap." De Bazuin 49:36 (1901). [298]

286. "Conferentie." De Bazuin 49:10 (1901). [299]

287. "Conferentie." De Bazuin 49:3 (1901). [300]

288. "Creation or Development." Translated by J. H. de Vries. The Methodist Review 83 (1901): 849–74. [301]

289. De offerande des lofs: overdenkingen vóór en na de toelating tot het heilige avondmaal. 's Gravenhage: Fred. H. Verschoor, 1901. [302]

290. De offerande des lofs: overdenkingen vóór en na de toelating tot het heilige avondmaal. 2e druk. 's Gravenhage: Fred. H. Verschoor, 1901. [303]

291. "De strijd voor het recht." De Bazuin 49:27 (1901). [304]

292. De welsprekendheid: eene lezing. Gewijzigde herdruk. Kampen: G. Ph. Zalsman, 1901. [305]

293. "De wereldverwinnende kracht des geloofs: leerrede over 1 Joh. 5 : 4b, uitgesproken in de Burgwalkerk te Kampen den 30sten Juni 1901." Kampen: G. Ph. Zalsman, 1901. (ter gelegenheid van de aanwezigheid van Paul Kruger) [306]

294. De zekerheid des geloofs. Kampen: J. H. Kok, 1901. [307]

295. "Dogmatiek." De Bazuin 49:17 (1901). [308]

296. "Dordsch." De Bazuin 49:31 (1901). [309]

297. "Een stap vooruit." De Bazuin 49:16 (1901). [310]

298. "Feminisme." De Bazuin 49:11 (1901). [311]

299. "Geen illusie." De Bazuin 49:5 (1901). [312]

300. "Gereformeerde beginselen." De Bazuin 49:35 (1901). [313]

301. Gereformeerde dogmatiek. Deel 4. Kampen: J. H. Bos, 1901. [314]

302. "Gezag der kerkenorde." De Bazuin 49:2 (1901). [315]

303. "Gymnasium." De Bazuin 49:25 (1901). [316]

304. "Handelsschool." De Bazuin 49:31 (1901). [317]

305. "Het leven van Ch. H. Spurgeon III." De Bazuin 49:45 (1901). [318]

306. "Het leven van Charles Haddon Spurgeon, II." De Bazuin 49:6 (1901). [319]

307. "Het nieuwe ministerie." De Bazuin 49:32 (1901). [320]

308. "Infra en Supra." De Bazuin 49:4 (1901). [321]

309. "Kerk en faculteit." De Bazuin 49:22 (1901). [322]

310. "Kerk en politiek." De Bazuin 49:33 (1901). [323]

311. "Kerkelijke statistiek." De Bazuin 49:16 (1901). [324]

312. "Kerkelijke statistiek." De Bazuin 49:37 (1901). [325]

313. "Kerkherstel." De Bazuin 49:34 (1901). [326]

314. "Ketterstraf." Review of Reformation and Ketzerprozess, by W. Köhler. De Bazuin 49:7 (1901). [327]

315. "Leergeschillen." De Bazuin 49:5 (1901). [328]

316. "Los van Rome." De Bazuin 49:46 (1901). [329]

317. "McKinley en de Boeren." Review of Het leven van President Wm. Mc. Kinley, by H. Beets. De Bazuin 49:49 (1901). [330]

318. "Middelbaar onderwijs." De Bazuin 49:33 (1901). [331]

319. "Niet billijk." De Bazuin 49:19 (1901). [332]

320. "Onkerkelijkheid." De Bazuin 49:11 (1901). [333]

321. "Onmiddellijke Wedergeboorte." De Bazuin 49:12-47; 50:3-18 (1901-1902). [334]

322. "Openbaring en redo." Review of Partijgroepeering, by A. Anema. De Bazuin 49:43 (1901). [335]

323. "Opheldering gewenscht." De Bazuin 49:29 (1901). [336]

324. Ouders of getuigen: toelichting van art. 56 en 57 der Dordsche Kerkorde. Kampen: G. Ph. Zalsman, 1901. (gebundelde artikelen uit De Bazuin, 31 augustus 1900 — 22 februari 1901) [337]

325. Schepping of ontwikkeling. Kampen: J. H. Kok, 1901. (Lezing, gehouden te Arnhem, Zutphen, Amsterdam en Haarlem, 1901) [338]

