A new digital bibliography of Herman Bavinck: Other

Electronic Sources

1. "Gereformeerde dogmatiek." 4 vols. Online Bijbel DeLuxe: Studie-editie 2002. Dordrecht: Importantia, 2001. (CD-ROM; based on the second edition, revised spelling) [758]

Gereformeerde dogmatiek. Deel 1. 2e druk. Kampen: J. H. Bos, 1906. (revised) [450]

Parliamentary speeches

2. "29 Dec. 1911 n. a. v. de wetsontwerpen tot vaststelling van de begroting van Nederlands-Indie voor het dienstjaar 1912 (4)." Handelingen Eerste Kamer, 126–128. [492]

3. "25 April 1912 n. a. v. het wetsontwerp tot regeling van het armbestuur." Handelingen Eerste Kamer, 495–497. [505]

4. "12 Maart 1913 n. a. v. het wetsontwerp tot vaststelling van hoofdstuk V (Departement van Binnenlandse Zaken) der staatsbegroting voor het dienstjaar 1913 (2)." Handelingen Eerste Kamer, 432–434. [511]

5. "7 Jan. 1914 n. a. v. de wetsontwerpen tot vaststelling der begroting van Nederlands-Indie voor het dienstjaar 1914 (4)." Handelingen Eerste Kamer, 119–122. [532]

6. "20 Maart 1914 n. a. v. het wetsontwerp tot de definitieve vaststelling van de koloniale huishoudelijke begroting van Suriname voor het dienstjaar 1914 (1)." Handelingen Eerste Kamer, 484–485. [529]

7. "21 Maart 1914 n. a. v. het wetsontwerp tot vaststelling van hoofdstuk XI (Departement van Kolonien) der staatsbegroting voor het dienstjaar 1914 (2)." Handelingen Eerste Kamer, 499. [530]

8. "14 Oct. 1914 als voorzitter van de Commissie voor de Verzoekschriften 1914 (5)." Handelingen Eerste Kamer, 15. [841]

9. "29 Dec. 1914 n. a. v. het wetsontwerp tot wettelijke voorziening naar aanleiding van het koninklijk besluit van 2 nov. 1914 (staatsblad no. 514)." Handelingen Eerste Kamer, 105. [531]

10. "29 Jan. 1915 n. a. v. het wetsontwerp tot tijdelijke afwijking van de kieswet." Handelingen Eerste Kamer, 147. [545]

11. "10 Juni 1915 n. a. v. het wetsontwerp tot aanvulling en verhoging van het VIIIste hoofdstuk der staatsbegroting voor het dienstjaar 1915 (Buitengewoon krediet)." Handelingen Eerste Kamer, 312–313. [542]

12. "10 Juni 1915 n. a. v. het wetsontwerp tot vaststelling van nadere strafrechtelijke voorzieningen betreffende veroordelingen, waarbij de straf, tenzij de rechter later anders beveelt, niet wordt ondergaan." Handelingen Eerste Kamer, 324–328. [543]

13. "11 Juni 1915 n. a. v. het wetsontwerp tot vaststelling van nadere strafrechtelijke voorzieningen etc." Handelingen Eerste Kamer, 338–39. [544]

14. "27 April 1916 n. a. v. het wetsontwerp houdende voorzieningen ten behoeve der statistiek van de in-, uit- en doorvoer." Handelingen Eerste Kamer, 416. [556]

15. "26 Mei 1916 n. a. v. verschillende wetsontwerpen ter tegemoetkoming wegens duurte van levensmiddelen." Handelingen Eerste Kamer, 434. [555]

16. "25 April 1917 n. a. v. de wetsontwerpen tot vaststelling van de begroting van het Fonds ter verbetering van de kustverdediging en van de begroting voltooiing vestingstelsel, alsmede van de vaststelling van hoofdstuk VIII (Departement van Oorlog) van de st." Handelingen Eerste Kamer, 496–98. [564]

17. "15 Mei 1917 n. a. v. het in overweging nemen van veranderingen in het Ilde, IIIde IVde hoofdstuk en in de additionele artikelen der Grondwet, alsmede van art. 192 der Grondwet (Kiesrecht)." Handelingen Eerste Kamer, 618–24. [563]

18. "31 Aug. 1917 n. a. v. de wetsontwerpen tot wijziging van de artikelen 132, 133 en 186 f en tot aanvulling der Hooger-onderwijswet 1917 (42)." Handelingen Eerste Kamer, 160–163. [842]

19. "11 April 1918 n. a. v. de wetsontwerpen tot vaststelling van de staatsbegroting voor het dienstjaar 1918." Handelingen Eerste Kamer, 311–13. [576]

20. "15 April 1918 n. a. v. het wetsontwerp tot vaststelling van de staatsbegroting voor het dienstjaar 1918, hoofdstuk V (Departement van Binnenlandse Zaken)." Handelingen Eerste Kamer, 363–64. [577]

21. "19 Juli 1918 n. a. v. het voorstel van wet Duys c.s. tot verlening van ouderdomsrechten." Handelingen Eerste Kamer, 755–57; 765–66. [578]

22. "13 Maart 1919 n. a. v. de wetsontwerpen tot vaststelling van de staatsbegroting voor het dienstjaar 1919." Handelingen Eerste Kamer, 243–46. [591]

