A new digital bibliography of Herman Bavinck: All by year

1881

3. Bavinck, Herman, H. Beuker and Douwe Klazes Wielenga. "Bij het begin van den zevenden jaargang “Der Vrije Kerk”." De Vrije Kerk 7:1 (januari 1881): 1–4. [3]

4. "De Borgtocht van Jezus Christus." Review of De Borg des beteren verbonds, by S. A. van den Hoorn. De Vrije Kerk 7:12 (december 1881): 549–58. [4]

5. "Eene rectorale oratie." Review of De beteekenis der kunst voor den toekomstigen evangeliedienaar, by A. Steketee. De Vrije Kerk 7:3 (maart 1881): 120–130. [5]

6. "Gereformeerde Theologie." De Vrije Kerk 7:11 (november 1881): 497–509. [6]

7. "Het geweten." De Vrije Kerk 7:1, 2 (januari-februari 1881): 27–37; 49–58. [7]

8. "Het rijk Gods, het hoogste goed." De Vrije Kerk 7:4-8 (april-augustus 1881): 185–92; 224–34; 271–77; 305–14; 353–60. [8]

9. "Het voor en tegen van een dogmatisch systeem." De Vrije Kerk 7:10 (oktober 1881): 449–64. [9]

10. "Praefatio." In Synopsis purioris theologiae: disputationibus quinquaginta duabus comprehensa ac conscripta per Johannem Polyandrum, Andream Rivetum, Antonium Walaeum, Antonium Thysium, S.S. Theologiae Doctores et Professores in Academia Leidensi. Editio sexta, iii–vii. Lugduni Batavorum: Apud Didericum Donner, 1881. [826]

11. ed. Synopsis purioris theologiae: disputationibus quinquaginta duabus comprehensa ac conscripta per Johannem Polyandrum, Andream Rivetum, Antonium Walaeum, Antonium Thysium, S.S. Theologiae Doctores et Professores in Academia Leidensi. Editio sexta. Lugduni Batavorum: Apud Didericum Donner, 1881. [10]

1882

12. Review of Acta of Handelingen der Nationale Synode te Dordrecht ten jare 1618 en 1619. In de tegenwoordige spelling naar de oorspronkelijke Nederduitsche uitgave. De Vrije Kerk 8:11 (november 1882): 526–27. [12]

13. Review of De Macedonier. Algemeen Zendingstijdschrift. De Vrije Kerk 8:11 (november 1882): 527–28. [13]

14. Review of Eene stem uit de Gereformeerde Kerk in Amerika. Bijdrage tot de geschiedenis van den kerkelijken strijd, by W. P. de Jonge. De Vrije Kerk 8:11 (november 1882): 528–29. [14]

15. Review of De Bijbelsche Geschiedenis ten dienste van het Catechetisch Onderwijs and Eenvoudig onderricht in de Bijbelsche waarheden voor Catechisatiën, by J.H. Donner. De Vrije Kerk 8:11 (november 1882): 529. [15]

16. Review of Buiten Europa. Aardrijkskunde van Azië, Afrika, Amerika en Australië, voor schoolgebruik en eigen studie, by W.H. Nieuwhuis. De Vrije Kerk 8:11 (november 1882): 529–30. [16]

17. Review of Waakt en Bidt. Toespraak bij het feest der Chr. Jong. Vereen. te Rotterdam, J.W.A. Notten. De Vrije Kerk 8:11 (november 1882): 530. [17]

18. Review of Uitbreiding van het Catechetisch Onderwijs naar „J.J. Doedes: De Leer der Zaligheid,” tevens aangevuld met volledige verwijzing naar de Belijdenisschriften der Nederlandsche Hervormde Kerk, by Amice Veritas. De Vrije Kerk 8:12 (december 1882): 574. [18]

19. Review of Egyptologie en assyriologie in betrekking tot de geloofwaardigheid des Ouden Testaments: Rede bij het overdragen van het rectoraat, by M. Noordtzij. De Vrije Kerk 8:3 (maart 1882): 138–43. [19]

20. Review of Eenige gedachten over de oorzaken der kwijning en middelen ter opwekking van het geestelijk leven, by W. Raman. De Vrije Kerk 8:3 (maart 1882): 144. [20]

21. Review of Van Adam tot Abraham, by J. van Andel. De Vrije Kerk 8:4 (april 1882): 190–91. [21]

22. Review of Het heelal and Mensch en dier, by W. H. Nieuwhuis. De Vrije Kerk 8:4 (april 1882): 192. [22]

23. Review of Bevestigingsrede, by S. van Velzen, and Intreerede, J. W. A. Notten. De Vrije Kerk 8:4 (april 1882): 192. [23]

24. Review of Catechetisch Onderwijs met Aanteekeningen over de Gereformeerde Geloofsleer, by P. Niuwenhuis. De Vrije Kerk 8:7 (juli 1882): 336–38. [24]

25. Review of Verklaring op den Heidelbergschen Catechismus, by Zacharias Ursinus. De Vrije Kerk 8:9 (september 1882): 431–33. [25]

26. Review of God in de natuur en in de genade, by J. J. de Visser. De Vrije Kerk 8:9 (september 1882): 433–34. [26]

27. "De wetenschappelijke roeping onzer Kerk." De Vrije Kerk 8:2-3 (februari-maart 1882): 88–93; 97–106. [27]

28. "Kerkelijke tucht." De Vrije Kerk 8:11 (november 1882): 483–91. [28]

29. "Synodale kerkinrichting." De Vrije Kerk 8:7 (juli 1882): 321–35. [29]

30. "Vraag." De Vrije Kerk 8:9 (september 1882): 434. [30]

1883

31. Review of De Strijd- en Overwinningstocht der Christelijke Kerk door de gangen der Eeuwen, by B.C. Felix. De Vrije Kerk 9:1 (januari 1883): 48. [31]

32. Review of De Mozaische Wet, by J. van Andel. De Vrije Kerk 9:2 (februari 1883): 95–96. [32]

33. Review of Stem en Snaren. De Vrije Kerk 9:2 (februari 1883): 96. [33]

34. Review of Kerkformatie. Een woord aan mijne rechtzinnige medeleden in de Nederlansche Hervormde Kerk, by G.G. Gijben. De Vrije Kerk 9:4 (april 1883): 194–95. [34]

35. Review of Bijbelsch Woordenboek voor ontwikkelde lezers der Heilige Schriften. De Vrije Kerk 9:4 (april 1883): 195–96. [35]

36. Review of De Theopneustie (of Goddelijke Ingeving) der Heilige Schrift, by A. Littooy. De Vrije Kerk 9:5 (mei 1883): 243–44. [36]

37. Review of Schatkamer des geestelijken levens, by J.H. Donner. De Vrije Kerk 9:6 (juni 1883): 290. [37]

38. "Babels Torenbouw." Review of Babel: Eene bijbellezing over Gen. 11:1–10, by A. Steketee. De Vrije Kerk 9:6 (juni 1883): 283–89. [38]

39. "De eere Gods." De Vrije Kerk 9:9 (september 1883): 418–31. [39]

40. "De hedendaagsche wereldbeschouwing." De Vrije Kerk 9:10 (oktober 1883): 435–61. [40]

41. "De huishouding Gods." De Vrije Kerk 9:5-6 (mei-juni 1883): 239–42; 274–82. [41]

42. "De Predikdienst." De Vrije Kerk 9:1 (januari 1883): 32–43. [42]

43. De wetenschap der H. Godgeleerdheid: rede ter aanvaarding van het leeraarsambt aan de Theologische School te Kampen, uitgesproken den 10 Jan. 1883. Kampen: G. Ph. Zalsman, 1883. [43]

44. "Een gedenkschrift der Scheiding." Review of Gedenkschrift van het ontstaan der Christ, by Jacobus Beukers. De Vrije Kerk 9:10 (oktober 1883): 472–75. [44]

45. "Een woord van de Redactie aan hare lezers." De Vrije Kerk 9:12 (december 1883): 576–78. [45]

46. "Het Christelijk geloof." De Vrije Kerk 9:1,2,4 (januari, februari, april 1883): 44–47; 90–95; 184–93. [46]

47. "Het Lutherfeest." De Vrije Kerk 9:10 (oktober 1883): 476–79. [47]

48. "Huldreich Zwingli." De Vrije Kerk 9:12; 10:1 (december 1883 - januari 1884): 531–41; 8–29. [48]

49. "Reformatie der Kerken." Review of Tractaat van de reformatie der kerken: Aan de zonen der reformatie hier te lande op Luther’s vierde eeuwfeest aangeboden, by A. Kuyper. De Vrije Kerk 9:12 (december 1883): 542–75. [49]

1885

53. "Antwoord aan Prof. Dr. A. Kuyper." De Bazuin 33:41 (1885). [53]

54. "Antwoord op een Ingezonden van J. van Dijk Mz. te Doetinchem over het op te richten Christelijk Gereformeerd gymnasium." De Bazuin 33:51 (1885). [54]

55. "De Navolging van Christus." De Vrije Kerk 11:3, 5; 12:7 (maart, mei 1885; juli 1886): 101–13; 203–13; 321–33. [55]

56. Bavinck, Herman and H. de Cock. "Een Christelijk Gymnasium." De Bazuin 33:21 (1885). [56]

57. "Prof. Hoedemaker en de Kerkelijke Kwestie." De Bazuin 33:46; 33:47; 33:48 (1885). ((only the first part is available in PDF)) [57]

1886

58. Review of Niet van eigen uitlegging, by Ph. J. Hoedemaker. De Bazuin 34:51 (1886). [58]

1887

59. "Calvijn’s leer over het Avondmaal." De Vrije Kerk 13:10 (oktober 1887): 459–86. [59]

60. "Christendom en Natuurwetenschap." Review of Christendom en natuurwetenschap: Acht academische voordrachten te Oxford gehouden, by F. Temple. De Vrije Kerk 13:4 (april 1887): 169–95. [60]

61. "Het Christelijk Gymnasium." De Bazuin 35:41 (1887). [61]

62. "Het dualisme in de Theologie." De Vrije Kerk 13:1 (januari 1887): 11–39. [62]

63. Bavinck, Herman and W. van den Bergh. "Verslag van samenspreking van de Deputaten van het Synodaal Convent met enige broeders uit de Chr. Geref. kerk op 17 en 18 Nov. te Kampen." De Bazuin 35:47 (1887). [63]

1888

64. Review of De Vleeschwording des Woords, by A. Kuyper. De Bazuin 36:22 (1888). [64]

65. Review of Het Werk van den Heiligen Geest, by A. Kuyper (deel I). De Bazuin 36:25 (1888). [65]

66. "Conferentie der H. H. Deputaten van het Syn. Convent met Christ. Geref. Kerkeraadsleden te Amsterdam op 10 April e.k." De Bazuin 36:13 (1888). [66]

67. "De Agenda onzer a. s. synode." De Bazuin 36:31 (1888). [67]

68. De katholiciteit van christendom en kerk: rede gehouden bij de overdracht van het rectoraat aan de Theol. School te Kampen op 18 December 1888. Kampen: G. Ph. Zalsman, 1888. [68]

69. Bavinck, Herman and C. Mulder. "De Theol. School in rouw." De Bazuin 36:23 (1888). [69]

70. "De Theologie van Albrecht Ritschl." Theologische Studiën 6 (1888): 369–403. [70]

71. Bavinck, Herman and W. van den Bergh. "In zake de hereeniging onzer Gereformeerde kerken, verslag van de vergadering van de Deputaten van het Synodaal Convent met de docenten der Theologische School van Kampen op 17 Feb. 1888 te Amsterdam." De Bazuin 36:10 (1888). [71]

72. "Moderne Theologie." Review of Wijsbegeerte van den godsdienst, vol. 1, by L. W. E. Rauwenhoff. De Vrije Kerk 14:6 (juni 1888): 253–86. [72]

73. Bavinck, Herman, W. van den Bergh, Abraham Kuyper, Maarten Noordtzij and Frederik Lodewijk Rutgers. Stellingen voor de publieke conferentie in zake de hereeniging der Gereformeerden. [73]

74. Bavinck, Herman and C. Mulder. "Verslag van de toespraak gehouden bij de begrafenis van A. Brummelkamp (overleden 2 Juni 1888) op 7 Juni 1888." De Bazuin 36:23 (1888). [74]

75. "Waarmede moet de Zending beginnen: met de bearbeiding van geheele volken of met den enkele? Referaat gehouden op den zendingsdag der Chr. Geref. Buitenlandsche Zending, op 28 Juni 1887 te Leiden." Het Mosterdzaad 7:1 (1888): 1–16. [75]

1889

76. Review of Het Werk van den Heiligen Geest, by A. Kuyper (deel II). De Bazuin 37:8 (1889). [76]

77. "Aan de Gemeenten der Chr. Geref. Kerk." De Bazuin 37:27 (1889). [77]

78. "Aan de Kerkeraden der Chr. Geref. Gemeenten." De Bazuin 37:16 (1889). [78]

79. "Aan de Kerkeraden der Chr. Geref. Gemeenten." De Bazuin 37:38-40 (1889). [79]

80. "Dankbetuiging." De Bazuin 37:16 (1889). [80]

81. De welsprekendheid: eene lezing voor de studenten der Theol. School te Kampen, 28 November 1889. Kampen: G. Ph. Zalsman, 1889. [81]

82. "Eene nieuwe Geref. Dogmatiek." Review of Dogmatic Theology, by William G. T. Shedd. De Bazuin 37:5 (1889). [844]

83. "Ingezonden aan Dr. Ph. J. Hoedemaker." De Bazuin 37:8 (1889). [82]

84. Bavinck, Herman and et al. Memorie van Toelichting bij de Concept-acte van ineensmelting van de Christ. Geref. Kerk en de Ned. Geref. Kerken. Leiden: Donner, 1889. [83]

1890

85. Review of Het Werk van den Heiligen Geest, by A. Kuyper (deel III). De Bazuin 38:2 (1890). [84]

86. Review of Onze eeredienst, by J. H. Gunning J.Hz. De Bazuin 38:34 (1890). [85]

87. Review of De Beteekenis van het Leerstuk der Oorspronkelijke Gerechtigheid voor de Godgeleerde Zedekunde, by W. Geesink. De Bazuin 38:44 (1890). [86]

88. Review of Korte schets der Christelijke Geloofsleer, by P. J. van Melle. De Bazuin 38:8 (1890). [87]

89. Review of De Heidelbergsche Catechismus. Textus receptus met toelichtende teksten, by M. A. Gooszen. De Bazuin 38:9 (1890). [88]

90. "Aan de Kerkeraden der Christ. Geref. Gemeenten in Nederland." De Bazuin 38:43 (1890). [89]

91. "Aan den eerw. Kerkeraad der Chr. Geref. Gemeente te Bedum." De Bazuin 38:51 (1890). [90]

92. Bavinck, Herman, Abraham Kuyper and Frederik Lodewijk Rutgers. Biblia dat is de gansche Heilige Schrifture bevattende alle de kanonieke boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Middelharnis: Flakkeesche boekdrukkerij, 1890. (Naar de uitgave der Staten-overzetting in 1657 bij de Weduwe Paulus Aertsz van Ravesteyn uitgekomen in de thans gangbare taal overgebracht door Dr. A. Kuyper, onder medewerking van Dr. H. Bavinck en Dr. F.L. Rutgers. Met volledige kantteekeningen, inhoudsopgaven, platen, kaarten, enz.) [91]

93. "Gymnasiale Opleiding." De Bazuin 38:40 (1890). [92]

94. "Het Ambt der Geloovigen." Review of Het ambt aller geloovigen, dogmatisch-practisch voorstel, by L. H. Wagenaar. De Bazuin 38:35 (1890). [93]

95. "Separatie en Doleantie." Review of Afscheiding en Doleantie in verband met het kerkbegrip, by F. M. Ten Hoor, and Separatie en Doleantie, by A. Kuyper. De Bazuin 38:46; 38:48; 38:49; 38:51; 38:52 (1890). [94]

1891

96. "Afscheiding of Doleantie?" Review of Afscheiding en Doleantie in verband met het kerkbegrip, by F. M. Ten Hoor. De Bazuin 39:18 (1891). [95]

97. "Confessie en Dogmatiek." Review of Confessie en dogmatiek, by F. E. Daubanton. Theologische Studiën 9 (1891): 258–75. [96]

98. Andel, J. van, Herman Bavinck, J. H. Donner, A. Littooij and Maarten Noordtzij. "Verslag van de werkzaamheden der deputaten benoemd op de synode te Kampen, Jan. 1889." Handelingen van de synode der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, in de 19 zittingen door haar gehouden te Leeuwarden, van 18–29 augustus 1891, 54–55. Leiden: Donner, 1891. (appendix J) [97]

1892

99. "Aan de Christelijke Gereformeerde Gemeenten in Nederland." De Bazuin 40:4 (1892). [98]

100. "Bericht over de voorbereiding van een vervroegde Algemene Synode." De Bazuin 40:9 (1892). [99]

101. "Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap." De Vrije Kerk 18:5 (mei 1892): 197–225. [100]

102. "Hoofd en hart." In Christophilus. Jaarboekje van het Nederlandsch Jongelings, 71–75. [101]

103. Inleidend woord in H. E. Dosker, De zondagsschool: Bijdrage tot de kennis van hare geschiedenis, wezen en resultaten, v–vii. Kampen: J. H. Bos, 1892. [102]

104. "Memorie van de Deputaten inzake de vereeniging der Gereformeerde kerken, na onderlinge correspondentie, respectievelijk aan de kerken, door welke zij benoemd waren, aangeboden." De Bazuin 40:11 (1892). [103]