326. "Schepping of ontwikkeling." Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 8 (1901): 217–57. [339]

327. "Schooldag." De Bazuin 49:25 (1901). [340]

328. "Schooldag." De Bazuin 49:26 (1901). [341]

329. "Ter zake." De Bazuin 49:27 (1901). [342]

330. "Theol. Faculteit." De Bazuin 49:38 (1901). [343]

331. "Uit het Graafschap." Review of Geschiedenis der Oud-Gereformeerde kerk in het Graafschap Bentheim en het Vorstendom Ostfriesland, by J. Schoemaker. De Bazuin 49:9 (1901). [344]

332. "Universiteitsdag." De Bazuin 49:26 (1901). [345]

333. "Verkeerde qualificatie." De Bazuin 49:17 (1901). [346]

334. "Verkiezingen." De Bazuin 49:25 (1901). [347]

335. Bavinck, Herman, Petrus Biesterveld, L. Lindeboom, Maarten Noordtzij and Douwe Klazes Wielenga. "Verklaring en stellingen van de Hoogleeraren der Theologische School." De Bazuin 49:12 (1901). [348]

336. "Volk en overheid." Review of Les idées politiques de Bēze d’après le traité, by Alfred Cartier. De Bazuin 49:50 (1901). [349]

337. "Werk of genade." De Bazuin 49:18 (1901). [350]

338. "Woord en daad." De Bazuin 49:23 (1901). [351]

339. "Zending." De Bazuin 49:18 (1901). [352]

340. "Zendingsvrucht." De Bazuin 49:3 (1901). [353]

1902

341. Review of Openbairing en Rede, by A. Kuyper Jr.. De Bazuin 50:17 (1902). [354]

342. Review of Bijbel... met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen, by K. Aug. D Schsel. De Bazuin 50:17 (1902). [355]

343. Review of De Engelen Gods, by A. Kuyper. De Bazuin 50:27 (1902). [356]

344. Review of Verhandeling over de zichtbare en georganiseerde kerk, by Gisbertus Voetius. De Bazuin 50:46 (1902). [357]

345. Review of Het object der theologie ale wetenschap volgens de Encyclopaedie van Dr. A. Kuyper, by W. de Jonge. De Bazuin 50:47 (1902). [358]

346. Review of Voortvaren, by D. P. D. Fabius. De Bazuin 50:49 (1902). [359]

347. Review of De navolging van Christus, by Thomas a Kempis. De Bazuin 50:49 (1902). [360]

348. Review of Het evangelie naar de beschrijving van Lukas aan de gemeente toegelicht, by J. van Andel. De Bazuin 50:54 (1902). [361]

349. Review of Voor donkere dagen, by A. J. Th. Jonker. De Bazuin 50:54 (1902). [362]

350. "Advies aan “de Gereformeerde Kerken in Nederland” in zake de eenheid van opleiding tot den Dienst des Woords. Concept- contract." De Bazuin 50:9 (1902). [363]

351. "Afscheidswoord." De Bazuin 50:54 (1902). [365]

352. "Ambt en plicht." De Bazuin 50:22 (1902). [366]

353. "Assyriologie." De Bazuin 50:23 (1902). [367]

354. "Benoeming." De Bazuin 50:42 (1902). [368]

355. "Beslist." De Bazuin 50:44 (1902). [369]

356. "Bij den aanvang des jaavrs." De Bazuin 50:1 (1902). [371]

357. "Bijbelstudie." De Bazuin 50:5 (1902). [372]

358. Blijven of heengaan? Een vraag en een antwoord. Kampen: G. Ph. Zalsman, 1902. [373]

359. "Christelijke vroomheid." Review of Reformateurs, by C. B. Hylkema. De Bazuin 50:54 (1902). [374]

360. "Commaentaar op Ingezonden van P. Biesterveld." De Bazuin 50:50 (1902). [375]

361. "Dankbaar en voldaan." De Bazuin 50:18 (1902). [376]

362. "De Liefde Gods." Review of the article “The Scriptural Doctrine of the Love of God” by G. Vos. De Bazuin 50:8 (1902). [377]

363. "De tekst onzer liturgie." De Bazuin 50:2 (1902). [378]

364. "De Vrije Universiteit." De Bazuin 50:32 (1902). [379]

365. "De zekerheid des geloofs." Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 9 (1901-1902): 129–198. [380]