23. "5 Maart 1920 n. a. v. het wetsontwerp tot voorbehoud der bevoegdheid tot toetreding tot het volkenbondsverdrag." Handelingen Eerste Kamer, 571–74. [602]

Reports

24. Andel, J. van, Herman Bavinck, J. H. Donner, A. Littooij and Maarten Noordtzij. "Verslag van de werkzaamheden der deputaten benoemd op de synode te Kampen, Jan. 1889." Handelingen van de synode der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, in de 19 zittingen door haar gehouden te Leeuwarden, van 18–29 augustus 1891, 54–55. Leiden: Donner, 1891. (appendix J) [97]

25. Andel, J. van, Herman Bavinck, L. Lindeboom, A. Littooij and Maarten Noordtzij. "Rapport der deputaten, benoemd tot corresp. met de voorl. synode van ’s Gravenhage aangaande de besluiten der synode van Leeuwarden betreffende de vereeniging, en tot corresp. met de regeering betreffende de wijziging van het reglement van 1869." Handelingen van de synode der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, in de 9 zittingen door haar gehouden te Amsterdam, van 7–17 juni 1892, 1–5. Leiden: Donner, 1892. (appendix A) [105]

26. Bavinck, Herman and Douwe Klazes Wielenga. "Verslag van het bezoek aan het concilie te Toronto." Acta der generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland: Gehouden te Dordrecht in den jare 1893, 19–21. Amsterdam: Hövecker & Wormser, 1893. [116]

27. Bavinck, Herman and Frederik Lodewijk Rutgers. "Advies inzake Kerkelijk opzicht en tucht over zoogenaamde "Doopleden": opgesteld voor de Synodale vergadering der Gereformeerde Kerken in Nederland, te Middelburg, in Augustus 1896." n.p. [130]

28. Bavinck, Herman, Theodorus Heemskerk and B. van Schelven. "Rapport van de Commissie van Enquête, benoemd ingevolge besluit der Jaarvergadering van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag, dato 27 Juni 1895." Amsterdam: Fernhout, 1896. (betreft de positie van Prof. Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman) [135]

29. Bavinck, Herman, T. Bos, C. M. van Heyzelendoorn, Maarten Noordtzij, J. Olthoff, C. Stadig and C. Wirtz. "De toekomst van het christelijk onderwijs: rapport en advies door het bestuur van de Vereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs aangeboden aan de eerstkomende Algemeene Vergadering." Kampen: J. H. Bos, 1904. [429]

30. Bavinck, Herman and et al. "Advies in zake het gravamen tegen artikel XXXVI der belijdenis." Amsterdam: Hövecker & Wormser, ca. 1905. [437]

31. Bavinck, Herman and et al. "Rapport van de Deputaten der Generale Synode van 1902 tot revisie van eenige artikelen der Kerkenorde." Kampen: G. Ph. Zalsman, 1905. [443]

32. "Beknopt verslag van het Internationale congres voor de geschiedenis der godsdiensten te Leiden, 9-13 sept. 1912." Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant, 23 oktober 1912. [852]

33. Bavinck, Herman, H. Visscher and H. J. van Wijlen. "De opleiding van den onderwijzer." Amsterdam: De Standaard, 1914. ((Voor onderwijs en opvoeding, 9) (Rapport voor de Algemeene Vergadering van „Gereformeerd Schoolverband”)) [535]

34. "Rapport inzake het doctoraat." Acta van de generale synoden der Gereformeerde Kerken in Nederland: Gehouden te ’s Gravenhage 16 juli, 10 september en 17 october 1912 en van 27 october tot 6 november 1914, 221–23. Rotterdam: Zwagers, 1914. [539]

35. "Verslag van de werkzaamheden van deputaten der Gereformeerde Kerken voor de correspondentie met de hooge overheid in den tijd tusschen de synode te ’s Gravenhage november 1914 en die te Rotterdam augustus 1917." Acta der generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland: Gehouden te Rotterdam van 20 augustus – 6 september 1917, 223–24. Kampen: J. H. Kok, 1917. [573]

36. "Rapport inzake de voorstellen der Particuliere Synodes rakende de Belijdenis." Acta der Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland gehouden te Leeuwarden van 24 Augustus – 9 September 1920, 152–54. Kampen: J. H. Kok, 1920. [608]

37. Bavinck, Herman and H. Tilanus. "Rapport van den Onderwijsraad in zake het ontwerp Lager-Onderwijswet." ca. 1920. [609]

38. Bavinck, Herman, H. Bouwman and H.H. Kuyper. "Rapport voor evangelisatie." ca. 1920. [610]

39. "Rapport van de Commissie van Enquête, benoemd ingevolge besluit der Jaarvergadering van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag, dato 27 Juni 1895." Phillipsburg, NJ: Lewis J. Grotenhuis, 1963. [700]

Sermons

40. "De wereldverwinnende kracht des geloofs: leerrede over 1 Joh. 5 : 4b, uitgesproken in de Burgwalkerk te Kampen den 30sten Juni 1901." Kampen: G. Ph. Zalsman, 1901. (ter gelegenheid van de aanwezigheid van Paul Kruger) [306]

→ "The World-Conquering Power of Faith." In Herman Bavinck on Preaching and Preachers. Edited and translated by James Eglinton. Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 2017. [870]