105. Andel, J. van, Herman Bavinck, L. Lindeboom, A. Littooij and Maarten Noordtzij. "Officieële bescheiden, waarin deputaten onder A genoemd aan de gemeenten der Christ. Geref. Kerk kennis hebben gegeven hunner arbeid." In Handelingen van de synode der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, in de 9 zittingen door haar gehouden te Amsterdam, van 7–17 juni 1892, 6–31. Leiden: Donner, 1892. (appendix B) [104]

106. Andel, J. van, Herman Bavinck, L. Lindeboom, A. Littooij and Maarten Noordtzij. "Rapport der deputaten, benoemd tot corresp. met de voorl. synode van ’s Gravenhage aangaande de besluiten der synode van Leeuwarden betreffende de vereeniging, en tot corresp. met de regeering betreffende de wijziging van het reglement van 1869." Handelingen van de synode der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, in de 9 zittingen door haar gehouden te Amsterdam, van 7–17 juni 1892, 1–5. Leiden: Donner, 1892. (appendix A) [105]

107. "Recent Dogmatic Thought in the Netherlands." Translated by Geerhardus Vos. The Presbyterian and Reformed Review 3 (1892): 209–28. [106]

108. "The Influence of the Protestant Reformation on the Moral and Religious Condition of Communities and Nations." In Proceedings of the Fifth General Council, Toronto 1892, 48–55. London: Publication Committee of the Presbyterian Church of England, 1892. [107]

109. Voorwoord in Henry Elias Dosker, De Zondagsschool. Kampen: J. H. Bos, 1892. [108]

110. Voorwoord in Catalogus der bibliotheek van de Theologische School der Christelijke Gereformeerde Kerk. Kampen: J. H. Bos, 1892. [109]

111. "Welke algemeene beginselen beheerschen, volgens de H. Schrift, de oplossing der sociale quaestie, en welke vingerwijzing voor die oplossing ligt in de concrete toepassing, welke deze beginselen voor Israel in Mozaisch recht gevonden hebben?" In Proces-verbaal van het Sociaal Congres, gehouden te Amsterdam den 9, 10, 11, 12 November 1891, 149–157. Amsterdam: Hövecker & Wormser, 1892. (Rapport ingediend voor sectie I van het congres, vgl. 359-371 en 80-83) [110]

1893

112. "Calvinistisch en Gereformeerd." Review of De Heidelbergsche catechismus en het Boekje van de breking des broods, by M. A. Gooszen. De Vrije Kerk 19:2 (februari 1893): 49–71. [111]

113. Bavinck, Herman and et al. "Concept-regeling voor de opleiding van dienaren des Woords in de Gereformeerde kerken." De Bazuin 41:17; 41:18; 41:19 (1893). [112]

114. "Gisbertus Voetius." Review of Gisbertus Voetius, by A. C. Duker. De Bazuin 41:41 (1893). [113]

115. "Het Concilie van presbyterische Kerken te Toronto." Stemmen voor Waarheid en Vrede 30 (1893): 909–28. [114]

116. "Het koninkrijk Gods." In Handboekje ten dienste der Gereformeerde Kerken in Nederland voor het jaar 1894. Edited by J. H. Feringa and A. Littooij, 243–252. Middelburg: K. le Cointre, 1893. [115]

117. "Indrukken over Amerika." In Ter herinnering aan den bondsdag te Amsterdam, Hemelvaartsdag 1893. Rotterdam: A. ter Weeme, 1893. [873]

118. Bavinck, Herman and Douwe Klazes Wielenga. "Verslag van het bezoek aan het concilie te Toronto." Acta der generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland: Gehouden te Dordrecht in den jare 1893, 19–21. Amsterdam: Hövecker & Wormser, 1893. [116]

1894

119. Review of Jezus en de Menschen, by O. Funcke. De Bazuin 42:13 (1894). [884]

120. Review of Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid. Deel I, by A. Kuyper. De Bazuin 42:13 (1894). [885]

121. Review of Tijdschrift voor Geref. Theologie, onder redactie van Ds. N. A. de Gaay Fort man, Ds. J. J. Westerbeek van Eerten, en Dr. C. C. Schot. De Bazuin 42:13 (1894). [886]

122. Review of Inleiding op de boeken des Nieuwen Verbonds, by J. M. S. Baljon. De Bazuin 42:3 (1894). [118]

123. "Conferentie te Zwolle (13 Sept. 1894) over de Leer der eeuwige." De Bazuin 42:43 (1894). [119]

124. De algemeene genade: rede gehouden bij de overdracht van het rectoraat aan de Theol. School te Kampen op 6 December 1894. Kampen: G. Ph. Zalsman, 1894. [120]

125. "De toekomst van het Calvinisme." Translated by J. Keizer. De Grondwet (10 en 17 april, 8 en 15 mei 1894). [846]

126. "Eene belangrijke apologie van de Christelijke Wereldbeschouwing." Review of The Christian View of God and the World, as Centring in the Incarnation, by J. Orr. Theologische Studiën 12 (1894): 142–52. [121]

127. "Eene Leidsche Dissertatie." Review of Guilielmus Amesius, by H. Visscher. De Bazuin 42:41 (1894). [122]

128. "Rechtvaardigmaking." De Bazuin 42:43 (1894). [123]

129. "The Future of Calvinism." Translated by Geerhardus Vos. The Presbyterian and Reformed Review 5 (1894): 1–24. [124]

130. "Theologische richtingen in Nederland." Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 1 (1894): 161–88. [125]

1895

131. Review of Grieksch-theologisch woordenboek, hoofdzakelijk van de oud-christelijke letterkunde, by J. M. S. Baljon. De Bazuin 43:21 (1895). [126]

132. Review of Gisbertus Voetius, vol. 1, part 2, by A. C. Duker. De Bazuin 43:42 (1895). [127]

133. Bavinck, Herman, Abraham Kuyper and Frederik Lodewijk Rutgers. Biblia dat is de gansche Heilige Schrifture bevattende alle de kanonieke boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Middelharnis: Flakkeesche boekdrukkerij, 1895. (Naar de uitgave der Staten-overzetting in 1657 bij de Weduwe Paulus Aertsz van Ravesteyn uitgekomen in de thans gangbare taal overgebracht door Dr. A. Kuyper, onder medewerking van Dr. H. Bavinck en Dr. F.L. Rutgers. Met volledige kantteekeningen, inhoudsopgaven, platen, kaarten, enz.) [128]

134. Gereformeerde dogmatiek. Deel 1. Kampen: J. H. Bos, 1895. [129]

1896

135. "Aanbevelend woord over het belang van de nieuw-gereformeerde jongelingsbond." In P. Biesterveld, Zelfzucht en zelfverloochening, 84–85. Kampen: J. H. Kok, 1896. [874]

136. Bavinck, Herman and Frederik Lodewijk Rutgers. "Advies inzake Kerkelijk opzicht en tucht over zoogenaamde "Doopleden": opgesteld voor de Synodale vergadering der Gereformeerde Kerken in Nederland, te Middelburg, in Augustus 1896." n.p. [130]

137. Bavinck, Herman, Abraham Kuyper and Frederik Lodewijk Rutgers. Biblia dat is de gansche Heilige Schrifture bevattende alle de kanonieke boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Middelharnis: Flakkeesche boekdrukkerij, 1896. (Naar de uitgave der Staten-overzetting in 1657 bij de Weduwe Paulus Aertsz van Ravesteyn uitgekomen in de thans gangbare taal overgebracht door Dr. A. Kuyper, onder medewerking van Dr. H. Bavinck en Dr. F.L. Rutgers. Met volledige kantteekeningen, inhoudsopgaven, platen, kaarten, enz.) [131]

138. "Het calvinisme in Nederland en zijne toekomst." Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 3 (1896): 129–63. [132]

139. Bavinck, Herman, Petrus Biesterveld, Maarten Noordtzij and Douwe Klazes Wielenga. Nadere verantwoording. Kampen: J. H. Kok, 1896. [133]

140. Bavinck, Herman, Petrus Biesterveld, Maarten Noordtzij and Douwe Klazes Wielenga. Opleiding en theologie. Kampen: J. H. Kok, 1896. [134]

141. Bavinck, Herman, Theodorus Heemskerk and B. van Schelven. "Rapport van de Commissie van Enquête, benoemd ingevolge besluit der Jaarvergadering van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag, dato 27 Juni 1895." Amsterdam: Fernhout, 1896. (betreft de positie van Prof. Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman) [135]

142. Bavinck, Herman, Petrus Biesterveld, Maarten Noordtzij and Douwe Klazes Wielenga. "Verklaring." De Bazuin 44:10 (1896). [136]

1897

143. Review of De Ethiek in de Gereformeerde Theologie, by W. Geesink. De Bazuin 45:45 (1897). [138]

144. Beginselen der psychologie. Kampen: J. H. Bos, 1897. [139]

145. Bavinck, Herman, Abraham Kuyper and Frederik Lodewijk Rutgers. De berijmde psalmen, met eenige gezangen, in gebruik bij de Gereformeerde Kerken in Nederland; alsmede hare formulieren van eenigheid, met de drie oude geloofsbelijdenissen en hare liturgie, met het Kort begrip en den Ziekentroost. Middelharnis: Flakkeesche boekdrukkerij, 1897. (Naar den door die Kerken vastgestelden tekst uitgegeven door Dr. F.L. Rutgers, onder medewerking van Dr. H. Bavinck en Dr. A. Kuyper.) [140]

146. "Doop en Wedergeboorte." Review of Het verband van doop en Wedergeboorte, by G. Kramer. De Bazuin 45:28 (1897). [141]

147. "Feestrede." In Gedenkboek: opgedragen door het feestcomité aan Prof. Dr. A. Kuyper bij zijn vijf en twintigjarig jubileum als hoofdredacteur van “De Standaard”. Amsterdam: Herdes, 1897. [142]

148. Bavinck, Herman and J. B. Meerkerk. "Five exchanges between J. B. Meerkerk and Bavinck over his “Beginselen der Psychologie”." Kamper Courant 6292, 6294, 6296, 6297, 6298 (1897). [143]

149. "Gereformeerd Gymnasium te Kampen." De Bazuin 45:41; 45:42 (1897). [144]

150. Gereformeerde dogmatiek. Deel 2. Kampen: J. H. Bos, 1897. [145]

151. Het vierde eener eeuw: rede bij gelegenheid van het vijf en twintig-jarig bestaan van de „Standaard”. Kampen: J. H. Bos, 1897. [146]

152. "Kleine bijdrage tot de geschiedenis der Statenvertaling." Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 4 (1897): 233–40. [147]

153. "Roomsch, Luthersch en Gereformeerd." Review of Symbolik: Vergleichende Darstellung der christlichen Hauptkirchen nach ihrem Grundzüge und ihren wesentlichen Lebensäusserungen, by E. F. K. Müller. Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 4 (1897): 213–28. [148]

1898

154. Review of Bijbel ... met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen naar het hoogduitsch, by K. Aug. Dächsel. De Bazuin 46:17 (1898). [149]

155. Review of Uitlegging van de Handelingen der Apostelen, by Joh. Calvijn. De Bazuin 46:18 (1898). [150]

156. Review of Het Socialisme, by S. Ulfers. De Bazuin 46:18 (1898). [151]

157. Review of Grieksch-theologisch woordenboek, hoofdzakelijk van de oud-christelijke letterkunde, by J. M. S. Baljon. Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 5 (1898): 366–69. [152]

158. Review of Novum testamentum graece, vol. 1, ed. J. M. S. Baljon. Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 5 (1898): 292–93. [153]

159. Review of The Ritschlian Theology and the Evangelical Faith, by J. Orr. Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 5 (1898): 370–73. [154]

160. Review of Two Studies in the History of Doctrine: Augustine and the Pelagian Controversy; The Development of the Doctrine of Infant Salvation, by B. B. Warfield. Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 5 (1898): 287–90. [155]

161. Review of The Significance of the Westminster Standards as a Creed, by B. B. Warfield. Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 5 (1898): 291–92. [156]

162. "Artikel XXXVI der Nederl. Geloofsbelijdenis." De Bazuin 46:48 (1898). [157]

163. Bavinck, Herman, Abraham Kuyper and Frederik Lodewijk Rutgers. Biblia dat is de gansche Heilige Schrifture bevattende alle de kanonieke boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Middelharnis: Flakkeesche boekdrukkerij, 1898. (Naar de uitgave der Staten-overzetting in 1657 bij de Weduwe Paulus Aertsz van Ravesteyn uitgekomen in de thans gangbare taal overgebracht door Dr. A. Kuyper, onder medewerking van Dr. H. Bavinck en Dr. F.L. Rutgers. Met volledige kantteekeningen, inhoudsopgaven, platen, kaarten, enz.) [158]

164. Bavinck, Herman, Abraham Kuyper and Frederik Lodewijk Rutgers. De berijmde psalmen, met eenige gezangen, in gebruik bij de Gereformeerde Kerken in Nederland; alsmede hare formulieren van eenigheid, met de drie oude geloofsbelijdenissen en hare liturgie, met het Kort begrip en den Ziekentroost. Middelharnis: Flakkeesche boekdrukkerij, 1898. (Naar den door die Kerken vastgestelden tekst uitgegeven door Dr. F.L. Rutgers, onder medewerking van Dr. H. Bavinck en Dr. A. Kuyper. [andere format dan 1897]) [159]

165. "Een missionair predikant." Kamper Kerkbode 3 december (1898). [845]

166. Gereformeerde dogmatiek. Deel 3. Kampen: J. H. Bos, 1898. [160]

167. "Ootmoed." Gereformeerd Jongelingsblad X, 5 (25 oktober 1898). [875]

168. "Openingsrede van de jaarvergadering der Vereeniging voor hooger onderwijs op gereformeerde grondslag, te Zwolle 7 juli 1898." In Bavinck, Herman and Petrus Biesterveld. Bede en rede ter inleiding van de jaarvergadering van de Vereeniging voor hooger onderwijs op geref. grondslag, gehouden te Zwolle op 6 en 7 juli 1898, 29–46. Kampen: J. H. Bos, 1898. [161]

169. "Ter Bemoediging." De Bazuin 46:50 (1898). [162]

1899

170. Review of Korte schets der Christelijke Geloofsleer, by P. J. van Melle. De Bazuin 47:5 (1899). [163]

171. Review of Novum testamentum graece, ed. J. M. S. Baljon. Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 6 (1899): 203–4. [164]

172. Review of De Nederlandsche Hervormde Kerk van de tegenwoordigen tijd, by H. G. Kleyn, trans. P. J. Kromsigt. Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 6 (1899): 197–203. [165]

173. "Antwoord op Ingezonden van A. Brummelkamp te ‘s-Gravenhage." De Bazuin 47:32 (1899). [166]

174. Het doctorenambt: rede bij de overdracht van het rectoraat aan de Theologische School te Kampen op 6 Dec. 1899. Kampen: G. Ph. Zalsman, 1899. [167]

175. Het recht der kerken en de vrijheid der wetenschap. Kampen: G. Ph. Zalsman, 1899. [168]

176. Inleiding in Willem Berends Renkema, Het boek Job voor de gemeente verklaard, vii–xi. Leiden: Donner, 1899. [169]

177. "Kerken of Vereeniging." De Bazuin 47:30 (1899). [170]

178. "Misverstand." De Bazuin 47:27 (1899). [171]

179. "Rectificatie." De Bazuin 47:26 (1899). [172]

180. "Ter toelichting en verdediging der Psychologie." Christelijk Schoolblad (2 Juni - 21 Juli 1899). [173]

181. "Theologische School." De Bazuin 47:34 (1899). [174]

182. Theologische School en Vrije Universiteit: Een voorstel tot vereeniging. Kampen: J. H. Bos, 1899. [175]

183. "Waarde redacteur!" De Bazuin 47:19 (1899). [176]

1900

184. Review of Johannes’ evangelic aan de gemeente toegelicht, by J. van Andel. De Bazuin 48:18 (1900). [177]

185. Review of Marnix. Protestantsche stemmen. De Bazuin 48:30 (1900). [178]

186. Review of L. G. C. Ledeboer en zijne gemeenten, by N. H. Beversluis. De Bazuin 48:30 (1900). [179]

187. Review of De Trooster der treurigen, by C. H. Spurgeon. De Bazuin 48:30 (1900). [180]

188. Review of De Handelingen der Apostelen uitgelegd, by Johannes Calvijn. De Bazuin 48:31 (1900). [181]

189. Review of Het boek der toekomst, by J. H. Gunning J.Hz. De Bazuin 48:32 (1900). [182]

190. Review of Tijdwoorden, by W. H. Gispen. De Bazuin 48:40 (1900). [183]

191. Review of Het leven van D. L. Moody, by W. R. Moody en A. P. Fitt. De Bazuin 48:43 (1900). [184]

192. Review of De zichtbare kerk en de ambten, by P. Kromsigt. De Bazuin 48:44 (1900). [185]

193. Review of De verkiezing voor het ambt, by H. H. Kuyper. De Bazuin 48:44 (1900). [186]

194. Review of Het boek der toekomst, by J. H. Gunning J. Hz. De Bazuin 48:47 (1900). [187]

195. Review of L. G. C. Ledeboer, in zijn leven en arbeid geschetst, by J. H. Landwehr. De Bazuin 48:49 (1900). [188]

196. "Aan de lezers van De Bazuin." De Bazuin 48:1 (1900). [189]

197. "Antwoord." De Bazuin 48:43 (1900). [190]

198. "Antwoord op Ingezonden van H. van Dijk te Zwammerdam over de vroegdoop." De Bazuin 48:52 (1900). [191]

199. "Bevoorrecht Nederland." De Bazuin 48:35 (1900). [192]

200. "Bijbelsche tijdrekening." De Bazuin 48:9 (1900). [193]