366. "Doopspractijk." De Bazuin 50:21 (1902). [381]

367. "Een eervol emeritaat." De Bazuin 50:13 (1902). [382]

368. "Een ernstig bezwaar." De Bazuin 50:10 (1902). [383]

369. "Een goed begin." De Bazuin 50:24 (1902). [384]

370. "Eene belangrijke verklaring." De Bazuin 50:17 (1902). [385]

371. "Geheelonthouding." De Bazuin 50:12 (1902). [386]

372. "Geloof en aanschouwing." De Bazuin 50:42-48 (1902). [387]

373. "Geloofs zekerheid." De Bazuin 50:6 (1902). [388]

374. "Geruststellend." De Bazuin 50:12 (1902). [389]

375. "Gewaagde profetie." De Bazuin 50:24 (1902). [390]

376. Godsdienst en godgeleerdheid: Rede gehouden bij de aanvaarding van het Hoogleeraarsambt in de Theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, op Woensdag 17 December 1902. Wageningen: Vada, 1902. [391]

377. "Gratie." Review of Geschiedenis en begrip van gratie, by A. de Jong. De Bazuin 50:47 (1902). [392]

378. "H. Pierson." De Bazuin 50:4 (1902). [393]

379. Hedendaagsche moraal. Kampen: J. H. Kok, 1902. [394]

380. "Heeren en knechten." De Bazuin 50:19 (1902). [395]

381. "Het advise." De Bazuin 50:10 (1902). [396]

382. "Het leven van Ch. H. Spurgeon IV." De Bazuin 50:46 (1902). [397]

383. "Ingezonden stukken." De Bazuin 50:49 (1902). [398]

384. "Kerk en opleiding." De Bazuin 50:29 (1902). [399]

385. "Kerk of vereeniging." De Bazuin 50:30 (1902). [400]

386. "Kerk of vereeniging." De Bazuin 50:31 (1902). [401]

387. "Liturgie." De Bazuin 50:42 (1902). [402]

388. "Medische faculteit." De Bazuin 50:6 (1902). [403]

389. "Mensch en Christen." Review of Het echt menschelijke, by P. Biesterveld. De Bazuin 50:41 (1902). [404]

390. "Na de synode." De Bazuin 50:40 (1902). [405]

391. "Nader bericht." De Bazuin 50:43 (1902). [406]

392. "Onzekerheid." De Bazuin 50:21 (1902). [407]

393. "Plaats van vestiging." De Bazuin 50:31 (1902). [408]

394. "Prof. Wielenga." De Bazuin 50:15 (1902). [409]

395. Samenwerking: referaat gehouden op den 14en Bondsdag van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Geref. Grondslag [9 mei 1902] te Amsterdam. Kampen: J. H. Kok, 1902. ([Ermelo] (Vereeniging „De Gereformeerde Jongelingsbond”)) [410]

396. "School en faculteit." De Bazuin 50:27 (1902). [411]

397. "Souvereiniteit der wetenschap." De Bazuin 50:15 (1902). [412]

398. "Subsidie." De Bazuin 50:16 (1902). [413]

399. "Universiteitsdag." De Bazuin 50:25 (1902). [414]

400. "Universiteitsdag." De Bazuin 50:28 (1902). [415]

401. "Universiteitsdag (slot)." De Bazuin 50:30 (1902). [416]

402. "Vertirouwen." De Bazuin 50:25 (1902). [417]

403. "Voorloopig resultaat." De Bazuin 50:25 (1902). [418]

404. "Wapenstilstand." De Bazuin 50:46 (1902). [419]

1904

410. Bavinck, Herman, Abraham Kuyper and Frederik Lodewijk Rutgers. Biblia dat is de gansche Heilige Schrifture bevattende alle de kanonieke boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Middelharnis: Flakkeesche boekdrukkerij, 1904. (Naar de uitgave der Staten-overzetting in 1657 bij de Weduwe Paulus Aertsz van Ravesteyn uitgekomen in de thans gangbare taal overgebracht door Dr. A. Kuyper, onder medewerking van Dr. H. Bavinck en Dr. F.L. Rutgers. Met volledige kantteekeningen, inhoudsopgaven, platen, kaarten, enz.) [426]

411. Christelijke wereldbeschouwing: rede bij de overdracht van het rectoraat aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op 20 october 1904. Kampen: J. H. Bos, 1904. [427]