201. "Bijzondere gymnasia." De Bazuin 48:24 (1900). [194]

202. "Biographie van Calvijn." Review of Johann Calvin, seine Kirche and sein Staat in Genf, by F. W. Kampschulte. De Bazuin 48:6 (1900). [195]

203. "Broederlijk?" De Bazuin 48:9 (1900). [196]

204. "Calvijn." De Bazuin 48:15 (1900). [197]

205. "Catechese." Review of Het karakter der catechese, by P. Biesterveld. De Bazuin 48:51 (1900). [198]

206. "Christelijke vroomheid." Review of Reformateurs, by C. B. Hylkema. De Bazuin 48:12 (1900). [199]

207. "Darwinisme en Teleologie." Review of Common Sense and Logic applied to Darwinism and Teleology, by Prof. MacDill. De Bazuin 48:5 (1900). [200]

208. "De eerste doopvraag." De Bazuin 48:19,20 (1900). [201]

209. "De H. Doop." Review of Leerbegrip van het sacrament des H. Doops, by J. A. Ruys. De Bazuin 48:14 (1900). [202]

210. "De Hoogeschool te Genēve." De Bazuin 48:7 (1900). [203]

211. "De Jezuieten over den dood van Calvijn." Review of Une poignée de Faux, by E. Doumergue. De Bazuin 48:34 (1900). [204]

212. "De juiste toedracht." De Bazuin 48:44 (1900). [205]

213. "De oorlog." De Bazuin 48:22 (1900). [206]

214. "De openbaring van Johannes." Review of Het boek der toekomst, by J. H. Gunning. De Bazuin 48:8 (1900). [207]

215. "De Roeper." De Bazuin 48:1 (1900). [208]

216. "De tweede collects." De Bazuin 48:28 (1900). [209]

217. "De tweeds doopvraag." De Bazuin 48:16 (1900). [210]

218. "De Unie." De Bazuin 48:16 (1900). [211]

219. "De vrije school." De Bazuin 48:8 (1900). [212]

220. "De Zendingszaak." Review of De zendingszaak, by H. Dijkstra. De Bazuin 48:51 (1900). [213]

221. "Diakenambt." De Bazuin 48:18 (1900). [214]

222. "Dr. Adolph Zahn. Appeltern." De Bazuin 48:12 (1900). [215]

223. "Dr. Kuyper over Zuid-Afrika." Review of Revue des deux mondes, by A. Kuyper. De Bazuin 48:6 (1900). [216]

224. "Drankbestrijding." De Bazuin 48:36 (1900). [217]

225. "Echte studie." De Bazuin 48:42 (1900). [218]

226. "Een belangrijk schrijven." De Bazuin 48:27 (1900). [219]

227. "Een bezwaarschrift." Review of Eenige grondwaarheden der christelijke godsdienst, by H. Huisman. De Bazuin 48:13 (1900). [220]

228. "Een feestgave." Review of De acht en zestigste en de zestiende Psalm, by M. Noordtzij. De Bazuin 48:43 (1900). [221]

229. "Een jubilé." De Bazuin 48:42 (1900). [222]

230. "Eenstemmigheid." De Bazuin 48:23 (1900). [223]

231. "F. R. Turretinus." Review of Francois Turretini, by G. Keizer. De Bazuin 48:11 (1900). [224]

232. "Gedoopt, dus behouden?" De Bazuin 48:50 (1900). [225]

233. "Geheel-onthouding." De Bazuin 48:29 (1900). [226]

234. "Gelooven op gezag." De Bazuin 48:18 (1900). [227]

235. "Gymnasium te Kampen." De Bazuin 48:37 (1900). [228]

236. "Het Doctorenambt." De Bazuin 48:2 (1900). [229]

237. "Het huisbezoek." Review of Het huisbezoek, by P. Biesterveld. De Bazuin 48:11 (1900). [230]

238. "Het Unie-rapport." De Bazuin 48:10 (1900). [231]

239. "Hoe moet men studeeren?" De Bazuin 48:6 (1900). [232]

240. Inleiding in Johannes Calvijn, Genesis: uitlegging, uit het Latijn, naar de uitgave van Baum, Cunitz en Reuss, in de Nederlandsche taal overgezet door S.O. Los, iii–v. Middelburg: K. le Cointre, 1900. [233]

241. "Interessant." De Bazuin 48:7 (1900). [234]

242. "Is er verschil?" De Bazuin 48:4 (1900). [235]

243. "Kennis en Leven." De Bazuin 48:3-20 (1900). [236]

244. "Kostende prijs. Protestanten-plicht." De Bazuin 48:37 (1900). [237]

245. "Leven en dood." De Bazuin 48:32 (1900). [238]

246. "Meer licht." De Bazuin 48:45 (1900). [239]

247. "Mensch en dier." Review of Mens en dier, by W. H. Nieuwhuis. De Bazuin 48:27 (1900). [240]

248. "Miskenning." De Bazuin 48:21 (1900). [241]

249. "Moderne kunst." De Bazuin 48:38 (1900). [242]

250. "N. C. S. V." De Bazuin 48:6 (1900). [243]

251. "Naar Groen terug I." Review of Uit de dagen van het Revell, by W. van Oosterwijk Bruyn. De Bazuin 48:47 (1900). [244]

252. "Nader onderzoek." De Bazuin 48:24-26 (1900). [245]

253. "Ontnuchtering." De Bazuin 48:5 (1900). [246]

254. "Onze zending." De Bazuin 48:41 (1900). [247]

255. "Op reis." De Bazuin 48:35 (1900). [248]

256. "Oude liefde roest niet." De Bazuin 48:4 (1900). [249]

257. "Ouders of Getuigen." De Bazuin 48:35-50; 49:2-8 (1900-1901). [250]

258. "Patrimonium." De Bazuin 48:36 (1900). [251]

259. "Pennestrijd." De Bazuin 48:15 (1900). [252]

260. "Politieke samenwerking." De Bazuin 48:13 (1900). [253]

261. "Prof. H. Beuker." De Bazuin 48:23 (1900). [254]

262. "Prof. Rutgers’ Oratie." Review of Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden, by F. L. Rutgers. De Bazuin 48:2 (1900). [255]

263. "Psalm LXVIII." Review of Maart-aflevering van het Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie. De Bazuin 48:13 (1900). [256]

264. "Recensies." De Bazuin 48:12 (1900). [257]

265. "Rectorale oratie over het Doctorenambt in De Heraut no. 1149." De Bazuin 48:2 (1900). [258]

266. "Samenwerking." De Bazuin 48:16 (1900). [259]

267. "Samenwerking." De Bazuin 48:28 (1900). [260]

268. "Schoolgeldheffing." De Bazuin 48:16 (1900). [261]

269. "Schriftcritiek." De Bazuin 48:27 (1900). [262]

270. "Schuld en straf." Review of Schuld en straf, by D. P. D. Fabius. De Bazuin 48:45 (1900). [263]

271. "Sociale Wetenschap." Review of Grondslagen der sociologie, by A. Anema. De Bazuin 48:40 (1900). [264]

272. "Stamgenooten." Review of Nieuwe wereld, by R. P. J. Tutein Nolthenius. De Bazuin 48:52 (1900). [265]

273. "Stemrecht der vrouw." De Bazuin 48:9 (1900). [266]

274. "Subsidie." De Bazuin 48:28 (1900). [267]

275. "Toekomst der litteratoren." De Bazuin 48:30 (1900). [268]

276. "Toespraken bij het Avondmaal." De Bazuin 48:21,23,25 (1900). [269]

277. "Unie-rapport." De Bazuin 48:15 (1900). [270]

278. "Van Gelder-stichting." De Bazuin 48:24 (1900). [271]

279. "Verzwegen." De Bazuin 48:30 (1900). [272]

280. "Voor u neemt." De Bazuin 48:39 (1900). [273]

281. "Vrijheid." De Bazuin 48:4 (1900). [274]

282. "Wat Zegt de Schrift." Aankondiging van het maandblad met deze titel onder redactie van L. Lindeboom. De Bazuin 48:7 (1900). [275]

283. "Wat zou Jesus doen." Review of In His Steps, by Charles Sheddon. De Bazuin 48:8 (1900). [276]

284. "Wife examens." De Bazuin 48:31 (1900). [277]

285. "Wrok." De Bazuin 48:29 (1900). [278]

286. "Zelf standigheid." De Bazuin 48:41 (1900). [279]

287. "Zetten." De Bazuin 48:36 (1900). [280]

288. "Zinzendorf." De Bazuin 48:22 (1900). [281]

1901

289. Review of Zijn uitgang to Jeruzalem, by A. Kuyper. De Bazuin 49:16 (1901). [282]

290. Review of Gods kinderen van Ur, by J. H. Feringa. De Bazuin 49:16 (1901). [283]

291. Review of De authentieke tekst der liturgische geschrif ten gehandhaafd tegen Prof. Dr. M. A. Gooszen,, by H. H. Kuyper. De Bazuin 49:16 (1901). [284]

292. Review of Drie kleine vossen, by A. Kuyper. De Bazuin 49:36 (1901). [285]

293. Review of Het leven van Charles Haddon Spurgeon, naar bescheiden uit zijn Dagboek, Aanteekeningen en Brieven, samengesteld door zijne weduwe, Deel III. De Bazuin 49:45 (1901). [318]

294. Review of De H. Doop naar het N.T., by G. Vellenga. De Bazuin 49:46 (1901). [286]

295. Review of De schending van het recht des verbonds, by W. Teellinck. De Bazuin 49:47 (1901). [287]

296. Review of De ware bekommerden en christenprediking, by P. Wagemaker. De Bazuin 49:48 (1901). [288]

297. Review of Het leven van Charles Haddon Spurgeon, naar bescheiden uit zijn Dagboek, Aanteekeningen en Brieven, samengesteld door zijne weduwe, Deel II. De Bazuin 49:6 (1901). [319]

298. "Art. 13 D. K." De Bazuin 49:48 (1901). [289]

299. "Beginselen." De Bazuin 49:24 (1901). [290]

300. "Belijdenis of Beginselen." De Bazuin 49:51 (1901). [291]

301. "Biduur Zuid-Afrika." De Bazuin 49:26 (1901). [292]

302. "Bij den aanvang des jaars." De Bazuin 49:1 (1901). [293]

303. "Buiten de kerk." De Bazuin 49:28 (1901). [294]

304. "Calvijn." Review of Calvijn’s jeugd, by E. Doumergue. De Bazuin 49:29 (1901). [295]

305. "Calvinisme." De Bazuin 49:42 (1901). [296]

306. "Christelijk Leven." Review of Meditatio futurae vitae, by Martin Schulze. De Bazuin 49:11 (1901). [297]

307. "Christelijke wetenschap." De Bazuin 49:36 (1901). [298]

308. "Conferentie." De Bazuin 49:10 (1901). [299]

309. "Conferentie." De Bazuin 49:3 (1901). [300]

310. "Creation or Development." Translated by J. H. de Vries. The Methodist Review 83 (1901): 849–74. [301]

311. De offerande des lofs: overdenkingen vóór en na de toelating tot het heilige avondmaal. 's Gravenhage: Fred. H. Verschoor, 1901. [302]

312. De offerande des lofs: overdenkingen vóór en na de toelating tot het heilige avondmaal. 2e druk. 's Gravenhage: Fred. H. Verschoor, 1901. [303]

313. "De strijd voor het recht." De Bazuin 49:27 (1901). [304]

314. De welsprekendheid: eene lezing. Gewijzigde herdruk. Kampen: G. Ph. Zalsman, 1901. [305]

315. "De wereldverwinnende kracht des geloofs: leerrede over 1 Joh. 5 : 4b, uitgesproken in de Burgwalkerk te Kampen den 30sten Juni 1901." Kampen: G. Ph. Zalsman, 1901. (ter gelegenheid van de aanwezigheid van Paul Kruger) [306]

316. De zekerheid des geloofs. Kampen: J. H. Kok, 1901. [307]

317. "Dogmatiek." De Bazuin 49:17 (1901). [308]

318. "Dordsch." De Bazuin 49:31 (1901). [309]

319. "Een stap vooruit." De Bazuin 49:16 (1901). [310]

320. "Feminisme." De Bazuin 49:11 (1901). [311]

321. "Geen illusie." De Bazuin 49:5 (1901). [312]

322. "Gereformeerde beginselen." De Bazuin 49:35 (1901). [313]

323. Gereformeerde dogmatiek. Deel 4. Kampen: J. H. Bos, 1901. [314]

324. "Gezag der kerkenorde." De Bazuin 49:2 (1901). [315]

325. "Gymnasium." De Bazuin 49:25 (1901). [316]

326. "Handelsschool." De Bazuin 49:31 (1901). [317]

327. "Het nieuwe ministerie." De Bazuin 49:32 (1901). [320]

328. "Infra en Supra." De Bazuin 49:4 (1901). [321]

329. "Kerk en faculteit." De Bazuin 49:22 (1901). [322]

330. "Kerk en politiek." De Bazuin 49:33 (1901). [323]

331. "Kerkelijke statistiek." De Bazuin 49:16 (1901). [324]

332. "Kerkelijke statistiek." De Bazuin 49:37 (1901). [325]

333. "Kerkherstel." De Bazuin 49:34 (1901). [326]

334. "Ketterstraf." Review of Reformation and Ketzerprozess, by W. Köhler. De Bazuin 49:7 (1901). [327]

335. "Leergeschillen." De Bazuin 49:5 (1901). [328]

336. "Los van Rome." De Bazuin 49:46 (1901). [329]

337. "McKinley en de Boeren." Review of Het leven van President Wm. Mc. Kinley, by H. Beets. De Bazuin 49:49 (1901). [330]

338. "Middelbaar onderwijs." De Bazuin 49:33 (1901). [331]

339. "Niet billijk." De Bazuin 49:19 (1901). [332]

340. "Onkerkelijkheid." De Bazuin 49:11 (1901). [333]

341. "Onmiddellijke Wedergeboorte." De Bazuin 49:12-47; 50:3-18 (1901-1902). [334]

342. "Openbaring en redo." Review of Partijgroepeering, by A. Anema. De Bazuin 49:43 (1901). [335]

343. "Opheldering gewenscht." De Bazuin 49:29 (1901). [336]

344. Ouders of getuigen: toelichting van art. 56 en 57 der Dordsche Kerkorde. Kampen: G. Ph. Zalsman, 1901. (gebundelde artikelen uit De Bazuin, 31 augustus 1900 — 22 februari 1901) [337]

345. Schepping of ontwikkeling. Kampen: J. H. Kok, 1901. (Lezing, gehouden te Arnhem, Zutphen, Amsterdam en Haarlem, 1901) [338]

346. "Schepping of ontwikkeling." Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 8 (1901): 217–57. [339]

347. "Schooldag." De Bazuin 49:25 (1901). [340]

348. "Schooldag." De Bazuin 49:26 (1901). [341]

349. "Ter zake." De Bazuin 49:27 (1901). [342]

350. "Theol. Faculteit." De Bazuin 49:38 (1901). [343]

351. "Uit het Graafschap." Review of Geschiedenis der Oud-Gereformeerde kerk in het Graafschap Bentheim en het Vorstendom Ostfriesland, by J. Schoemaker. De Bazuin 49:9 (1901). [344]

352. "Universiteitsdag." De Bazuin 49:26 (1901). [345]

353. "Verkeerde qualificatie." De Bazuin 49:17 (1901). [346]

354. "Verkiezingen." De Bazuin 49:25 (1901). [347]

355. Bavinck, Herman, Petrus Biesterveld, L. Lindeboom, Maarten Noordtzij and Douwe Klazes Wielenga. "Verklaring en stellingen van de Hoogleeraren der Theologische School." De Bazuin 49:12 (1901). [348]

356. "Volk en overheid." Review of Les idées politiques de Bēze d’après le traité, by Alfred Cartier. De Bazuin 49:50 (1901). [349]

357. "Werk of genade." De Bazuin 49:18 (1901). [350]

358. "Woord en daad." De Bazuin 49:23 (1901). [351]

359. "Zending." De Bazuin 49:18 (1901). [352]

360. "Zendingsvrucht." De Bazuin 49:3 (1901). [353]

1902

361. Review of Openbairing en Rede, by A. Kuyper Jr.. De Bazuin 50:17 (1902). [354]

362. Review of Bijbel... met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen, by K. Aug. D Schsel. De Bazuin 50:17 (1902). [355]

363. Review of De Engelen Gods, by A. Kuyper. De Bazuin 50:27 (1902). [356]

364. Review of Het leven van Charles Haddon Spurgeon, naar bescheiden uit zijn Dagboek, Aanteekeningen en Brieven, samengesteld door zijne weduwe, Deel IV. De Bazuin 50:46 (1902). [397]

365. Review of Verhandeling over de zichtbare en georganiseerde kerk, by Gisbertus Voetius. De Bazuin 50:46 (1902). [357]

366. Review of Het object der theologie ale wetenschap volgens de Encyclopaedie van Dr. A. Kuyper, by W. de Jonge. De Bazuin 50:47 (1902). [358]

367. Review of Voortvaren, by D. P. D. Fabius. De Bazuin 50:49 (1902). [359]

368. Review of De navolging van Christus, by Thomas a Kempis. De Bazuin 50:49 (1902). [360]

369. Review of Het evangelie naar de beschrijving van Lukas aan de gemeente toegelicht, by J. van Andel. De Bazuin 50:54 (1902). [361]

370. Review of Voor donkere dagen, by A. J. Th. Jonker. De Bazuin 50:54 (1902). [362]

371. "Advies aan “de Gereformeerde Kerken in Nederland” in zake de eenheid van opleiding tot den Dienst des Woords. Concept- contract." De Bazuin 50:9 (1902). [363]

372. "Afscheidswoord." De Bazuin 50:54 (1902). [365]

373. "Ambt en plicht." De Bazuin 50:22 (1902). [366]

374. "Assyriologie." De Bazuin 50:23 (1902). [367]

375. "Benoeming." De Bazuin 50:42 (1902). [368]

376. "Beslist." De Bazuin 50:44 (1902). [369]

377. Bavinck, Herman, Abraham Kuyper and Frederik Lodewijk Rutgers. Biblia dat is de gansche Heilige Schrifture bevattende alle de kanonieke boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Middelharnis: Flakkeesche boekdrukkerij, 1902. (Naar de uitgave der Staten-overzetting in 1657 bij de Weduwe Paulus Aertsz van Ravesteyn uitgekomen in de thans gangbare taal overgebracht door Dr. A. Kuyper, onder medewerking van Dr. H. Bavinck en Dr. F.L. Rutgers. Met volledige kantteekeningen, inhoudsopgaven, platen, kaarten, enz.) [370]

378. "Bij den aanvang des jaavrs." De Bazuin 50:1 (1902). [371]

379. "Bijbelstudie." De Bazuin 50:5 (1902). [372]

380. Blijven of heengaan? Een vraag en een antwoord. Kampen: G. Ph. Zalsman, 1902. [373]

381. "Christelijke vroomheid." Review of Reformateurs, by C. B. Hylkema. De Bazuin 50:54 (1902). [374]

382. "Commaentaar op Ingezonden van P. Biesterveld." De Bazuin 50:50 (1902). [375]

383. "Dankbaar en voldaan." De Bazuin 50:18 (1902). [376]

384. "De Liefde Gods." Review of the article “The Scriptural Doctrine of the Love of God” by G. Vos. De Bazuin 50:8 (1902). [377]

385. "De tekst onzer liturgie." De Bazuin 50:2 (1902). [378]

386. "De Vrije Universiteit." De Bazuin 50:32 (1902). [379]

387. "De zekerheid des geloofs." Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 9 (1901-1902): 129–198. [380]

388. "Doopspractijk." De Bazuin 50:21 (1902). [381]

389. "Een eervol emeritaat." De Bazuin 50:13 (1902). [382]

390. "Een ernstig bezwaar." De Bazuin 50:10 (1902). [383]

391. "Een goed begin." De Bazuin 50:24 (1902). [384]

392. "Eene belangrijke verklaring." De Bazuin 50:17 (1902). [385]

393. "Geheelonthouding." De Bazuin 50:12 (1902). [386]

394. "Geloof en aanschouwing." De Bazuin 50:42-48 (1902). [387]

395. "Geloofs zekerheid." De Bazuin 50:6 (1902). [388]

396. "Geruststellend." De Bazuin 50:12 (1902). [389]

397. "Gewaagde profetie." De Bazuin 50:24 (1902). [390]

398. Godsdienst en godgeleerdheid: rede gehouden bij de aanvaarding van het Hoogleeraarsambt in de Theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, op Woensdag 17 December 1902. Wageningen: Vada, 1902. [391]

399. "Gratie." Review of Geschiedenis en begrip van gratie, by A. de Jong. De Bazuin 50:47 (1902). [392]

400. "H. Pierson." De Bazuin 50:4 (1902). [393]

401. Hedendaagsche moraal. Kampen: J. H. Kok, 1902. [394]

402. "Heeren en knechten." De Bazuin 50:19 (1902). [395]

403. "Het advise." De Bazuin 50:10 (1902). [396]

404. "Ingezonden stukken." De Bazuin 50:49 (1902). [398]

405. "Kerk en opleiding." De Bazuin 50:29 (1902). [399]

406. "Kerk of vereeniging." De Bazuin 50:30 (1902). [400]

407. "Kerk of vereeniging." De Bazuin 50:31 (1902). [401]

408. "Liturgie." De Bazuin 50:42 (1902). [402]

409. "Medische faculteit." De Bazuin 50:6 (1902). [403]

410. "Mensch en Christen." Review of Het echt menschelijke, by P. Biesterveld. De Bazuin 50:41 (1902). [404]

411. "Na de synode." De Bazuin 50:40 (1902). [405]

412. "Nader bericht." De Bazuin 50:43 (1902). [406]

413. "Onzekerheid." De Bazuin 50:21 (1902). [407]

414. "Plaats van vestiging." De Bazuin 50:31 (1902). [408]

415. "Prof. Wielenga." De Bazuin 50:15 (1902). [409]

416. Samenwerking: referaat gehouden op den 14en Bondsdag van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Geref. Grondslag [9 mei 1902] te Amsterdam. Kampen: J. H. Kok, 1902. ([Ermelo] (Vereeniging „De Gereformeerde Jongelingsbond”)) [410]

417. "School en faculteit." De Bazuin 50:27 (1902). [411]

418. "Souvereiniteit der wetenschap." De Bazuin 50:15 (1902). [412]

419. "Subsidie." De Bazuin 50:16 (1902). [413]

420. "Universiteitsdag." De Bazuin 50:25 (1902). [414]

421. "Universiteitsdag." De Bazuin 50:28 (1902). [415]

422. "Universiteitsdag (slot)." De Bazuin 50:30 (1902). [416]

423. "Vertirouwen." De Bazuin 50:25 (1902). [417]

424. "Voorloopig resultaat." De Bazuin 50:25 (1902). [418]

425. "Wapenstilstand." De Bazuin 50:46 (1902). [419]

1903

426. De offerande des lofs: overdenkingen vóór en na de toelating tot het heilige avondmaal. 3e druk. 's Gravenhage: Fred. H. Verschoor, 1903. [420]

427. De theologie van Prof. Dr. Daniel Chantepie de la Saussaye: bijdrage tot de kennis der ethische theologie. 2e herziene druk. Leiden: Donner, 1903. [421]

428. De zekerheid des geloofs. 2e druk. Kampen: J. H. Kok, 1903. [422]

429. "Hedendaagsche moraal." Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 10 (1903): 1–67. [423]

430. Roeping en wedergeboorte. Kampen: G. Ph. Zalsman, 1903. [424]

431. "Wat is wijsbegeerte?" De School met den Bijbel 1 no. 38, 40, 42, 44-46 (1903). [425]

432. "Zonder titel." In Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan, 1853-1903, 67. Amsterdam: Nederlandsch Jongelings Verbond, 1903. [876]

1904

433. Bavinck, Herman, Abraham Kuyper and Frederik Lodewijk Rutgers. Biblia dat is de gansche Heilige Schrifture bevattende alle de kanonieke boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Middelharnis: Flakkeesche boekdrukkerij, 1904. (Naar de uitgave der Staten-overzetting in 1657 bij de Weduwe Paulus Aertsz van Ravesteyn uitgekomen in de thans gangbare taal overgebracht door Dr. A. Kuyper, onder medewerking van Dr. H. Bavinck en Dr. F.L. Rutgers. Met volledige kantteekeningen, inhoudsopgaven, platen, kaarten, enz.) [426]

434. Christelijke wereldbeschouwing: rede bij de overdracht van het rectoraat aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op 20 october 1904. Kampen: J. H. Bos, 1904. [427]

435. Christelijke wetenschap. Kampen: J. H. Kok, 1904. [428]

436. Bavinck, Herman, T. Bos, C. M. van Heyzelendoorn, Maarten Noordtzij, J. Olthoff, C. Stadig and C. Wirtz. "De toekomst van het christelijk onderwijs: rapport en advies door het bestuur van de Vereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs aangeboden aan de eerstkomende Algemeene Vergadering." Kampen: J. H. Bos, 1904. [429]

437. Feestrede. Utrecht: De Unie "Een school met den Bijbel", 1904. (gehouden bij gelegenheid van de herdenking van het 25-jarig bestaan van de Unie „Een school met den Bijbel”, op Donderdag 7 April 1904 in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht) [430]

438. "Het levensrecht der ongeboren vrucht." Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland 3 (1904): 1–3. [431]

439. "Paedagogiek als wetenschap." De School met den Bijbel 2 no. 11, 13, 15, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 40, 42, 44, 46 (1904). [432]

440. Paedagogische beginselen. Kampen: J. H. Kok, 1904. [433]

441. "Paedagogische beginselen." De School met den Bijbel 2 no. 7-8 (1904). [434]

442. Voorrede in Guillaume Groen van Prinsterer, Ongeloof en revolutie: Eene reeks van historische voorlezingen, 3e druk, v–xiii. Kampen: J. H. Bos, 1904. [435]

1905

443. Aanbevelend woord in Willem Berends Renkema en Roelof Jan Willem Rudolph, De gelijkenissen onzes Heeren Jezus Christus voor de gemeente verklaard, met een aanbevelend woord van H. Bavinck, P. Biesterveld en H.H. Kuyper. Doesburg: J.C. van Schenk Brill, 1905. [436]

444. Bavinck, Herman and et al. "Advies in zake het gravamen tegen artikel XXXVI der belijdenis." Amsterdam: Hövecker & Wormser, ca. 1905. [437]

445. Christelijke en neutrale staatkunde: rede ter inleiding van de deputatenvergadering, gehouden te Utrecht, op 13 April 1905. Hilversum: Witzel & Klemkerk, 1905. [438]

446. De offerande des lofs: overdenkingen vóór en na de toelating tot het heilige avondmaal. 4e druk. 's-Gravenhage: De Mildt, 1905. [439]

447. Geleerdheid en wetenschap: rede uitgesproken bij de opening der lessen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, op 20 september 1905. Amsterdam: Hövecker & Wormser, 1905. [440]

448. "Godsdienstonderwijs." De School met den Bijbel 3 no. 6, 8, 10, 12, 17-19, 21, 23, 25 (1905-06). [441]

449. Bavinck, Herman, J. Hania and Frederik Lodewijk Rutgers. Kerkenordening van de Gereformeerde Kerken in Nederland, met wijzigingen, die daarin zijn aangebracht door de Generale Synode 1905. Amsterdam: Hövecker & Wormser, 1905. [442]

450. Bavinck, Herman and et al. "Rapport van de Deputaten der Generale Synode van 1902 tot revisie van eenige artikelen der Kerkenorde." Kampen: G. Ph. Zalsman, 1905. [443]

451. "Untitled contribution." In Gods groote daden aan Israël: Gedenkboek uitgegeven bij de herdenking van het 50-jarig bestaan der Nederlandsche Vereeniging voor Israël, edited by F. W. A. Korff and A. van Os, 213. Amsterdam: Van der Land, 1905. [843]

452. Voorrede in Frans Kramer, Het gebed, 1–3. Kampen: J. H. Kok, 1905. [444]

453. Voorrede in Ralph en Ebenezer Erskine, Levensgeschiedenis en Werken van Ralph en Ebenezer Erskine, 1–6. Doesburg: J.C. van Schenk Brill, 1905. (verschenen in 47 afleveringen) [445]

1906

454. "Antwoord aan den heer J. C. Fabius." De School met den Bijbel 4 no. 7-11, 14, 15 (1906). [446]

455. Bilderdijk als denker en dichter. Kampen: J. H. Kok, 1906. (uitgegeven ter gelegenheid van de 150ste geboortedag van Willem Bilderdijk) [447]

456. De taak van het Gereformeerd Schoolverband: Voor onderwijs en opvoeding, 1. Hilversum: Klemkerk, 1906. (Rede gehouden op de tweede algemeene vergadering van „Gereformeerd Schoolverband” te Utrecht, 10 okt. 1906) [448]

457. "Gedachten van Bilderdijk over onderwijs en opvoeding." De School met den Bijbel 3 no. 37-39 (1906). [449]

458. Gereformeerde dogmatiek. Deel 1. 2e druk. Kampen: J. H. Bos, 1906. (revised) [450]

459. "Het Wezen des Christendoms." In Almanak van het studentencorps a/d Vrije Universiteit. Edited by J. F. van Beeck Calkoen, J. H. Broeks Roelofs, H. C. Rutgers, A. A. van Schelven and J. Thijs, 251–277. Amsterdam: Herdes, 1906. [451]

1907

460. Review of Gisbertus Voetius, vol. 2, part 2, by A. C. Duker. Hollandia 23:942 (1907). [452]

461. Christliche Weltanschauung. Translated by Hermann Cuntz. Heidelberg : Carl Winter’s Universitätsbuchhandlung, 1907. [453]

462. "Contra." In Bavinck, Herman and Peter Gijsbert Buekers. Evolutie. Vol. 3, no. 3, 21–38. Baarn: Hollandia, 1907. [454]

463. De offerande des lofs: overdenkingen vóór en na de toelating tot het heilige avondmaal. 5e druk. 's Gravenhage: Fred. H. Verschoor, 1907. [455]

464. "De paedagogische periode." De School met den Bijbel 4 no. 33 (1907). [456]

465. "Een nieuwe pedagogiek." Review of Paedagogiek voor christelijke kweekscholen en normaallessen, by J. C. Wirtz. De School met den Bijbel 5 no. 4 (1907). [457]

466. Bavinck, Herman and Peter Gijsbert Buekers. Evolutie. Vol. 3, no. 3. Baarn: Hollandia, 1907. (Pro en Contra Betreffende Vraagstukken van Algemeen Belang) [458]

467. "Godsvrucht en wetenschap." De School met den Bijbel 4 no. 26 (1907). [459]

468. "Psychologie der religie." In Verslagen en mededeelingen der Koninklijke akademie van wetenschappen, Afdeeling letterkunde, 4e reeks, deel 9, 147–176. Amsterdam: Joh. Müller, 1907. (opgenomen in Verzamelde Opstellen, 55-77) [460]

469. "Tucht." De School met den Bijbel 4 no. 36 (1907). [461]

470. "Voorrang van mensch of natuur." De School met den Bijbel 4 no. 16 (1907). [462]

471. Voorrede in James Orr, Het Oude Testament beschouwd met betrekking tot de nieuwere critiek, bewerkt door J.C. de Moor, v–viii. Kampen: J. H. Kok, 1907. [463]

1908

472. Bavinck, Herman, Abraham Kuyper and Frederik Lodewijk Rutgers. Biblia dat is de gansche Heilige Schrifture bevattende alle de kanonieke boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Middelharnis: Flakkeesche boekdrukkerij, 1908. (Naar de uitgave der Staten-overzetting in 1657 bij de Weduwe Paulus Aertsz van Ravesteyn uitgekomen in de thans gangbare taal overgebracht door Dr. A. Kuyper, onder medewerking van Dr. H. Bavinck en Dr. F.L. Rutgers. Met volledige kantteekeningen, inhoudsopgaven, platen, kaarten, enz.) [464]

473. "Christelijke beginselen en maatschappelijke verhoudingen." In Christendom en maatschappij. Serie 1, nr. 1. Utrecht: Ruys, 1908. [465]

474. Gereformeerde dogmatiek. Deel 2. 2e druk. Kampen: J. H. Bos, 1908. (revised) [466]

475. Het christelijk huisgezin. Kampen: J. H. Kok, 1908. [467]

476. Inleiding in A. Anema, H. Bavinck, A. Kuyper Jr., J. C. de Moor, P. A. E. Sillevis Smit en J. Woltjer, Christendom en opvoeding, 1–32. Baarn: Hollandia, 1908. [468]

477. The Sacrifice of Praise: Meditations before and after Receiving Access to the Table of the Lord. Translated by John Dolfin. Englewood, NJ: John V. Bogert, 1908. [469]

478. "Toespraak als voorzitter van het Nationaal Comite gehouden bij de huldiging van Kuyper ter gelegenheid van diens zeventigsten verjaardag." In Kuypergedenkboek 1907, bevattende een overzicht van de feestviering op 29 october 1907 ter gelegenheid van den zeventigsten verjaardag van Prof. Dr. A. Kuyper, 20–25. [470]

479. Wijsbegeerte der openbaring: Stone-lezingen voor het jaar 1908, gehouden te Princeton N.J.. Kampen: J. H. Kok, 1908. (bevat ook andere Amerikaanse lezingen) [471]

1909

480. "Calvin and Common Grace." In E. Doumergue, A. Lang, H. Bavinck and B. B. Warfield, Calvin and the Reformation. Four studies, 99–130. New York: Revell , 1909. [472]

481. "Calvin and Common Grace." Translated by Geerhardus Vos. The Princeton Theological Review 7 (1909): 437–65. [473]

482. "De psychologie van het kind." Paedagogisch tijdschrift 1 (1909): 105–17. [474]

483. De welsprekendheid: eene lezing. 3e druk. Kampen: G. Ph. Zalsman, 1909. [475]

484. "Geloof en liefde." Maandblad van de Jongelingsvereeniging ter bevordering van Christelijk leven “Excelsior” 245 (augustus 1909): 121–22. [476]

485. "In memoriam [P. Biesterveld]." In Almanak van het studentencorps a/d Vrije-Universiteit, 43–46. [477]

486. Johannes Calvijn: Eene lezing ter gelegenheid van den vierhonderdsten gedenkdag zijner geboorte: 10 Juli 1509-1909. Kampen: J. H. Kok, 1909. [478]

487. Magnalia Dei: onderwijzing in de christelijke religie naar gereformeerde belijdenis. Kampen: J. H. Kok, 1909. [479]

488. "Nader bescheid." De Wachter October 20, 3 (1909). [480]

489. Philosophie der Offenbarung: Vorlesungen (Stone Lectures) für das Jahr 1908 gehalten in Princeton N.J. von Herman Bavinck, o. Professor der Theologie in Amsterdam. Translated by Hermann Cuntz. Heidelberg : Carl Winter’s Universitätsbuchhandlung, 1909. [481]

490. "Rede." In De Haagsche Bondsdag 1909. Redevoeringen en referaat gehouden op de 21ste algemeene vergadering van den Nederl. Bond van Jongel. Vereenigingen op Geref. Grondslag, 20 Mei 1909, 46–50. Nederl. Bond van Jongel. Vereenigingen op Geref. Grondslag, 1909. [482]