412. Christelijke wetenschap. Kampen: J. H. Kok, 1904. [428]

413. Feestrede. Utrecht: De Unie "Een school met den Bijbel", 1904. (gehouden bij gelegenheid van de herdenking van het 25-jarig bestaan van de Unie „Een school met den Bijbel”, op Donderdag 7 April 1904 in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht) [430]

414. "Paedagogiek als wetenschap." De School met den Bijbel 2 no. 11, 13, 15, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 40, 42, 44, 46 (1904). [432]

415. Paedagogische beginselen. Kampen: J. H. Kok, 1904. [433]

416. "Paedagogische beginselen." De School met den Bijbel 2 no. 7-8 (1904). [434]

417. Voorrede in Guillaume Groen van Prinsterer, Ongeloof en revolutie: Eene reeks van historische voorlezingen, 3e druk, v–xiii. Kampen: J. H. Bos, 1904. [435]

1905

418. Bavinck, Herman and et al. "Advies in zake het gravamen tegen artikel XXXVI der belijdenis." Amsterdam: Hövecker & Wormser, ca. 1905. [437]

419. Christelijke en neutrale staatkunde: rede ter inleiding van de deputatenvergadering, gehouden te Utrecht, op 13 April 1905. Hilversum: Witzel & Klemkerk, 1905. [438]

420. Geleerdheid en wetenschap: rede uitgesproken bij de opening der lessen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, op 20 september 1905. Amsterdam: Hövecker & Wormser, 1905. [440]

421. "Godsdienstonderwijs." De School met den Bijbel 3 no. 6, 8, 10, 12, 17-19, 21, 23, 25 (1905-06). [441]

422. Bavinck, Herman, J. Hania and Frederik Lodewijk Rutgers. Kerkenordening van de Gereformeerde Kerken in Nederland, met wijzigingen, die daarin zijn aangebracht door de Generale Synode 1905. Amsterdam: Hövecker & Wormser, 1905. [442]

423. Voorrede in Frans Kramer, Het gebed, 1–3. Kampen: J. H. Kok, 1905. [444]

424. Voorrede in Ralph en Ebenezer Erskine, Levensgeschiedenis en Werken van Ralph en Ebenezer Erskine, 1–6. Doesburg: J.C. van Schenk Brill, 1905. (verschenen in 47 afleveringen) [445]

1906

425. "Antwoord aan den heer J. C. Fabius." De School met den Bijbel 4 no. 7-11, 14, 15 (1906). [446]

426. Bilderdijk als denker en dichter. Kampen: J. H. Kok, 1906. (uitgegeven ter gelegenheid van de 150ste geboortedag van Willem Bilderdijk) [447]

427. De taak van het Gereformeerd Schoolverband: Voor onderwijs en opvoeding, 1. Hilversum: Klemkerk, 1906. (Rede gehouden op de tweede algemeene vergadering van „Gereformeerd Schoolverband” te Utrecht, 10 okt. 1906) [448]

428. "Gedachten van Bilderdijk over onderwijs en opvoeding." De School met den Bijbel 3 no. 37-39 (1906). [449]

429. Gereformeerde dogmatiek. Deel 1. 2e druk. Kampen: J. H. Kok, 1906. (revised) [450]

430. "Het Wezen des Christendoms." In Almanak van het studentencorps a/d Vrije Universiteit. Edited by J. F. van Beeck Calkoen, J. H. Broeks Roelofs, H. C. Rutgers, A. A. van Schelven and J. Thijs, 251–277. Amsterdam: Herdes, 1906. [451]

1907

431. "Contra." In Bavinck, Herman and Peter Gijsbert Buekers. Evolutie. Vol. 3, no. 3, 21–38. Baarn: Hollandia, 1907. [454]

432. De offerande des lofs: overdenkingen vóór en na de toelating tot het heilige avondmaal. 5e druk. 's Gravenhage: Fred. H. Verschoor, 1907. [455]

433. "De paedagogische periode." De School met den Bijbel 4 no. 33 (1907). [456]

434. "Een nieuwe pedagogiek." Review of Paedagogiek voor christelijke kweekscholen en normaallessen, by J. C. Wirtz. De School met den Bijbel 5 no. 4 (1907). [457]

435. "Godsvrucht en wetenschap." De School met den Bijbel 4 no. 26 (1907). [459]

436. "Tucht." De School met den Bijbel 4 no. 36 (1907). [461]