491. "Richtingen in de psychologie." Paedagogisch tijdschrift 1 (1909): 4–15. [483]

492. The Philosophy of Revelation: The Stone Lectures for 1908-1909, Princeton Theological Seminary. New York: Longmans Green, 1909. (10 lezingen, waarvan alleen de 7 eerste in Princeton werden gehouden) [484]

493. Voorrede in Matthew Henry, Letterlijke en practicale verklaring van het Nieuwe Testament. Deel I. Mattheüs-Lukas, iii–vii. Kampen: J. H. Kok, 1909. [485]

1910

494. "Dr. Bavinck over de zending." Het Kerkblad der Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika 12, no. 237 (October 1, 1910): 5–6. [486]

495. Gereformeerde dogmatiek. Deel 3. 2e druk. Kampen: J. H. Kok, 1910. (revised) [487]

496. "The Reformed Churches in the Netherlands." The Princeton Theological Review 8 (1910): 433–60. [488]

497. Voorrede in Johan Herman Landwehr, L.G.C. Ledeboer in zijn leven en arbeid geschetst, v–vii. Rotterdam: Bolle, 1910. [489]

498. Woord vooraf in A. J. van den Heuvel, Keten des Heils. [490]

1911

499. Review of Gisbertus Voetius, vol. 2, part 3 and vol. 3, part 1, by A. C. Duker. De Bazuin 59:10 (1911). [491]

500. "29 Dec. 1911 n. a. v. de wetsontwerpen tot vaststelling van de begroting van Nederlands-Indie voor het dienstjaar 1912 (4)." Handelingen Eerste Kamer, 126–128. [492]

501. "Christological Movements in the Nineteenth Century." Translated by B. B. Warfield. Bibliotheca Sacra 68 (1911): 381–404. (translated from: Gereformeerde Dogmatiek, 2nd ed., vol 3 (1910): 273–291) [493]

502. De offerande des lofs: overdenkingen vóór en na de toelating tot het heilige avondmaal. 6e druk (135 pag). Kampen: J. H. Kok, 1911. [494]

503. De offerande des lofs: overdenkingen vóór en na de toelating tot het heilige avondmaal. 6e druk (87 pag). Kampen: J. H. Kok, 1911. [495]

504. "Feestrede ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan der S.S.R. 9 Febr. 1911." In Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijf en twintigjarig bestaan van de Societas Studiosorum Reformatorum, 1–24. Haarlem: Enschedé & Zonen, 1911. (er bestaat een overdruk) [496]

505. Gereformeerde dogmatiek. Deel 4. 2e druk. Kampen: J. H. Kok, 1911. (revised) [497]

506. "Kort verslag van een rede, gehouden op maandag 25 Sept. in de openbare samenkomst ter opening van de conferentie in de kerk der Hersteld Evangelisch Lutherse gemeente." In Vijf-en-twintigste algemeene Nederlandsche Zendingsconferentie gehouden te Amsterdam 25, 26, 27 Sept. 1911. [498]

507. Modernisme en Orthodoxie: rede gehouden bij de overdracht van het Rectoraat aan de Vrije Universiteit op 20 October 1911. Kampen: J. H. Kok, 1911. [499]

508. "Verschillende groepen van zondagsscholen." In J. P. Tazelaar, ed., Gedenkboek: Feestuitgave ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan der gereformeerde zondagsschool-vereniging “Jachin”, 255–58. Nijkerk: Callenbach, 1911. [500]

509. Voorrede in Gerrit Wielenga, De wonderen van den Zaligmaker, v–viii. Kampen: J. H. Kok, 1911. [501]

510. Voorwoord in Willem Berends Renkema, Handboek voor de bijbelkunde, 1–5. Wageningen: Zomer, 1911. [502]

1912

511. Review of Authority: The Function of Authority in Life and its Relation to Legalism in Ethics and Religion, by A. v. C. P. Huizinga. Stemmen des Tijds 1 (1912): 753. [503]

512. Review of The Psalms: New Metrical Version with Tunes New and Old. Stemmen des Tijds 1 (1912): 752. [504]

513. "25 April 1912 n. a. v. het wetsontwerp tot regeling van het armbestuur." Handelingen Eerste Kamer, 495–497. [505]

514. "Beknopt verslag van het Internationale congres voor de geschiedenis der godsdiensten te Leiden, 9-13 sept. 1912." Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant, 23 oktober 1912. [852]

515. De offerande des lofs: overdenkingen vóór en na de toelating tot het heilige avondmaal. 7e druk (87 pag). Kampen: J. H. Kok, 1912. [506]

516. De taak van het Gereformeerd Schoolverband: Voor onderwijs en opvoeding, 1. Hilversum: Klemkerk, 1912. (Rede gehouden op de tweede algemeene vergadering van „Gereformeerd Schoolverband” te Utrecht, 10 okt. 1906) [507]

517. Het christelijk huisgezin. 2e herziene druk. Kampen: J. H. Kok, 1912. [508]

518. Het Christendom. Baarn: Hollandia, 1912. (Groote godsdiensten, Serie II, No. 7) [509]

519. "Moral education." In Mémoires sur l'education morale, 22–27. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1912. [877]

520. Voorrede in Matthew Henry, Letterlijke en practicale verklaring van het Oude Testament. Deel I. Genesis-Deuteronomium, v–xi. Kampen: J. H. Kok, 1912. [510]

1913

521. "12 Maart 1913 n. a. v. het wetsontwerp tot vaststelling van hoofdstuk V (Departement van Binnenlandse Zaken) der staatsbegroting voor het dienstjaar 1913 (2)." Handelingen Eerste Kamer, 432–434. [511]

522. Christelijke wereldbeschouwing: rede bij de overdracht van het rectoraat aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op 20 october 1904. 2e druk. Kampen: J. H. Kok, 1913. [512]

523. "Christendom en natuurwetenschap." Stemmen des Tijds 2 (1913): 343–77. [513]

524. Bavinck, Herman, Abraham Kuyper and Frederik Lodewijk Rutgers. De berijmde psalmen, met eenige gezangen, in gebruik bij de Gereformeerde Kerken in Nederland; alsmede hare formulieren van eenigheid, met de drie oude geloofsbelijdenissen en hare liturgie, met het Kort begrip en den Ziekentroost. Middelharnis: Flakkeesche boekdrukkerij, 1913. (Naar den door die Kerken vastgestelden tekst uitgegeven door Dr. F.L. Rutgers, onder medewerking van Dr. H. Bavinck en Dr. A. Kuyper. [256 p.]) [514]

525. Bavinck, Herman, Abraham Kuyper and Frederik Lodewijk Rutgers. De berijmde psalmen, met eenige gezangen, in gebruik bij de Gereformeerde Kerken in Nederland; alsmede hare formulieren van eenigheid, met de drie oude geloofsbelijdenissen en hare liturgie, met het Kort begrip en den Ziekentroost. Middelharnis: Flakkeesche boekdrukkerij, 1913. (Naar den door die Kerken vastgestelden tekst uitgegeven door Dr. F.L. Rutgers, onder medewerking van Dr. H. Bavinck en Dr. A. Kuyper. [225 p.]) [515]

526. "Evangelisatie." In Christendom en maatschappij. Serie 5, nr. 9. Utrecht: Ruys, 1913. [516]

527. Handleiding bij het onderwijs in den christelijken godsdienst. Kampen: J. H. Kok, 1913. [517]

528. "Het begrip en de noodzakelijkheid der evangelisatie." In Handelingen van het congres voor gereformeerde evangelisatie op dinsdag 8 en woensdag 9 april 1913 gehouden te Amsterdam, 22–36. Amsterdam: Kirchner, 1913. [518]

529. "Het begrip en de noodzakelijkheid der evangelisatie." In Congres voor gereformeerde evangelisatie op dinsdag 8 en woensdag 9 april 1913 te Amsterdam, 8–9. Amsterdam: Kirchner, ca. 1913. [519]

530. Inleiding in J. Visser, De Lijdende Knecht des Heeren: Een messiaansche psalm, 7–11. Amsterdam: Kirchner, 1913. [520]

531. "Kinderstudie." Paedagogisch tijdschrift 5, 6 (1913-1914): 241–52; 289–99; 1–17. [521]

532. "Over de ongelijkheid." Stemmen des Tijds 2 (1913): 17–43. [522]

533. "Richtingen in de paedagogiek." In Handelingen van het nationaal christelijk schoolcongres, gehoouden op 9, 10, 11 October 1913 te Utrecht, 61–69. Kampen: J. H. Kok, 1913. [523]

534. "The Virgin Birth of Our Lord." Bible Magazine 1:1 (January 1913): 50–61. [524]

535. Voorrede in Guillaume Groen van Prinsterer, Ongeloof en revolutie: Eene reeks van historische voorlezingen, 4e druk, v–xiii. Utrecht: Kemink, 1913. [526]

1914

536. Review of Philosofie der religie in grondlijnen, by A. H. de Hartog. Stemmen des Tijds 3 (1914): 572–74. [527]

537. Review of Grundfragen der Glaubenslehre, by G. Lasson. Stemmen des Tijds 3 (1914): 450–53. [528]

538. "14 Oct. 1914 als voorzitter van de Commissie voor de Verzoekschriften 1914 (5)." Handelingen Eerste Kamer, 15. [841]

539. "20 Maart 1914 n. a. v. het wetsontwerp tot de definitieve vaststelling van de koloniale huishoudelijke begroting van Suriname voor het dienstjaar 1914 (1)." Handelingen Eerste Kamer, 484–485. [529]

540. "21 Maart 1914 n. a. v. het wetsontwerp tot vaststelling van hoofdstuk XI (Departement van Kolonien) der staatsbegroting voor het dienstjaar 1914 (2)." Handelingen Eerste Kamer, 499. [530]

541. "29 Dec. 1914 n. a. v. het wetsontwerp tot wettelijke voorziening naar aanleiding van het koninklijk besluit van 2 nov. 1914 (staatsblad no. 514)." Handelingen Eerste Kamer, 105. [531]

542. "7 Jan. 1914 n. a. v. de wetsontwerpen tot vaststelling der begroting van Nederlands-Indie voor het dienstjaar 1914 (4)." Handelingen Eerste Kamer, 119–122. [532]

543. Bavinck, Herman, Abraham Kuyper and Frederik Lodewijk Rutgers. Biblia dat is de gansche Heilige Schrifture bevattende alle de kanonieke boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Middelharnis: Flakkeesche boekdrukkerij, 1914. (Naar de uitgave der Staten-overzetting in 1657 bij de Weduwe Paulus Aertsz van Ravesteyn uitgekomen in de thans gangbare taal overgebracht door Dr. A. Kuyper, onder medewerking van Dr. H. Bavinck en Dr. F.L. Rutgers. Met volledige kantteekeningen, inhoudsopgaven, platen, kaarten, enz.) [533]

544. "Bijbelsche Psychologie." De School met den Bijbel (4 januari 1912 – 5 maart 1914). [534]

545. Bavinck, Herman, H. Visscher and H. J. van Wijlen. "De opleiding van den onderwijzer." Amsterdam: De Standaard, 1914. ((Voor onderwijs en opvoeding, 9) (Rapport voor de Algemeene Vergadering van „Gereformeerd Schoolverband”)) [535]

546. "De Zending in de Heilige Schrift." In Henry Beets, Triumfen van het Kruis. Schetsen der Christelijke Zending van alle eeuwen en allerlei landen voor ons Hollandsch volk geteekend, 7–30. Kampen: J. H. Kok, 1914. [536]

547. Het probleem van den oorlog. Kampen: J. H. Kok, 1914. [537]

548. "Het probleem van den oorlog." Stemmen des Tijds 4 (1914): 1–31. [550]

549. Inleidend woord in Adriaan Steketee, Beschouwingen van een christendenker, v–ix. Kampen: J. H. Kok, 1914. [538]

550. "Rapport inzake het doctoraat." Acta van de generale synoden der Gereformeerde Kerken in Nederland: Gehouden te ’s Gravenhage 16 juli, 10 september en 17 october 1912 en van 27 october tot 6 november 1914, 221–23. Rotterdam: Zwagers, 1914. [539]

551. "Van schoonheid en schoonheidsleer." In Almanak van het Studentencorps aan de Vrije Universiteit voor het jaar 1914, 121–143. Amsterdam: Herdes, 1914. (opgenomen in Verzamelde Opstellen, 262-280) [540]

552. "Zonder titel." In Gedenkboek uitgegeven ter herinnering aan het 25-jarig bestaan van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op gereformeerden grondslag, 1888-1913, 292. Kampen: J. H. Kok, 1914. [878]

1915

553. Review of Gisbertus Voetius, by A. C. Duker. De Bazuin 63:19 (1915). [541]

554. "10 Juni 1915 n. a. v. het wetsontwerp tot aanvulling en verhoging van het VIIIste hoofdstuk der staatsbegroting voor het dienstjaar 1915 (Buitengewoon krediet)." Handelingen Eerste Kamer, 312–313. [542]

555. "10 Juni 1915 n. a. v. het wetsontwerp tot vaststelling van nadere strafrechtelijke voorzieningen betreffende veroordelingen, waarbij de straf, tenzij de rechter later anders beveelt, niet wordt ondergaan." Handelingen Eerste Kamer, 324–328. [543]

556. "11 Juni 1915 n. a. v. het wetsontwerp tot vaststelling van nadere strafrechtelijke voorzieningen etc." Handelingen Eerste Kamer, 338–39. [544]

557. "29 Jan. 1915 n. a. v. het wetsontwerp tot tijdelijke afwijking van de kieswet." Handelingen Eerste Kamer, 147. [545]

558. "Death: Theological View." In International Standard Bible Encyclopaedia, Vol. 2, 811–13. Chicago: Howard-Severance Company, 1915. [546]

559. "Fall." In International Standard Bible Encyclopaedia. Vol. 2, 1092–94. Chicago: Howard-Severance Company, 1915. [547]

560. Feestrede: bij gelegenheid van de herdenking van het 25-jarig bestaan van den Schoolraad voor de Scholen met den Bijbel op woensdag 7 april 1915, in het gebouw voor kunsten en wetenschappen te Utrecht. ca. 1915. [548]

561. Feestrede: bij gelegenheid van de herdenking van het 25-jarig bestaan van den Schoolraad voor de Scholen met den Bijbel op woensdag 7 april 1915, in het gebouw voor kunsten en wetenschappen te Utrecht. 2e druk. ca. 1915. [549]

562. Anema, Anne, Herman Bavinck, Pieter Arie Diepenhorst, Theodorus Heemskerk and Simon de Vries. Leider en leiding in de Anti-Revolutionaire Partij. Amsterdam: Ten Have, 1915. [551]

563. Mental, Religious and Social Forces in the Netherlands. The Hague: Netherlands Ministry of Agriculture, Industry and Commerce, 1915. (A General View of the Netherlands, XVII) [552]

564. Over het onbewuste: Wetenschappelijke samenkomst op 7 juli 1915. Amsterdam: Kirchner, 1915. (Referaat gehouden op de Wetenschappelijke samenkomst der Vrije Universiteit op 7 juli 1915) [553]

565. "Verslag van een korte inleiding naar aanleiding van Spreuken 4:1–13, uitgesproken op de Algemene Vergadering van het Verband tussen Gereformeerde Scholen in Nederland." De School met den Bijbel (5 augustus 1915). [554]

1916

566. "26 Mei 1916 n. a. v. verschillende wetsontwerpen ter tegemoetkoming wegens duurte van levensmiddelen." Handelingen Eerste Kamer, 434. [555]

567. "27 April 1916 n. a. v. het wetsontwerp houdende voorzieningen ten behoeve der statistiek van de in-, uit- en doorvoer." Handelingen Eerste Kamer, 416. [556]

568. "Christ and Christianity." Translated by A. A. Pfanstiehl. Biblical Review 1 (1916): 214–36. (Not exact translation) [557]

569. De opvoeding der rijpere jeugd. Kampen: J. H. Kok, 1916. [558]

570. De overwinning der ziel: rede uitgesproken in de algemeene vergadering van het achtste Nederlandsche philologencongres te Utrecht, 26 april 1916. Kampen: J. H. Kok, 1916. [559]

571. "Ethiek en politiek." In Verslagen en mededeelingen der Koninklijke akademie van wetenschappen, Afdeeling letterkunde, 5e reeks, deel 2, 99–128. Amsterdam: Joh. Müller, 1916. [560]

572. "Ethiek en politiek." Stemmen des Tijds 5 (1916): 32–56. [561]

573. "Individualisme en Individualiteit van het kind." In Correspondentieblad van de Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en de Overzeesche bezittingen, 64–72. [562]

1917

574. "15 Mei 1917 n. a. v. het in overweging nemen van veranderingen in het Ilde, IIIde IVde hoofdstuk en in de additionele artikelen der Grondwet, alsmede van art. 192 der Grondwet (Kiesrecht)." Handelingen Eerste Kamer, 618–24. [563]

575. "25 April 1917 n. a. v. de wetsontwerpen tot vaststelling van de begroting van het Fonds ter verbetering van de kustverdediging en van de begroting voltooiing vestingstelsel, alsmede van de vaststelling van hoofdstuk VIII (Departement van Oorlog) van de st." Handelingen Eerste Kamer, 496–98. [564]

576. "31 Aug. 1917 n. a. v. de wetsontwerpen tot wijziging van de artikelen 132, 133 en 186 f en tot aanvulling der Hooger-onderwijswet 1917 (42)." Handelingen Eerste Kamer, 160–163. [842]

577. "Algemeene Inleiding." In H. Bavinck, H. H. Kuyper, H. Bouwman, J. H. Landwehr en J. C. Rullmann, De kerkhervorming: Gedenkschrift bij het vierde eeuwfeest, 3–33. Middelburg: F.P. d’Huy, 1917. [565]

578. "De hervorming en ons nationale leven." In H. Bavinck and H. H. Kuyper, Ter herdenking der hervorming, 1517–1917. Twee redevoeringen, uitgesproken in de openbare zitting van den senaat der Vrije Universiteit op 31 October 1917, 5–36. Kampen: J. H. Kok, 1917. [566]

579. "De Jongelingenvereeniging in hare beteekenis voor het sociale leven: Rede gehouden op de 29e bondsdag van de Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Geref. Grondslag." n.p. (samen met de rede van ds J.L. Schouten uitgegeven door de Vereeniging „De Gereformeerde Jongelingsbond”) [567]

580. De nieuwe opvoeding. Kampen: J. H. Kok, 1917. [568]

581. Een woord vooraf in B. Westera, Opvoedkunde voor het huisgezin, 5–8. Nijverdal: Bosch, 1917. [569]

582. Inleiding in Jochem van der Sluis, De ethische richting. Eene studie, v–vii. Rotterdam: Libertas, 1917. [570]

583. Inleiding in G. Steinberger, Sterrelicht. [571]

584. Paedagogische beginselen. 2e druk (verand.). Kampen: J. H. Kok, 1917. [572]

585. "Verslag van de werkzaamheden van deputaten der Gereformeerde Kerken voor de correspondentie met de hooge overheid in den tijd tusschen de synode te ’s Gravenhage november 1914 en die te Rotterdam augustus 1917." Acta der generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland: Gehouden te Rotterdam van 20 augustus – 6 september 1917, 223–24. Kampen: J. H. Kok, 1917. [573]

586. "Zonder titel." Bijlage van De Standaard (29 oktober 1917). (ter gelegenheid van de 80e verjaardag van dr. A. Kuyper) [880]

1918

587. Review of Vaderlandsche nieuw-klassieke beschouwingen, by C. R. de Klerk. Stemmen des Tijds 7 (1918): 109–10. [574]

588. Review of Tijdschrift voor zielkunde en opvoedingsleer vol. 10, no. 5. Stemmen des Tijds 7 (1918): 108–9. [575]

589. "11 April 1918 n. a. v. de wetsontwerpen tot vaststelling van de staatsbegroting voor het dienstjaar 1918." Handelingen Eerste Kamer, 311–13. [576]

590. "15 April 1918 n. a. v. het wetsontwerp tot vaststelling van de staatsbegroting voor het dienstjaar 1918, hoofdstuk V (Departement van Binnenlandse Zaken)." Handelingen Eerste Kamer, 363–64. [577]

591. "19 Juli 1918 n. a. v. het voorstel van wet Duys c.s. tot verlening van ouderdomsrechten." Handelingen Eerste Kamer, 755–57; 765–66. [578]

592. De navolging van Christus en het moderne leven. Kampen: J. H. Kok, ca. 1918. (Schild en pijl, jaargang 1, aflevering 3) [579]

593. "De navolging van Christus in onzen tijd." In Gedenkboek Noord-Hollandsche Afdeeling van den Nederlandschen Bond van Jongelings-Vereenigingen op Gereformeerden Grondslag 1892-1917, 123–29. Hilversum: C.H. van den Berg, 1918. [879]

594. De offerande des lofs: overdenkingen vóór en na de toelating tot het heilige avondmaal. 9e druk. Kampen: J. H. Kok, ca. 1918. [580]

595. De vrouw in de hedendaagsche maatschappij. Kampen: J. H. Kok, ca. 1918. [581]

596. De welsprekendheid: eene lezing. 4e druk. Kampen: J. H. Kok, 1918. [582]

597. De zekerheid des geloofs. 3e druk. Kampen: J. H. Kok, 1918. [583]

598. Gereformeerde dogmatiek. Deel 1. 3e druk. Kampen: J. H. Kok, 1918. (unaltered) [584]

599. Gereformeerde dogmatiek. Deel 2. 3e druk. Kampen: J. H. Kok, 1918. (unaltered) [585]

600. Gereformeerde dogmatiek. Deel 3. 3e druk. Kampen: J. H. Kok, 1918. (unaltered) [586]

601. Gereformeerde dogmatiek. Deel 4. 3e druk. Kampen: J. H. Kok, 1918. (unaltered) [587]

602. "Klassieke opleiding." Stemmen des Tijds 7 (1918): 46–65, 113–47. [588]

603. "Philosophie des geloofs." In Overdr. uit het Annuarium der Societas Studiosorum Reformatorum, 1918, 62–72. Leiden: Donner, 1918. [589]

1919

604. Review of Moderne paedagogiek: Beknopt overzicht voor kweekelingen en hoofdakte-candidaten, by B. J. Douwes. Stemmen des Tijds 8 (1919): 189–90. [590]

605. "13 Maart 1919 n. a. v. de wetsontwerpen tot vaststelling van de staatsbegroting voor het dienstjaar 1919." Handelingen Eerste Kamer, 243–46. [591]

606. "Christelijke Jeugdarbeid." Leidersblad Bond voor Gereformeerde Jeugd Organisatie (no 4–6 (1919); no 1–5. (1920)). [592]

607. "Christendom, oorlog, volkenbond." Stemmen des Tijds 9 (1919): 1–26, 105–133. [605]

608. "De beroepsarbeid der gehuwde vrouw." In Tweede christelijk sociaal congres 10–13 maart 1919 te Amsterdam: Proces verbaal, 206–25. Rotterdam: Libertas, 1919. [593]

609. "De beroepsarbeid der gehuwde vrouw." In Tweede christelijk-sociaal congres 10–13 maart 1919 te Amsterdam: Referaten, 5–25. Rotterdam: Libertas, 1919. [594]

610. "De opvoeding der vrouw." In Verslag van de eerste jaarvergadering van den Bond van Meisjesvereenigingen op gereformeerden grondslag in Nederland, op 9 juni, te Utrecht. z.p., 1919. [882]

611. "De Opvoeding der Vrouw." Onze Jonge Meisjes 25 (1919). [595]

612. "Geestelijke opvoeding en karaktervorming, Tentoonstelling 'opvoeding van de jeugd boven den leerplichtigen leeftijd'." In Verslag van de tentoonstelling, het congres, de conferenties en de demonstraties, 314–29. 's-Gravenhage: 1919. [881]

613. Schepping of ontwikkeling. 2e druk. Kampen: J. H. Kok, 1919. [596]

614. Woord vooraf in Benjamin Breckinridge Warfield, Calvijn als theoloog en de stand van het Calvinisme in onzen tijd. Drie redevoeringen, vertaald door C.M.E. Kuyper, 5–6. Kampen: J. H. Kok, 1919. [597]

1920

615. Review of Vrees en religie: Een psychologisch onderzoek toegepast op nieuw-testamentische gegevens, by S. F. H. J. Berkelbach van der Sprenckel. Stemmen des Tijds 9 (1920): 186–87. [598]

616. Review of Herfsttij der middeleeuwen, by J. Huizinga. Stemmen des Tijds 9 (1920): 237. [599]

617. Review of Vier voordrachten over Plato, by K. Kuiper. Stemmen des Tijds 9 (1920): 236. [600]

618. Review of Historisch christendom, by G. van der Leeuw. Stemmen des Tijds 9 (1920): 237–38. [601]

619. "5 Maart 1920 n. a. v. het wetsontwerp tot voorbehoud der bevoegdheid tot toetreding tot het volkenbondsverdrag." Handelingen Eerste Kamer, 571–74. [602]

620. Bijbelsche en religieuze psychologie. Kampen: J. H. Kok, 1920. (Two sources: "Bijbelsche Psychologie." De School met den Bijbel / Orgaan van het Gereformeerd Schoolverband (4 januari 1912 – 5 maart 1914); "Religieuze Psychologie." De School met den Bijbel / Orgaan van het Gereformeerd Schoolverband (11 juni 1914–22 april 1920).) [603]

621. Christendom, Oorlog, Volkenbond. Utrecht: Ruys, 1920. [604]

622. De offerande des lofs: overdenkingen vóór en na de toelating tot het heilige avondmaal. 10e druk. Kampen: J. H. Kok, 1920. [606]

623. "Individueele en Sociale Opvoeding." De School met den Bijbel (20 mei – 18 november 1920). [607]

624. "Rapport inzake de voorstellen der Particuliere Synodes rakende de Belijdenis." Acta der Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland gehouden te Leeuwarden van 24 Augustus – 9 September 1920, 152–54. Kampen: J. H. Kok, 1920. [608]

625. Bavinck, Herman and H. Tilanus. "Rapport van den Onderwijsraad in zake het ontwerp Lager-Onderwijswet." ca. 1920. [609]

626. Bavinck, Herman, H. Bouwman and H.H. Kuyper. "Rapport voor evangelisatie." ca. 1920. [610]

627. "Religieuze Psychologie." De School met den Bijbel (11 juni 1914–22 april 1920). [611]

628. Voorrede in Matthew Henry, Letterlijke en practicale verklaring van het Oude Testament. Deel I. Genesis-Deuteronomium, 2e druk. Kampen: J. H. Kok, 1920. [612]

629. Voorrede in Matthew Henry, Letterlijke en practicale verklaring van het Nieuwe Testament. Deel I. Mattheüs-Lukas, 2e druk. Kampen: J. H. Kok, 1920. [613]

1921

630. "Christelijke beginselen en maatschappelijke verhoudingen." In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 121–50. Kampen: J. H. Kok, 1921. [614]

631. "Christendom en natuurwetenschap." In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 78–104. Kampen: J. H. Kok, 1921. [615]

632. "Ethiek en politiek." In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 281–301. Kampen: J. H. Kok, 1921. [616]

633. "Evolutie." In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 105–20. Kampen: J. H. Kok, 1921. [617]

634. "Godgeleerdheid en godsdienstwetenschap." In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 35–54. Kampen: J. H. Kok, 1921. [618]

635. Andel, J. van and Herman Bavinck. Godsdienst en wetenschap: Een Boek voor Denkende Menschen. Kampen: J. H. Kok, 1921. [619]

636. Het Christendom. Baarn: Hollandia, 1921. (Groote godsdiensten) [620]

637. "Het onbewuste." In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 183–207. Kampen: J. H. Kok, 1921. [621]

638. "Het wezen des christendoms." In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 17–34. Kampen: J. H. Kok, 1921. [622]

639. "Klassieke opleiding." In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 220–61. Kampen: J. H. Kok, 1921. [623]

640. "Maran-atha." De Reformatie 1 (1921): 342. [624]

641. "Maran-atha." Het Kerkblad der Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika 23:472 (1921): 1–2. [625]

642. "Over de ongelijkheid." In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 151–71. Kampen: J. H. Kok, 1921. [626]

643. "Philosophie des geloofs." In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 9–16. Kampen: J. H. Kok, 1921. [627]

644. "Primaat van verstand of wil?" In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 208–14. Kampen: J. H. Kok, 1921. [628]

645. "Primaat van verstand of wil?" Paedagogisch tijdschrift 13 (1921): 15–21. [629]

646. "Psychologie der religie." In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 55–77. Kampen: J. H. Kok, 1921. [630]

647. "Richtingen in de paedagogiek." In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 215–19. Kampen: J. H. Kok, 1921. [631]

648. "Richtingen in de psychologie." In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 172–82. Kampen: J. H. Kok, 1921. [632]

649. "Van schoonheid en schoonheidsleer." In Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap, 262–80. Kampen: J. H. Kok, 1921. [633]

650. Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap. Kampen: J. H. Kok, 1921. (met een woord vooraf van Coenraad Bernardus Bavinck) [634]

1922

651. "A modern morál." In Holland-magyar kálvinista könyvtár. Budapest: 1922. [635]

652. "Calvijn's leer over het avondmaal." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 165–83. Kampen: J. H. Kok, 1922. [636]

653. "Christendom en natuurwetenschap." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 184–202. Kampen: J. H. Kok, 1922. [637]

654. De algemeene genade. Grand Rapids, MI: Eerdmans, ca. 1922. [638]

655. "De eere Gods." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 106–14. Kampen: J. H. Kok, 1922. [639]

656. "De huishouding Gods." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 98–105. Kampen: J. H. Kok, 1922. [640]

657. "De navolging van Christus en het moderne leven." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 115–44. Kampen: J. H. Kok, 1922. [641]

658. "De predikdienst." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 78–85. Kampen: J. H. Kok, 1922. [642]

659. "Geloofswetenschap." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 1–12. Kampen: J. H. Kok, 1922. [643]

660. "Het christelijk geloof." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 86–97. Kampen: J. H. Kok, 1922. [644]

661. "Het dualisme in de theologie." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 145–64. Kampen: J. H. Kok, 1922. [645]

662. "Het geweten." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 13–27. Kampen: J. H. Kok, 1922. [646]

663. "Het rijk Gods, het hoogste goed." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 28–56. Kampen: J. H. Kok, 1922. [647]

664. "Het voor en tegen van een dogmatisch systeem." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 57–67. Kampen: J. H. Kok, 1922. [648]

665. Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck. Kampen: J. H. Kok, 1922. [649]

666. "Kennis en leven." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 203–40. Kampen: J. H. Kok, 1922. [650]

667. "Synodale kerkinrichting." In Kennis en leven: opstellen en artikelen uit vroegere jaren, verzameld door Ds C.B. Bavinck, 68–77. Kampen: J. H. Kok, 1922. [651]

668. The Sacrifice of Praise: Meditations before and after Receiving Access to the Table of the Lord. 2nd ed. Translated by John Dolfin. Grand Rapids, MI: Kregel, 1922. [652]

1924

672. "Voorrede tot de derde en vierde uitgave." In Guillaume Groen van Prinsterer, Ongeloof en revolutie: Eene reeks van historische voorlezingen, 5e druk, ed. H. van Malsen, intr. A. F. de Savornin Lohman, xiii–xxi. Utrecht: Kemink, 1924. [656]

1925

673. "Agnosticisme." In Christelijke Encyclopaedie, samengesteld onder red. van F.W. Grosheide, et al. 1e druk. Deel 1, 63–64. [657]

674. "Akosmisme." In Christelijke Encyclopaedie, samengesteld onder red. van F.W. Grosheide, et al. 1e druk. Deel 1, 76. [658]

675. "Bilderdijk, Willem." In Christelijke Encyclopaedie, samengesteld onder red. van F.W. Grosheide, et al. 1e druk. Deel 1, 326–327. [659]

676. "Dogma." In Christelijke Encyclopaedie, samengesteld onder red. van F.W. Grosheide, et al. 1e druk. Deel 1, 609. [660]

677. "Dogmatiek." In Christelijke Encyclopaedie, samengesteld onder red. van F.W. Grosheide, et al. 1e druk. Deel 1, 609–610. [661]

678. "Dogmengeschiedenis." In Christelijke Encyclopaedie, samengesteld onder red. van F.W. Grosheide, et al. 1e druk. Deel 1, 610–611. [662]

679. "Philanthropinisme." In Christelijke Encyclopaedie, samengesteld onder red. van F.W. Grosheide, et al. 1e druk. Deel 4, 566. [663]

1927

680. Bavinck, Herman, Abraham Kuyper and Frederik Lodewijk Rutgers. De berijmde psalmen, met eenige gezangen, in gebruik bij de Gereformeerde Kerken in Nederland; alsmede hare formulieren van eenigheid, met de drie oude geloofsbelijdenissen en hare liturgie, met het Kort begrip en den Ziekentroost. Leeuwarden: Uitgevers-genootschap “Biblia”, 1927. (Naar den door die Kerken vastgestelden tekst uitgegeven door Dr. F.L. Rutgers, onder medewerking van Dr. H. Bavinck en Dr. A. Kuyper.) [664]

1930

687. Gereformeerde dogmatiek. Deel 4. 4e druk. Kampen: J. H. Kok, 1930. (new pagination) [671]

688. Het christelijk huisgezin. 3e druk. Kampen: J. H. Kok, 1930. (new pagination) [672]

689. "The Place of the Bible in the Christian School." Christian School Magazine (January 1930): 780–81. [673]

1931

690. "Christendom, Oorlog, Volkenbond." In J. J. C. van Dijk, H. Bavinck and A. W. F. Idenburg, inleidend woord J. W. Noteboom, Oorlog en Christendom: Vier opstellen, 84–125. Kampen: J. H. Kok, 1931. [674]

691. "Het probleem van den oorlog." In J. J. C. van Dijk, H. Bavinck en A. W. F. Idenburg, inleidend woord J. W. Noteboom, Oorlog en Christendom: Vier opstellen, 30–58. Kampen: J. H. Kok, 1931. [675]

692. Magnalia Dei: Onderwijzing in de christelijke religie naar gereformeerde belijdenis. 2e druk. Kampen: J. H. Kok, 1931. (met een voorrede van C.B. Bavinck) [676]

1932

693. De opvoeding der rijpere jeugd. 2e druk. Kampen: J. H. Kok, 1932. [677]

694. De zekerheid des geloofs. 4e druk. Kampen: J. H. Kok, 1932. [678]

695. Handleiding bij het onderwijs in den christelijken godsdienst. 2e druk. Kampen: J. H. Kok, 1932. [679]

1934

696. "Die Tweespalt in de Mens." Die Gereformeerde Vaandel 2, no. 1 (1934): 33–34. [680]

1935

697. De paedagogiek van Bavinck. Kampen: J. H. Kok, 1935. (met een inleiding tot zijn werken door L. van der Zweep; bevat bloemlezing uit de werken van Bavinck) [681]