437. "Voorrang van mensch of natuur." De School met den Bijbel 4 no. 16 (1907). [462]

438. Voorrede in James Orr, Het Oude Testament beschouwd met betrekking tot de nieuwere critiek, bewerkt door J.C. de Moor, v–viii. Kampen: J. H. Kok, 1907. [463]

1908

439. "Christelijke beginselen en maatschappelijke verhoudingen." In Christendom en maatschappij. Serie 1, nr. 1. Utrecht: Ruys, 1908. [465]

440. Gereformeerde dogmatiek. Deel 2. 2e druk. Kampen: J. H. Kok, 1908. (revised) [466]

441. Het christelijk huisgezin. Kampen: J. H. Kok, 1908. [467]

442. Wijsbegeerte der openbaring: Stone-lezingen voor het jaar 1908, gehouden te Princeton N.J.. Kampen: J. H. Kok, 1908. (bevat ook andere Amerikaanse lezingen) [471]

1909

443. "Calvin and Common Grace." In E. Doumergue, A. Lang, H. Bavinck and B. B. Warfield, Calvin and the Reformation. Four studies, 99–130. New York: Revell , 1909. [472]

444. "Calvin and Common Grace." Translated by Geerhardus Vos. The Princeton Theological Review 7 (1909): 437–65. [473]

445. De welsprekendheid: eene lezing. 3e druk. Kampen: G. Ph. Zalsman, 1909. [475]

446. "Geloof en liefde." Maandblad van de Jongelingsvereeniging ter bevordering van Christelijk leven “Excelsior” 245 (augustus 1909): 121–22. [476]

447. Johannes Calvijn: Eene lezing ter gelegenheid van den vierhonderdsten gedenkdag zijner geboorte: 10 Juli 1509-1909. Kampen: J. H. Kok, 1909. [478]

448. Magnalia Dei: onderwijzing in de christelijke religie naar gereformeerde belijdenis. Kampen: J. H. Kok, 1909. [479]

449. The Philosophy of Revelation: The Stone Lectures for 1908-1909, Princeton Theological Seminary. New York: Longmans Green, 1909. (10 lezingen, waarvan alleen de 7 eerste in Princeton werden gehouden) [484]

450. Voorrede in Matthew Henry, Letterlijke en practicale verklaring van het Nieuwe Testament. Deel I. Mattheüs-Lukas, iii–vii. Kampen: J. H. Kok, 1909. [485]

1911

454. Review of Gisbertus Voetius, by A. C. Duker. De Bazuin 59:10 (1911). [491]

455. "Christological Movements in the Nineteenth Century." Translated by B. B. Warfield. Bibliotheca Sacra 68 (1911): 381–404. (translated from: Gereformeerde Dogmatiek, 2nd ed., vol 3 (1910): 273–291) [493]

456. De offerande des lofs: overdenkingen vóór en na de toelating tot het heilige avondmaal. 6e druk (135 pag). Kampen: J. H. Kok, 1911. [494]

457. De offerande des lofs: overdenkingen vóór en na de toelating tot het heilige avondmaal. 6e druk (87 pag). Kampen: J. H. Kok, 1911. [495]

458. Gereformeerde dogmatiek. Deel 4. 2e druk. Kampen: J. H. Kok, 1911. (revised) [497]

459. Modernisme en Orthodoxie: rede gehouden bij de overdracht van het Rectoraat aan de Vrije Universiteit op 20 October 1911. Kampen: J. H. Kok, 1911. [499]

460. Voorwoord in Willem Berends Renkema, Handboek voor de bijbelkunde, 1–5. Wageningen: Zomer, 1911. [502]

1913

465. Christelijke wereldbeschouwing: rede bij de overdracht van het rectoraat aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op 20 october 1904. 2e druk. Kampen: J. H. Kok, 1913. [512]

466. "Christendom en natuurwetenschap." Stemmen des Tijds 2 (1913): 343–77. [513]

467. Bavinck, Herman, Abraham Kuyper and Frederik Lodewijk Rutgers. De berijmde psalmen, met eenige gezangen, in gebruik bij de Gereformeerde Kerken in Nederland; alsmede hare formulieren van eenigheid, met de drie oude geloofsbelijdenissen en hare liturgie, met het Kort begrip en den Ziekentroost. Middelharnis: Flakkeesche boekdrukkerij, 1913. (Naar den door die Kerken vastgestelden tekst uitgegeven door Dr. F.L. Rutgers, onder medewerking van Dr. H. Bavinck en Dr. A. Kuyper. [225 p.]) [515]

468. Handleiding bij het onderwijs in den christelijken godsdienst. Kampen: J. H. Kok, 1913. [517]

469. "Het begrip en de noodzakelijkheid der evangelisatie." In Congres voor gereformeerde evangelisatie op dinsdag 8 en woensdag 9 april 1913 te Amsterdam, 8–9. Amsterdam: Kirchner, ca. 1913. [519]

470. "Over de ongelijkheid." Stemmen des Tijds 2 (1913): 17–43. [522]

1915

475. Review of Gisbertus Voetius, by A. C. Duker. De Bazuin 63:19 (1915). [541]

476. "Death: Theological View." In International Standard Bible Encyclopaedia, Vol. 2, 811–13. Chicago: Howard-Severance Company, 1915. [546]

477. "Fall." In International Standard Bible Encyclopaedia. Vol. 2, 1092–94. Chicago: Howard-Severance Company, 1915. [547]

478. Feestrede: bij gelegenheid van de herdenking van het 25-jarig bestaan van den Schoolraad voor de Scholen met den Bijbel op woensdag 7 april 1915, in het gebouw voor kunsten en wetenschappen te Utrecht. 2e druk. ca. 1915. [549]

479. Anema, Anne, Herman Bavinck, Pieter Arie Diepenhorst, Theodorus Heemskerk and Simon de Vries. Leider en leiding in de Anti-Revolutionaire Partij. Amsterdam: Ten Have, 1915. [551]

480. Mental, Religious and Social Forces in the Netherlands. The Hague: Netherlands Ministry of Agriculture, Industry and Commerce, 1915. (A General View of the Netherlands, XVII) [552]

481. Over het onbewuste: Wetenschappelijke samenkomst op 7 juli 1915. Amsterdam: Kirchner, 1915. (Referaat gehouden op de Wetenschappelijke samenkomst der Vrije Universiteit op 7 juli 1915) [553]

1917

487. "Algemeene Inleiding." In H. Bavinck, H. H. Kuyper, H. Bouwman, J. H. Landwehr en J. C. Rullmann, De kerkhervorming: Gedenkschrift bij het vierde eeuwfeest, 3–33. Middelburg: F.P. d’Huy, 1917. [565]

488. "De hervorming en ons nationale leven." In H. Bavinck and H. H. Kuyper, Ter herdenking der hervorming, 1517–1917. Twee redevoeringen, uitgesproken in de openbare zitting van den senaat der Vrije Universiteit op 31 October 1917, 5–36. Kampen: J. H. Kok, 1917. [566]

489. "De Jongelingenvereeniging in hare beteekenis voor het sociale leven: Rede gehouden op de 29e bondsdag van de Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Geref. Grondslag." n.p. (samen met de rede van ds J.L. Schouten uitgegeven door de Vereeniging „De Gereformeerde Jongelingsbond”) [567]

490. Inleiding in Jochem van der Sluis, De ethische richting. Eene studie, v–vii. Rotterdam: Libertas, 1917. [570]

1918

491. De navolging van Christus en het moderne leven. Kampen: J. H. Kok, ca. 1918. (Schild en pijl, jaargang 1, aflevering 3) [579]

492. De offerande des lofs: overdenkingen vóór en na de toelating tot het heilige avondmaal. 9e druk. Kampen: J. H. Kok, ca. 1918. [580]

493. De vrouw in de hedendaagsche maatschappij. Kampen: J. H. Kok, ca. 1918. [581]

494. De zekerheid des geloofs. 3e druk. Kampen: J. H. Kok, 1918. [583]

495. Gereformeerde dogmatiek. Deel 1. 3e druk. Kampen: J. H. Kok, 1918. (unaltered) [584]

496. Gereformeerde dogmatiek. Deel 2. 3e druk. Kampen: J. H. Kok, 1918. (unaltered) [585]

497. Gereformeerde dogmatiek. Deel 3. 3e druk. Kampen: J. H. Kok, 1918. (unaltered) [586]

498. Gereformeerde dogmatiek. Deel 4. 3e druk. Kampen: J. H. Kok, 1918. (unaltered) [587]

499. "Philosophie des geloofs." In Overdr. uit het Annuarium der Societas Studiosorum Reformatorum, 1918, 62–72. Leiden: Donner, 1918. [589]