1940

698. De offerande des lofs: overdenkingen vóór en na de toelating tot het heilige avondmaal. 15e druk. Kampen: J. H. Kok, 1940. [682]

1943

699. "Stemme uit die eerste wêreldoorlog 3." Die Kerkblad: Offisiële Orgaan van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika 46:974 (1943): 14–15. [683]

1948

700. De offerande des lofs: overdenkingen vóór en na de toelating tot het heilige avondmaal. 16e druk. Kampen: J. H. Kok, 1948. [684]

1954

705. "Die triomf van ons belydenis." Die Kerkblad: Offisiële Orgaan van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika December 8 (1954): 3–4. [689]

1955

706. "Death: Theological View." In International Standard Bible Encyclopaedia, rev. ed. [690]

707. "Fall." In International Standard Bible Encyclopaedia, rev. ed. [691]

1956

708. "Akosmisme." In Christelijke Encyclopaedie. 2e druk. Deel 1. [692]

709. "Dogma." In Christelijke Encyclopaedie. 2e druk. Deel 1. [693]

710. "Dogmageschiedenis." In Christelijke Encyclopaedie. 2e druk. Deel 1. [694]

711. "Dogmatiek." In Christelijke Encyclopaedie. 2e druk. Deel 1. [695]

712. Our Reasonable Faith. Translated by Henry Zylstra. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1956. [696]

1957

713. "Our Reasonable Faith: Bavinck on the Origin and Essence of Man." Torch and Trumpet 7:4 (1957): 15 . [697]

1961

714. "Briefwisseling tussen Dr. H. Bavinck en Ds. F. M. Ten Hoor (Sept–Dec 1895)." In R. H. Bremmer, Herman Bavinck als Dogmaticus, 393–424. Kampen: J. H. Kok, 1961. [698]

715. Welsprekendheid. Translated by S. P. Van der Walt. Potchefstroom: Pro Rege, 1961. [699]

1963

716. "Rapport van de Commissie van Enquête, benoemd ingevolge besluit der Jaarvergadering van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag, dato 27 Juni 1895." Phillipsburg, NJ: Lewis J. Grotenhuis, 1963. [700]

1966

717. "Het probleem van de oorlog." In H. Bavinck, J. van den Berg, J. A H. J. S. Bruins Slot, B. de Gaay Fortman, W. F. de Gaay Fortman, J. L. Koole, S. J. Popma, G. Th Rothuizen and C. van der Woude, Christendom en oorlog: Gereformeerde stemmen over het oorlogsvraagstuk, 7–40. Kampen: J. H. Kok, 1966. [701]

718. "Letter to F. L. Rutgers, 1899." In R. H. Bremmer, Herman Bavinck en zijn Tijdgenoten, 293–96. Kampen: J. H. Kok, 1966. [702]

1967

719. Gereformeerde dogmatiek. Deel 1. 5e druk. Kampen: J. H. Kok, 1967. [703]

720. Gereformeerde dogmatiek. Deel 2. 5e druk. Kampen: J. H. Kok, 1967. [704]

721. Gereformeerde dogmatiek. Deel 3. 5e druk. Kampen: J. H. Kok, 1967. [705]

722. Gereformeerde dogmatiek. Deel 4. 5e druk. Kampen: J. H. Kok, 1967. [706]

1968

723. De katholiciteit van Christendom en kerk. 2e druk. Kampen: J. H. Kok, 1968. (ingeleid door G. Puchinger) [707]

1970

724. Inleiding in Johannes Calvijn, Genesis: uitlegging, uit het Latijn, naar de uitgave van Baum, Cunitz en Reuss, in de Nederlandsche taal overgezet door S.O. Los, 2e druk, iii–v. Kampen: De Groot-Goudriaan, 1970. [708]

1976

726. Gereformeerde dogmatiek. Deel 1. 6e druk. Kampen: J. H. Kok, 1976. [710]

727. Gereformeerde dogmatiek. Deel 2. 6e druk. Kampen: J. H. Kok, 1976. [711]

728. Gereformeerde dogmatiek. Deel 3. 6e druk. Kampen: J. H. Kok, 1976. [712]

729. Gereformeerde dogmatiek. Deel 4. 6e druk. Kampen: J. H. Kok, 1976. [713]

1979

733. "Sanctification." In M. J. Erickson, ed., The New Life: Readings in Christian Theology, 169–98. Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1979. (Section from Our Reasonable Faith, p. 469–513) [717]

734. The Doctrine of God. Reprint. Translated by William Hendriksen. Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1979. [718]

735. The Philosophy of Revelation: The Stone Lectures for 1908-1909, Princeton Theological Seminary. Reprint. Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1979. [719]

736. 一般恩 [chʻong]. Translated by Yŏng-bae Chʻa. 서울 [Seoul]: 總神大學出版部 [Chʻongsin Taehak Chʻulpʻanbu], 1979. [720]

1981

739. "Foundations of Psychology." In Jack Vanden Born, Herman Bavinck’s Foundations of Psychology, 1–165. Calvin College, 1981. (MACS thesis) [724]

1983

740. "The Lord Is Coming." Christian Renewal 1:9 (1983): 1,15. [725]

741. 의神學의方法과原理. Translated by Young Paul Chah. 서울 [Seoul]: 총신대학 출판부 [Parhaengchʻŏ Chʻongsin Taehak Chʻulpʻanbu], 1983. [726]

1984

742. 하나님의일: 조직신학편람. Translated by Yŏng-gyu Kim. 서울 [Seoul]: 기독교문서선교회 [Kidokkyo Munsŏ Sŏnʼgyohoe], 1984. [727]

1986

743. "Calvin and Common Grace." In 칼빈의 종교개혁사상 / Calvin and the Reformation. 서울 [Seoul]: 기독교문서선교회 [Kidokkyo Munsŏ Sŏnʼgyohoe], 1986. [728]

1991

746. The Doctrine of God. Reprint. Translated by William Hendriksen. Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1991. [731]

1992

747. Amicissime: Brieven van Christiaan Snouck Hurgronje aan Herman Bavinck, 1878–1921. Edited by J. de Bruijn. Amsterdam: Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden), 1992. [732]

748. "Herman Bavinck on Scripture and Science." Translated by A. Wolters. Calvin Theological Journal 27 (1992): 91–95. (Excerpt from Gereformeerde Dogmatiek (1928)) [733]

749. "The Catholicity of Christianity and the Church." Translated by John Bolt. Calvin Theological Journal 27 (1992): 220–51. [734]

1993

750. 基督教神学. Translated by Charles Chao. Taipei: Reformation Translation Fellowship, 1993. [735]

1994

751. "Als Bavinck nu maar eens kleur bekende": aantekeningen van H. Bavinck over de zaak-Netelenbos, het Schriftgezag en de situatie van de Gereformeerde Kerken (november 1919). Edited by George Harinck, Kees van der Kooi and J. Vree. Amsterdam: VU Uitgeverij, 1994. [736]

1996

752. "Christianity and the Natural Sciences." Translated by A. Wolters. In J. M. van der Meer, ed., Facets of Faith and Science, vol. 2, The Role of Beliefs in Mathematics and the Natural Sciences: An Augustinian Perspective, 47–52. Lanham, MD: University Press of America, 1996. ((a translation of the concluding section, pages 196-202 in the Dutch edition)) [737]

753. The Last Things: Hope for this World and the Next. Edited by John Bolt. Translated by John Vriend. Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1996. (Translation of Gereformeerde Dogmatiek IV, hoofdstuk 11, “Over de laatste dingen”) [738]

1997

754. "De katholiciteit van christendom en kerk." In Bavinck, Herman and Abraham Kuyper. Het calvinisme van Kuyper en Bavinck: Sleutelteksten in godsdienst en theologie. Edited by M. E. Brinkman and C. van der Kooi, 161–71. Zoetermeer: Meinema, 1997. (From: De katholiciteit van christendom en kerk, 10–11, 16, 39–52) [739]

755. "De raad van God en het heil van de mens." In Bavinck, Herman and Abraham Kuyper. Het calvinisme van Kuyper en Bavinck: Sleutelteksten in godsdienst en theologie. Edited by M. E. Brinkman and C. van der Kooi, 139–60. Zoetermeer: Meinema, 1997. (From: Gereformeerde Dogmatiek) [740]

756. "De schriftleer." In Bavinck, Herman and Abraham Kuyper. Het calvinisme van Kuyper en Bavinck: Sleutelteksten in godsdienst en theologie. Edited by M. E. Brinkman and C. van der Kooi, 122–38. Zoetermeer: Meinema, 1997. (From: Gereformeerde Dogmatiek) [741]

757. "Geloof en zekerheid." In Bavinck, Herman and Abraham Kuyper. Het calvinisme van Kuyper en Bavinck: Sleutelteksten in godsdienst en theologie. Edited by M. E. Brinkman and C. van der Kooi, 108–21. Zoetermeer: Meinema, 1997. (From: De zekerheid des geloofs. 3e druk., 11-32) [742]

758. Bavinck, Herman and Abraham Kuyper. Het calvinisme van Kuyper en Bavinck: Sleutelteksten in godsdienst en theologie. Edited by M. E. Brinkman and C. van der Kooi. Zoetermeer: Meinema, 1997. [743]

759. The Doctrine of God. Reprint. Translated by William Hendriksen. Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1997. [744]

760. 基督教神學 [Jidu jiao shen xue]. 三版 [San ban; 3rd ed]. Translated by Zhao Zhonghui. 台北市 [Taipei shi]: 基督教改革宗翻譯社出版, 改革宗出版有限公司 [Jidu jiao Gai ge zong fan yi she chu ban, Gai ge zong chu ban you xian gong si], 1997. [745]

1998

761. Gereformeerde dogmatiek. Deel 1 en 2. 7e druk. Kampen: J. H. Kok, 1998. (unaltered) [746]

762. Gereformeerde dogmatiek. Deel 1 en 2. 7e druk. Kampen: J. H. Kok, 1998. (unaltered) [747]

763. Gereformeerde dogmatiek. Deel 3 en 4. 7e druk. Kampen: J. H. Kok, 1998. (unaltered) [748]

764. Gereformeerde dogmatiek. Deel 3 en 4. 7e druk. Kampen: J. H. Kok, 1998. (unaltered) [749]

765. Mijne reis naar Amerika. Edited by George Harinck. Barneveld: De Vuurbaak, 1998. (Series: Ad Chartas-reeks 2) [750]

766. The Certainty of Faith. 2nd ed. Translated by Harry der Nederlanden. Potchefstroom: Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys, 1998. [751]

767. 개혁주의 신론. Translated by Sŭng-gu Yi. 서울 [Seoul]: 기독교문서선교회 [Kidokkyo Munsŏ Sŏnʼgyohoe], 1998. [752]

1999

768. Een Leidse vriendschap: de briefwisseling tussen Herman Bavinck en Christiaan Snouck Hurgronje, 1875-1921. Edited by J. de Bruijn and George Harinck. Baarn: Ten Have, 1999. (Passage 11) [753]

769. In the Beginning. Foundations of Creation Theology. Edited by John Bolt. Translated by John Vriend. Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1999. (vertaling van: Gereformeerde dogmatiek II, hoofdstuk 5, Over de wereld in haar oorspronkelijke staat) [754]

770. 하나님의큰일. Translated by Yŏng-gyu Kim. 서울 [Seoul]: 기독교문서선교회 [Kidokkyo Munsŏ Sŏnʼgyohoe], 1999. [755]

2000

771. "Herman Bavinck on Creation: Excerpts from Our Reasonable Faith." Ordained Servant 9 (2000): 2–3. (From: Our Reasonable Faith, 170–73) [756]

772. "Herman Bavinck on the Covenant of Works." Translated by R. B. Gaffin. In H. Griffith and J. R. Muether., eds., Creator, Redeemer, Consummator: A Festschrift for Meredith G. Kline, 169–85. Greenville, SC: Reformed Academic Press, 2000. [757]

2001

773. "Gereformeerde dogmatiek." 4 vols. Online Bijbel DeLuxe: Studie-editie 2002. Dordrecht: Importantia, 2001. (CD-ROM; based on the second edition, revised spelling) [758]

774. Teologia Sistemática: Fundamentos teológicos da fé cristã. Translated by Vagner Barbosa. Santa Bárbara d'Oeste, SP: Socep, 2001. [887]

2007

783. Christliche Weltanschauung. Translated by Thomas J. Johnson and Ron Kubsch. Bonn: Verlag für Kultur und Wissenschaft, 2007. (Series: Christliche Philosophie heute) [767]

784. Our Reasonable Faith. Reprint. Translated by Henry Zylstra. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2007. [768]

2008

785. "Calvin's Doctrine of the Lord's Supper." Translated by Nelson D. Kloosterman. Mid-America Journal of Theology 19 (2008): 127–42. [769]

786. "Christian Principles and Social Relationships." In Essays on Religion, Science, and Society. Edited by John Bolt. Translated by Harry Boonstra and Gerrit Sheeres, 119–144. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008. [770]

787. "Christianity and Natural Science." In Essays on Religion, Science, and Society. Edited by John Bolt. Translated by Harry Boonstra and Gerrit Sheeres, 81–104. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008. [771]

788. "Classical Education." In Essays on Religion, Science, and Society. Edited by John Bolt. Translated by Harry Boonstra and Gerrit Sheeres, 209–244. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008. [772]

789. "De katholiciteit van christendom en kerk: rede bij de overdracht van het rectoraat aan de Theologische School te Kampen op 18 December 1888." In Gereformeerde katholiciteit (1888-1918). Edited by Koert van Bekkum and Herman Selderhuis, 19–63. Barneveld: Nederlands Dagblad, 2008. [820]

790. "De navolging van Christus en het moderne leven." In Gereformeerde katholiciteit (1888-1918). Edited by Koert van Bekkum and Herman Selderhuis, 255–294. Barneveld: Nederlands Dagblad, 2008. [825]

791. "De raad van God." In Gereformeerde katholiciteit (1888-1918). Edited by Koert van Bekkum and Herman Selderhuis, 133–165. Barneveld: Nederlands Dagblad, 2008. (Gereformeerde Dogmatiek; dl. 2, hoofdstuk 7, §§ 244-248.) [822]

792. "De zekerheid van het geloof." In Gereformeerde katholiciteit (1888-1918). Edited by Koert van Bekkum and Herman Selderhuis, 65–131. Barneveld: Nederlands Dagblad, 2008. [821]

793. Essays on Religion, Science, and Society. Edited by John Bolt. Translated by Harry Boonstra and Gerrit Sheeres. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008. [773]

794. "Ethics and Politics." In Essays on Religion, Science, and Society. Edited by John Bolt. Translated by Harry Boonstra and Gerrit Sheeres, 261–278. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008. [774]

795. "Evolution." In Essays on Religion, Science, and Society. Edited by John Bolt. Translated by Harry Boonstra and Gerrit Sheeres, 105–118. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008. [775]

796. Gereformeerde katholiciteit (1888-1918). Edited by Koert van Bekkum and Herman Selderhuis. Barneveld: Nederlands Dagblad, 2008. (Serie Klassiek Licht) [819]

797. "Het probleem van de oorlog." In Gereformeerde katholiciteit (1888-1918). Edited by Koert van Bekkum and Herman Selderhuis, 217–254. Barneveld: Nederlands Dagblad, 2008. [824]

798. "Modernisme en orthodoxie: rede gehouden bij de overdracht van het rectoraat aan de Vrije Universiteit op 20 October 1911." In Gereformeerde katholiciteit (1888-1918). Edited by Koert van Bekkum and Herman Selderhuis, 167–215. Barneveld: Nederlands Dagblad, 2008. [823]

799. "Of Beauty and Aesthetics." In Essays on Religion, Science, and Society. Edited by John Bolt. Translated by Harry Boonstra and Gerrit Sheeres, 245–260. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008. [776]

800. "On Inequality." In Essays on Religion, Science, and Society. Edited by John Bolt. Translated by Harry Boonstra and Gerrit Sheeres, 145–164. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008. [777]

801. "Philosophy of Religion [Faith]." In Essays on Religion, Science, and Society. Edited by John Bolt. Translated by Harry Boonstra and Gerrit Sheeres, 25–32. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008. [778]

802. "Primacy of the Intellect or the Will." In Essays on Religion, Science, and Society. Edited by John Bolt. Translated by Harry Boonstra and Gerrit Sheeres, 199–204. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008. [779]

803. "Psychology of Religion." In Essays on Religion, Science, and Society. Edited by John Bolt. Translated by Harry Boonstra and Gerrit Sheeres, 61–80. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008. [780]

804. Reformed Dogmatics. Vol 4. Holy Spirit, Church, and New Creation. Edited by John Bolt. Translated by John Vriend. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008. [781]

805. Saved by Grace: The Holy Spirit's Work in Calling and Regeneration. Edited by J. Mark Beach. Translated by Nelson D. Kloosterman. Grand Rapids, MI: Reformation Heritage Books, 2008. [782]

806. "The Essence of Christianity." In Essays on Religion, Science, and Society. Edited by John Bolt. Translated by Harry Boonstra and Gerrit Sheeres, 33–48. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008. [783]

807. The Sacrifice of Praise. Translated by Gilbert Zekveld. [818]

808. "The Unconscious." In Essays on Religion, Science, and Society. Edited by John Bolt. Translated by Harry Boonstra and Gerrit Sheeres, 175–198. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008. [784]

809. "Theology and Religious Studies." In Essays on Religion, Science, and Society. Edited by John Bolt. Translated by Harry Boonstra and Gerrit Sheeres, 49–60, 281–88. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008. [785]

810. "Trends in Pedagogy." In Essays on Religion, Science, and Society. Edited by John Bolt. Translated by Harry Boonstra and Gerrit Sheeres, 205–208. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008. [786]

811. "Trends in Psychology." In Essays on Religion, Science, and Society. Edited by John Bolt. Translated by Harry Boonstra and Gerrit Sheeres, 165–174. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008. [787]

2010

812. "‘Mijn boeken houden mij trouw gezelschap.’ Vier brieven van Herman Bavinck aan een student." Edited by Wiljan Puttenstein. [788]

813. "General Biblical Principles and the Relevance of Concrete Mosaic Law for the Social Question Today (1891)." Translated by John Bolt. Journal of Markets & Morality 13, no. 2 (2010): 437–46. [789]

814. "Herman Bavinck, ‘Forward’ to the First Edition (Volume I) of the Gereformeerde Dogmatiek." Translated by John Bolt. Calvin Theological Journal 45 (2010): 9–10. [790]

815. "John Calvin: A Lecture on the Occasion of his 400th Birthday, July 10, 1509—1909." Translated by John Bolt. The Bavinck Review 1 (2010): 57–85. [791]

816. Mijne reis naar Amerika. 2e druk. Edited by George Harinck. Barneveld: De Vuurbaak, 2010. [792]

817. سلسلة بين العقل والإيمان [bayna al-ʿaql wa-al-īmān; Between Mind and Faith]. [793]

2011

818. 《我们合理的信仰》[中文简体版]. Translated by Zhao Zhonghui. 南方出版社 [Nánfāng chūbǎn shè], 2011. [831]

819. Reformed Dogmatics: Abridged in One Volume. Edited by John Bolt. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2011. [794]

820. "The Kingdom of God, The Highest Good." Translated by Nelson D. Kloosterman. The Bavinck Review 2 (2011): 133–70. [795]

821. 개혁교의학. Vol. 1. Translated by Tae Hyeun Park. 서울 [Seoul]: 부흥과개혁사 [Buheung-gwagaehyeogsa], 2011. [796]

822. 개혁교의학. Vol. 2. Translated by Tae Hyeun Park. 서울 [Seoul]: 부흥과개혁사 [Buheung-gwagaehyeogsa], 2011. [797]

823. 개혁교의학. Vol. 3. Translated by Tae Hyeun Park. 서울 [Seoul]: 부흥과개혁사 [Buheung-gwagaehyeogsa], 2011. [798]

824. 개혁교의학. Vol. 4. Translated by Tae Hyeun Park. 서울 [Seoul]: 부흥과개혁사 [Buheung-gwagaehyeogsa], 2011. [799]

825. 개혁교의학. Vol. 5 [참고문헌 및 색인수록; References and indexes]. 서울 [Seoul]: 부흥과개혁사 [Buheung-gwagaehyeogsa], 2011. [800]

2012

826. Dogmática Reformada. Vol. 1. Prolegômena. Translated by Vagner Barbosa. São Paulo: Cultura Cristã, 2012. [801]

827. Dogmática Reformada. Vol. 2. Deus e a Criação. Translated by Vagner Barbosa. São Paulo: Cultura Cristã, 2012. [802]

828. Dogmática Reformada. Vol. 3. O pecado e a salvação em Cristo. Translated by Vagner Barbosa. São Paulo: Cultura Cristã, 2012. [803]

829. Dogmática Reformada. Vol. 4. Espirito Santo, Igreja e Nova Criação. Translated by Vagner Barbosa. São Paulo: Cultura Cristã, 2012. [804]

830. Dogmatika Reformed. Jilid 2. Allah dan Penciptaan. Translated by Ichwei G. Indra and Irwan Tjulianto. Surabaya, Indonesia: Momentum, 2012. [837]

831. "Herman Bavinck on Scottish Covenant Theology and Reformed Piety." Introduced and translated by Henk van den Belt. The Bavinck Review 3 (2012): 164–77. (The title of translation: "Preface to the Life and Works of Ralph and Ebenezer Erskine") [806]

832. The Christian Family. Edited by Stephen J. Grabill. Translated by Nelson D. Kloosterman. Grand Rapids, MI: Christian’s Library Press, 2012. [807]

833. "The Theology of Albrecht Ritschl." Translated by John Bolt. The Bavinck Review 3 (2012): 123–63. [808]

2013

834. "Letters to a Dying Student: Bavinck’s Letters to Johan van Haselen." Introduced and translated by James Eglinton. The Bavinck Review 4 (2013): 94–102. [809]

835. "The Imitation of Christ I (1885-86)." Translated by John Bolt. In John Bolt, A Theological Analysis of Herman Bavinck’s Two Essays on the Imitatio Christi: Between Pietism and Modernism, 372–401. Lewiston, Queenston and Lampeter: The Edwin Mellen Press, 2013. [866]

836. "The Imitation of Christ II (1918)." Translated by John Bolt. In John Bolt, A Theological Analysis of Herman Bavinck’s Two Essays on the Imitatio Christi: Between Pietism and Modernism, 402–40. Lewiston, Queenston and Lampeter: The Edwin Mellen Press, 2013. [867]

2015

840. "Conscience." Translated by Nelson D. Kloosterman. The Bavinck Review 6 (2015): 113–26. [812]

2016

841. A Filosofia da Revelação. Translated by Fabrício Tavares de Moraes. Brasília, DF: Editora Monergismo, 2016. [888]

842. Dogmatika Reformed. Jilid 3. Dosa dan Keselamatan di dalam Kristus. Translated by Ichwei G. Indra and Irwan Tjulianto. Surabaya, Indonesia: Momentum, 2016. [838]

843. "Herman Bavinck’s Modernisme en Orthodoxie: A Translation." Translated by Bruce R. Pass. The Bavinck Review 7 (2016): 63–114. [813]

2017

844. "Christian Piety." Translated by Willem J. de Wit. (https://wjdw.nl/2017/12/13/herman-bavinck-on-christian-piety-and-religious-fanaticism/) [832]

845. Dogmatika Reformed. Jilid 1. Prolegomena. Translated by Ichwei G. Indra and Irwan Tjulianto. Surabaya, Indonesia: Momentum, 2017. [839]

846. "Eloquence." In Herman Bavinck on Preaching and Preachers. Edited and translated by James Eglinton. Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 2017. [868]

847. Geloofszekerheid. Edited by Henk van den Belt. Soesterberg: Aspekt, 2017. [814]

848. Herman Bavinck on Preaching and Preachers. Edited and translated by James Eglinton. Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 2017. [815]

849. Bavinck, Herman and James Eglinton. "Herman Bavinck’s ‘My Journey to America’." Dutch Crossing 41, no. 2 (2017): 180–93. [816]

850. Bavinck, Herman, Henk van den Belt and Mathilde de Vries-van Uden. "Herman Bavinck’s Preface to the Synopsis Purioris Theologiae." The Bavinck Review 8 (2017): 101–14. [817]

851. "The Sermon and the Service." In Herman Bavinck on Preaching and Preachers. Edited and translated by James Eglinton. Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 2017. [869]

852. "The World-Conquering Power of Faith." In Herman Bavinck on Preaching and Preachers. Edited and translated by James Eglinton. Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 2017. [870]

853. "Traveling." Translated by Willem J. de Wit. (https://wjdw.nl/2017/12/13/herman-bavinck-on-traveling-and-the-theology-of-nature/) [833]

854. 改革宗教义学(四卷精缩版). Edited by Hongjun Li and Hongming Luo. Covenant Evangelical Theological Seminary, 2017. [830]

2018

855. A Certeza da Fé. Translated by Fabrício Tavares de Moraes. Brasília, DF: Editora Monergismo, 2018. [889]

856. "Foundations of Psychology." Translated by John Bolt, Nelson D. Kloosterman and Jack Vanden Born. The Bavinck Review 9 (2018): 1–244. [872]

857. "Herman Bavinck’s Religion and Theology: A Translation." Translated by Bruce R. Pass. Reformed Theological Review 77:2 (August 2018): 88–135. [854]

858. La dottrina di Dio e della creazione. Translated by Ruffa Giorgio. Caltanissetta: Alfa & Omega, 2018.

859. The Philosophy of Revelation. A New Annotated Edition. Edited by Cory C. Brock and Nathaniel Gray Sutanto. Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 2018. [829]

2019

860. "Calvin’s Doctrine of Sin." Edited and translated by Gregory Parker. The Bavinck Review 10 (2019): 102–8. [860]

861. Christian Worldview. Edited and translated by Cory C. Brock, James Eglinton and Nathaniel Gray Sutanto. Wheaton, IL: Crossway Books, 2019. [834]

862. Gereformeerde ethiek. Edited by Dirk van Keulen. Utrecht: KokBoekencentrum, 2019. [835]

863. Bavinck, Herman, Andrew Kloes and Harry Van Dyke. "Herman Bavinck’s Foreword to Unbelief and Revolution." The Bavinck Review 10 (2019): 75–84. [871]

864. Reformed Ethics: Created, Fallen, and Converted Humanity. Vol. 1. Edited by John Bolt. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2019. [836]

865. The Sacrifice of Praise. Edited and translated by Cameron Clausing and Gregory Parker. Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 2019. [828]

866. The Wonderful Works of God: Instruction in the Christian Religion according to the Reformed Confession. Philadelphia, PA: Westminster Seminary Press, 2019. [840]

2020

867. "Modernism and Orthodoxy." In On Theology: Herman Bavinck's Academic Orations. Edited and translated by Bruce R. Pass, 146–182. Leiden: Brill, 2020. [851]

868. Nuestro Dios Maravilloso: Una Teología Sistemática. Translated by Juan Sebastián Rojas. Salem, Oregón: Kerigma Publicaciones, 2020. [864]

869. On Theology: Herman Bavinck's Academic Orations. Edited and translated by Bruce R. Pass. Leiden: Brill, 2020. [847]

870. "Religion and Theology." In On Theology: Herman Bavinck's Academic Orations. Edited and translated by Bruce R. Pass, 107–145. Leiden: Brill, 2020. [850]

871. "The Science of Holy Theology." In On Theology: Herman Bavinck's Academic Orations. Edited and translated by Bruce R. Pass, 30–60. Leiden: Brill, 2020. [848]

872. "The Teaching Office." In On Theology: Herman Bavinck's Academic Orations. Edited and translated by Bruce R. Pass, 61–106. Leiden: Brill, 2020. [849]

2021

873. As Maravilhas de Deus: Instrução na religião cristã de acordo com a confissão reformada. Translated by Fabrício Tavares de Moraes. Rio de Janeiro, RJ: Thomas Nelson Brasil, 2021. [890]

874. El Reino de Dios: El Bien Supremo. Translated by Juan Sebastián Rojas. Cali, Colombia: Monte Alto Editorial, 2021. [865]

875. Filosofische ethiek. Edited by Dirk van Keulen. Amersfoort: De Vuurbaak, 2021. (The book includes three unpublished texts written by Bavinck: Ethiek (Bavinck Archives, folder 197), published in English in Volume 3 of Bavinck’s Reformed Ethics; Schets der gereformeerde ethiek (Bavinck Archives, folder 61); Gereformeerde Ethiek (Bavinck Archives, folder 120).) [853]

876. "Head and Heart." Translated by Gregory Parker. Modern Reformation 30:6 (2021). [861]

877. "Reading, Thinking, Speaking." Translated by Gregory Parker. Modern Reformation 30:1 (2021). [862]

878. Reformed Ethics: The Duties of the Christian Life. Vol. 2. Edited by John Bolt. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2021. [855]

879. "일반은총." Translated by 박하림 [Harim Park]. In 헤르만 바빙크의 일반은총 [Herman Bavinck’s Common Grace], 12–73. 군포 [Gunpo]: 다함 [Daham], 2021. [895]

880. "칼뱅과 일반은총." Translated by 박하림 [Harim Park]. In 헤르만 바빙크의 일반은총 [Herman Bavinck’s Common Grace], 76–123. 군포 [Gunpo]: 다함 [Daham], 2021. [896]

2022

881. A Família Cristã. Translated by Gullit Belo. Natal, RN: Nadere Reformatie Publicações, 2022. [893]

882. "Christianity." In What Is Christianity? Edited and translated by Gregory Parker, 3–62. Peabody, MA: Hendrickson Academic, 2022. [859]

883. Cosmovisão Cristã. Translated by Fabrício Tavares de Moraes. Brasília, DF: Editora Monergismo, 2022. [891]

884. "Faith and Love." Edited and translated by Gregory Parker. Triquetra: A Publication of Cairn University (spring 2022). [883]

885. Guidebook for Instruction in the Christian Religion. Edited and translated by Cameron Clausing and Gregory Parker. Peabody, MA: Hendrickson Academic, 2022. [856]

886. Teologia Sistemática Vol. 1 e 2. Translated by Godfrey Kibuuka. Londrina, PR: Editora Penkal, 2022. [892]

887. "The Christian Faith." In What Is Christianity? Edited and translated by Gregory Parker, 63–78. Peabody, MA: Hendrickson Academic, 2022. [858]

888. What Is Christianity? Edited and translated by Gregory Parker. Peabody, MA: Hendrickson Academic, 2022. [857]

889. Реформатская догматика: Пролегомены. Том 1. Introduced and translated by Dmytro Bintsarovskyi. Минск [Minsk]: Полиграфкомбинат им. Я. Коласа [Poligraphkombinat im. Y. Kolosa], 2022. [863]

2023

890. Christianity and Science. Edited and translated by Cory C. Brock, James Eglinton and Nathaniel Gray Sutanto. Wheaton, IL: Crossway Books, 2023. [913]

891. The Christian Philosophy of Science. Translated by Jan Adriaan Schlebusch. Refcon Press, 2023. [914]

892. Реформатская догматика: Учение о Боге и первозданном мире. Том 2. Introduced and translated by Dmytro Bintsarovskyi. Минск [Minsk]: Полиграфкомбинат им. Я. Коласа [Poligraphkombinat im. Y. Kolosa], 2023. [894]

893. "고전 교육." In 헤르만 바빙크의 현대 사상 해석 [Herman Bavinck’s Interpretation of Modern Thought]. Translated by 박하림 [Harim Park], 346–401. 군포 [Gunpo]: 다함 [Daham], 2023. [910]

894. "교육학의 경향." In 헤르만 바빙크의 현대 사상 해석 [Herman Bavinck’s Interpretation of Modern Thought]. Translated by 박하림 [Harim Park], 338–343. 군포 [Gunpo]: 다함 [Daham], 2023. [909]

895. "기독교 원리와 사회적 관계." In 헤르만 바빙크의 현대 사상 해석 [Herman Bavinck’s Interpretation of Modern Thought]. Translated by 박하림 [Harim Park], 194–234. 군포 [Gunpo]: 다함 [Daham], 2023. [904]

896. "기독교와 자연과학." In 헤르만 바빙크의 현대 사상 해석 [Herman Bavinck’s Interpretation of Modern Thought]. Translated by 박하림 [Harim Park], 128–167. 군포 [Gunpo]: 다함 [Daham], 2023. [902]

897. "기독교의 본질." In 헤르만 바빙크의 현대 사상 해석 [Herman Bavinck’s Interpretation of Modern Thought]. Translated by 박하림 [Harim Park], 52–74. 군포 [Gunpo]: 다함 [Daham], 2023. [899]

898. "무의식." In 헤르만 바빙크의 현대 사상 해석 [Herman Bavinck’s Interpretation of Modern Thought]. Translated by 박하림 [Harim Park], 286–324. 군포 [Gunpo]: 다함 [Daham], 2023. [907]

899. "불평등에 대하여." In 헤르만 바빙크의 현대 사상 해석 [Herman Bavinck’s Interpretation of Modern Thought]. Translated by 박하림 [Harim Park], 236–267. 군포 [Gunpo]: 다함 [Daham], 2023. [905]

900. "신학과 종교 연구." In 헤르만 바빙크의 현대 사상 해석 [Herman Bavinck’s Interpretation of Modern Thought]. Translated by 박하림 [Harim Park], 76–93. 군포 [Gunpo]: 다함 [Daham], 2023. [900]

901. "심리학의 경향." In 헤르만 바빙크의 현대 사상 해석 [Herman Bavinck’s Interpretation of Modern Thought]. Translated by 박하림 [Harim Park], 270–284. 군포 [Gunpo]: 다함 [Daham], 2023. [906]

902. "아름다움과 미학에 관해서." In 헤르만 바빙크의 현대 사상 해석 [Herman Bavinck’s Interpretation of Modern Thought]. Translated by 박하림 [Harim Park], 404–430. 군포 [Gunpo]: 다함 [Daham], 2023. [911]

903. "종교 심리학." In 헤르만 바빙크의 현대 사상 해석 [Herman Bavinck’s Interpretation of Modern Thought]. Translated by 박하림 [Harim Park], 96–126. 군포 [Gunpo]: 다함 [Daham], 2023. [901]

904. "종교(믿음)의 철학." In 헤르만 바빙크의 현대 사상 해석 [Herman Bavinck’s Interpretation of Modern Thought]. Translated by 박하림 [Harim Park], 40–50. 군포 [Gunpo]: 다함 [Daham], 2023. [898]

905. "지성 또는 의지의 우선성." In 헤르만 바빙크의 현대 사상 해석 [Herman Bavinck’s Interpretation of Modern Thought]. Translated by 박하림 [Harim Park], 326–335. 군포 [Gunpo]: 다함 [Daham], 2023. [908]

906. "진화론." In 헤르만 바빙크의 현대 사상 해석 [Herman Bavinck’s Interpretation of Modern Thought]. Translated by 박하림 [Harim Park], 170–191. 군포 [Gunpo]: 다함 [Daham], 2023. [903]

907. 헤르만 바빙크의 현대 사상 해석 [Herman Bavinck’s Interpretation of Modern Thought]. Translated by 박하림 [Harim Park]. 군포 [Gunpo]: 다함 [Daham], 2023. [897]