1919

500. "Christendom, oorlog, volkenbond." Stemmen des Tijds 9 (1919): 1–26, 105–133. [605]

501. "De beroepsarbeid der gehuwde vrouw." In Tweede christelijk sociaal congres 10–13 maart 1919 te Amsterdam: Proces verbaal, 206–25. Rotterdam: Libertas, 1919. [593]

502. "De beroepsarbeid der gehuwde vrouw." In Tweede christelijk-sociaal congres 10–13 maart 1919 te Amsterdam: Referaten, 5–25. Rotterdam: Libertas, 1919. [594]

503. Woord vooraf in Benjamin Breckinridge Warfield, Calvijn als theoloog en de stand van het Calvinisme in onzen tijd. Drie redevoeringen, vertaald door C.M.E. Kuyper, 5–6. Kampen: J. H. Kok, 1919. [597]

1921

510. "Christelijke beginselen en maatschappelijke verhoudingen." In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 121–50. Kampen: J. H. Kok, 1921. [614]

511. "Christendom en natuurwetenschap." In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 78–104. Kampen: J. H. Kok, 1921. [615]

512. "Ethiek en politiek." In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 281–301. Kampen: J. H. Kok, 1921. [616]

513. "Evolutie." In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 105–20. Kampen: J. H. Kok, 1921. [617]

514. "Godgeleerdheid en godsdienstwetenschap." In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 35–54. Kampen: J. H. Kok, 1921. [618]

515. Andel, J. van and Herman Bavinck. Godsdienst en wetenschap: Een Boek voor Denkende Menschen. Kampen: J. H. Kok, 1921. [619]

516. "Het onbewuste." In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 183–207. Kampen: J. H. Kok, 1921. [621]

517. "Het wezen des christendoms." In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 17–34. Kampen: J. H. Kok, 1921. [622]

518. "Klassieke opleiding." In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 220–61. Kampen: J. H. Kok, 1921. [623]

519. "Over de ongelijkheid." In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 151–71. Kampen: J. H. Kok, 1921. [626]

520. "Philosophie des geloofs." In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 9–16. Kampen: J. H. Kok, 1921. [627]

521. "Primaat van verstand of wil?" In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 208–14. Kampen: J. H. Kok, 1921. [628]

522. "Psychologie der religie." In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 55–77. Kampen: J. H. Kok, 1921. [630]

523. "Richtingen in de paedagogiek." In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 215–19. Kampen: J. H. Kok, 1921. [631]

524. "Richtingen in de psychologie." In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 172–82. Kampen: J. H. Kok, 1921. [632]

525. "Van schoonheid en schoonheidsleer." In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 262–80. Kampen: J. H. Kok, 1921. [633]

526. Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap. Kampen: J. H. Kok, 1921. (met een woord vooraf van Coenraad Bernardus Bavinck) [634]

1922

527. "Calvijn's leer over het avondmaal." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 165–83. Kampen: J. H. Kok, 1922. [636]

528. "Christendom en natuurwetenschap." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 184–202. Kampen: J. H. Kok, 1922. [637]

529. De algemeene genade. Grand Rapids, MI: Eerdmans, ca. 1922. [638]

530. "De eere Gods." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 106–14. Kampen: J. H. Kok, 1922. [639]

531. "De huishouding Gods." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 98–105. Kampen: J. H. Kok, 1922. [640]

532. "De navolging van Christus en het moderne leven." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 115–44. Kampen: J. H. Kok, 1922. [641]

533. "De predikdienst." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 78–85. Kampen: J. H. Kok, 1922. [642]

534. "Geloofswetenschap." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 1–12. Kampen: J. H. Kok, 1922. [643]

535. "Het christelijk geloof." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 86–97. Kampen: J. H. Kok, 1922. [644]

536. "Het dualisme in de theologie." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 145–64. Kampen: J. H. Kok, 1922. [645]

537. "Het geweten." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 13–27. Kampen: J. H. Kok, 1922. [646]

538. "Het rijk Gods, het hoogste goed." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 28–56. Kampen: J. H. Kok, 1922. [647]

539. "Het voor en tegen van een dogmatisch systeem." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 57–67. Kampen: J. H. Kok, 1922. [648]

540. Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck. Kampen: J. H. Kok, 1922. [649]

541. "Kennis en leven." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 203–40. Kampen: J. H. Kok, 1922. [650]

542. "Synodale kerkinrichting." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 68–77. Kampen: J. H. Kok, 1922. [651]

543. The Sacrifice of Praise: Meditations before and after Receiving Access to the Table of the Lord. 2nd ed. Translated by John Dolfin. Grand Rapids, MI: Kregel, 1922. [652]

1923

544. Beginselen der psychologie. 2e druk. Kampen: J. H. Kok, 1923. (bezorgd door V. Hepp) [654]

1929

547. Christelijke wereldbeschouwing: rede bij de overdracht van het rectoraat aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op 20 october 1904. 3e druk. Kampen: J. H. Kok, 1929. [669]

1930

548. Het christelijk huisgezin. 3e druk. Kampen: J. H. Kok, 1930. (new pagination) [672]

1931

549. "Christendom, Oorlog, Volkenbond." In J. J. C. van Dijk, H. Bavinck and A. W. F. Idenburg, inleidend woord J. W. Noteboom, Oorlog en Christendom: Vier opstellen, 84–125. Kampen: J. H. Kok, 1931. [674]

550. "Het probleem van den oorlog." In J. J. C. van Dijk, H. Bavinck en A. W. F. Idenburg, inleidend woord J. W. Noteboom, Oorlog en Christendom: Vier opstellen, 30–58. Kampen: J. H. Kok, 1931. [675]

551. Magnalia Dei: Onderwijzing in de christelijke religie naar gereformeerde belijdenis. 2e druk. Kampen: J. H. Kok, 1931. (met een voorrede van C.B. Bavinck) [676]

1932

552. De opvoeding der rijpere jeugd. 2e druk. Kampen: J. H. Kok, 1932. [677]

553. Handleiding bij het onderwijs in den christelijken godsdienst. 2e druk. Kampen: J. H. Kok, 1932. [679]

1935

554. De paedagogiek van Bavinck. Kampen: J. H. Kok, 1935. (met een inleiding tot zijn werken door L. van der Zweep; bevat bloemlezing uit de werken van Bavinck) [681]

1989

556. "Common Grace." Translated by R. C. van Leeuwen. Calvin Theological Journal 24 (1989): 38–65 . [729]

1992

557. "Herman Bavinck on Scripture and Science." Translated by A. Wolters. Calvin Theological Journal 27 (1992): 91–95. (Excerpt from Gereformeerde Dogmatiek (1928)) [733]

558. "The Catholicity of Christianity and the Church." Translated by John Bolt. Calvin Theological Journal 27 (1992): 220–51. [734]

2010

559. "General Biblical Principles and the Relevance of Concrete Mosaic Law for the Social Question Today (1891)." Translated by John Bolt. Journal of Markets & Morality 13, no. 2 (2010): 437–46. [789]

560. "Herman Bavinck, ‘Forward’ to the First Edition (Volume I) of the Gereformeerde Dogmatiek." Translated by John Bolt. Calvin Theological Journal 45 (2010): 9–10. [790]

561. "John Calvin: A Lecture on the Occasion of his 400th Birthday, July 10, 1509—1909." Translated by John Bolt. The Bavinck Review 1 (2010): 57–85. [791]

2011

562. "The Kingdom of God, The Highest Good." Translated by Nelson D. Kloosterman. The Bavinck Review 2 (2011): 133–70. [795]

2012

563. "Herman Bavinck on Scottish Covenant Theology and Reformed Piety." Introduced and translated by Henk van den Belt. The Bavinck Review 3 (2012): 164–77. (The title of translation: "Preface to the Life and Works of Ralph and Ebenezer Erskine") [806]

564. "The Theology of Albrecht Ritschl." Translated by John Bolt. The Bavinck Review 3 (2012): 123–63. [808]

2013

565. "Letters to a Dying Student: Bavinck’s Letters to Johan van Haselen." Introduced and translated by James Eglinton. The Bavinck Review 4 (2013): 94–102. [809]

2015

568. "Conscience." Translated by Nelson D. Kloosterman. The Bavinck Review 6 (2015): 113–26. [812]

2016

569. "Herman Bavinck’s Modernisme en Orthodoxie: A Translation." Translated by Bruce R. Pass. The Bavinck Review 7 (2016): 63–114. [813]